MARSOFT [MAR] księga IV NewConnect

wszystko na temat spółek publicznych
linex
Sierżant sztabowy
Posty: 152
Rejestracja: 19 sty 2011 15:16

Postautor: linex » 20 paź 2011 08:12

A ja mam nawet spoko pakiecik i jak do tej pory wcale nie żałuję
a sytuacja się poprawi, poczekam :wink:
...ale będzie się działo!
a Chiny i TAK mają się dobrze.


Polako
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 255
Rejestracja: 20 kwie 2011 15:00

Postautor: Polako » 14 lis 2011 22:24

MARSOFT (MAR): Raport za III kwartał 2011r. (raport nr 23/2011)
14.11.2011 17:00


Zarząd Spółki MARSOFT S.A. przekazuje w załączeniu raport za III kwartał 2011 r.

Podstawa prawna:


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Załączniki:
RAPORT za III kwartal 2011 MARSOFT SA.pdf rozmiar: rozmiar: 391.1 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Pawluczuk - Prezes Zarządu


(GPW)

Polako
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 255
Rejestracja: 20 kwie 2011 15:00

Postautor: Polako » 14 lis 2011 22:29

Raport kwartalny MARSOFT S.A.
obejmujący okres
od 1 stycznia 2011r. do 30 września 2011r.
Zarząd:
MARSOFT S.A
Ul. Głogowa 2A
21-040 Świdnik
Tel.: 081/ 443 90 00
Fax: 081/ 443 90 91
E mail: biuro@marsoftsa.pl
Organ Rejestrowy:
Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy
KRS 0000295837
Kapitał zakładowy: 2 713 781,50 zł opłacony w całości
NIP: 712-294-80-34
REGON: 060044367
1
Raport Kwartalny MARSOFT SPÓŁKA AKCYJNA za okres od 01.01.2011r. do 30.09.2011r.
Raport kwartalny zawiera:
1. Komentarz Zarządu na temat osiągniętych wyników finansowych spółki
2. Wybrane dane finansowe:
a. Rachunek wyników
b. Bilans
3. Oświadczenie Zarządu
2
Szanowni Państwo.
W imieniu Spółki Marsoft S.A. przedstawiam Państwu raport za III kwartał 2011 roku.
Pragnę podziękować wszystkim za okazane nam zaufanie oraz wsparcie w realizacji naszych planów, jakim obdarzyliście Państwo Spółkę oraz jej Zarząd. To dzięki niemu MARSOFT S.A. stara się dynamicznie realizować przyjęte cele.
Pragnę poinformować że, wprowadzona 1 lipca 2011r. nowa usługa Telewizji Cyfrowej HD cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klientów i będzie miała wpływ na wyniki finansowe w roku bieżącym oraz latach kolejnych.
Następnym etapem rozwoju usług TV będzie dążenie do wprowadzenia usługi VOD o czym będziemy informować w odrębnych komunikatach.
III kwartał 2011 roku był okresem wytężonej pracy wszystkich pracowników Spółki i jej Zarządu. Zarząd podjął zdecydowane kroki w celu obniżenia kosztów bieżących oraz intensywne działania nad dalszą strategią rozwoju spółki, które obejmują rozbudowę istniejących sieci na terenie powiatu świdnickiego, oraz prace podwykonawcze przyłączy telekomunikacyjnych oraz energetycznych na rzecz zewnętrznych Inwestorów na terenie województwa lubelskiego jak również na terenie województw sąsiednich.
Pragniemy zapewnić iż w dalszym ciągu wszelkie nasze działania zmierzać będą do nieustannego podnoszenia wartości naszej spółki jak równie jakości świadczonych usług.
Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi informacjami na temat naszych działań w III kwartale 2011 roku zapraszam do zapoznania się z załączonym raportem kwartalnym.
Z poważaniem
Prezes Zarządu
Marek Pawluczuk
3
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PLN) Dane obejmujące okres Od 1 stycznia do 30 września Od 1 stycznia do 30 września 2011 2010
A.
Przychody netto ze sprzedaży
1 367 812,57
1 264 842,22
B.
Koszty działalności operacyjnej
1 125 412,95
1 336 645,47
I.
Amortyzacja
136 588,06
142 413,54
C.
Zysk (strata) ze sprzedaży
242 399,62
- 71 803,25
D.
Pozostałe przychody operacyjne
7 415,03
16 195,77
E.
Pozostałe koszty operacyjne
138 331,56
153 371,15
F.
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
111 483,09
-208 978,63
G.
Przychody finansowe
537,34
558,36
H.
Koszty finansowe
18 685,19
31894,82
I.
Zysk (strata) z działalności gospodarczej
93 335,24
- 240 315,09
K.
Zysk (strata) brutto
93 335,24
- 240 315,09
L.
Podatek dochodowy
40 057,00
20 739,60
N.
Zysk (strata) netto
53 278,24
- 261 054,69
Prezes Zarządu
Marek Pawluczuk
4
DANE OBEJMUJĄCE OKRES STYCZEŃ - WRZEŚIEŃ
BILANS -AKTYWA (PLN) Dane obejmujące okres od 1 stycznia do 30 września 2011 2010
A
Aktywa trwałe
4 163 070,077
4 512 599,74
I
Wartości niematerialne i prawne
2 384 048,8
2529 281,25
II
