GOBARTO [GOB] dawniej PKM DUDA [DUD] księga XI

wszystko na temat spółek publicznych
slk5
Młodszy chorąży
Posty: 536
Rejestracja: 11 wrz 2007 17:23

Postautor: slk5 » 29 wrz 2010 15:52

Przebijemy WIDŁY :?
Na rożen prosiaka!

chyba jednak za słabo rozgrzany :wink:


slk5
Młodszy chorąży
Posty: 536
Rejestracja: 11 wrz 2007 17:23

Postautor: slk5 » 29 wrz 2010 15:58

tak poważnie mówiąc moim zdaniem dość skromny mamy ten dzisiejszy wzrost biorąc pod uwagę wysokość obrotu. Cały czas ktoś sporo wysypuje, oczywiście ktos też to odbiera...

jarr
Młodszy chorąży
Posty: 454
Rejestracja: 27 wrz 2007 13:13

Postautor: jarr » 29 wrz 2010 16:13

o co kaman z tą dudą?

sADAM
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2899
Rejestracja: 14 kwie 2005 17:28

Postautor: sADAM » 29 wrz 2010 19:30

tak poważnie mówiąc moim zdaniem dość skromny mamy ten dzisiejszy wzrost biorąc pod uwagę wysokość obrotu. Cały czas ktoś sporo wysypuje, oczywiście ktos też to odbiera...
... pierwsza sesja na gigantycznych obrotach dla akcji EFH tez skończyła sie niezbyt duzym wzrostem. Pozbierali a potem pojechali 8) Podobieństwo dla akcji dudy było by wskazane ... Zobaczym co będzie, na watku jak na razie stosunkowo cicho.

do miłego

slk5
Młodszy chorąży
Posty: 536
Rejestracja: 11 wrz 2007 17:23

Postautor: slk5 » 30 wrz 2010 09:20

ruszymy dziś w dalszą podróż :?: :wink:

slk5
Młodszy chorąży
Posty: 536
Rejestracja: 11 wrz 2007 17:23

Postautor: slk5 » 30 wrz 2010 09:20

ruszymy dziś w dalszą podróż :?: :wink:

slk5
Młodszy chorąży
Posty: 536
Rejestracja: 11 wrz 2007 17:23

Postautor: slk5 » 30 wrz 2010 09:25

rozbieraja mega batona na 1.63 :shock:

slk5
Młodszy chorąży
Posty: 536
Rejestracja: 11 wrz 2007 17:23

Postautor: slk5 » 30 wrz 2010 09:26

rozbieraja mega batona na 1.63 :shock:

slk5
Młodszy chorąży
Posty: 536
Rejestracja: 11 wrz 2007 17:23

Postautor: slk5 » 30 wrz 2010 09:27

rozbieraja mega batona na 1.63 :shock:

fiolet
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 9621
Rejestracja: 08 gru 2005 14:49

Postautor: fiolet » 30 wrz 2010 09:42

Brawo Dudki , przebicie oporów przy taaakich obrotach ........................fiu fiu :D

fiolet
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 9621
Rejestracja: 08 gru 2005 14:49

Postautor: fiolet » 30 wrz 2010 09:43

Chociaż widać pierwsze oznaki przegrzania ................ :D
Ci co wczoraj brali a poszło tego troszkę , mogą dzisiaj realizować kilku % zysk .

mawi
Młodszy chorąży
Posty: 654
Rejestracja: 02 cze 2010 09:12

Postautor: mawi » 30 wrz 2010 11:20

test poziomu 1,71 ? Narazie..... :D

sharan1
Starszy chorąży
Posty: 1863
Rejestracja: 14 kwie 2005 17:28

Postautor: sharan1 » 01 paź 2010 14:18

Silna świnka :)

sharan1
Starszy chorąży
Posty: 1863
Rejestracja: 14 kwie 2005 17:28

Postautor: sharan1 » 01 paź 2010 16:10

POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA S.A. - ZAWARCIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ POD FIRMĄ PZZ

DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. UMOWY SPRZEDAŻY


Raport bieżący nr 62/2010


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2010 z dnia 21 września 2010 roku w przedmiocie zawarcia przez spółkę zależną pod firmą PZZ Dystrybucja sp. z o. o. z siedzibą w Pleszewie (dalej: Sprzedający) Przedwstępnej Umowy Sprzedaży (dalej: Umowa Przedwstępna), Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 30 września 2010 roku zawarta została przez Sprzedającego oraz Pana Wiesława Wawrzyniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Wiesław Wawrzyniak (dalej: Kupujący) Umowa Sprzedaży w wykonaniu Umowy Przedwstępnej (dalej: Umowa Sprzedaży) składników majątku Sprzedającego stanowiących:

a) prawo wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Pleszewie stanowiącej działki o numerze 2433/1, 2433/4 i 2423/3 o łącznym obszarze 2,6530 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pleszewie prowadzi księgę wieczystą KW nr KZ1P/00009199/7; b) prawo własności budynków oraz budowli, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, w postaci: elewatora zbożowego i magazynu zbożowego, warsztatu mechanicznego, stacji TRAFO, wagi samochodowej, wagi kolejowej, garażu lokomotywki, remizy strażackiej, budynku biurowo socjalnego, portierni i punktu paliwowego. Na nieruchomości opisanej w lit. a) powyżej znajdują się ponadto: bocznica kolejowa oraz samochodowy i kolejowy punkt przyjęć zboża; c) maszyny, urządzenia, instalacje oraz inne środki trwałe, znajdujące się na nieruchomości, o której mowa w lit. a) powyżej.

Do Umowy Sprzedaży Sprzedający przedłożył uchwałę nr 1/22/09/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sprzedającego z dnia 22 września 2010 roku wyrażającą zgodę na zbycie ww. składników majątku oraz zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie z dnia 27 września 2010 roku o braku zaległości podatkowych, wydane w trybie art. 306g Ustawy ordynacja podatkowa.

Cena sprzedaży ww. składników majątku ustalona na kwotę 5.318.569,28 zł (słownie: pięć milionów trzysta osiemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 28/100) brutto, z czego: a) wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowi kwotę 75.640,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100) brutto, b) kwota 4.670.799,28 zł (słownie: cztery miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 28/100) brutto odzwierciedla wartość budynków i budowli zlokalizowanych na nieruchomości, c) 572.130,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści złotych 00/100) brutto to wartość ruchomości zapłacona została w dniu 30 września 2010 roku przelewem na rachunek Sprzedającego.

W przypadku nie dojścia do skutku przejęcia przez Kupującego pracowników Sprzedającego w trybie art. 23(1) Kodeksu Pracy, poniesione przez Sprzedającego koszty (m.in. składki, ekwiwalenty, podatki), powstałe w związku z rozwiązaniem umów o pracę zwrócone zostaną Sprzedającemu w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym koszty zostały poniesione. W zakresie zwrotu wyżej wymienionych kosztów, Kupujący poddał się egzekucji na rzecz Sprzedającego na zasadzie art. 777 § 1 pkt 5 Kpc.

Przeniesienie posiadania ww. składników majątku nastąpiło w dniu uznania rachunku bankowego Sprzedającego, tj. w dniu 30 września 2010 roku.

Podpisanie Umowy Sprzedaży jest kolejnym krokiem realizowania polityki restrukturyzacji majątku spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PKM DUDA, które nie mają istotnego znaczenia dla rozwoju i dalszego funkcjonowania Grupy Kapitałowej PKM DUDA.

stanb1
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 292
Rejestracja: 25 cze 2010 08:18

Postautor: stanb1 » 04 paź 2010 08:51

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html. ... =415642655

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 63 / 2010
Data sporządzenia: 2010-10-04
Skrócona nazwa emitenta
DUDA
Temat
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – połączenie spółek zależnych - Centrum Mięsne Makton S.A. oraz Stół Polski sp. z o. o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości otrzymaną, w oparciu o odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spółki zależnej pod firmą Centrum Mięsne Makton S.A. z dnia 01 października 2010 roku,
informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 01 października 2010 roku wpisu połączenia dwóch podmiotów zależnych Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A., w postaci:
spółki pod firmą Centrum Mięsne Makton S.A. z siedzibą w Warszawie – jako spółki przejmującej
oraz spółki pod firmą Stół Polski sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie - jako spółki przejmowanej.

Centrum Mięsne Makton S.A. jest wyspecjalizowaną spółką zajmującą się hurtowym handlem mięsem i jego przetworami oraz jednym z największych polskich dostawców mięsa i wędlin do detalu tradycyjnego. Działa na rynku warszawskim, krakowskim, śląskim i poznańskim. Posiada sieć ponad 400 sklepów patronackich.

Działalność Stołu Polskiego sp. z o.o. koncentrowała się wokół hurtowego handlu mięsem i jego przetworami, głównie na rynku warszawskim i Podlasiu. Spółka dysponowała siecią sklepów patronackich, a także zakładem przetwórczym produkującym markowe wędliny.

Połączenie ww. spółek przeprowadzone zostało w trybie art. 492 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych (dalej: Ksh), tj. przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie).
Stosownie do art. 515 § 1 Ksh, połączenie nastąpiło bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (spółka przejmująca była jedynym wspólnikiem spółki przejmowanej dysponującym 100% udziałów w jej kapitale zakładowym). Połączeniu nie towarzyszyło przyznanie przez spółkę przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej.

Połączenie ww. spółek stanowi realizację Programu Restrukturyzacji Operacyjnej Grupy Kapitałowej PKM DUDA oraz Kierunków Strategicznych Rozwoju 2010 – 2012.
Przedmiotowe połączenie ma na celu integrację funkcjonalną oraz operacyjną segmentu dystrybucyjnego Grupy Kapitałowej PKM DUDA, zbudowanie silnej marki organizacji dystrybucyjnej, wzrost konkurencyjności oraz poprawę wyników i redukcję kosztów operacyjnych.


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: bullstock, CNA, rkaem6, Tytan1 i 156 gości