PETROLINVEST (OIL) księga XL

wszystko na temat spółek publicznych
etatowiec
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 9694
Rejestracja: 27 wrz 2010 14:28
Lokalizacja: z pracy

Postautor: etatowiec » 31 sty 2012 02:10

NWZA ws. wa­run­ko­we­go pod­wyż­sze­nia ka­pi­ta­łu za­kła­do­we­go i zmian w składzie RN

Trwa spór Prokom vs. Telewizja Familijna
http://www.ekonomia24.pl/artykul/706258 ... lijna.html
Syndyk Joanna Opalińska jest jednak zupełnie innego zdania. – Postępowanie upadłościowe może się zakończyć, dopiero kiedy zlikwidowany zostanie majątek Telewizji Familijnej, a to także należności od Prokomu, więc mam obowiązek je ściągnąć – mówi „Rz". Według niej postępowanie dotyczy odzyskania dla Telewizji Familijnej ponad 58,5 mln zł, a nie 1,25 mln zł. - Druga strona ma tu jednak odmienna interpretację – zaznacza. Jeśli syndyk zdecyduje się na przekazanie sprawy komornikowi, nad Prokomem znowu może zawisnąć groźba zajmowania udziałów, jakie ma w giełdowych firmach (m.in. jest udziałowcem Petroinvestu, Biotonu i Polnordu). Jak szacuje Opalińska, należności Prokomu wobec Telewizji Familijnej sięgały 58,5 mln półtora roku temu, dziś jest to na pewno nieco więcej.
Qgen
...JEZU...KUKUS....OSZALALES/????PRZEJZYJ SWOJE WPISY NA FORUM PRZEZ OSTATNIE KILKA TYG....I WYJDZIE TOBIE ZE PISZESZ Z SZYBKOSCIA KALACHA.....I TO W GODZINACH UZNANE ZA SYPIALNIANE :lol: :lol: :lol: ...........
...... a karva im czesciej i wiecej piszesz tym blizej wybicia........jak to tak :roll: :lol:
Obrazek


mario4
Młodszy chorąży
Posty: 429
Rejestracja: 25 sty 2012 14:35

PETROLINVEST - odpowiada na pytania SII

Postautor: mario4 » 31 sty 2012 06:22


Obrazek

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-30
Skrócona nazwa emitenta
PETROLINVEST S.A.
Temat
Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki PETROLINVEST S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 30 stycznia 2012 roku, działając w trybie art. 428 § 6 k.s.h., udzielił akcjonariuszowi Spółki informacji poza walnym zgromadzeniem, o następującej treści:

Stowarzyszenie Inwestorów
Indywidualnych
ul. Długopolska 22
50-560 Wrocław

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa prośbę o przekazanie informacji poza walnym zgromadzeniem, działając na podstawie art. 428 § 6 k.s.h. przekazujemy Państwu, jako akcjonariuszowi PETROLINVEST S.A. ("Spółka"), informacje stanowiące odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:

1. W raporcie bieżącym Petrolinvest nr 2/2012 z dnia 5 stycznia 2012 r. zawarta została informacja, że Spółka zakłada możliwość przeprowadzenia jednej lub kilku ofert publicznych Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii E obejmowanych w ich wykonaniu, kierowanych do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, na preferencyjnych warunkach rynkowych. Czy mowa w tym przypadku o "preferencyjnych warunkach" objęcia warrantów, czy też akcji? Na czym będą polegały wzmiankowane "preferencyjne warunki" emisji? Czy może z nich skorzystać każdy inwestor zainteresowany emisją?
Sformułowanie "preferencyjne warunki" może odnosić się zarówno do warrantów subskrypcyjnych, jak i akcji. Ad 2) W przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o przeprowadzeniu oferty publicznej, warunki takiej oferty zostaną szczegółowo określone, przy czym będą one uzależnione od szeregu czynników rynkowych, w tym od bieżących notowań akcji Spółki. Ad 3) W przypadku przeprowadzenia oferty publicznej, podjęta zostanie również decyzja co do kręgu adresatów takiej oferty.

2. Czy przyszłe objęcie akcji w ramach wykonania praw przysługujących posiadaczom warrantów będzie realizowane przez zapłatę gotówkową za emitowane akcje, czy też Zarząd przewiduje inne formy płatności za emitowane akcje?
Stosownie do postanowień § 2 ust. 3 projektu uchwały nr 1 NWZ Spółki zwołanego na dzień 31 stycznia 2012 roku, akcje będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne.

3. Czy Spółka potrafi przedstawić szacunkowe procentowe proporcje według których będą wydatkowane środki pozyskane z podwyższenia kapitału o którym mowa w projekcie uchwał na najbliższe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy?
Informacja na temat planowanego wydatkowania środków pozyskanych z proponowanego podwyższenia kapitału znajduje się w opinii Zarządu z dnia 5 stycznia 2012 roku uzasadniającej powody wyłączenia w całości prawa poboru.

