PROTEKTOR [PRT] księga VII

wszystko na temat spółek publicznych
TFI
Kapral
Posty: 5
Rejestracja: 18 gru 2017 12:33

Re: PROTEKTOR [PRT] księga VII

Postautor: TFI » 25 maja 2018 09:55

Wcześniej na forum były tabelki porównujące Gino Rossi, Wojasa i Protektora. Pamiętne były peany nad atrakcyjnością Gino Rossi, nie tylko od dziennikarzy ale też licznych analityków (niestety teraz jakaś cisza zapadła). Patrząc na ostatnie pięć lat, kapitalizacja Gino Rossi spadła z maksymalnych poziomów ponad 180 mln PLN, do min. niewiele ponad 24 mln PLN...co odpowiada, mniej więcej, sumie wartości dywidend wypłaconych w tym czasie przez...PROTEKTOR...:)


TFI
Kapral
Posty: 5
Rejestracja: 18 gru 2017 12:33

Re: PROTEKTOR [PRT] księga VII

Postautor: TFI » 08 cze 2018 13:56

Zarząd Spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna, z siedzibą w Lublinie (dalej: "Emitent" lub "Spółka"), informuje iż w dniu 8 czerwca 2018 roku przyjął dokument pt. "Plan Optymalizacji Kosztowej Grupy Protektor" (dalej "POK"). Strategicznym celem POK jest wygenerowania oszczędności na poziomie 10 mln złotych w skali pełnego roku obrotowego. Zarząd Spółki szacuje, że całość działań przewidzianych w POK zostanie zrealizowana do końca 2018 roku.
Zarząd Emitenta określił, że transformacja Grupy Kapitałowej Protektor (dalej "Grupa") będzie dotyczyła zarówno części przychodowej jak i kosztowej, gdyż nadrzędnym celem Zarządu jest zapewnienie Grupie w kolejnych okresach wyższych zysków. Uruchomienie POK, który służy zwiększeniu efektywności kosztowej, a tym samym zwiększeniu marż, poprzedzone zostało odpowiednimi analizami i przygotowaniami poszczególnych elementów transformacji.
POK stanowi pierwszy etap optymalizacji kosztów. Każda z inicjatyw ma swój harmonogram, cele szczegółowe i realizowana jest w formule PMO. Wszystkie prace w ramach POK mają być zakończone do grudnia 2018 roku. Część inicjatyw POK przyniesie skutki już od września tego roku, a ostatnie od końca 2018 roku. W skali pełnego roku oszczędności pierwszego etapu POK mają przynieść 10 mln zł. Drugi etap optymalizacji kosztowej będzie realizowany w 2019 roku, ze skutkiem od roku 2020.
W skład inicjatyw POK wchodzą:
1. Nowy model zakupowy – 4,5 mln zł oszczędności rocznie.
Łączy koszt materiałów do produkcji ponoszony w dniu dzisiejszym przez Grupę wynosi w skali roku ok 45 mln zł. Główne komponenty to skóry, gotowe cholewki, podeszwy, wyściółki, chemia i inne materiały. Cel zakładany w POK to oszczędności od końca 2018 roku na poziomie 4,5 mln zł rocznie w sposób powtarzalny, przy jednorazowym koszcie zmiany nie przekraczającym 0,15 mln zł.