Rzeczowe aktywa trwałe
1 769 882,47
1953 313,09
IV
Inwestycje długoterminowe
0,00
21 000,00
V
Długoterminowe rozliczenia finansowe
9 139,50
9 005,40
B
Aktywa obrotowe
797 069,32
133 394,76
II
Należności krótkoterminowe
239 044,91
115 233,54
III
Inwestycje krótkoterminowe
144 425,50
18 161,22
c)
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
144 425,50
18 161,22
-1
środki pieniężne w kasie i na rachunkach
144 425,50
18 161,22
-2
inne aktywa pieniężne
0,00
0,00
IV
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
13 415,93
9 922,09
SUMA
4 559 957,11
4 655 916,59
BILANS -AKTYWA (PLN) Dane obejmujące okres od 1 stycznia do 30 września 2011 2010
A
Kapitał (fundusz) własny
2 015 550,32
2 188 063,28
I
Kapitał (fundusz) podstawowy
2 713 781,50
2 713 781,50
II
Kapitał (fundusz) zapasowy
414 994,78
414 994,78
III
Zysk(strata) z lat ubiegłych
- 1 166 504,20
- 679 658,31
IV
Zysk (strata) netto
53 278,24
-261 054,69
B
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
2 944 589,77
2 467 853,31
I
Rezerwy na zobowiązania
157 014,36
159 560,36
II
Zobowiązania długoterminowe
256 359,69
586 459,69
III
Zobowiązania krótkoterminowe
2 127 353,74
1 721 833,26
IV
Rozliczenia międzyokresowe
3 679,00
0,00
SUMA
4 559 957,11
4 655 916,59
Prezes Zarządu
Marek Pawluczuk
5
Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
W III kwartale 2011 roku.
Na wyniki z podstawowej działalności Marsoft S.A. osiągnięte w trzecim kwartale 2011 roku wpływ miały realizowane projekty między innymi:
 realizacja prac zleconych od firm zewnętrznych - budowa sieci teletechnicznych
 wprowadzenie usługi Telewizji Cyfrowej HD
 znaczne zwiększenie ilości abonentów korzystających z usług Internetu, Telewizji Cyfrowej oraz Telefonii VOIP
Przychody netto ze sprzedaży w III kwartale 2011 roku zamknęły się kwotą 1 367 812,57 zł. Zysk operacyjny w okresie III kwartału 2011 wyniósł – 111 483,09 zł i jest wyższy od zysku operacyjnego w okresie styczeń - wrzesień 2010 r, który kształtował się na poziomie –
-208 978,63 zł. Marsoft S.A. wygenerował zysk netto w III kwartale 2011 roku w wysokości 53 278,24 zł.
W okresie 01/2011 – 09/2011 kontynuowano plan działania, który miał na celu zmniejszenie kosztów stałych oraz kosztów bieżących w firmie, co powinno korzystnie odzwierciedlić zysk roku bieżącego.
6
Informacja na temat aktywności podjętej w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.
W III kwartale 2011 r. kontynuowano rozszerzenie działalności o budowę sieci teletechnicznych i przyłączy energetycznych na terenie Świdnika i poza jego obszarem.
Spółka konsekwentnie planuje dalszy rozwój poprzez pozyskiwanie nowych klientów i rynków oraz umacnianie swojej pozycji na rynku jako profesjonalnego dostawcy nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz multimedialnych dla biznesu jak również osób indywidualnych. Pogłębianie partnerskich więzi z obecnymi klientami i dostawcami ma na celu utrwalanie wizerunku rynkowego Spółki jako sprawdzonego, doświadczonego i wartego polecenia solidnego partnera w biznesie.
Dodatkowo Spółka zakończyła adaptacje budynku biurowego oraz wprowadziła nową usługę Telewizji Cyfrowej HD.
Podpisane zostały istotne umowy o współpracy ze spółką KORBANK, spółką HAWE Telekom, spółką Prot Lotniczy Lublin, Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku w ramach projektu UE Kapitał Ludzki.
Inwestycje, które są w trakcie realizacji to:
1. modernizacja istniejących zasobów sieciowych pod kątem usług Telewizji Cyfrowej HD
2. budowa sieci telekomunikacyjnej dla potrzeb transmisji danych i Internetu
3. rozszerzenie działalności o nowe lokalizacje poza terenem Świdnika
4. budowa sieci teletechnicznych wg. zleceń zewnętrznych
5. wdrożenie usługi reklamy wizyjnej POSTV
7
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Zarząd Spółki MARSOFT S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, załączone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Marsoft S.A za III kwartał 2011. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz zgodnie z wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.
Sprawozdanie finansowe odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz uzyskane wyniki finansowe. Powyższe sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji spółki MARSOFT S.A
Świdnik, 14.11.2011r. Prezes Zarządu
Marek Pawluczuk

