BOGDANKA Lubelski Węgiel [LWB]

wszystko na temat spółek publicznych
CR
Starszy chorąży
Posty: 1231
Rejestracja: 10 mar 2016 19:37

Postautor: CR » 14 lis 2016 13:07

Spółka wybija się ponad lokalne maksima pokaźną białą świecą potwierdzoną obrotem, co otwiera drogę ku poziomom z czerwca 2015 r. Wsparciem mocny ADX.

http://marketinvest.pl/gielda/komentarz ... talprodukt


CR
Starszy chorąży
Posty: 1231
Rejestracja: 10 mar 2016 19:37

Postautor: CR » 28 lis 2016 23:20

Należąca do grupy Enei kopalnia Bogdanka dąży do zakontraktowania ponad 90% swojej produkcji węgla w co najmniej 5-letnich umowach z odbiorcami - poinformował w piątek prezes Bogdanki Krzysztof Szlaga.

http://marketinvest.pl/gielda/komentarz ... impexmetal

CR
Starszy chorąży
Posty: 1231
Rejestracja: 10 mar 2016 19:37

Postautor: CR » 30 lis 2016 12:01

Bogdanka - kurs zmierza do linii trendu wzrostowego. Jej utrzymanie jest warunkiem koniecznym do kontynuacji trendu wzrostowego. Dopiero zejście poniżej 68 zł będzie sygnałem zmiany trendu na spadkowy.

http://marketinvest.pl/gielda/komentarz ... om-integer

CR
Starszy chorąży
Posty: 1231
Rejestracja: 10 mar 2016 19:37

Postautor: CR » 01 gru 2016 11:43

Bogdanka - kurs zmierza do linii trendu wzrostowego. Jej utrzymanie jest warunkiem koniecznym do kontynuacji trendu wzrostowego. Dopiero zejście poniżej 68 zł będzie sygnałem zmiany trendu na spadkowy.

http://marketinvest.pl/gielda/komentarz ... nea-energa

Wuwuze?
Chorąży sztabowy
Posty: 4267
Rejestracja: 20 lip 2013 14:10

Postautor: Wuwuze? » 08 lut 2017 14:28

nie widze aby bylo

Zwołanie NWZ Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. na dzień 7 marca 2017 r. wraz z projektami uchwał NWZ

08.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 3/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W związku z wyborem dwóch kandydatów na członków Rady Nadzorczej na podstawie §16 Statutu Spółki i zgodnie z ''Regulaminem wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki'', Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance (''Spółka''), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 oraz art. 402 [1] i 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać na dzień 7.03.2017 r. na godz. 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bogdance.

Porządek obrad:
1)Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4)Przyjęcie porządku obrad.
5)Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6)Wolne wnioski.
7)Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo Akcjonariuszy do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 19.02.2017 r.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące jej akcjonariuszami w dniu rejestracji.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (19.02.2017 r.)

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa (20.02.2017 r.) w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (2.03.2017 r., 3.03.2017 r., 6.03.2017 r.).

Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Zarządu Spółki lub przesłać na adres wz@lw.com.pl. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub osoby go reprezentujące.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (od 28.02.2017 r.). Projekty wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad dostępne są na stronie internetowej Spółki.

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz składania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 14.02.2017 r.). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w siedzibie Zarządu Spółki lub przesłane w postaci elektronicznej na adres wz@lw.com.pl.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Zarządu Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres wz@lw.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Projekty takie akcjonariusz może zgłaszać również podczas Walnego Zgromadzenia.

W celu wykonywania prawa żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego

Zgromadzenia oraz składania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych lub mających zostać wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia - akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do niego zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Ponadto, w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, do powyższego zaświadczenia należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi, kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia do ich reprezentacji.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w jego trakcie, ani wykonywania prawa głosu w takiej formie.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Podczas Walnego Zgromadzenia głosy oddawane przez akcjonariuszy zliczane będą metodą elektroniczną.

Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

W celu skutecznego udzielenia pełnomocnictwa drogą elektroniczną akcjonariusz obowiązany jest przesłać na adres wz@lw.com.pl informację o udzieleniu pełnomocnictwa wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem, udostępnionym przez Spółkę, zeskanowanym w formacie pdf. Ponadto, do pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza drogą elektroniczną będącego osobą fizyczną, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienie do działania w ich imieniu. Formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika będą dostępne na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

Pełnomocnicy, którym pełnomocnictwo zostało udzielone w formie pisemnej, przed przystąpieniem do udziału w Walnym Zgromadzeniu obowiązani są przedstawić dowód tożsamości oraz ważne pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej.

Pełnomocnicy, którym pełnomocnictwo zostało udzielone w formie elektronicznej, przed przystąpieniem do udziału w Walnym Zgromadzeniu obowiązani są przedstawić dowód tożsamości.

Dostęp do dokumentacji i informacji o Walnym Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Zarządu, a także na oficjalnej stronie internetowej Relacji Inwestorskich Spółki - www.ri.lw.com.pl.

Na tej samej stronie internetowej udostępnione będą pozostałe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Spółka informuje, że przebieg obrad Walnego Zgromadzenia będzie rejestrowany. Po odbyciu Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.ri.lw.com.pl, zostanie umieszczone również nagranie z jego przebiegu w formie audiowizualnej.

Spółka przekazuje w załączeniu:
-Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 7.03.2017 r. wraz z załącznikami.
Postow łącznie 5491+ te pokazywane oficjalnie

CR
Starszy chorąży
Posty: 1231
Rejestracja: 10 mar 2016 19:37

Postautor: CR » 14 lut 2017 11:03

Spółka wybiła się ponad lokalne szczyty, otwierając sobie drogę ku poziomom z 2015 r. ADX generuje pozytywne sygnały

marketinvest.pl/gielda/komentarze-i-analizy/9-analizy-akcji/22018-rynek-akcji-jsw-livechat-energa-bogdanka

CR
Starszy chorąży
Posty: 1231
Rejestracja: 10 mar 2016 19:37

Postautor: CR » 17 lut 2017 16:45

Bardzo podoba nam się słowo klucz dla przyszłości Bogdanki, czyli ELASTYCZNOŚĆ. Z obecnej perspektywy inwestora mniejszościowego podstawowe znaczenie ma jednak umieszczenie w nowej strategii rozwoju szeregu inwestycji, które będą i mogą być realizowane przez spółkę w obszarze wydobycia.

marketinvest.pl/gielda/komentarze-i-analizy/9-analizy-akcji/22092-lw-bogdanka-rekomendacja-kupuj-17-02-2017

kafal
Starszy sierżant
Posty: 89
Rejestracja: 13 mar 2016 00:36

Dywidenda i rekomendacja

Postautor: kafal » 28 kwie 2017 20:31

Bogdanka widze na Forum zapomniana a tutaj dwie takie pozytywne informacje:

Bogdanka chce wypłacić 34 mln zł dywidendy za '16, czyli 1 zł na akcję

"PAP - Biznes
28 Kwi 2017, 19:00


28.04.2017, Warszawa (PAP) - Zarząd Bogdanki proponuje, by z zysku za 2016 rok wypłacić 34 mln zł dywidendy, czyli 1 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.
Pozostała kwota, czyli prawie 141,9 mln zł, miałoby trafić na kapitał rezerwowy.
Spółka podała, że propozycja jest zgodna z jej polityką dywidendową.
W lutym spółka podawała w strategii, że w perspektywie średnio i długoterminowej chce pozostać spółką dywidendową, a zarząd będzie wnioskował w przyszłości do WZ o wypłatę dywidendy na poziomie do 50 proc. jednostkowego zysku netto. (PAP Biznes)
pel/ asa/"


DM BOŚ podniósł wycenę LW Bogdanka do 82 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

"ISBnews - Biznes
28 Kwi 2017, 9:08


Warszawa, 28.04.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli cenę docelową akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka do 82 zł z 80,1 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 20 kwietnia.
Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 71,92 zł. W czwartek na zamknięciu kurs wynosił 72,85 zł.
"Podtrzymujemy przekonanie, że długoterminowe perspektywy Bogdanki wyglądają pozytywnie. Po pierwsze, wydaje się oczywiste, że w dłuższym horyzoncie zniknie z rynku kilka kopalni wydobywających węgiel energetyczny (z holdingu PGG/KHW i JSW) i zmniejszy się widocznie podaż tego surowca w kraju, a co za tym idzie, osłabnie konkurencja. Po drugie, dostrzegamy obecnie mniejsze ryzyko strukturalne dotyczące możliwości wypchnięcia Bogdanki z rynku z przyczyn politycznych, zwłaszcza że jest kontrolowana przez Eneę będącą podmiotem z udziałem Skarbu Państwa (w oparciu o doświadczenia z poprzednich kwartałów podtrzymujemy oczekiwania, że Enea będzie nadal próbować maksymalizować wolumen surowca odbierany od Bogdanki zmniejszając dostawy z innych źródeł, tym bardziej że zakończyła proces przejmowania elektrowni Połaniec). Po trzecie, w miarę optymistycznie podchodzimy do globalnych cen surowców i sądzimy, że niskie ceny spot węgla z I połowy 2016 stanowią bardzo niską bazę. I wreszcie oceniamy bardzo pozytywnie zdolności generowania w spółce wolnych przepływów pieniężnych w dłuższym okresie" - czytamy w raporcie.
"W oparciu o nieznacznie podwyższoną 12-miesięczną wycenę walorów Bogdanki do 82 zł na akcję podtrzymujemy długoterminową rekomendację fundamentalną 'kupuj', podobnie jak krótkoterminową rekomendację relatywną 'neutralnie'" - czytamy dalej.
Analitycy prognozują, że w 2017 r. spółka osiągnie 211,4 mln zł zysku netto przy 1 810,9 mln zł przychodów.
(ISBnews)"

P?otka
Sierżant
Posty: 55
Rejestracja: 18 kwie 2017 09:55

Postautor: P?otka » 07 cze 2017 09:40


speedfan
Starszy chorąży
Posty: 1484
Rejestracja: 23 lip 2011 18:52

Postautor: speedfan » 07 cze 2017 14:30

rajd św. Mikołaja kiedy jak nie teraz?

AdmiralPiett
Chorąży sztabowy
Posty: 5406
Rejestracja: 13 lip 2015 12:32

Postautor: AdmiralPiett » 12 cze 2017 15:13

Już teraz Polska importuje rocznie plus minus 10 mln ton węgla – ok. jednej siódmej krajowej produkcji.

Surowiec pochodzi głównie z Rosji i Australii, choć zdarzają się też transporty z tak egzotycznych krajów jak Kolumbia.

Odbiorcami są niezależne hurtownie, które sprzedają węgiel odbiorcom indywidualnym, ale też należące do samorządów elektrociepłownie, które kierują się niższą ceną za węgiel,
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy !!!

AdmiralPiett
Chorąży sztabowy
Posty: 5406
Rejestracja: 13 lip 2015 12:32

Postautor: AdmiralPiett » 26 cze 2017 13:41

Raport bieżący 16/2017

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. (''Spółka'') informuje, że obradujące w dniu 26 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2016 r.

Wypracowany przez Spółkę w roku 2016 zysk netto w wysokości 175.896.313,75 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzynaście złotych 75/100) postanowiono podzielić w następujący sposób:

1. Kwotę 34.013.590,00 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony trzynaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) przeznaczyć na dywidendę, tj. 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) na jedną akcję.

2. Pozostałą kwotę, tj.: 141.882.723,75 zł (słownie: sto czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia trzy złote 75/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.
Liczba akcji objętych dywidendą - 34 013 590 akcji.

Powyższa propozycja jest zgodna z ogłoszoną przez Spółę polityką dywidendową przedstawioną w Strategii rozwoju LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycie Grupy Enea do 2025 roku (perspektywa do 2030 roku).

Jednocześnie Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na dzień 13 lipca 2017 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2017 r.
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy !!!

kuj-buj
Sierżant sztabowy
Posty: 148
Rejestracja: 29 maja 2017 17:32

Postautor: kuj-buj » 26 cze 2017 22:13

Ruch powrotny do przełamanego wsparcia na 62,62 zł. W piątek wzrosty generowane były na skokowo rosnącym wolumenie, co może zapowiadać przełamanie tego oporu. http://marketinvest.pl/gielda/komentarz ... l-bogdanka

Neuter
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 7820
Rejestracja: 12 kwie 2014 22:02

Postautor: Neuter » 27 cze 2017 16:01

Raport bieżący 16/2017

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. (''Spółka'') informuje, że obradujące w dniu 26 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2016 r.

Wypracowany przez Spółkę w roku 2016 zysk netto w wysokości 175.896.313,75 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzynaście złotych 75/100) postanowiono podzielić w następujący sposób:

1. Kwotę 34.013.590,00 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony trzynaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) przeznaczyć na dywidendę, tj. 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) na jedną akcję.

2. Pozostałą kwotę, tj.: 141.882.723,75 zł (słownie: sto czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia trzy złote 75/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.
Liczba akcji objętych dywidendą - 34 013 590 akcji.

Powyższa propozycja jest zgodna z ogłoszoną przez Spółę polityką dywidendową przedstawioną w Strategii rozwoju LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycie Grupy Enea do 2025 roku (perspektywa do 2030 roku).

Jednocześnie Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na dzień 13 lipca 2017 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2017 r.
czy po dacie dywidendy utrzyma sie 7 z przodu ?

bo ze wczesniej bedzie 7, a moze 8 z przodu to przy tym rosnacym zapotrzebowaniu na wegiel chyba dosc jasne , co? :oops:
Bez podpisu

Wuwuze?
Chorąży sztabowy
Posty: 4267
Rejestracja: 20 lip 2013 14:10

Re: BOGDANKA Lubelski Węgiel [LWB]

Postautor: Wuwuze? » 09 sie 2017 16:31

wyszukiwarka nie dziala

No i znalazlem az na 8 stronie

a cos mi sie widzi ze przejmuje paleczke od JSW

I moze to Bogdanka pojdzie/wroci na 3-cyfrowki (albo choc wczesniej) a nie (lub przed) JSW !!! :lol:
Postow łącznie 5491+ te pokazywane oficjalnie


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Aki, ANTYCHRYST, CNA, Lapto..p, Mr.chabovsky, nieudacznikgiełdowy, Nowy incoqnito i 190 gości