Prace obejmują:
a) centralizację procesów zakupowych,
b) przegląd stosowanych technologii i materiałów,
c) analizę rynków i przyjęcie strategii zakupowych dla każdej z kategorii materiałów i usług,
d) negocjacje z dostawcami,
e) testy nowych dostawców i materiałów,
f) podpisanie ramowych umów na nowych zasadach finansowych oraz z odpowiednim wysokim poziomem SLA.
W zależności od kategorii zakupowej prace nad nowymi warunkami zakupów zajmą od 3 do 7 miesięcy co oznacza, dla prostszych kategorii zakupowych, kupowanie na nowych warunkach od września 2018 po trudne, gdzie efekt będzie widoczny począwszy od końca 2018.
2. Optymalizacja ścieżek produkcyjnych – 4 mln zł oszczędności rocznie.
W dniu dzisiejszym Grupa produkuje buty głównie w Naddniestrzu (dwie fabryki), częściowo w Lublinie (jedna fabryka), a częściowo zamawia cholewki lub gotowe buty poza strukturami Grupy (w Polsce i na świecie). Emitent zbadał koszty ścieżek produkcyjnych, w wyniku czego zamierza w dwóch krokach optymalizować wybór ścieżek produkcyjnych.
Pierwszy etap ma się zakończyć we wrześniu 2018 roku i przynieść ok 4 mln zł oszczędności rocznie w sposób powtarzalny, przy jednorazowym koszcie zmiany na poziomie 1,3 mln zł.
3. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Kunickiego w Lublinie – 0,7 mln zł oszczędności rocznie.
Spółka przyjęła szczegółowy plan sprzedaży nieruchomości. Przeprowadzona została analiza różnych wariantów biznesowych. Dokonano też pełnej analizy prawnej. Do końca kwietnia został wybrany pośrednik w sprzedaży nieruchomości. Trwają prace nad kierowaniem zaproszeń do składania ofert przez potencjalnych inwestorów tak, aby do połowy lipca zebrać pierwsze oferty z rynku. Zarząd zakłada, że transakcja przyniesie, oprócz gotówki, redukcję kosztów nieruchomości, które rocznie wynoszą 0,7 mln zł. w sposób powtarzalny.
4. Oszczędności na łączeniu spółek w sprawną Grupę – 0,8 mln zł. rocznie.
Grupa podejmuje też szereg działań optymalizacyjnych, które w skali roku mają wygenerować ok 0,8 mln zł oszczędności w sposób powtarzalny. Dotyczy to zarówno eliminacji dublowania wykonywanych prac i obsady personalnej (w Niemczech i w Polsce). Jednorazowe nakłady potrzebne do redukcji tych kosztów to ok 0,3 mln zł.
Wszystkie te działania Grupa zamierza przeprowadzić w 2018 roku, aby ich skutek, w postaci obniżonych kosztów, miał widoczny wpływ na wyniki finansowe Grupy najpóźniej od 1 stycznia 2019 roku.