4. Czy emisja warrantów jest związana z realizację kolejnego etapu umowy inwestycyjnej, o której mowa w raporcie w raporcie bieżącym Spółki nr 115/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.
Ogólne cele emisji zostały przedstawione w projekcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST Spółka Akcyjna z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki, opublikowanym w raporcie bieżącym nr 2/2012 z dnia 5 stycznia 2012 roku. Wykonanie umów, o których zawarciu oraz ich szczegółowych warunkach Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 115/2012 z dnia 8 grudnia 2011 roku, mieści się w zakresie przedmiotu planowanej emisji.

5. Czy wyemitowane akcje posłużą jako zapłata za nabycie udziałów bądź akcji w którejś ze spółek Eco, bądź czy posłużą wygaszeniu jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umów opisanych w raporcie nr 115/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.
Jak wskazano w odpowiedzi na poprzednie pytanie, wykonanie umów, o których zawarciu oraz ich szczegółowych warunkach Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 115/2012 z dnia 8 grudnia 2011 roku, mieści się w zakresie przedmiotu planowanej emisji, przy czym na moment obecny z uwagi na warunkowy charakter zobowiązań wynikających z umów opisanych w przywołanym raporcie bieżącym, Zarząd Spółki nie może określić czy takie emisje faktycznie będą miały miejsce.

6. Czy w przypadku potwierdzenia się zarzutów korupcji względem osób związanych ze spółkami ECo Energy 2010, Silurian i Silurian Energy Services istnieje po stronie tych spółek ryzyko utraty koncesji, których dotyczyłyby ewentualne zarzuty korupcyjne? Czy zarzuty korupcyjne dotyczą pozyskanych dotychczas koncesji, czy też potencjalnych nowych koncesji?
W oparciu o posiadane opinie prawne Spółka uważa, iż nie istnieje ryzyko utraty koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce. Według posiadanych informacji zarzuty wobec pracowników spółki zależnej nie dotyczą formalnego wpływania na wydanie decyzji administracyjnej, a w związku z tym decyzja administracyjna o przydziale koncesji nie jest – w ocenie doradców prawnych Spółki - zagrożona.

7. Jaki jest szacunkowy koszt nabycia koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego? Od czego zależy poziom tego kosztu?
Na koszty związane z pozyskaniem koncesji składają się wszelkie koszty związane z organizacją takiego przedsięwzięcia, w tym zbudowanie odpowiednio wykwalifikowanego zespołu kierującego tym przedsięwzięciem, pozyskanie stosownych danych geologicznych, przeprowadzenie szeregu ekspertyz odnoszących się do obszaru koncesyjnego, przygotowanie wniosków koncesyjnych. Koszty natury organizacyjnej i eksperckiej związane z prowadzeniem takiego przedsięwzięcia trudno jest zatem wycenić w przeliczeniu na konkretną koncesję. Do tego należy dodać koszty związane z udzieleniem koncesji na poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, na które składają się: koszty przygotowania i złożenia wniosku koncesyjnego, koszty projektu geologicznego do wniosku i pozostałych analiz służących do wyboru i oceny obszaru koncesyjnego, opłata koncesyjna, opłata z tytułu użytkowania górniczego. Duże znacznie ma również lokalizacja samej koncesji i jej potencjał geologiczno – biznesowy.


8. Czy nabyte koncesje tuż po nabyciu księgowane są wg cen nabycia, czy wg innych wycen, których dokonują/zlecają poszczególne spółki z grupy? Czy i jak często aktualizowana jest wartość koncesji w księgach spółek nabywających koncesje?
Po uzyskaniu wartość koncesji jest księgowana wg cen uzyskania. Wartość koncesji nie była do tej pory aktualizowana.

9. W jaki sposób Spółka dokonuje wyceny wartości spółek w których nabywa udziały? Czy wyceny te audytowane są przez niezależne podmioty zewnętrzne?
Spółka dokonuje wyceny wartości nabywanych aktywów przeprowadzając szereg analiz, zarówno w oparciu o wiedzę i doświadczenie Zarządu Spółki i jej pracowników, a także w oparciu o analizy przeprowadzane przez doradców Spółki. Spółka dokonuje oceny opierając się również na zewnętrznych źródłach danych m.in. raportach analitycznych międzynarodowych banków inwestycyjnych. Istotnym punktem odniesienia dla określania wartości nabywanego aktywa są również uzyskiwane na rynku referencyjne ceny transakcyjne określane przy transakcjach kapitałowych odnoszących się do porównywalnych aktywów. Ostateczna wartość nabywanego aktywa kształtowana jest w drodze prowadzonych negocjacji biznesowych, przy czym, Spółka nie dokonuje akwizycji jeżeli: (i) perspektywa rozwoju tego aktywa nie stwarza możliwości wysokiego wzrostu jego wartości, (ii) warunki transakcji nie umożliwią Spółce osiągnięcia wyznaczonych celów biznesowych oraz (iii) proponowana cena nie jest istotnie niższa od posiadanych wycen.
Spółka przechodzi stosowne okresowe badania finansowe wykonywane przez niezależnych biegłych rewidentów.

10. W jaki sposób oszacowana została przez Petrolinvest na potrzeby transakcji przejęcia udziałów w spółkach, wartość nabycia udziałów Silurian Sp. z o.o. oraz Silurian Hallwood Plc.?
Oszacowanie wartości odbywało się na zasadach rynkowych (vide odp. 9) i w wyniku negocjacji, a rozliczenie tej transakcji zostało dokonane akcjami. Pragniemy jednocześnie podkreślić, że wartość nabywanych udziałów została potwierdzona m.in. w drodze emisji prywatnej do inwestorów przeprowadzonej przez Silurian Hallwood Plc, a także metodą porównawczą do wartości analogicznych transakcji zawieranych w Polsce, oraz transakcji zawieranych przez podmioty notowane na rynku kapitałowym m.in. w Londynie

11. W jaki sposób oszacowana została przez Petrolinvest na potrzeby transakcji przejęcia udziałów w spółce, wartość nabycia udziałów w Eco SKA?
W kwestii wyceny i rozliczeń nabycia udziałów w Eco Energy 2010 Spółka obszernie informowała w raporcie bieżącym oraz komunikacie prasowym z dnia 8 grudnia (również 5 stycznia br.) wyjaśniając zasady transakcji, jednocześnie pokazała, że wycena 1km2 koncesji Eco Energy 2010 SKA (24,8 tys. USD) jest jedną z najniższych wśród szeregu transakcji kapitałowych przeprowadzonych na polskim rynku w odniesieniu do podmiotów posiadających koncesje na poszukiwanie gazu łupkowego (przeprowadzone transakcje mieszczą się w przedziale od 24,8 tys. USD – do 133 tys. USD za 1 km2 dla porównywalnych aktywów). Oszacowanie wartości spółki Eco Energy 2010 SKA odbywało się na zasadach rynkowych i w wyniku negocjacji a rozliczenie tej transakcji zostało dokonane akcjami, co nie wpłynęło na pozycję gotówkową Spółki. Różnica pomiędzy ceną nabycia 1 km2 koncesji w ramach tej transakcji, a perspektywami wzrostu wartości jakie koncesje łupkowe mogą osiągnąć w kolejnych etapach ich zagospodarowania jest istotnym elementem w budowaniu wartości aktywów, które mogą stanowić jednocześnie zabezpieczenie dla długoterminowego finansowania działalności operacyjnej Spółki i jej Grupy Kapitałowej.


12. Jaka jest wartość aktywów ogółem i kapitału własnego Spółek Silurian Sp. z o.o. oraz Silurian Hallwood Plc?
Proces sporządzania sprawozdań finansowych za 2011 rok spółek Silurian Sp. z o.o. oraz Silurian Hallwood Plc jest prowadzony zgodnie z przyjętym w Grupie PETROLINVEST harmonogramem dla sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki – na obecnym etapie nie został jeszcze zakończony. Jednocześnie informujemy, że wielkości finansowe dotyczące rozliczenia nabycia powyższych spółek, zgodnie z wymogami MSSF zostaną zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy PETROLINVEST za rok 2011.

13. Kiedy można spodziewać się przeprowadzenia oferty private placement, a następnie oferty publicznej przez spółkę Silurian sp. z o.o. oraz wprowadzenia jej akcji do obrotu giełdowego? Na jakim etapie zaawansowania są rozmowy z inwestorami w zakresie objęcia akcji w ramach oferty private placement?
W 2012 roku planowane jest dla spółki Silurian Sp. z o.o. pozyskanie partnera lub partnerów do wspólnego zagospodarowania koncesji łupkowych oraz finansowanie prac ze m.in. środków pozyskanych przez Silurian Sp. z o.o. w drodze emisji prywatnej kierowanej do inwestorów. Debiut spółki Silurian na jednej z zagranicznych giełd planowany jest w 2013 roku.

14. Kiedy można spodziewać się oferty publicznej spółki Silurian Hallwood oraz wprowadzenia jej akcji do obrotu giełdowego?
Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez Radę Dyrektorów Silurian Hallwood Plc po wykonaniu przez tę spółkę prac na koncesjach, które sfinansowane zostaną ze środków Silurian Hallwood Plc pozyskanych w drodze przeprowadzonej emisji prywatnej. Jednak zamiarem głównych akcjonariuszy Silurian Hallwood Plc jest wprowadzenie spółki na jedną z zagranicznych giełd w 2012 roku lub też pozyskanie finansowania w ramach drugiej rundy finansowania w drodze emisji prywatnej.


15. Kiedy można spodziewać się oferty prywatnej oraz wprowadzenia akcji spółki ECO Ska do obrotu giełdowego w ramach pierwszej oferty publicznej?
W 2012 roku planowane jest dla spółki ECO Ska pozyskanie partnera lub partnerów do wspólnego zagospodarowania koncesji łupkowych oraz finansowanie z oferty prywatnej. Debiut Eco Energy 2010 SKA (po przekształcenie w spółkę akcyjną) na jednej z zagranicznych giełd planowany jest w 2013 roku.

Dodatkowo dla punktów: 13, 14, 15
Plany rozwoju spółek Silurian Sp. z o.o., Silurian Hallwood Plc oraz oraz ECO Energy 2010 Ska będą realizowane z uwzględnieniem przede wszystkim sytuacji na rynkach kapitałowych oraz postępów w pracach poszukiwawczych.

Dodatkowo dla punktów: 9, 10, 11
Jak pokazują transakcje związane z polskimi koncesjami łupkowymi wartość 1 km2 koncesji wyceniania jest od około 25 tys. USD w przypadku transakcji zakupu udziałów w Eco Energy 2010, która jest jedną z najtańszych transakcji na rynku, przez transakcję private placement Silurian Hallwood gdzie 1 km2 wyceniono na 36 tys. USD, po 133 tys. USD za 1 km2 jaką osiągnął 3Legs Resources podczas debiutu na giełdzie AIM w Londynie. W związku z powyższym uzyskane przez Spółkę warunki transakcyjne dla nabycia aktywów związanych z poszukiwaniem gazu łupkowego w Polsce pokazują prawidłowość dokonanych przez Spółkę wycen tych aktywów oraz skuteczność negocjacyjną Zarządu Spółki. Dodatkowo Spółka posiada dane dotyczące wzrostu wartości koncesji, jakie miały miejsce na rynku amerykańskim, które pokazują, że w momencie potwierdzenia zasobów węglowodorów i dalej w momencie gdy na koncesji prowadzona jest przemysłowa eksploatacja gazu łupkowego cena 1km2 wzrasta kilkanaście do kilkudziesięciu razy. Dane takie zawierają raporty międzynarodowych banków inwestycyjnych m.in. Morgan Stanley, czy też Jefferies & Co wyspecjalizowanego w transakcjach w segmencie gazu łupkowego. Wartość transakcji na aktywach związanych z poszukiwaniem i wydobyciem gazu łupkowego zrealizowanych jesienią 2011 roku, na rynku amerykańskim, kształtowała się w przedziale od 2 mln USD do 3,6 mln USD za 1 km2 koncesji z potwierdzonymi zasobami, zaś w styczniu 2012 roku, doszła do poziomu 5-6 mln USD za 1km2 koncesji.

Zamiarem Spółki – w ramach przyjętej strategii – jest budowanie wartości dla akcjonariuszy w oparciu o niezwykle perspektywiczne aktywa w segmencie gazu łupkowego w Polsce.

Z poważaniem
Zarząd SpółkiPodstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie związku z § 38 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


____________________________________

Podawałem wam jak na talerzu o co w tym biznesie chodzi , ale takie miernoty , które w życiu nie miały do czynienia z prowadzeniem własnego biznesu tylko są robolami najemnymi na usługach / tutaj pewnie też sie nie mylę . że np. vito należy do SII a qgen jest sovieckim agentem / mają ograniczoną inteligencję jak opty-mistyczny .... jak Św. Bernard z Clairvaux uznawany w chrześcijaństwie za jednego z klasyków mistycyzmu.


Nara kuśki :lol: :lol: :lol:

Mario.

mario4
Młodszy chorąży
Posty: 429
Rejestracja: 25 sty 2012 14:35

Re: PETROLINVEST - odpowiada na pytania SII

Postautor: mario4 » 31 sty 2012 07:03

Obrazek
Dzieki łąkom z łupkami bedzie powrót na szczyty ... ale one nie są dla was forumowe miernoty z pustymi kieszeniami !


:lol: :lol: :lol:

KLONIE :arrow: widziałem twoje zagrania DT ... ładnie goniłeś ...
:lol: uciekający pociąg :lol: masz już mniej cirka o 5 -7K :D , więc
przesuń sobie Tomaszu przecinek , bo to po prostu żenua :wink:Mario

mario4
Młodszy chorąży
Posty: 429
Rejestracja: 25 sty 2012 14:35

Re: PETROLINVEST - odpowiada na pytania SII

Postautor: mario4 » 31 sty 2012 07:06

Obrazek
Dzieki łąkom z łupkami bedzie powrót na szczyty ... ale one nie są dla was forumowe miernoty z pustymi kieszeniami !


:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Obrazek
KLONIE :arrow: widziałem twoje zagrania DT ... ładnie goniłeś ...
:lol: uciekający pociąg :lol: masz już mniej cirka o 5 -7K :D , więc
przesuń sobie Tomaszu przecinek , bo to po prostu żenua :wink:


:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:Mario

mario4
Młodszy chorąży
Posty: 429
Rejestracja: 25 sty 2012 14:35

Re: PETROLINVEST

Postautor: mario4 » 31 sty 2012 07:11

ObrazekMario

Obrazek

Obrazek


Petrolinvest: Poszukiwanie kapitału na odwierty
TRF, DMK 31-01-2012, ostatnia aktualizacja 31-01-2012 04:10


Obrazek

Petrolinvest planuje emisję długu. – W tym roku możemy uruchomić program emisji obligacji o wartości 50–70 mln USD  (162–227 mln zł – red.) – powiedział Ryszard Krauze, szef rady nadzorczej i akcjonariusz Petrolinvestu. Poinformował przy tym, że oferującym papiery będzie bank BNP Paribas.Obrazek :arrow: Sbierbank :?Pieniądze pozyskane z emisji obligacji mają być wykorzystane do sfinansowania poszukiwań gazu łupkowego w Polsce, a także złóż konwencjonalnych ropy i gazu. Grupa ma 13 koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego – na podstawie obecnych pozwoleń może na razie wykonywać tylko badania sejsmiczne, żadna z nich nie umożliwia prowadzenia prac wiertniczych.
:arrow: wielokrotnie powtarzana bzdura ...Obrazek
wnp.pl (MS) - 05-01-2012 11:12
Spółka BNK Petroleum, posiadająca w Polsce sześć koncesji na poszukiwania złóż gazu niekonwencjonalnego, planuje na przełomie lutego i marca rozpocząć kolejne odwierty poszukiwawcze.
– Kwota 50–70 mln USD może robić wrażenie, ale przy tego typu działalności wystarczy to na wykonanie jednego, góra dwóch odwiertów. Poszukiwanie gazu łupkowego jest bardzo kapitałochłonne i obarczone dużym ryzykiem. Statystyki pokazują, że jedynie 20–30 proc. odwiertów kończy się sukcesem – mówi Renata Miś, analityk AmerBrokers.

Inwestycje w poszukiwanie gazu łupkowego mają być finansowane także z możliwej emisji akcji. Dziś akcjonariusze Petrolinvestu na NWZA zdecydują m.in. o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji od 40 mln do 60 mln akcji serii E, z wyłączeniem prawa poboru. Także dziś zarząd ma odpowiedzieć na pytania zadane niedawno przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, które dotyczą m.in. planowanej emisji akcji i inwestycji w „łupki".
PARKIET:arrow: $$$ :arrow: 3,24 kukusie :lol:

2. 2. potocznie: penis, męski narząd płciowy; kuś, kuśka
Ostatnio zmieniony 31 sty 2012 08:09 przez mario4, łącznie zmieniany 3 razy.

3grosze
Sierżant sztabowy
Posty: 157
Rejestracja: 17 sty 2012 11:00

Postautor: 3grosze » 31 sty 2012 07:31

@ Qgen

BleG conajwyżej jest zderzakiem, któremu się płaci za to że ryzykuje kilka lat pobytu w Rawiczu drukując akcje po 0.006.
Kiedy wy wreszcie dorosniecie, nie nam jest sadzic, nasze forum jest polemika/dyskusja, budowa ew. hipotez przyszlych wydarzen w oparciu o fakty, przeslanki i moga byc one prawdziwe lub falszywe.

Spojrz na dziesiejszy dzien pozytywnie, Podloga dzis przypomniala ze istniej cos takiego jak niezalezne i rzetelne medium czyli GG PARKIET, bo zachowala cos z instynktu samozachowawczego a przeciwienstwie do czerownej gazety. Mysle ze kilkaset osob moglo zrozumiec mechanizmy i niezaleznie podejmie dla siebie wlasciwe decyzje, oto w tym chodzi.

Qgen
Niech Krauze dorośnie. Ty dorośnij.
"Parkiet" ujawnił że tu był i jest nadal planowany druk akcji za 0.006.
Czy naprawdę trzeba byc wielkiej klasy prawnikiem żeby wiedziec że to jest afera?

Gdy drukuje się po 0.006 to tracą wszyscy którzy kupili drożej.
Nie ma znaczenia czy jest ropa w Kazachstanie, czy jest gaz łupkowy pod Częstochową, czy Masashi to Masashi itd.

Albo gazeta bredzi albo Krauze przegiął i raczej nie uniknie prawnych konsekwencji. Dziecinne to są tezy typu "Rysia nikt nie ruszy". Sprawa jest zbyt jawna.

mario4
Młodszy chorąży
Posty: 429
Rejestracja: 25 sty 2012 14:35

PETROLINVEST Polskie koncesje Petrolinvestu kosztowały 2 mln

Postautor: mario4 » 31 sty 2012 07:33

Obrazek

Petrolinvest: Poszukiwanie kapitału na odwierty

Polskie koncesje Petrolinvestu kosztowały 2 mln złotych

Grupa posiada 13 koncesji na poszukiwania gazu łupkowego. Każdą nabyła średnio po 155 tys. złotych. To wyjątkowo mało, jeśli założyć, że dziś wszystkie są warte 1,6 miliarda złotych

Firmy należące do grupy kapitałowej Petrolinvestu wydały łącznie 2,013 mln zł na pozyskanie 13 koncesji na poszukiwania gazu łupkowego w Polsce – wynika z informacji, do których dotarł „Parkiet". Średnio na jedno pozwolenie przeznaczyły zatem niespełna 155 tys. zł. Kwota ta obejmuje opłaty za użytkowanie górnicze oraz opłaty koncesyjne. Dzięki temu grupa kapitałowa uzyskała prawo do prowadzenia poszukiwań gazu łupkowego na obszarze ponad 9,6 tys. km2. Jak wylicza Petrolinvest, obszar prawie 5,8 tys. km2 przypada na samą spółkę, co wynika z przeliczenia udziałów, jakie posiada w poszczególnych firmach.

Niebotyczny wzrost

Na początku stycznia Bertrand Le Guern, prezes Petrol-investu, w wywiadzie dla „Parkietu" powiedział, że wartość koncesji gazu łupkowego w Polsce należących do grupy można już oszacować, metodą porównawczą w stosunku do innych transakcji rynkowych, na około 500 mln dolarów (około 1,6 mld zł). To szokująca wartość zwłaszcza w zestawieniu z ceną, w jakiej je nabyto. Przy tych założeniach należałoby stwierdzić, że w ciągu kilku miesięcy wartość koncesji wzrosła osiemsetkrotnie. Tymczasem w ramach 13 koncesji nie poczyniono jeszcze prawie żadnych znaczących inwestycji. A będą potrzebne ogromne nakłady zanim dojdzie do wydobycia gazu, o ile w ogóle zostanie znalezione odpowiednie złoże. Co więcej, na podstawie obecnych pozwoleń firmy mogą na razie wykonywać tylko badania sejsmiczne. Żadna koncesja (wszystkich udzielono na trzy lata) nie umożliwia prowadzenia prac wiertniczych.

Aby móc wykonywać wiercenia, firmy będą musiały wystąpić do Ministerstwa Środowiska z nowym wnioskiem dotyczącym możliwości wykonywania takich prac oraz przedłużenia koncesji. – Za przedłużenie koncesji będą naliczone dodatkowe opłaty koncesyjne oraz wynagrodzenia za przedłużenie użytkowań górniczych – poinformował nas Departament Geologii i Koncesji Geologicznych resortu środowiska. Stanie się to jednak możliwe dopiero po wykonaniu wszystkich dotychczas przewidzianych badań sejsmicznych. Ile będą kosztować, na razie nie wiadomo.

Petrolinvest ma jednak obecnie większy problem. Prokuratura Apelacyjna w Warszawie prowadzi śledztwo wobec trzech osób związanych z firmami należącymi do grupy i oskarża je o korupcję przy pozyskiwaniu koncesji na gaz łupkowy. Inwestorzy obawiają się, że w wyniku potwierdzenia się zarzutów korupcji względem tych pracowników istnieje ryzyko utraty koncesji.

Trzy spółki

Koncesje, które Petrolinvest traktuje jak swoje, należą do firm: Eco Energy 2010, Silurian i Silurian Energy Services. Większościowym udziałowcem jest jednak tylko w Silurianie. Posiada w nim 90 proc. udziałów. Spółka otrzymała pięć koncesji w okolicy miast: Chodel, Głubczyce, Kędzierzyn-Koźle, Maków Mazowiecki i Opole, za które zapłaciła 853 tys. zł. Petrol-invest pośrednio jest też udziałowcem Silurian Energy Services. Firma ta posiada koncesje w pobliżu miast: Gołdap, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński i Węgorzewo. Pierwotnie nabył je Silurian za 488 tys. zł. Potem koncesje wniósł do zależnego Silurian Energy Services. W lipcu ubiegłego roku wszystkie udziały w tej firmie nabył za 1 mln zł Silurian Hallwood. Jego udziałowcami zostali m.in. Petrolinvest oraz Hallwood Energy, firma specjalizująca się w wydobyciu niekonwencjonalnego gazu i ropy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Na początku listopada Silurian Hallwood przeprowadził prywatną emisję w Londynie dla inwestorów zagranicznych, z której pozyskał 66 mln zł. Przedstawiciele Petrolinvestu szybko policzyli, że to daje wycenę firmy na poziomie 250 mln zł. Tym samym jej 36,3 proc. walorów w Silurian Hallwood należałoby wycenić na niespełna 100 mln zł.

Pytania o Masashi

Trzecia firma z grupy Petrol-investu posiada cztery koncesje w okolicach miast: Częstochowa, Grudziądz, Repki i Siemiatycze, za które zapłaciła 673 tys. zł. Gdyńska spółka w Eco Energy 2010 posiada 40 proc. udziałów. Nabyła je na początku grudnia od Masashi Holdings, podmiotu zarejestrowanego na Cyprze, który – jak twierdzą przedstawiciele Petrolinvestu – jest pasywnym inwestorem finansowym. Udziały w Eco Energy 2010 będące przedmiotem transakcji wyceniono na 32 mln dolarów (wówczas 107 mln zł). Petrol-invest zapłacił za nie akcjami serii D. Masashi Holdings objął w sumie 36,6 mln walorów spółki o łącznej wartości nominalnej i emisyjnej 366 mln zł. Tym samym stał się 28,5-proc. akcjonariuszem Petrolinvestu. Do transakcji pomiędzy stronami doszło na zasadzie wzajemnego potrącenia wierzytelności o wartości 366 mln zł. Jakie długi Petrol-invest miał jeszcze wobec Masashi, na razie nie wiadomo. W połowie grudnia Tomasz Tarnowski, rzecznik spółki, informował „Parkiet", że: „Inwestor objął akcje Petrolinvestu, wierząc w powodzenie projektów spółki i wzrost wartości akcji". Kilkanaście dni później Masashi zbyło jednak 4,7 mln walorów po 2,14 zł za sztukę, czyli cenie o 78,6 proc. niższej od tej, po której je nabyło. Do podobnej transakcji doszło w połowie stycznia. Masashi sprzedało 2,5 mln papierów po 2,56 zł. W efekcie dziś posiada już ich 19,1 proc.

Mniejszościowi akcjonariusze podejrzewają, że Masashi to podmiot powiązany poufnymi umowami z Ryszardem Krauzem. Wszak to biznesmen wraz ze spółkami zależnymi (Prokom Investments oraz Osiedlem Wilanowskim) nabywał od Masashi akcje w transakcjach pakietowych. Obecnie ma ich 14,1 proc. Co więcej, Krauze chce zwiększyć w tym roku swoje udziały w Petrolinveście do co najmniej 25 proc. Tarnowski twierdzi, że ani Krauze, ani podmioty z nim powiązane nie są udziałowcami Masashi. Z drugiej strony pytany o to, kto jest udziałowcem tego podmiotu, twierdzi, że może na nie odpowiedzieć tylko Masashi.

tomasz.furman@parkiet.com


Ropa, kamyczki i problemy inwestorów

Fora internetowe są w przypadku Petrolinvestu rozgrzane do czerwoności, ale nie o taką aktywność chodzi, w każdym razie nie tylko o taką

Wrzuciłem niedawno kilka kamyczków do ogródka Petrolinvestu. Pora na jeden – ale za to o sporym ciężarze – do ogródka inwestorów indywidualnych, w tym drobnych akcjonariuszy tej spółki.

Doskonale rozumiem, dlaczego działania przedsiębiorstwa wydają się jego udziałowcom kontrowersyjne. To rzeczywiście ciekawe, dlaczego spółka, która ma warte – jak sama twierdzi ustami swego prezesa – miliardy złotych złoża ropy i jest coraz bliższa jej wydobywania na skalę przemysłową, oddaje np. niemal jedną trzecią swojego kapitału, czyli jedną trzecią siebie w zamian za 40 proc. udziałów, wycenionych na 107 mln zł (właściwie dlaczego na tyle?) w bliżej nieznanej firmie, która ma kilka koncesji (ile wartych?) na poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce?

Drobni akcjonariusze się niepokoją. Wiedzą niewiele, a na pytania nie otrzymują dostatecznych odpowiedzi, jeśli w ogóle; inaczej akcja SII nie byłaby potrzebna. Dyskutują więc tylko o tym, że tajemniczy kontrahent otrzymał jedną trzecią akcji w zamian za nieokreślone bliżej aktywa (koncesje i coś jeszcze?), wycenione w znany tylko Petrolinvestowi sposób (przy czym Petrolinvest – jak trafnie zauważają – mógł przecież sam starać się o koncesje).

A to tylko jedna z kilku tego rodzaju operacji przeprowadzonych przez giełdową spółkę w ostatnich miesiącach. W rezultacie kapitał jest rozwadniany, a w obrocie błyskawicznie pojawiają się miliony nowych akcji, obejmowane w praktyce po niskiej cenie (ich wartość rynkowa musi odpowiadać ustalonej wartości transakcji, więc mechanizmy są takie, że spółka musi wyemitować odpowiednio dużo akcji, nie przejmując się ich oficjalną ceną emisyjną i nominałem). Obejmowane przez... No właśnie, przez kogo?

Sam zwracałem nadto uwagę na niuanse rachunkowe i bilansowe związane z takimi przedsięwzięciami (akcje emitowane są i zapisywane w bilansie, w kapitałach spółki po cenie równej ich nominałowi, a więc dużo wyższej niż deklarowana wartość przejmowanych aktywów). Na omijanie przepisów dotyczących aportów i konsekwencje z tym związane, w tym brak dostatecznej kontroli (tj. niezależnych, najlepiej publicznie znanych wycen) itd.

A co z kamyczkiem do ogródka inwestorów? To fundamentalna dla rynku sprawa. Spółka (każda, nie tylko ta) robi to, na co pozwalają jej właściciele (plus oczywiście organizator obrotu i nadzorca, ale ich zostawmy na razie na boku). Uchwały o podwyższaniu kapitału podejmowane są na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Większościowy udziałowiec może przegłosować niemal każdą uchwałę, może też – ale nie musi – przekonać do niej innych. Jednocześnie każdy akcjonariusz może głosować za lub przeciw, może zgłaszać protesty, może – jeśli widzi ku temu powody – skarżyć uchwały do sądu, domagając się ich unieważnienia, może – i powinien – zadawać pytania na WZA, najlepiej przed podjęciem uchwał. Może składać rozmaite wnioski. Możliwości jest naprawdę sporo. Jest tylko jeden warunek: obecność na walnym i aktywny w nim udział. Oczywiście fora internetowe są w przypadku Petrolinvestu rozgrzane do czerwoności, ale nie o taką aktywność chodzi, w każdym razie nie tylko o taką.
PARKIET

:arrow: a co robi główny księgowy MF ... Rostowski :?:


Petrolinvest chce pozyskać do 70 mln USD z emisji obligacji
wmaj 30-01-2012, ostatnia aktualizacja 30-01-2012 13:03Petrolinvest planuje emisję obligacji w tym roku o wartości od 50 do 70 mln USD – powiedział Ryszard Krauze, przewodniczący rady nadzorczej spółki.

Oferującym papiery będzie bank BNP Paribas. Krauze dodał, że środki pozyskane z emisji mogą zostać wykorzystane do sfinansowania poszukiwań gazu łupkowego w Polsce.
Ostatnio zmieniony 31 sty 2012 08:28 przez mario4, łącznie zmieniany 3 razy.

3grosze
Sierżant sztabowy
Posty: 157
Rejestracja: 17 sty 2012 11:00

Ileż można?

Postautor: 3grosze » 31 sty 2012 07:47

Na swoim własnym przykładzie zauważyłem jak łatwo uzależnic się od forum :D
Ale już nie mam więcej czasu. Znikam.

Wszystkim forumowiczom dziękuję za pouczające lekcje. Nie zawsze mądre, zawsze ciekawe.
Jeśli kogokolwiek w ferworze dyskusji uraziłem to przepraszam.

Nie mam żadnej unikalnej wiedzy na temat postępowania Krauzego lub Le Guern. Swoją wiedzę czerpałem wyłącznie z ogólnodostępnych mediów. Przedstawia ich się tam w bardzo niekorzystnym świetle. Stąd moje krytyczne uwagi pod ich adresem. Zasłużyli na nie POD WARUNKIEM że media rzetelnie przedstawiały sprawę. Ale jeśli dziennikarze przesadzili i po prostu narobili czarnego PR to na taką okolicznośc obu Panów przepraszam (za pośrednictwem Qgena bo wątpię żeby to czytali).

mario4
Młodszy chorąży
Posty: 429
Rejestracja: 25 sty 2012 14:35

Re: Ileż można?

Postautor: mario4 » 31 sty 2012 07:58

Na swoim własnym przykładzie zauważyłem....
Co taka studencina może zrobić ... ?
Może se kupić 200 sztuk Petrola :lol: :lol: :lol:


Mario.MÓJ LICZNIK : 106000

Raku_
Starszy chorąży
Posty: 1023
Rejestracja: 27 gru 2011 14:54

Postautor: Raku_ » 31 sty 2012 08:41

Morze Glupoty spam pod Maria klonem :lol: :lol: :lol:

QLIMAX_184344
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3165
Rejestracja: 22 lut 2008 19:19
Lokalizacja: ----__=Lublin=__----- Ale urwał: 10/10

Postautor: QLIMAX_184344 » 31 sty 2012 08:41

Obrazek

Niech ktos tu wklei głowe Rycha i THIS IS PETROL :lol:
“Life will give you whatever experience is most helpful for the evolution of your consciousness. How do you know this is the experience you need? Because this is the experience you are having at this moment.”

mario3
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 356
Rejestracja: 10 sty 2012 14:23

Postautor: mario3 » 31 sty 2012 08:49

Tylko skończony dureń może sobie tego pederaste Cruisa wsadzić do stopki.
Proszę nie myslić mnie z moim naspidowanym klonem.


___________
Mario

mario4
Młodszy chorąży
Posty: 429
Rejestracja: 25 sty 2012 14:35

Postautor: mario4 » 31 sty 2012 08:56

Morze Glupoty spam pod Maria klonem :lol: :lol: :lol:

Danka ty dziwko ... idz do okulisty :lol:

mam 5 K CDRED :D


Mario.

mario3
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 356
Rejestracja: 10 sty 2012 14:23

Postautor: mario3 » 31 sty 2012 08:59

Gonić mariopodobne scjentologiczne małpy
Ostatnio zmieniony 31 sty 2012 09:03 przez mario3, łącznie zmieniany 2 razy.

aifedar
Chorąży sztabowy
Posty: 4170
Rejestracja: 25 paź 2006 07:45

Postautor: aifedar » 31 sty 2012 09:01

Ryszard...musi juz czuc zapach "kotlow piekla"

Qgen
stałes sie aktywny w oststniej godzinie
zacznij wierzyć , ze jesteś Danny Green , pierwszy cios (5 sek.) to Bioton, drugi nokautujący to OIL :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=7R23GpcC53g

bawcie sie :wink:
czujesz już te pierwsze 5 sek co ? poczekaj na następne :wink:


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości