LUG [LUG] księga I NewConnect

wszystko na temat spółek publicznych
cwa
Sierżant sztabowy
Posty: 100
Rejestracja: 18 sie 2017 21:18
Lokalizacja: Wąbrzeźno

Re: LUG [LUG] księga I NewConnect

Postautor: cwa » 26 cze 2018 07:32

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 10/2018 z dnia 15 maja 2018 roku Zarząd LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. podjęło Uchwałę nr 7 w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. uchwaliło:

Wysokość dywidendy (kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy): 1.223.756,90 zł (słownie złotych: jeden milion dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć 90/100)

Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję: 0,17 zł (słownie: siedemnaście groszy)

Liczba akcji objętych dywidendą: 7 198 570 akcji (słownie: siedem milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt akcji)

Dzień dywidendy (dzień, na który ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy): 12 września 2018 roku

Dzień wypłaty dywidendy: 19 września 2018 roku


cwa
Sierżant sztabowy
Posty: 100
Rejestracja: 18 sie 2017 21:18
Lokalizacja: Wąbrzeźno

Re: LUG [LUG] księga I NewConnect

Postautor: cwa » 01 sie 2018 13:33

Zarząd LUG S.A. ("Emitent", „LUG”) z siedzibą w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 01.08.2018 roku została zawiązana spółka akcyjna LUG AYDINLATMA SISTEMLERI ANONİM ŞİRKETİ („Spółka”), prowadząca działalność i zarejestrowana zgodnie z prawem tureckim z siedzibą w Istambule, Republika Turcji. Kapitał założycielski Spółki wynosi 50.000 TRY (słownie: pięćdziesiąt tysięcy lir tureckich), w której Emitent objął 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1 TRY (słownie: jedna lira turecka) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 25.000 TRY (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy lir tureckich), co stanowi 50% kapitału zakładowego i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Pozostałe udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez:
- Pan Ruhan Konsol objął 8.400 (słownie: osiem tysięcy czterysta) akcji serii B o wartości nominalnej 1 TRY (słownie: jedna lira turecka) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 8.400 TRY (słownie: osiem tysięcy czterysta lir tureckich), co stanowi 16,8% kapitału zakładowego i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki;
- Pan Tomasz Jacek Dąbrowski objął 8.300 (słownie: osiem tysięcy trzysta) akcji serii B o wartości nominalnej 1 TRY (słownie: jedna lira turecka) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 8.300 TRY (słownie: osiem tysięcy trzysta lir tureckich), co stanowi 16,6% kapitału zakładowego i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki;
- Pan Piotr Przemysław Byzdra objął 8.300 (słownie: osiem tysięcy trzysta) akcji serii B o wartości nominalnej 1 TRY (słownie: jedna lira turecka) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 8.300 TRY (słownie: osiem tysięcy trzysta lir tureckich), co stanowi 16,6% kapitału zakładowego i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Kapitał spółki został pokryty wkładem pieniężnym w wysokości 12.500 TRY (słownie: dwanaście tysięcy pięćset lir tureckich). Pozostała kwota kapitału, tj. 37.500 TRY (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset lir tureckich) zostanie pokryta wkładem pieniężnym w przeciągu 24 miesięcy od momentu rejestracji spółki stosownie do przepisów prawa tureckiego.

Spółka została powołana na czas nieokreślony.

Zabezpieczeniem korporacyjnym LUG S.A. w Spółce w związku z podziałem głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy są w szczególności zawarte w umowie akcjonariuszy tzw. deadlock provision (przepisy na wypadek konfliktu) z opcją kup albo sprzedaj (ang. buy-sell), prawo przyłączenia się do zbycia (ang. tag along) oraz powołanie dwuosobowego Zarządu Spółki w osobach Pana Ruhana Konsol - Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Mariusza Ejsmonta – Wiceprezesa Zarządu Spółki, który reprezentuje w Zarządzie LUG S.A. Zgodnie ze Statutem Spółki obaj członkowie zarządu reprezentują ją łącznie.

Celem działalności Spółki jest prowadzenie działalności handlowej, produkcyjnej i doradczej z zakresu profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Utworzenie spółki LUG AYDINLATMA SISTEMLERI ANONİM ŞİRKETİ wynika z realizowanej przez Grupę Kapitałową LUG S.A. ekspansji zagranicznej, której elementem jest rozszerzenie działalności na rynku tureckim oraz na rynkach pozostałych państw regionu.

O fakcie rejestracji Spółki Zarząd Emitenta poinformuje niezwłocznie w formie odrębnego raportu bieżącego.

real
Chorąży sztabowy
Posty: 4569
Rejestracja: 05 maja 2013 13:26

Re: LUG [LUG] księga I NewConnect

Postautor: real » 01 sie 2018 14:13

Na "dniach" LUG powinien podać wstępne wyniki za Q2 - przekonamy się jakie jest tempo wzrostu przychodów.

klapaucjusz
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3456
Rejestracja: 18 lis 2005 20:21
Lokalizacja: Szczecin

Re: LUG [LUG] księga I NewConnect

Postautor: klapaucjusz » 01 sie 2018 14:18

A wiemy że przychody rosną ?
Gwint to maszynka do zarabiania pieniędzy !

real
Chorąży sztabowy
Posty: 4569
Rejestracja: 05 maja 2013 13:26

Re: LUG [LUG] księga I NewConnect

Postautor: real » 01 sie 2018 14:20

Bez raportów miesięcznych niewiele wiemy ;)

Turcja - ciekawy kierunek, jednak podobnie jak Argentyna ma kłopoty ze swoją walutą

Czekamy na wieści o uruchomieniu inwestycji w Argentynie.

cwa
Sierżant sztabowy
Posty: 100
Rejestracja: 18 sie 2017 21:18
Lokalizacja: Wąbrzeźno

Re: LUG [LUG] księga I NewConnect

Postautor: cwa » 06 sie 2018 22:10

Zarząd LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze („LUG”, „Emitent”), w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 6 sierpnia 2018 roku informacji o wartości szacunkowych wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał oraz za I półrocze 2018 roku oraz ich zmianach w stosunku do wyników finansowych zaprezentowanych w analogicznych okresach lat poprzednich, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe za II kwartał oraz za I półrocze 2018 roku wraz z danymi porównawczymi za analogiczne okresy lat obrotowych 2015-2017.

Zarówno II kwartał jak i I półrocze 2018 roku charakteryzują się satysfakcjonującymi wynikami finansowymi oraz ich dodatnią dynamiką względem analogicznych okresów lat ubiegłych. II kwartał b.r. w stosunku do II kwartału 2017 r., przyniósł znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży, co przełożyło się na rekordowy wzrost na poziomie +25,0%. Wynik ten jest efektem kontynuacji trendu wzrostu przychodów ze sprzedaży i podsumowaniem bardzo dobrego kwartału w wykonaniu Grupy Kapitałowej LUG S.A. W II kwartale 2018 roku przychody osiągnęły rekordowy poziom ponad 41 mln zł. Również na poziomie zysku brutto na sprzedaży Emitent wypracował satysfakcjonującą wartość ponad 17 mln zł, co w zestawieniu z wynikiem ponad 12 mln zł z II kwartału 2017 r. zaowocowało wzrostem na poziomie 39,4%. Marża brutto na sprzedaży sięgnęła poziomu 43,0% (o 4,4pp wyżej niż przed rokiem). Wynik EBITDA wzrósł o 49,0% do poziomu niespełna 3,5 mln zł. W II kwartale 2018 roku zysk netto wzrósł o 15% r/r w stosunku do II kwartału 2017 roku, osiągając tym samym poziom blisko 1,5 mln zł.
W ujęciu narastającym za I oraz II kwartał 2018 roku również odnotowano pozytywną dynamikę w każdym przedstawionym obszarze, w odniesieniu do analogicznego okresu lat ubiegłych. Narastające przychody ze sprzedaży I półrocza wykazały wzrost o 20,2%, z kolei zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 29,7%. Narastający wynik zysku netto wykazał wzrost o 23%.

Bardzo dobre wyniki II kwartału 2018 roku uzyskane przez Grupę Kapitałową LUG S.A. potwierdzają stabilny rozwój spółek wchodzących w skład Grupy, zgodny z przyjętymi strategicznymi kierunkami rozwoju na lata 2017-2021. W omawianym okresie nie miały miejsca żadne zdarzenia o charakterze jednorazowym, które w sposób nadzwyczajny oddziaływałyby na przedstawione wyniki. Rozwój spółek Grupy LUG ma charakter organiczny i polega na opracowywaniu i realizacji projektów oświetleniowych oraz kontraktów długoterminowych.

Ostateczne wartości danych finansowych przedstawionych w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym za II kwartał 2018 roku.


Załączniki

pandorinium
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3278
Rejestracja: 08 mar 2016 08:43

Re: LUG [LUG] księga I NewConnect

Postautor: pandorinium » 07 sie 2018 07:57

Przychody super. To pokazuje, ze potrafią znaleźć nabywców, że ich produkt jest dobrej jakości. Natomiast dla mnie dalej zysk netto jest zbyt niski. Tutaj powinien notować w ujęciu procentowym podobne wzrosty, co przychody. Może jak Argentyna ruszy to będzie inaczej wyglądać, bo teraz na pewno ponoszą koszty, a nie ma produkcji. Zobaczymy.

real
Chorąży sztabowy
Posty: 4569
Rejestracja: 05 maja 2013 13:26

Re: LUG [LUG] księga I NewConnect

Postautor: real » 07 sie 2018 10:46

Najważniejszy jest dynamiczny wzrost przychodów - LUG cały czas intensywnie inwestuje (ponosi koszty) których efekty będą widoczne w przyszłości - zatem obecny zysk netto nie jest specjalnie istotny. Marża brutto na sprzedaży wzrosła aż o 4,4 p.p. do 43% - to pokazuje, że produkują coraz bardziej efektywnie.
Rozwój sił sprzedaży (nowi handlowcy) potrzebują czasu aby "przynieść" dodatkowa sprzedaż, a LUG ponosi koszty z nimi związane od pierwszego dnia ich pracy, podobnie Argentyna (przeloty, delegacje, prawnicy), targi itd.

Sprzedaż LUG w pierwszym półroczu wyniosła 76,6kk. W drugim oczekuję ok. 94kk przychodów, tak by było 170kk na samej produkcji z Polski.

Czekamy na wieści z Argentyny - być może raport za Q2 da nam nowe informacje w tym temacie.

real
Chorąży sztabowy
Posty: 4569
Rejestracja: 05 maja 2013 13:26

Re: LUG [LUG] księga I NewConnect

Postautor: real » 10 sie 2018 20:25

16 sierpnia 2018 r., o godz. 11:00
Sytuacja finansowa LUG S.A. po wynikach za II kw. 2018 r. – zapraszamy na czat z prezesem spółki, Ryszardem Wtorkowskim
https://strefainwestorow.pl/artykuly/cz ... -kw-2018-r

Podstawowe pytania:
1. kiedy rusza zakład w Argentynie, czy kontrakt jest realizowany?
2. co z przejściem na rynek główny?
3. czy inwestowanie w krajach które mają problemy ze swoją walutą (także gospodarką) nie jest zbyt ryzykowne (Argentyna, obecnie Turcja)?
4. czy współpraca z CISCO jest kontynuowana przy kolejnych projektach (po projekcie w Izraelu)?
5. czy targi L+B 2018 przełożyły się już na nowe kontrakty?
6. kiedy Zarząd spodziewa się istotnej poprawy wyników na poziomie zysków netto (wolniejszy wzrost kosztów sprzedaży oraz ogólnego zarządu w stosunku do wzrostu przychodów ze sprzedaży)?

Fajnie, że Pan Prezes zdecydował się na taką formę kontaktu z Inwestorami.

pandorinium
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3278
Rejestracja: 08 mar 2016 08:43

Re: LUG [LUG] księga I NewConnect

Postautor: pandorinium » 11 sie 2018 10:03

Również zadałem kilka pytań. Sporo tych co Ty real, może będzie większa szansa, że odpisze. Jeszcze tylko dopisałem co zrobili z dostawą lipcową, bo miała wyjść z nowej fabryki.

cwa
Sierżant sztabowy
Posty: 100
Rejestracja: 18 sie 2017 21:18
Lokalizacja: Wąbrzeźno

Re: LUG [LUG] księga I NewConnect

Postautor: cwa » 16 sie 2018 13:05

no i jest raport
https://www.bankier.pl/static/att/ebi/2 ... 115407.pdf

Myślę, że 20 zł w tym roku to minimum, ja osobiście czekam na 30 zł.
Cieszę się z dywidendy bo to będzie kolejny rok gdzie przytulę cirka 8000K

real
Chorąży sztabowy
Posty: 4569
Rejestracja: 05 maja 2013 13:26

Re: LUG [LUG] księga I NewConnect

Postautor: real » 24 sie 2018 16:27

Dla zainteresowanych - zapis chata z Panem Prezesem Wtorkowskim:
https://strefainwestorow.pl/czaty-inwes ... wtorkowski

LUG rozwija się bardzo dynamicznie - jednak obecnie brakuje zainteresowania ze strony inwestorów i na kursie jest straszny marazm ("zabawa" jest na gamedev). Być może wyniki za Q3 zwrócą na LUG zainteresowanie nowych inwestorów - oczekuję, że w Q3 przychody ze sprzedaży przekroczą 50kk :)

19 września wypłata dywidendy 17 gr na akcję.

Captain_Obvious
Chorąży
Posty: 942
Rejestracja: 08 cze 2015 18:38

Re: LUG [LUG] księga I NewConnect

Postautor: Captain_Obvious » 06 wrz 2018 08:47

Wow, a coz to za pakietowki u Was wczoraj po 8,10 :shock: Czyzby jakis fund wchodzil?

pandorinium
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3278
Rejestracja: 08 mar 2016 08:43

Re: LUG [LUG] księga I NewConnect

Postautor: pandorinium » 06 wrz 2018 08:48

Wow, a coz to za pakietowki u Was wczoraj po 8,10 :shock: Czyzby jakis fund wchodzil?
A no prawdopodobnie tak. I weszły dwa fundy, aby nie przekroczyć 5%. Ciekawe za to kto sprzedał. Czy prezes czy opera.

real
Chorąży sztabowy
Posty: 4569
Rejestracja: 05 maja 2013 13:26

Re: LUG [LUG] księga I NewConnect

Postautor: real » 06 wrz 2018 08:54

Sprzedawała zapewne opera (tylko oni obok właścicieli mieli tak duże pakiety) kupował prwnie inny fundusz lub nastąpiło „przejście” w ramach funduszy opera.
Być może pojawi się komunikat dotyczacy tej transakcji - pakiet był powyżej 5% tyle, że w dwóch transakcjach i jeśli kupujący byli różni nie będzie przekroczenia progu.


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: galileogalileo, Lapto..p, |Czarne.Koszula| i 150 gości