TFI
Kapral
Posty: 5
Rejestracja: 18 gru 2017 12:33

Re: PROTEKTOR [PRT] księga VII

Postautor: TFI » 27 cze 2018 17:10

Zarząd Spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna, z siedzibą w Lublinie, (dalej: "Emitent" lub "Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 27 czerwca 2018 roku, przyjęła Uchwałę nr 18/2018, która zatwierdziła dokument Emitenta pt. "Strategię Rozwoju Spółki na lata 2018-2023" (dalej: "Strategia").
Przygotowana przez Zarząd Emitenta Strategia opiera się głównie na rozwoju biznesu prowadzonego dziś pod marką ABEBA w Europie Zachodniej oraz marką PROTEKTOR w Europie Centralnej, w oparciu o 7 kluczowych elementów:
1. Zmianę modelu biznesowego firmy z produkcyjnego na handlowy koncentrującego się na produkcie i kanałach sprzedaży, dotarciu do klienta końcowego i rozbudowie portfela marek własnych;
2. Poszerzenie modelu sprzedaży, z obecnego, opartego głównie o sprzedaż do dystrybutorów na rynku B2B, do docelowego, opartego zarówno o B2B jak i B2C;
3. Optymalizację kanałów sprzedaży;
4. Doskonałość w zakresie zarządzania markami własnymi i produktami;
5. Rozwój struktury sprzedażowej i nowoczesne podejście do obsługi klienta;
6. Znaczące ograniczenie kosztów operacyjnych, m.in. poprzez zmianę architektury produkcji (w tym zmniejszenie części produkcyjnej);
7. Od 2020 roku umiejętne łączenie tradycyjnego produktu z Internetem rzeczy (IoT), na bazie własnego R&D;
Rok 2018 jest poświęcony przebudowie Grupy i znaczącej redukcji kosztów. Rok 2019 ma być okresem ofensywy produktowej i sprzedażowej. Od roku 2020 Grupa zamierza wdrożyć Strategię M&A w zakresie przejęć kanałów sprzedaży i marek na poszczególnych rynkach europejskich oraz znacząco rozwinąć e-commerce. Kolejny, 2021 rok będzie czasem maksymalizacji efektów M&A. W 2022 roku po okresie badań i testów, kluczowym obszarem rozwoju staną się produkty oparte o IoT oraz wprowadzenie modelu sprzedaży usług. W ostatnim roku Strategii (tj. 2023 r.) wszystkie podjęte działania mają pozwolić na maksymalizacje marż zysku
W efekcie prowadzonych działań Grupa zamierza osiągnąć następujące rezultaty:
• Do 2023 roku Grupa PRT podwoi swoje skonsolidowane przychody do poziomu 251 mln zł sprzedając w 2023 roku prawie 1,7 mln par butów (wobec 112 mln zł i 0,8 mln par w roku 2017);
• Skonsolidowana EBITDA urośnie do poziomu 58,4 mln zł w 2023 roku z poziomu 9,9 mln zł w 2017 roku, co oznacza prawie 6-krotny wzrost EBITDA;
• Marża EBITDA zwiększy się do poziomu 23% w 2023 roku z poziomu 8,8% w 2017 roku;
• Pakiet inwestycyjny na poziomie 62 mln złotych w kolejnych pięciu latach (przy wykorzystaniu głównie finansowania zewnętrznego);
• Spółka planuje podtrzymać politykę dywidendową na poziomie 50% - 100% wartości zysku netto;
(w mln zł) 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychody 114 126 175 201 223 251
EBITDA 12 23 35 44 50 58

Szczegóły Strategii Emitent będzie prezentował począwszy od lipca 2018 w formie prezentacji, spotkań z inwestorami i materiałów prasowych.

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1445
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: PROTEKTOR [PRT] księga VII

Postautor: bullstock » 20 lip 2018 09:56

PROTEKTOR (PRT): Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki (raport nr 38/2018)
16.07.2018 11:36


Raport bieżący nr 38/2018

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033534 (dalej jako "Spółka?), działając w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako "ustawa o ofercie?), w wyniku otrzymania zawiadomienia od Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień? (dalej "OFE PZU? lub "Akcjonariusz?), sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie, informuje, że w wyniku zawarcia pakietowej transakcji sprzedaży 3.028.323 akcji OFE PZU osiągnęło mniej niż 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.Przed powyższą sprzedażą Akcjonariusz posiadał 3.291.563 akcji Spółki, reprezentujących 17,30% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.291.563 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 17,30% ogólnej liczby głosów w Spółce.Po powyższej sprzedaży akcji Akcjonariusz posiada 263.240 akcji Spółki, reprezentujących 1,38% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 263.240 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 1,38% ogólnej liczby głosów w Spółce.Akcjonariusz poinformował również, że:

1) Nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki;

2) Nie zachodzi sytuacja wskazana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy o ofercie;

3) Nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy o ofercie;


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-16 Andrzej Filip Wojciechowski Prezes Zarządu
2018-07-16 Sławomir Baniak Członek Zarządu


W transakcji pakietowej odkupiła po 4,20 Luma Investment, więc ewentualne wezwanie powinno być powyżej tej ceny.

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1445
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: PROTEKTOR [PRT] księga VII

Postautor: bullstock » 06 wrz 2018 09:24

Jednak w cenie pakietówek.


[2018-09-06 09:20:05] Warszawa (PAP) - Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PROTEKTOR S.A. („WEZWANIE”) - komunikat

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PROTEKTOR S.A. ogłoszone zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) oraz zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań („Rozporządzenie”).

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

Przedmiotem Wezwania jest 6.296.150 (słownie: sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Vetterów 24a-24b, 20-277 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033534 („Spółka”), o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLLZPSK00019 (zwanych łącznie i każda z osobna jako „Akcje”, „Akcje Spółki”), stanowiących 33,10% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 6.296.150 (słownie: sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt) głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki („WZ Spółki”), stanowiącym 33,10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Jedna Akcja uprawnia do jednego głosu na WZ Spółki.