Giełdomił
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2910
Rejestracja: 25 mar 2008 19:33

Postautor: Giełdomił » 17 lis 2011 09:33

no i tak trzymać
No surrender.

Obrazek

smyk1
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 8718
Rejestracja: 01 paź 2006 19:50

Postautor: smyk1 » 17 lis 2011 09:40

Witam , restrukturyzacja przynosi pierwsze efekty i pokazuje kierunek na przyszłość .

linex
Sierżant sztabowy
Posty: 152
Rejestracja: 19 sty 2011 15:16

Postautor: linex » 18 lis 2011 07:24

Ja wiedziałem że tak będzie. :lol:
...ale będzie się działo!
a Chiny i TAK mają się dobrze.

smyk1
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 8718
Rejestracja: 01 paź 2006 19:50

Postautor: smyk1 » 18 lis 2011 08:35

Ba , KTO by wiedział lepiej niż TY . :shock:

smyk1
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 8718
Rejestracja: 01 paź 2006 19:50

Postautor: smyk1 » 18 lis 2011 12:57

I co , znowu brakuje na waciki dla żony :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: I jak tu się nie denerwować , ktoś buduje podstawy do wzrostów a jakaś męda myśli jakby tu wydusić od drobnych parę groszy . :twisted:

rd3
Starszy chorąży
Posty: 1220
Rejestracja: 21 maja 2010 12:24

Postautor: rd3 » 24 lis 2011 18:24

:arrow: 1 zł i wszystko jasne :D

Giełdomił
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2910
Rejestracja: 25 mar 2008 19:33

Postautor: Giełdomił » 05 gru 2011 23:23

Jeszcze z parenascie miesiecy sie pokisimy.
No surrender.

