FAM GK [FAM] księga XVI

wszystko na temat spółek publicznych
krieger
Chorąży sztabowy
Posty: 4976
Rejestracja: 12 wrz 2007 12:48

FAM GK [FAM] księga XVI

Postautor: krieger » 10 cze 2009 21:59

Czas na zmiany! Mam nadzieję, że nikt nie ma zastrzeżeń.. gorzej byc nie może. Chyba..


krieger
Chorąży sztabowy
Posty: 4976
Rejestracja: 12 wrz 2007 12:48

Postautor: krieger » 10 cze 2009 22:01

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (FAM) informuje że w dniu dzisiejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę skonsolidowanego raportu rocznego za 2008 rok opublikowanego w dniu 15 maja 2009 roku.

Zmiany w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2008r. wynikają ze zmian wprowadzonych do jednostkowego sprawozdania finansowego Stradom SA, spółki zależnej od FAM Grupa Kapitałowa SA. dokonanych po dniu publikacji przez FAM skonsolidowanego raportu rocznego za 2008r.

Na zmianę wyników Stradom SA wpłynęło: - przeszacowanie wartości nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Korfantego - został dokonany odpis aktualizujący wartość nieruchomości z kwoty 9 829 970,00 na kwotę 5 315 000,00 zł, to jest o kwotę 4 514 970,00 zł. - odpisu aktualizującego wartość należności od spółki MK & Partners Sp.dokonanie z o.o. z tytułu umowy przelewu wierzytelności na 100% wartości tj. 4 426 108,42 zł.
Odpis aktualizacyjny z tytułu przeszacowania wartości nieruchomości w Częstochowie przy ul. Korfantego oraz odpis aktualizujący wartość należności od spółki MK & Partners Sp. z o.o. były wcześniej uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz opisane w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FAM, natomiast nie były ujęte w sprawozdaniu jednostkowym Stradom SA.

Zmiany wprowadzone przez Stradom SA do sprawozdania jednostkowego spowodowały konieczność skorygowania sprawozdania skonsolidowanego w zakresie podziału zysku netto pomiędzy akcjonariuszy podmiotu dominującego i akcjonariuszy mniejszościowych oraz wynikających z tego tytułu zmian w skonsolidowanym bilansie, skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych i skonsolidowanym zestawieniu zmian w kapitale własnym.

Zarząd przekazuje również opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego po dokonanej korekcie.

krieger
Chorąży sztabowy
Posty: 4976
Rejestracja: 12 wrz 2007 12:48

Postautor: krieger » 10 cze 2009 22:06


krieger
Chorąży sztabowy
Posty: 4976
Rejestracja: 12 wrz 2007 12:48

Postautor: krieger » 10 cze 2009 22:16

Wartość księgowa na jedną akcję na koniec 2008 roku 3,91

Ps Odpowiedzi na pytania w akcji PB
FAM: jesteśmy niedowartościowani


Puls Biznesu, pb.pl,10.06.2009 10:24


W ramach "Akcji Inwestor", w której zadajecie pytania spółkom, dziś odpowiedzi prezesa GK FAM.CZYTAJ WIĘCEJ O AKCJI INWESTOR
Inwestor I: Co spółka FAM ma zamiar zrobić z nabytymi akcjami w celu umorzenia?

Zgodnie z uchwałą WZA, spółka nabyła akcje własne w celu ich umorzenia. Ewentualna decyzja o zmianie przeznaczenia nabytych akcji należy do akcjonariuszy.

Inwestor II: Na co zostaną przeznaczone pieniądze uzyskane ze sprzedaży zbędnych aktywów i czy firma planuje wypłacać dywidendę?

W chwili obecnej trudno mówić o przeznaczenia środków ze zbycia aktywów, ponieważ spółka nie dokonała jeszcze żadnej tego typu transakcji.

Natomiast w związku z zapotrzebowaniem kapitałowym Grupy, wynikającym zarówno ze stopnia zadłużenia jak i z planów inwestycyjnych, Zarząd nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy. Podjęcie ewentualnej uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy należy jednak do WZA.

Inwestor III: Jaka jest według nowego zarządu obiektywna wartość firmy w przeliczeniu na jedną akcję? Czy zarząd zamierza w jakikolwiek sposób ustosunkować się do obecnej wyceny spółki?

W porównaniu do innych spółek sektora, pod kątem osiąganych wyników finansowych oraz wskaźników takich jak na przykład C/WK, Fam GK wydaje się być spółką niedowartościowaną.
Dariusz Zieliński prezes zarządu Grupa Kapitałowa FAM

Incubus12
Młodszy chorąży
Posty: 643
Rejestracja: 13 cze 2007 20:02

Postautor: Incubus12 » 11 cze 2009 00:09

Nowa grupa jak na razie jest jeszcze lepsza od starej.Jakoś nadzieja mnie opuszcza. :?
Akcje są nabyte w celu umorzenia, ale WZA może to zmienić ( he, he-dobre ).Zbędny majątek ( w/g nowej grupy trzymającej władzę ) nawet jeśli zostanie sprzedany, to dywidendy żadnej nie będzie.No i te odpisy, odpisy-brawo. 8)

Horn
Sierżant sztabowy
Posty: 193
Rejestracja: 31 maja 2006 16:51

Postautor: Horn » 11 cze 2009 11:02

:P


norton
Podporucznik
Posty: 13027
Rejestracja: 24 sie 2007 18:34

Postautor: norton » 16 cze 2009 09:00

FAM - Zawarcie umowy przez spółkę zależną ( 67 / 2009 )

Treść raportu:
Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (FAM) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu umowy pomiędzy Mostostal Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Wykonawca)- spółka zależna od FAM – a firmą Dr.Oetker Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku (Zamawiający). Przedmiotem umowy jest wykonanie instalacji chłodniczej maszynowni chłodniczej wraz z dokumentacją techniczną w zakładzie Zamawiającego w Makowie Mazowieckim. Wynagrodzenie tytułem wykonania przedmiotu umowy ustalono na kwotę netto 243.000,00 EUR, tj. 1.093.718,70 PLN. Strony dopuszczają możliwość naliczania kar umownych za opóźnienie wykonania robót , przy czym łączna kwota kar nie przekroczy 5% wartości wynagrodzenia. Umowa nie zawiera zastrzeżenia warunku lub terminu, ani innych warunków, które mogłyby zostać uznane za odbiegające od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Wiedza o wszystkim pochodzi od wszystkich.
Mahatma Gandhi

maluch
Chorąży sztabowy
Posty: 4618
Rejestracja: 07 paź 2005 17:43
Lokalizacja: Łódź

Postautor: maluch » 16 cze 2009 18:30

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 68 / 2009
Data sporządzenia: 2009-06-16
Skrócona nazwa emitenta
FAM
Temat
Projekty uchwał na ZWZA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2009 roku.

Uchwała nr ………..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Stwierdza się, że po przeprowadzeniu głosowania tajnego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrany został ________________
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ………..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


Uchwała nr ………..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej

Powołuje się w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby:
1)…
2)…
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ………..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r.,
2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2008 r.,
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.,
4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2008 r.,
5) pokrycia straty za 2008 r.,
6) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2008 r.
8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków.
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r.,
2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2008 r.,
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.,
4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2008 r.,
5) pokrycia straty za 2008 r.,
6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008r.
7) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2008 r.,
8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2008r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.
11. Zamknięcie obrad.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ………..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Na podstawie art. 393 ust.1 i art. 395 § 2 ust.1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ………..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2008 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr ………..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 393 ust.1 i art. 395 § 2 ust.1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za roku obrotowy 2008 obejmującego:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 122.122.484,99zł (sto dwadzieścia dwa miliony sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący stratę netto w kwocie 23.185.251,98 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy),
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 25.598.289,17zł (dwadzieścia pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych i siedemnaście groszy),
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych na kwotę 14.448,61zł (czternaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt jeden groszy),
6) dodatkowe informacje i objaśnienia,
- zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ………..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 obejmującego:

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 246.871.398,07zł (dwieście czterdzieści sześć milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i siedem groszy);
3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący stratę netto przypadającą akcjonariuszom podmiotu dominującego w kwocie 18.893.471,79 zł (osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy);
4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 21.315.319,11 zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta piętnaście tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych i jedenaście groszy);
5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.320.935,30zł (pięć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych i trzydzieści groszy),
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
- zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ………..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 395 § 2 ust.2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto za 2008r. w wysokości 23.185.251,98 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy z kapitału zapasowego spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.Uchwała nr ………..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ………..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Janczewskiemu

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Janczewskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2008r. do 31.12.2008r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


Uchwała nr ………..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Adamczykowi

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Adamczykowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2008r. do 31.12.2008r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ………..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Kalickiemu

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi Kalickiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2008r. do 31.12.2008r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ………..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Kalickiemu

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela Panu Wiesławowi Kalickiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2008r. do 31.12.2008r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ………..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Grot

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Grot Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2008r. do 31.12.2008r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr ………..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Łożyńskiemu

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Łożyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2008r. do 31.12.2008r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ………..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wróblewskiemu

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Wróblewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2008r. do 4.02.2008r. oraz od 27.06.2008r. do 31.12.2008r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ………..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Tamborskiemu

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Tamborskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2008r. do 4.02.2008r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr ………..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Śnieżko

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela Panu Arkadiuszowi Śnieżko Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 6.02.2008r. do 5.06.2008r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ………..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Szwedo

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Szwedo Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 6.02.2008r. do 31.12.2008r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ………..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Bogusławskiemu

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela Panu Sebastianowi Bogusławskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 31.03.2008r. do 2.06.2008r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr ………..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Dziewulskiemu

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Dziewulskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 6.02.2008r. do 31.03.2008r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ………..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Jędrzejewskiemu

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Jędrzejewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 27.06.2008r. do 21.11.2008r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ………..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka)
w przedmiocie zmian w statucie Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że art. 6 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
6.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:
- Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
-Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
- Leasing finansowy
-Pozostałe formy udzielania kredytów
-Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
-Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
-Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
-Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
-Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
-Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
-Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
-Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
-Badanie rynku i opinii publicznej
-Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
-Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
-Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
-Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
-Działalność holdingów finansowych
-Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
-Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
-Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
-Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
-Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian statutu w krajowym rejestrze sądowym.


Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. stosownie do postanowień Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych informuje, że podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w punkcie 9 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynika z postanowień art. 393 pkt.1 i 395 §2 i §5 Kodeksu spółek handlowych. Projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki wynika z przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 roku Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.), która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 roku. Zgodnie z ww. przepisami w stosunku do jednostek zarejestrowanych wcześniej (przed 1 stycznia 2008 roku w oparciu o starsze PKD z 2004 roku) niezbędne jest zaktualizowanie wszelkich wpisów w rejestrach urzędowych - w GUS, KRS, Ewidencji Działalności Gospodarczej czy w Urzędzie Skarbowym. Postulowana zmiana Statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki ma na celu dostosowanie brzmienia art. 6 ust. 1 Statutu Spółki do nomenklatury użytej przez klasyfikację wprowadzoną powyższym Rozporządzeniem.

topsilver
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2302
Rejestracja: 02 mar 2007 10:09

Postautor: topsilver » 17 cze 2009 18:40

wybiera sie ktos na walne?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
MAB.........FMF/OPG

ja to ja
Chorąży
Posty: 848
Rejestracja: 01 lut 2006 00:45

Postautor: ja to ja » 19 cze 2009 10:59

wybiera sie ktos na walne?
widzę że tłumów nie będzie :lol:
:lol: :D :) :o :) :D :lol:

Incubus12
Młodszy chorąży
Posty: 643
Rejestracja: 13 cze 2007 20:02

Postautor: Incubus12 » 19 cze 2009 13:17

Nowa ekipa osiągnęła, to co chciała i skutecznie odstraszyła wszystkich od spółki. 8)

czerwonoarmista
Starszy sierżant
Posty: 73
Rejestracja: 29 gru 2008 18:51

Postautor: czerwonoarmista » 22 cze 2009 23:43

Te matoły nawet raportu bieżącego nie umieją porządnie napisać. Co raport to potem korekta raportu. Poza tym nuda nic się nie dzieje i nawet drogi na Ostrołękę nie widać. Co oni zrobili z taką fajną spółką? Aż żal patrzeć.

krieger
Chorąży sztabowy
Posty: 4976
Rejestracja: 12 wrz 2007 12:48

Postautor: krieger » 23 cze 2009 13:38

Co taka cisza? Lajba tonie.. wyskakiwać.. :)

Tak na poważnie nie widzę na tej spółce żadnych szans na większy zarobek w najbliższym czasie a o mały włos bylbym to kupił... :wink:

Incubus12
Młodszy chorąży
Posty: 643
Rejestracja: 13 cze 2007 20:02

Postautor: Incubus12 » 23 cze 2009 13:53

Jak mogą być szanse na jakikolwiek zarobek na FAM-ie dla drobnych ( którzy nota bene posiadają cały czas większość akcji ) skoro zarządowi zależy na czymś wręcz przeciwnym?Wszystkie podjęte przez ten zarząd decyzje powodują spadek wartości akcji FAM-u.Oni na swoje wyjdą tak czy siak.Jak na razie wygląda na to, że chcą tą spółkę poszatkować i posprzedawać po kawałku-wszystko co ma wartościowego, a wypowiedzi o zmianie strategii można między bajki włożyć. :twisted:


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: fango, inkub, Julian11, Lapto..p, PytonTrader, trance i 176 gości