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego

Firma:
Luma Holding Limited („Wzywający”)
Siedziba:
St. Julians, Malta
Adres:
Level 2, Luxe Pavilion, Portomaso Complex, St. Julians STJ 4010,
3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje

Podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający określony w pkt 2 niniejszego Wezwania („Podmiot Nabywający”).

4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu Pośredniczącego

Firma:
mBank S.A.
Siedziba:
Warszawa
Adres:
ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Polska
Telefon:
+48 22 697 47 10
Faks:
+48 22 697 48 20
Forma prawna:
spółka akcyjna prawa polskiego
Nr rejestru:
KRS 0000025237
E-mail: kontakt@mdm.pl

Wskazany powyżej podmiot jest zwany dalej „Podmiotem Pośredniczącym”.

5. Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji

Podmiot Nabywający zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania 6.296.150 (słownie: sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt) głosów na WZ Spółki, stanowiących 33,10% ogólnej liczby głosów w Spółce, odpowiadających 6.296.150 (słownie: sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt) Akcjom, stanowiącym 33,10% kapitału zakładowego Spółki.

Wszystkie Akcje, które Podmiot Nabywający zamierza nabyć w wyniku Wezwania, są akcjami zdematerializowanymi.

6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje, i odpowiadającej jej liczby głosów – jeżeli została określona

Minimalna liczba Akcji (oraz wynikających z tych Akcji głosów) objętych zapisami, po osiągnięciu której Podmiot Nabywający zobowiązuje się do nabycia Akcji w ramach Wezwania, wynosi 3.296.444 (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści cztery) Akcje, reprezentujące 3.296.444 (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści cztery) głosów na WZ Spółki, stanowiących 17,33% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 17,33% ogólnej liczby głosów w Spółce.
?
7. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania

Podmiot Nabywający zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania 6.296.150 (słownie: sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt) głosów na WZ Spółki, stanowiących 33,10% ogólnej liczby głosów w Spółce, odpowiadających 6.296.150 (słownie: sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt) Akcjom, stanowiącym 33,10% kapitału zakładowego Spółki.

8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli na podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy. W ramach Wezwania Akcje zamierza nabyć wyłącznie jeden podmiot – Wzywający.

9. Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem

Cena, po której nabywane będą Akcje, wynosi 4,20 zł (słownie: cztery złote, dwadzieścia groszy) za każdą Akcję („Cena Wezwania”).

10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena Wezwania wskazana w pkt 9 spełnia kryteria określone w art. 79 Ustawy.

Cena Wezwania nie jest niższa niż średnia cena rynkowa Akcji Spółki z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku regulowanym GPW.

Średnia cena rynkowa (rozumiana jako cena będąca średnią arytmetyczną ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu) Akcji Spółki z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku regulowanym GPW, zaokrąglona w górę do pełnych groszy, wynosi 3,64 zł (słownie: trzy złote, sześćdziesiąt cztery grosze).

Cena Wezwania nie jest również niższa od najwyższej ceny, jaką Wzywający lub podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania za Akcje Spółki.

W okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, Wzywający lub podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, nabywały Akcje Spółki po najwyższej cenie wynoszącej 4,20 zł (słownie: cztery złote, dwadzieścia groszy) za jedną Akcję.

W okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, Wzywający lub podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, nie nabywały Akcji Spółki w zamian za świadczenia niepieniężne.

11. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów

Data ogłoszenia Wezwania
6 września 2018 roku
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje
26 września 2018 roku
Data zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje
9 października 2018 roku
Przewidywana data transakcji na GPW
12 października 2018 roku
Przewidywana data rozliczenia transakcji w KDPW
15 października 2018 roku
Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia, okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może zostać przedłużony (jednorazowo lub wielokrotnie) wedle uznania Wzywającego łącznie do nie więcej niż 70 (słownie: siedemdziesięciu) dni. Na podstawie § 7 ust. 5 Rozporządzenia, Wzywający zawiadomi o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż na 7 (słownie: siedem) dni przed upływem pierwotnego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Na podstawie § 5 ust. 4 Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może zostać skrócony, jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel Wezwania (tj. zostaną złożone zapisy na sprzedaż wszystkich Akcji objętych Wezwaniem). Na podstawie § 5 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia, Wzywający zawiadomi o skróceniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż na 7 (słownie: siedem) dni przed dniem upływu skróconego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Wzywającego jest Pan Radosław Miśkiewicz. Brak jest innych podmiotów dominujących wobec Wzywającego.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

W związku z tym, że Podmiotem Nabywającym jest wyłącznie Wzywający, wymagane informacje zostały zawarte w pkt 12 Wezwania.
?
14. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Na dzień ogłoszenia Wezwania Wzywający nie posiada bezpośrednio żadnej akcji Spółki.

Na dzień ogłoszenia Wezwania Wzywający posiada pośrednio – przez podmiot zależny Luma Investment S.A., w której Wzywający posiada udziały odpowiadające 100% kapitału zakładowego tej spółki – 6.258.106 (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześć) głosów na WZ Spółki, stanowiących 32,90% ogólnej liczby głosów w Spółce, odpowiadających 6.258.106 (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześć) Akcjom, stanowiącym 32,90% kapitału zakładowego Spółki.

Żadne inne podmioty zależne od Wzywającego, oprócz wyżej wskazanej spółki zależnej Luma Investment S.A., ani podmiot dominujący wobec niego, nie posiadają żadnych Akcji Spółki.

Wzywający nie jest w odniesieniu do Akcji Spółki stroną żadnego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

15. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania

Wzywający zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania wraz z podmiotem zależnym Luma Investment S.A., łącznie 12.554.256 (słownie: dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć) głosów na WZ Spółki, stanowiących 66% ogólnej liczby głosów w Spółce, odpowiadających 12.554.256 (słownie: dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć) Akcjom, stanowiących 66% kapitału zakładowego Spółki.

Zarówno podmiot dominujący, jak i podmioty zależne wobec Wzywającego, nie zamierzają nabyć żadnych Akcji w Wezwaniu.

16. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

W związku z tym, że Podmiotem Nabywającym jest wyłącznie Wzywający, wymagane informacje zostały zawarte w pkt 14 Wezwania.

17. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania

W związku z tym, że Podmiotem Nabywającym jest wyłącznie Wzywający, wymagane informacje zostały zawarte w pkt 15 Wezwania.

18. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje – jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje

Nie dotyczy. Wzywający jest jednocześnie Podmiotem Nabywającym.

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Zapisy na sprzedaż Akcji będą przyjmowane w poniżej określonych Punktach Usług Maklerskich Podmiotu Pośredniczącego (“PUM”) w godzinach ich otwarcia:


Miasto
Adres
Telefon
PUM w Białymstoku
ul. Świętojańska 15, 15-277 Białystok
(85)7325110
PUM w Bielsku-Białej
Pl. Wolności 7, 43-304 Bielsko-Biała
(33)8139350
PUM w Bydgoszczy
ul. Grodzka 17, 85-109 Bydgoszcz
(52)5843151
PUM w Gdańsku
ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk
(58)3462425
PUM w Gdyni
ul. Śląska 47, 81-310 Gdynia
(58)6217921
PUM w Katowicach
ul. Powstańców 43, 40-024 Katowice
(32)2006485
PUM w Krakowie
ul. Augustiańska 15, 31-064 Kraków
(12)6184584
PUM w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20-954 Lublin
(81)5329413
PUM w Łodzi
ul. Kilińskiego 74, 90-119 Łódź
(42)2722181
PUM w Poznaniu
ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznań
(61)8568636
PUM w Rzeszowie
ul. Sokoła 6, 35-010 Rzeszów
(17)8503809
PUM w Szczecinie
ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
(91)4883982
PUM w Warszawie
ul. Wspólna 47/49, 00-950 Warszawa
(22)6974900
PUM we Wrocławiu
ul. Jana Pawła II 8, 50-136 Wrocław
(71)3700841
Inwestorzy, których Akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmiotach upoważnionych do zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, będą mogli złożyć zapis w następującej lokalizacji: mBank S.A., Warszawa, ul. Senatorska 18 (II piętro) numer telefonu: (+48) (22) 697 47 13, godziny otwarcia: 9.00 – 17:00.

20. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie

Do czasu zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje, Podmiot Nabywający nie będzie nabywał Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie.

Transakcje nabycia Akcji będących przedmiotem niniejszego Wezwania zostaną zawarte na GPW nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia okresu przyjmowania zapisów na Akcje. Rozliczenie zawartych transakcji nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich zawarcia.
?
21. Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje – w przypadku akcji innych niż zdematerializowane

Nie dotyczy. Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem są akcjami zdematerializowanymi.

22. Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą wydawane w zamian za nabywane akcje, oraz zasad dokonania ich wyceny – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

23. Parytet zamiany lub szczegółowy sposób jego ustalenia – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.


24. Wskazanie przypadków, w których parytet zamiany może ulec zmianie – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

25. Tryb i sposób dokonania zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

26. Oświadczenie wzywającego, iż zapewnił możliwość rozliczenia transakcji zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

27. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Wzywający nie jest ani podmiotem dominującym wobec Spółki, ani podmiotem od niej zależnym.

28. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

W związku z tym, że Podmiotem Nabywającym jest wyłącznie Wzywający, wymagane informacje zostały zawarte w pkt 27 Wezwania.
?
29. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub o otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Wzywający, będący jednocześnie Podmiotem Nabywającym oświadcza, że nie istnieją żadne warunki prawne, od których ziszczenia się zależałoby nabycie Akcji Spółki w drodze Wezwania oraz nie jest wymagane otrzymanie żadnych decyzji właściwych organów udzielających zgody na nabycie Akcji Spółki, ani też zawiadomień o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji Spółki.

Wezwanie nie jest ogłaszane pod warunkiem spełnienia warunków prawnych lub otrzymania właściwych decyzji lub zawiadomień.

30. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie jest ogłaszane, ze wskazaniem, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz określenie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Jedynym warunkiem nabycia Akcji w Wezwaniu jest warunek wskazany w pkt 6 Wezwania dotyczący złożenia w okresie przyjmowania zapisów wskazanym w Wezwaniu zapisów na sprzedaż minimalnej liczby Akcji.

Warunek wskazany w pkt 6 Wezwania powinien ziścić się najpóźniej do ostatniego dnia przyjmowania zapisów, tj. 9 października 2018 r., tj. o ile termin na przyjmowanie zapisów nie zostanie wydłużony lub skrócony na zasadach wskazanych w pkt 11 Wezwania.

Wzywający zastrzega sobie prawo do nabycia Akcji w ramach Wezwania pomimo nieziszczenia się warunku wskazanego w pkt 6. Informacja o spełnieniu się lub nie warunku określonego w pkt 6 w terminie wskazanych w niniejszym Wezwaniu oraz decyzja Wzywającego o nabyciu Akcji w ramach Wezwania pomimo nieziszczenia się tego warunku, zostaną przekazane do publicznej wiadomości poprzez agencję informacyjną, o której mowa w art. 58 Ustawy oraz opublikowane w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od ziszczenia się lub nie tego warunku w przewidzianym terminie.

31. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Wzywający traktuje nabycie Akcji jako inwestycję długoterminową o charakterze portfelowym. Wzywający, wraz z podmiotem zależnym – Luma Investment S.A., zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania 66% ogólnej liczby głosów w Spółce z Akcji Spółki w liczbie odpowiadającej 66% kapitału zakładowego Spółki.

Minimalna liczba Akcji (oraz wynikających z tych Akcji głosów) objętych zapisami, po osiągnięciu której Wzywający – będący również Podmiotem Nabywającym – zobowiązuje się do nabycia Akcji w ramach Wezwania, przekracza, łącznie z posiadanymi przez podmiot zależny Wzywającego – Luma Investment S.A., 50% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawnia do więcej niż 50% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W związku z tym Wzywający zamierza (wraz z podmiotem zależnym – Luma Investment S.A.) uzyskać status podmiotu pośrednio dominującego względem Spółki oraz wspomagać w przyszłości jej działalność jako nowy partner strategiczny.

Zamiarem Wzywającego jest doprowadzenia do ustalenia oraz realizowania w Spółce polityki dywidendowej obejmującej co najmniej lata 2018 – 2023 która zakładać będzie przeznaczanie 100% zysku jednostkowego Spółki do podziału na kapitał zapasowy lub rezerwowy Spółki. W konsekwencji Wzywający, a także jego podmiot zależny – Luma Investment S.A., zamierzają wykonywać przysługujące prawa korporacyjne w Spółce z tytułu posiadania Akcji Spółki w sposób zmierzający do realizacji przedstawionego celu. W ocenie Wzywającego, nieprzeznaczanie co najmniej w zakreślonym okresie zysku Spółki na wypłatę dywidendy służyć będzie wzmocnieniu sytuacji finansowej Spółki oraz wspomóc może realizację przygotowanej przez Zarząd Spółki „Strategii Rozwoju Spółki na lata 2018 – 2023”.

Wzywający (działając bezpośrednio lub poprzez podmioty zależne) jest aktywnym na rynku polskim oraz w Europie Środkowo – Wschodniej inwestorem wspierającym rozwój firm portfelowych w oparciu nie tylko o środki finansowe, ale również o wiedzę oraz doświadczenie biznesowe w wielu branżach oparte na wyspecjalizowanej kadrze menadżerów.

Wzywający zamierza, między innymi poprzez zacieśnienie oraz intensyfikację współpracy ze Spółką na wielu płaszczyznach, podjąć działania zmierzające do zwiększenia skali działalności Spółki przy zachowaniu jej podstawowego przedmiotu działalności.

32. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

W związku z tym, że Podmiotem Nabywającym jest wyłącznie Wzywający, wymagane informacje zostały zawarte w pkt 31 Wezwania.

33. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy, Wzywający może odstąpić od ogłoszonego Wezwania tylko wtedy, gdy po ogłoszeniu Wezwania inny podmiot ogłosi wezwanie na wszystkie akcje Spółki objęte niniejszym Wezwaniem po cenie nie niższej niż Cena Wezwania.

34. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 6 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy

Akcje będą nabywane zgodnie z procedurą określoną w § 6 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia, tj. Wzywający nabędzie wszystkie Akcje objęte zapisami złożonymi w okresie przyjmowania zapisów – w przypadku, gdy liczba Akcji nie przekroczy 6.296.150 lub Wzywający nabędzie Akcje na zasadzie proporcjonalnej redukcji – w przypadku, gdy liczba Akcji przekroczy 6.296.150.
?
35. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy

Jeżeli po zastosowaniu mechanizmu proporcjonalnej redukcji powstaną ułamkowe części Akcji, Akcje te będą alokowane kolejno począwszy od zapisów obejmujących największą liczbę Akcji do zapisów obejmujących najmniejszą liczbę, aż do całkowitego wyczerpania liczby 6.296.150 Akcji.

36. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, zostało ustanowione w formie blokady środków pieniężnych na rachunku Wzywającego prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący w kwocie stanowiącej 100% wartości zamierzonej transakcji. W dniu ogłoszenia Wezwania stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane KNF.

37. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów

Niniejsze Wezwanie, w tym ewentualne aktualizacje i zmiany informacji zawartych w Wezwaniu, będą publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i będą jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje na temat publicznego Wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji Spółki.

Akcje nabywane przez Wzywającego nie mogą być przedmiotem zastawu lub nie mogą być obciążone żadnymi prawami osób trzecich.

Wszelkie terminy i koszty związane z wykonywaniem czynności niezbędnych do zapisania się na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, np. z wydaniem świadectw depozytowych, ustanowieniem blokady Akcji, są określane przez domy maklerskie wykonujące te czynności, zgodnie z ich regulaminami oraz tabelami opłat i prowizji. Akcjonariusz, chcąc zapisać się na sprzedaż Akcji zgodnie z Wezwaniem, powinien wziąć pod uwagę wyżej wymienione terminy i związane z tym koszty.

Wzywający nie ponosi odpowiedzialności za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pracowników lub przedstawicieli ustawowych w związku z wykonywaniem czynności niezbędnych do zapisywania się na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, ani nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub wypłaty żadnych odszkodowań z tytułu nie dojścia Wezwania do skutku, na warunkach przewidzianych w Wezwaniu.

Zapisy złożone w ramach Wezwania będą mogły zostać wycofane jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu, w szczególności w przypadku, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące Akcji i nie nastąpiło przeniesienie praw z Akcji objętych zapisem w ramach Wezwania.

Procedura odpowiedzi na Wezwanie

Akcjonariusze Spółki mający zamiar dokonać zapisu na sprzedaż Akcji powinni:
1) złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje, nieodwołalną dyspozycję blokady tych Akcji oraz złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Podmiotu Nabywającego;
2) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje będące przedmiotem sprzedaży, zawierające informacje na temat nieodwołalnego zlecenia sprzedaży Akcji na rzecz Podmiotu Nabywającego („Świadectwo”); oraz
3) złożyć w PUM oryginał Świadectwa wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza oraz dokonać zapisu na sprzedaż Akcji w PUM Podmiotu Pośredniczącego.
Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów na sprzedaż Akcji, które zostaną doręczone przed rozpoczęciem terminu lub po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, jak również zapisów złożonych w nieprawidłowy sposób lub nieczytelnych.

Podpisy osób działających w imieniu Wzywającego i Podmiotu Nabywającego:

Podpis:
___________________________
Imię i nazwisko:
Marcin Wyszyński
Funkcja:
Pełnomocnik
Podpis:
_______________________
Imię i nazwisko:
Aleksandra Szymczak
Funkcja:
Pełnomocnik

Podpisy osób działających w imieniu Podmiotu Pośredniczącego:

Podpis:
___________________________
Imię i nazwisko:
Michał Marczak
Funkcja:
Pełnomocnik
Podpis:
_______________________
Imię i nazwisko:
Bartosz Kędzia
Funkcja:
Pełnomocnik

kom abs
Z2
PROTEKTOR (PRT): Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki (raport nr 38/2018)
16.07.2018 11:36


Raport bieżący nr 38/2018

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033534 (dalej jako "Spółka?), działając w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako "ustawa o ofercie?), w wyniku otrzymania zawiadomienia od Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień? (dalej "OFE PZU? lub "Akcjonariusz?), sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie, informuje, że w wyniku zawarcia pakietowej transakcji sprzedaży 3.028.323 akcji OFE PZU osiągnęło mniej niż 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.Przed powyższą sprzedażą Akcjonariusz posiadał 3.291.563 akcji Spółki, reprezentujących 17,30% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.291.563 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 17,30% ogólnej liczby głosów w Spółce.Po powyższej sprzedaży akcji Akcjonariusz posiada 263.240 akcji Spółki, reprezentujących 1,38% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 263.240 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 1,38% ogólnej liczby głosów w Spółce.Akcjonariusz poinformował również, że:

1) Nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki;

2) Nie zachodzi sytuacja wskazana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy o ofercie;

3) Nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy o ofercie;


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-16 Andrzej Filip Wojciechowski Prezes Zarządu
2018-07-16 Sławomir Baniak Członek Zarządu


W transakcji pakietowej odkupiła po 4,20 Luma Investment, więc ewentualne wezwanie powinno być powyżej tej ceny.

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1445
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: PROTEKTOR [PRT] księga VII

Postautor: bullstock » 02 paź 2018 18:32

Cena w wezwaniu podniesiona do 5 PLN.


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: daimond, incoqnito, melon1 i 2 gości