Obrazek

Polako
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 255
Rejestracja: 20 kwie 2011 15:00

Postautor: Polako » 26 sty 2012 18:02

Ładna podbitka a nikt się nie chwali, byście odświeżyli ten zakurzony wątek :lol:


MARSOFT (MAR): Zawarcie istotnej umowy o współpracy przez MARSOFT S.A. a spółką SGT S.A (raport nr 2/2012)
25.01.2012 19:50

Zarząd Spółki MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku informuje, iż została zawarta umowa o współpracy pomiędzy MARSOFT S.A., a spółką SGT S.A.. z siedzibą w Gliwicach.

Umowa reguluje zasady współpracy w zakresie dystrybucji Usług Telewizyjnych oraz Multimedialnych w sieci telekomunikacyjnej MARSOFT S.A. na bazie platformy JAMBOX HD kablówki 3 generacji.

Niniejsza umowa jest pierwszym etapem planowanej długoterminowej współpracy pomiędzy MARSOFT S.A. a spółką SGT S.A., która zakłada rozszerzenie współdziałania na wielu płaszczyznach.

W przypadku podjęcia kolejnego etapu współpracy, Zarząd Emitenta poinformuje o tym fakcie w osobnym komunikacie.

Zawarcie niniejszej umowy wpisuje się w strategię rozwoju MARSOFT S.A., opisaną w Dokumencie Informacyjnym - Planowane wprowadzenie oraz rozszerzanie oferowanych usług.

W opinii Zarządu Emitenta niniejsza umowa będzie mieć istotny wpływ na wyniki finansowe MARSOFT S.A., w roku bieżącym jak również w latach kolejnych.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Pawluczuk - Prezes Zarządu

(GPW)

high-flierr
Starszy sierżant
Posty: 71
Rejestracja: 19 paź 2007 21:06

wycena spółki

Postautor: high-flierr » 02 lut 2012 19:42


drex1
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 7552
Rejestracja: 10 cze 2005 15:47
Lokalizacja: Wrocław

Postautor: drex1 » 14 lut 2012 15:50

nawet zarobili 150 tysiecy w IV kwartale

Marsoft S.A. wygenerował zysk netto w IV kwartale 2011 roku w wysokości 153 795,41 zł.
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_ ... 91&id_tr=4

....ale lubią żartować z akcjonariuszy biorac pod uwage wieloletni trend spadkowy

"Pragniemy zapewnić iż w dalszym ciągu wszelkie nasze działania zmierzać będą do nieustannego podnoszenia wartości naszej spółki" :twisted:

i nie potrafią wyrysować poprawnie tabelki kwartalnej pisząc ją jako roczną :oops:

linex
Sierżant sztabowy
Posty: 152
Rejestracja: 19 sty 2011 15:16

Postautor: linex » 14 lut 2012 15:53

nawet zarobili 150 tysiecy w IV kwartale

Marsoft S.A. wygenerował zysk netto w IV kwartale 2011 roku w wysokości 153 795,41 zł.
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_ ... 91&id_tr=4

....ale lubią żartować z akcjonariuszy biorac pod uwage wieloletni trend spadkowy

"Pragniemy zapewnić iż w dalszym ciągu wszelkie nasze działania zmierzać będą do nieustannego podnoszenia wartości naszej spółki" :twisted:

i nie potrafią wyrysować poprawnie tabelki kwartalnej pisząc ją jako roczną :oops:
a to źle
mamy przekrój roczny :lol:
...ale będzie się działo!
a Chiny i TAK mają się dobrze.

linex
Sierżant sztabowy
Posty: 152
Rejestracja: 19 sty 2011 15:16

Postautor: linex » 14 lut 2012 15:54

klikło mi się 2x :lol: :oops:
...ale będzie się działo!
a Chiny i TAK mają się dobrze.


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości