PROTEKTOR [PRT] księga VII

wszystko na temat spółek publicznych
TFI
Kapral
Posty: 5
Rejestracja: 18 gru 2017 12:33

Re: PROTEKTOR [PRT] księga VII

Postautor: TFI » 25 maja 2018 09:55

Wcześniej na forum były tabelki porównujące Gino Rossi, Wojasa i Protektora. Pamiętne były peany nad atrakcyjnością Gino Rossi, nie tylko od dziennikarzy ale też licznych analityków (niestety teraz jakaś cisza zapadła). Patrząc na ostatnie pięć lat, kapitalizacja Gino Rossi spadła z maksymalnych poziomów ponad 180 mln PLN, do min. niewiele ponad 24 mln PLN...co odpowiada, mniej więcej, sumie wartości dywidend wypłaconych w tym czasie przez...PROTEKTOR...:)


TFI
Kapral
Posty: 5
Rejestracja: 18 gru 2017 12:33

Re: PROTEKTOR [PRT] księga VII

Postautor: TFI » 08 cze 2018 13:56

Zarząd Spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna, z siedzibą w Lublinie (dalej: "Emitent" lub "Spółka"), informuje iż w dniu 8 czerwca 2018 roku przyjął dokument pt. "Plan Optymalizacji Kosztowej Grupy Protektor" (dalej "POK"). Strategicznym celem POK jest wygenerowania oszczędności na poziomie 10 mln złotych w skali pełnego roku obrotowego. Zarząd Spółki szacuje, że całość działań przewidzianych w POK zostanie zrealizowana do końca 2018 roku.
Zarząd Emitenta określił, że transformacja Grupy Kapitałowej Protektor (dalej "Grupa") będzie dotyczyła zarówno części przychodowej jak i kosztowej, gdyż nadrzędnym celem Zarządu jest zapewnienie Grupie w kolejnych okresach wyższych zysków. Uruchomienie POK, który służy zwiększeniu efektywności kosztowej, a tym samym zwiększeniu marż, poprzedzone zostało odpowiednimi analizami i przygotowaniami poszczególnych elementów transformacji.
POK stanowi pierwszy etap optymalizacji kosztów. Każda z inicjatyw ma swój harmonogram, cele szczegółowe i realizowana jest w formule PMO. Wszystkie prace w ramach POK mają być zakończone do grudnia 2018 roku. Część inicjatyw POK przyniesie skutki już od września tego roku, a ostatnie od końca 2018 roku. W skali pełnego roku oszczędności pierwszego etapu POK mają przynieść 10 mln zł. Drugi etap optymalizacji kosztowej będzie realizowany w 2019 roku, ze skutkiem od roku 2020.
W skład inicjatyw POK wchodzą:
1. Nowy model zakupowy – 4,5 mln zł oszczędności rocznie.
Łączy koszt materiałów do produkcji ponoszony w dniu dzisiejszym przez Grupę wynosi w skali roku ok 45 mln zł. Główne komponenty to skóry, gotowe cholewki, podeszwy, wyściółki, chemia i inne materiały. Cel zakładany w POK to oszczędności od końca 2018 roku na poziomie 4,5 mln zł rocznie w sposób powtarzalny, przy jednorazowym koszcie zmiany nie przekraczającym 0,15 mln zł.
Prace obejmują:
a) centralizację procesów zakupowych,
b) przegląd stosowanych technologii i materiałów,
c) analizę rynków i przyjęcie strategii zakupowych dla każdej z kategorii materiałów i usług,
d) negocjacje z dostawcami,
e) testy nowych dostawców i materiałów,
f) podpisanie ramowych umów na nowych zasadach finansowych oraz z odpowiednim wysokim poziomem SLA.
W zależności od kategorii zakupowej prace nad nowymi warunkami zakupów zajmą od 3 do 7 miesięcy co oznacza, dla prostszych kategorii zakupowych, kupowanie na nowych warunkach od września 2018 po trudne, gdzie efekt będzie widoczny począwszy od końca 2018.
2. Optymalizacja ścieżek produkcyjnych – 4 mln zł oszczędności rocznie.
W dniu dzisiejszym Grupa produkuje buty głównie w Naddniestrzu (dwie fabryki), częściowo w Lublinie (jedna fabryka), a częściowo zamawia cholewki lub gotowe buty poza strukturami Grupy (w Polsce i na świecie). Emitent zbadał koszty ścieżek produkcyjnych, w wyniku czego zamierza w dwóch krokach optymalizować wybór ścieżek produkcyjnych.
Pierwszy etap ma się zakończyć we wrześniu 2018 roku i przynieść ok 4 mln zł oszczędności rocznie w sposób powtarzalny, przy jednorazowym koszcie zmiany na poziomie 1,3 mln zł.
3. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Kunickiego w Lublinie – 0,7 mln zł oszczędności rocznie.
Spółka przyjęła szczegółowy plan sprzedaży nieruchomości. Przeprowadzona została analiza różnych wariantów biznesowych. Dokonano też pełnej analizy prawnej. Do końca kwietnia został wybrany pośrednik w sprzedaży nieruchomości. Trwają prace nad kierowaniem zaproszeń do składania ofert przez potencjalnych inwestorów tak, aby do połowy lipca zebrać pierwsze oferty z rynku. Zarząd zakłada, że transakcja przyniesie, oprócz gotówki, redukcję kosztów nieruchomości, które rocznie wynoszą 0,7 mln zł. w sposób powtarzalny.
4. Oszczędności na łączeniu spółek w sprawną Grupę – 0,8 mln zł. rocznie.
Grupa podejmuje też szereg działań optymalizacyjnych, które w skali roku mają wygenerować ok 0,8 mln zł oszczędności w sposób powtarzalny. Dotyczy to zarówno eliminacji dublowania wykonywanych prac i obsady personalnej (w Niemczech i w Polsce). Jednorazowe nakłady potrzebne do redukcji tych kosztów to ok 0,3 mln zł.
Wszystkie te działania Grupa zamierza przeprowadzić w 2018 roku, aby ich skutek, w postaci obniżonych kosztów, miał widoczny wpływ na wyniki finansowe Grupy najpóźniej od 1 stycznia 2019 roku.

TFI
Kapral
Posty: 5
Rejestracja: 18 gru 2017 12:33

Re: PROTEKTOR [PRT] księga VII

Postautor: TFI » 27 cze 2018 17:10

Zarząd Spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna, z siedzibą w Lublinie, (dalej: "Emitent" lub "Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 27 czerwca 2018 roku, przyjęła Uchwałę nr 18/2018, która zatwierdziła dokument Emitenta pt. "Strategię Rozwoju Spółki na lata 2018-2023" (dalej: "Strategia").
Przygotowana przez Zarząd Emitenta Strategia opiera się głównie na rozwoju biznesu prowadzonego dziś pod marką ABEBA w Europie Zachodniej oraz marką PROTEKTOR w Europie Centralnej, w oparciu o 7 kluczowych elementów:
1. Zmianę modelu biznesowego firmy z produkcyjnego na handlowy koncentrującego się na produkcie i kanałach sprzedaży, dotarciu do klienta końcowego i rozbudowie portfela marek własnych;
2. Poszerzenie modelu sprzedaży, z obecnego, opartego głównie o sprzedaż do dystrybutorów na rynku B2B, do docelowego, opartego zarówno o B2B jak i B2C;
3. Optymalizację kanałów sprzedaży;
4. Doskonałość w zakresie zarządzania markami własnymi i produktami;
5. Rozwój struktury sprzedażowej i nowoczesne podejście do obsługi klienta;
6. Znaczące ograniczenie kosztów operacyjnych, m.in. poprzez zmianę architektury produkcji (w tym zmniejszenie części produkcyjnej);
7. Od 2020 roku umiejętne łączenie tradycyjnego produktu z Internetem rzeczy (IoT), na bazie własnego R&D;
Rok 2018 jest poświęcony przebudowie Grupy i znaczącej redukcji kosztów. Rok 2019 ma być okresem ofensywy produktowej i sprzedażowej. Od roku 2020 Grupa zamierza wdrożyć Strategię M&A w zakresie przejęć kanałów sprzedaży i marek na poszczególnych rynkach europejskich oraz znacząco rozwinąć e-commerce. Kolejny, 2021 rok będzie czasem maksymalizacji efektów M&A. W 2022 roku po okresie badań i testów, kluczowym obszarem rozwoju staną się produkty oparte o IoT oraz wprowadzenie modelu sprzedaży usług. W ostatnim roku Strategii (tj. 2023 r.) wszystkie podjęte działania mają pozwolić na maksymalizacje marż zysku
W efekcie prowadzonych działań Grupa zamierza osiągnąć następujące rezultaty:
• Do 2023 roku Grupa PRT podwoi swoje skonsolidowane przychody do poziomu 251 mln zł sprzedając w 2023 roku prawie 1,7 mln par butów (wobec 112 mln zł i 0,8 mln par w roku 2017);
• Skonsolidowana EBITDA urośnie do poziomu 58,4 mln zł w 2023 roku z poziomu 9,9 mln zł w 2017 roku, co oznacza prawie 6-krotny wzrost EBITDA;
• Marża EBITDA zwiększy się do poziomu 23% w 2023 roku z poziomu 8,8% w 2017 roku;
• Pakiet inwestycyjny na poziomie 62 mln złotych w kolejnych pięciu latach (przy wykorzystaniu głównie finansowania zewnętrznego);
• Spółka planuje podtrzymać politykę dywidendową na poziomie 50% - 100% wartości zysku netto;
(w mln zł) 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychody 114 126 175 201 223 251
EBITDA 12 23 35 44 50 58

Szczegóły Strategii Emitent będzie prezentował począwszy od lipca 2018 w formie prezentacji, spotkań z inwestorami i materiałów prasowych.

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1331
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: PROTEKTOR [PRT] księga VII

Postautor: bullstock » 20 lip 2018 09:56

PROTEKTOR (PRT): Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki (raport nr 38/2018)
16.07.2018 11:36


Raport bieżący nr 38/2018

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033534 (dalej jako "Spółka?), działając w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako "ustawa o ofercie?), w wyniku otrzymania zawiadomienia od Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień? (dalej "OFE PZU? lub "Akcjonariusz?), sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie, informuje, że w wyniku zawarcia pakietowej transakcji sprzedaży 3.028.323 akcji OFE PZU osiągnęło mniej niż 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.Przed powyższą sprzedażą Akcjonariusz posiadał 3.291.563 akcji Spółki, reprezentujących 17,30% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.291.563 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 17,30% ogólnej liczby głosów w Spółce.Po powyższej sprzedaży akcji Akcjonariusz posiada 263.240 akcji Spółki, reprezentujących 1,38% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 263.240 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 1,38% ogólnej liczby głosów w Spółce.Akcjonariusz poinformował również, że:

1) Nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki;

2) Nie zachodzi sytuacja wskazana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy o ofercie;

3) Nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy o ofercie;


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-16 Andrzej Filip Wojciechowski Prezes Zarządu
2018-07-16 Sławomir Baniak Członek Zarządu


W transakcji pakietowej odkupiła po 4,20 Luma Investment, więc ewentualne wezwanie powinno być powyżej tej ceny.


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość