SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

wszystko na temat spółek publicznych
Apacz
Podporucznik
Posty: 11573
Rejestracja: 15 maja 2010 19:52

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: Apacz » 18 maja 2018 17:50

No i przekroczenie progu 20 % przez Cron :


Raport bieżący nr 27/2018

Nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 16 maja 2018 roku otrzymał od Cron sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Akcjonariusz") zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (?), w którym Akcjonariusz ten poinformował o osiągnięciu 20% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Poniżej Spółka przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia:

"Działając zgodnie z art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 lit a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Cron Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8/73, 00-613 Warszawa (Cron), zawiadamia, że w związku z nabyciem w dniu 8 maja 2018 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. łącznie 50.474 akcji Sygnity S.A. (Spółka), w okresie od dnia 7 lipca 2017 r., czyli od dnia przekazania poprzedniego zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy, zmianie o co najmniej 2% uległ udział Cron w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W dniu poprzedzającym transakcje z dnia 8 maja 2018 r. Cron posiadał 2.275.000 akcji Spółki reprezentujących 19,14% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2.275.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 19,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu ww. transakcji Cron posiadał 2.325.474 akcji Spółki reprezentujących 19,56% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2.325.474 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 19,56% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Dodatkowo Cron zawiadamia, że w związku z nabyciem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: (i) w dniu 9 maja 2018 r. łącznie 21.297 akcji Spółki oraz (ii) w dniu 10 maja 2018 r. łącznie 30.477, Cron osiągnął 20% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W dniu poprzedzającym transakcje z dnia 10 maja 2018 r., która spowodowała osiągnięcie progu 20% ogólnej liczbie głosów w Spółce, Cron posiadał (uwzględniając transakcje z dnia 9 maja br.) 2.346.771 akcji Spółki reprezentujących 19,74% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2.346.771 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 19,74% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu ww. transakcji Cron posiada aktualnie 2.377.248 akcji Spółki reprezentujących 20,00% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2.377.248 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Cron informuje, że na dzień 8 maja 2018 r., jak również na dzień przekazania niniejszego zawiadamiania, żadna z jego spółek zależnych nie posiadała akcji Spółki oraz nie istnieją osoby o których mowa w art. 87 ust.1 pkt3 lit. c) Ustawy.

Ponadto Cron nie posiada instrumentów finansowych , o których mowa w art. 69b ust.1 pkt 1 i 2 Ustawy.?
No risk, no fun :-)


bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1804
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: bullstock » 30 maja 2018 14:10

[2018-05-30 14:01:42] Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 29/2018

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 47/2015 oraz 30/2016 dotyczących odpowiednio zawarcia, a następnie aneksowania umowy ("Umowa") pomiędzy Sygnity S.A., Indra Sistemas S.A. oraz Ericpol Sp. z o.o. (obecnie Ericsson Sp. z o.o.) (łącznie jako "Konsorcjum"), a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie ("Zamawiający"), której przedmiotem było opracowanie, wykonanie, dostarczenie oraz wdrożenie dla Centrali Zamawiającego oraz jego jednostek terenowych rozwiązania informatycznego w postaci zintegrowanej hurtowni danych, Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 30 maja 2018 roku strony Umowy zawarły porozumienie formalizujące warunki zakończenia współpracy pomiędzy Konsorcjum, a Zamawiającym w zakresie realizacji tej Umowy.
Zgodnie z poczynionymi uzgodnieniami, Strony osiągnęły porozumienie w przedmiocie ustalenia warunków zakończenia nawiązanego w oparciu o Umowę stosunku prawnego i kompleksowego uregulowania kwestii z tym związanych, którego rezultatem jest w szczególności rozwiązanie Umowy z dniem 30 maja 2018 roku ze skutkiem na przyszłość. Rozwiązanie Umowy nie usunęło przy tym podstawy dla świadczeń spełnionych przez Strony do dnia jej rozwiązania. Jednocześnie z dniem zawarcia ww. porozumienia Strony zrzekły się wobec siebie nawzajem wszelkich roszczeń wynikających z faktu zawarcia i wykonywania Umowy oraz ze spełnienia jakichkolwiek świadczeń w związku z Umową (choćby bez podstawy prawnej), a mogących rodzić prawo do dodatkowego wynagrodzenia lub podwyższenia wynagrodzenia lub jakiekolwiek inne roszczenie. W konsekwencji powyższego, zawarte porozumienie wyczerpuje wszelkie wzajemne roszczenia pomiędzy Konsorcjum, a Zamawiającym w zakresie Umowy.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz

Apacz
Podporucznik
Posty: 11573
Rejestracja: 15 maja 2010 19:52

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: Apacz » 06 cze 2018 13:19

To kiedy godzina W ??? :lol:
No risk, no fun :-)

Apacz
Podporucznik
Posty: 11573
Rejestracja: 15 maja 2010 19:52

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: Apacz » 07 cze 2018 12:42

Cwanie sie urzadzili

zamiast W na razie robia K

Wczesniej robia Z (walanie) lub S(pychanie)

i zamiast wrocic na 5-6 zeta to tak jest tulanie na polowce poziomu
No risk, no fun :-)

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1804
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: bullstock » 27 cze 2018 16:07

Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 3,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. roku finansowego 2017/2018 (1 października 2017 - 31 marca 2018) wobec 23,32 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 11 mln zł wobec 25,93 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA wyniosła 14,98 mln zł wobec straty 18,3 mln zł rok wcześniej.

"Porównując zakończone półrocze z analogicznym okresem poprzedniego roku obrotowego widać dalsze obniżenie kosztów wytworzenia o ok. 37,3 mln zł, co przełożyło się na marżę brutto na sprzedaży na poziomie prawie 18%. Jednocześnie utrzymaliśmy niski poziom kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, które łącznie wyniosły ok. 23,3 mln zł, tj. o blisko 26% niżej r/r. Dzięki temu grupa wypracowała 3,4 mln zł zysku netto [...] osiągając ponad 67% planowanego EBITDA na cały bieżący rok obrotowy" - napisał prezes Mariusz Nowak w liście do akcjonariuszy.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 177,6 mln zł w I półr. 2017/2018 wobec 192,71 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2017/2018 wyniósł 20,67 mln zł wobec 25,25 mln zł straty rok wcześniej.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1804
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: bullstock » 27 cze 2018 16:09

Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o programie emisji obligacji i emisji akcji
ISBnews - Biznes
25 cze 2018, 18:02


Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o przeprowadzeniu programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł, a także w sprawie emisji do 10 mln akcji serii Z z wyłączeniem prawa poboru, emisji akcji serii AA o wartości do 17,25 mln zł i emisji do 30 mln akcji serii AB, wynika z uchwał nadzwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki.
"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia wyrazić zgodę na przeprowadzenie przez spółkę programu emisji obligacji obejmującego wielokrotne dokonywanie przez spółkę emisji, w ramach różnych serii, obligacji, które nie będą obligacjami zamiennymi na akcje, obligacjami z prawem pierwszeństwa, obligacjami partycypacyjnymi, ani obligacjami wieczystymi" – czytamy w uchwałach.

Walne określiło maksymalną wartość programu na kwotę 100 mln zł. Emisje obligacji w ramach programu będą dokonywane maksymalnie w okresie 3 lat od daty podjęcia uchwały.

Akcjonariusze postanowili także o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nie więcej niż 10 mln akcji na okaziciela serii Z o wartości nominalnej 1 zł każda akcja.

"Z uwagi na fakt, iż niniejsze podwyższenie kapitału zakładowego spółki następuje w drodze subskrypcji prywatnej, nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym w interesie spółki wyłącza w całości prawo poboru akcjonariuszy do objęcia nowych akcji" – czytamy także.

Walne podjęło również uchwałę ws. podwyższenie kapitału zakładowego spółki o nie więcej niż 17 250 000 akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda, oraz o cenie emisyjnej w wysokości nie niższej niż 1 zł za jedną akcję oraz łącznej cenie emisyjnej w wysokości nie niższej niż 17 250 000 zł.

„Podwyższenie kapitału zakładowego spółki następuje w związku z wykonaniem umowy restrukturyzacyjnej zawartej w dniu 27 kwietnia 2018 r. przez spółkę, spółkę zależną, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, oraz niektórych wierzycieli spółki będących obligatariuszami" – czytamy także.

Walne postanowiło także wyemitować nie więcej niż 30 mln akcji zwykłych na okaziciela serii AB o wartości nominalnej 1 zł każda akcja oraz o cenie emisyjnej w wysokości nie niższej niż 1 zł, a podwyższenie kapitału zakładowego następuje również w związku z wykonaniem umowy restrukturyzacyjnej zawartej w dniu 27 kwietnia 2018 roku przez spółkę, spółkę zależną spółki, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, oraz niektórych wierzycieli spółki będących obligatariuszami, podano dalej.

Wcześniej pod koniec kwietnia br. poinformowano, że że Sygnity i Sygnity International podpisały z ING Bankiem Śląskim, Deutsche Bankiem Polska i obligatariuszami posiadającymi łącznie ok. 99% obligacji serii 1/2014 wyemitowanych przez Sygnity oraz - jako nowym wierzycielem przystępującym do umowy restrukturyzacyjnej - Microsoft Ireland Operations Ltd. umowę restrukturyzacyjną dotyczącą restrukturyzacji zadłużenia finansowego grupy kapitałowej Sygnity.

W zakresie restrukturyzacji finansowej grupy umowa restrukturyzacyjna przewidywała w szczególności:

(i) dokapitalizowanie Sygnity poprzez podwyższenie kapitału zakładowego [...] w kwocie od 10 mln zł do 12 mln zł mające na celu umożliwienie Sygnity częściowej spłaty wierzytelności Microsoft Dublin nieobjętych restrukturyzacją;

(ii) dyskontowy wykup obligacji, co oznacza wykup obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 23 mln zł za cenę wynoszącą 17,25 mln zł ze środków uzyskanych w drodze emisji nowych akcji Sygnity w ofercie prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru, skierowanej do nowych inwestorów lub dotychczasowych akcjonariuszy, bądź środków pozyskanych przez dodatkowe finansowanie dłużne, w kwocie 17,25 mln zł. W razie niezrealizowania dyskontowego wykupu obligacji spółka będzie zobowiązana do zrealizowania podwyższenia kapitału zakładowego Sygnity w drodze skierowania oferty prywatnej akcji Sygnity z wyłączeniem prawa poboru, adresowanej do obligatariuszy dotyczącej objęcia akcji Sygnity w zamian za wkłady w łącznej kwocie do 30 mln zł wniesione wskutek potrącenia wierzytelności z tytułu obligacji (akcje wyemitowane w ramach ww. działań miałyby zostać dopuszczone do obrotu na GPW);

(iii) zmianę warunków zadłużenia finansowego wobec banków wraz z jego rozterminowaniem i czasowym odroczeniem jego spłaty;

(iv) zmianę warunków pozostałej części zadłużenia finansowego wobec obligatariuszy wraz z jego rozterminowaniem i czasowym odroczeniem jego spłaty;

(v) rozterminowanie wierzytelności Microsoft Dublin wraz z czasowym odroczeniem ich spłaty (przy czym umowa restrukturyzacyjna przewiduje uprawnienie Microsoft Dublin do żądania nowacji wierzytelności Microsoft Dublin objętych restrukturyzacją w drodze spełnienia tego samego świadczenia z innej podstawy prawnej tj. wyemitowanych obligacji);

(vi) udostępnienie Sygnity nowych linii gwarancyjnych

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1804
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: bullstock » 27 cze 2018 16:12

Sygnity ma umowę z MRPiPS o wart. do 26,2 mln zł brutto
ISBnews - Biznes
26 cze 2018, 16:56


Warszawa, 26.06.2018 (ISBnews) - Sygnity podpisało z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umowę dotyczącą m.in. rozwoju oprogramowania i utrzymania w sprawności oprogramowania, podała spółka. Termin realizacji ustalono do końca I półrocza 2021 r., a maksymalne wynagrodzenie określono do kwoty 26,175 mln zł brutto.
"Przedmiotem umowy jest rozwój oprogramowania, utrzymanie w sprawności oprogramowania, w tym wykonywanie zmian prawnych oraz dostosowanie oprogramowania do obowiązującej wersji opisu systemu, wykonywanie zmian funkcjonalnych, w tym wykonywanie zmian w oprogramowaniu na potrzeby integracji z centralnym systemem informatycznym zabezpieczenia społecznego, zgodnie z dyspozycją zmian, wdrażanie i utrzymanie tych zmian w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz przeprowadzenie jednodniowych szkoleń w zakresie obsługi oprogramowania w nowo wdrażanych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Termin realizacji umowy ustalono do końca I półrocza 2021 r." - czytamy w komunikacie.

Jak podała spółka, maksymalne wynagrodzenie przysługujące Sygnity z tytułu wykonania umowy zostało określone do kwoty 26,175 mln zł brutto.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)

welts
Chorąży sztabowy
Posty: 6285
Rejestracja: 02 mar 2013 19:36
Lokalizacja: MACD

179zl

Postautor: welts » 02 lip 2018 16:16

Wspaniale kontrakty, wysmienite perspektywy, wzorcowa AT :lol:

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1804
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: bullstock » 05 lip 2018 15:50

[2018-07-05 15:36:37] Warszawa (PAP) - Sygnity spodziewa się podpisania w lipcu porozumienia w sprawie umowy na system e-Podatki. Spółka podtrzymuje prognozy wyników na rok 2017/2018 pomimo negatywnego wpływu zawieranych ugód - pozytywnie na wyniki mają wpłynąć zdarzenia, których Sygnity spodziewa się w IV kw. - poinformował PAP Biznes prezes Mariusz Nowak.

"Podpisanie tego porozumienie (w sprawie umowy na e-Podatki - PAP) to zarówno negocjacje biznesowe, jak i praca prawników. Spodziewałbym się, że w optymistycznym wariancie proces ten zakończy się w połowie lipca, a pesymistycznie do końca lipca. Strony nie są dalekie od znalezienia porozumienia, jest duża determinacja zarówno nasza jak i Ministerstwa (Finansów - PAP), żeby ten temat rozwiązać" - powiedział Nowak.

W kwietniu spółka informowała, że Skarb Państwa (reprezentowany przez Ministerstwo Finansów) wezwał ją do zapłaty 23,3 mln zł kar umownych ze względu na opóźnienia w realizacji umowy dotyczącej tzw. systemu e-Podatki o wartości 232 mln zł. Spółka wezwała z kolei Skarb Państwa do próby ugodowej, nie zgadzając się z wysokością kar.

Odpisy związane z umową na e-Podatki były jedną z głównych przyczyn 123,3 mln zł straty netto, którą spółka poniosła w roku obrotowym 2016/2017, zakończonym we wrześniu ubiegłego roku.

Sygnity, po wielomiesięcznych negocjacjach, podpisało w kwietniu z wierzycielami umowę restrukturyzacyjną dotyczącą restrukturyzacji zadłużenia finansowego grupy kapitałowej. Zgodnie z umową ostateczna spłata wierzytelności ma nastąpić do końca 2022 roku.

Umowa zakłada m.in. dokapitalizowanie spółki poprzez emisję do 12 mln akcji oraz dyskontowy wykup części obligacji poprzez kolejną emisję, z której Sygnity chce pozyskać 17,25 mln zł. Jeśli natomiast spółka nie pozyska finansowania z tych dwóch źródeł, to wtedy obligatariusze otrzymają możliwość skonwertowania do 30 mln zł długu obligacyjnego na akcje.

Pod koniec czerwca akcjonariusze Sygnity wyrazili zgodę na te trzy emisje akcji oraz ustanowienie programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł, który ma m.in. umożliwić skonwertowanie zobowiązań wobec Microsoftu na obligacje, o ile firma sobie tego zażyczy.

Pierwsza z uchwalonych w czerwcu emisji akcji, o wartości 10-12 mln zł, ma zakończyć się do końca sierpnia.

"Jesteśmy po wstępnych rozmowach z obecnymi akcjonariuszami spółki i potencjalnymi inwestorami spoza tego grona. Widzimy zainteresowanie tą emisją. Poza funduszami rozmawiamy też z zamożnymi inwestorami indywidualnymi. Jest to generalnie mała emisja, która w około połowie lub może nawet ponad połowie trafi do obecnych akcjonariuszy spółki, przy czym są to wstępne ustalenia. Oferta będzie miała charakter prywatny i będzie kierowana do ok. kilkunastu inwestorów" - powiedział PAP Biznes Grzegorz Golec, prezes Rubicon Partners, które wspiera Sygnity przy emisjach akcji.

Wpływy z tej emisji zostaną przeznaczone na częściową spłatę rat wobec Microsoftu, nieobjętych harmonogramem z umowy restrukturyzacyjnej oraz na zasilenie kapitału obrotowego Sygnity.

"Chcemy, by spółka zwiększyła kapitał obrotowy. Obecnie jesteśmy w takiej sytuacji, w której nie mając dużej gotówki nie możemy pozyskiwać kontraktów wymagających znaczącego finansowania kapitałem obrotowym" - powiedział prezes.

Nowak dodał, że spółka jest w stanie obsłużyć własnymi środkami podpisane w czerwcu umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pocztą Polską. Wartość tych umów to odpowiednio 26,2 mln zł i 24 mln zł.

SYGNITY PODTRZYMUJE PROGNOZY POMIMO NEGATYWNEGO WPŁYWU UGÓD

Sygnity podtrzymuje prognozę wyników finansowych na rok obrotowy 2017/2018, pomimo jednorazowych strat wynikających z ugód zawartych z CSIOZ oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w maju i czerwcu tego roku. Spółka spodziewa się bowiem, że "inne zdarzenia" zniwelują negatywny wpływ ugód w ostatnim kwartale roku obrotowego Sygnity.

"Podawaliśmy prognozę zysku EBITDA na poziomie ponad 22,3 mln zł, a po pierwszym półroczu wypracowaliśmy 15 mln zł, czyli prawie 70 proc. prognozy. Prognozę tę podtrzymujemy, bo chociaż pojawią się jednorazowe straty, jak choćby wynikające z zawartej ugody z CSIOZ czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, to inne zdarzenia, których spodziewamy się w IV kwartale naszego roku obrotowego, powinny zniwelować negatywny wpływ zdarzeń jednorazowych" - powiedział prezes Nowak.

W połowie maja Sygnity zawarło z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ugodę dotyczącą umowy z 2012 roku, na podstawie której spółka miała otrzymać około 13,4 mln zł brutto.

"Otrzymaliśmy już ok. 90 proc. z łącznie ponad 13 mln zł, wynikających z zawartej ugody" - podał prezes.

Z kolei z końcem maja konsorcjum Sygnity, Indra Sistemas i Ericpol uzgodniło z ZUS warunki ugody w sprawie zakończenia współpracy dotyczącej kontraktu na tzw. hurtownię danych, wartego 53 mln zł. Strony zrzekły się wszelkich wzajemnych roszczeń. Sygnity szacuje, że ugoda ta obniży roczny wynik spółki o 8,2 mln zł.

SPÓŁKA ROZWAŻA SPRZEDAŻ DWÓCH SPÓŁEK ZALEŻNYCH

W ramach restrukturyzacji Sygnity rozważa sprzedaż dwóch spółek zależnych.

"Mamy dwie spółki zależne, co do których zakładamy, że jeżeli pojawią się inwestorzy, którzy są w stanie zapłacić atrakcyjną cenę, to możemy to rozważyć" - powiedział prezes.

Prezes poinformował również, że Sygnity "na pewno" nie zdecydowałoby się sprzedać spółek za ceny, które pojawiały się w spekulacjach prasowych, ponieważ zakłada, że w perspektywie, którą obejmuje umowa restrukturyzacyjna, aktywa te są w stanie wygenerować znaczące przepływy pieniężne.

W maju w mediach pojawiły się nieoficjalne informacje o tym, że Sygnity przygotowuje się do sprzedaży spółek zależnych Geomar i Sygnity Business Solutions. Według informacji prasowych, pierwsza spółka była wyceniana na około 10 mln zł, a druga na 30 mln zł.

Nowak dodał, że żadna ze spółek zależnych, ani żadna część obecnego biznesu Sygnity, nie może zostać sprzedana bez zgody wierzycieli.

Sygnity nie zakłada ponadto sprzedaży kodów źródłowych oprogramowania.

"Spółka nie ma możliwości sprzedaży kodów źródłowych – zabrania nam tego umowa restrukturyzacyjna. Mogę potwierdzić, że pojawiają się takie zapytania od klientów, ale spółka nie jest tym zupełnie zainteresowana" - powiedział Nowak.

"Patrzymy na Sygnity długoterminowo i przy takim podejściu ciężko upatrywać jakichkolwiek atutów w sprzedaży kodów źródłowych" - dodał.

RESTRUKTURYZACJA STRONY KOSZTOWEJ I PRZYCHODOWEJ

Prezes Nowak ocenił, że aby spółka mogła sama spłacać dług z bieżącego przepływu gotówki potrzebne są dwie rzeczy: restrukturyzacja strony kosztowej i przychodowej.

"W znacznej mierze zostało to już zrealizowane. Po pierwsze, drastycznie redukujemy koszty back office (zaplecza administracyjnego – PAP), w tym koszty powierzchni biurowej, samochodów" - powiedział.

"Druga część to istotne zmniejszenie zatrudnienia w obszarze back office – to już wykonaliśmy i zaczynamy odczuwać pozytywne efekty. Trzeci obszar to umowy związane z usługami zewnętrznymi, np. usługi prawne. W tej chwili funkcjonuje w Sygnity własny dział prawny, wypowiedzieliśmy umowy z większością kancelarii prawnych" - dodał.

W pierwszym półroczu roku obrotowego 2017/2018 koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu Sygnity sięgnęły 13,1 proc. przychodów spółki w tym okresie. Rok wcześniej udział tych kosztów w przychodach wynosił 16,3 proc.

Nowak poinformował, że jeśli chodzi o restrukturyzację w obszarze przychodów, to Sygnity przede wszystkim rezygnuje z nisko marżowych kontraktów m.in. związanych z obrotem sprzętem i licencjami na oprogramowanie firm trzecich.

"Spółka będzie miała niższe obroty, ale podnosi rentowność. Płynność i zysk – to dwa cele zespołu zarządzającego dziś Sygnity" - powiedział prezes.

Łukasz Kucharski (PAP Biznes)

kuc/ ana/

NiKtoś
Starszy chorąży
Posty: 1659
Rejestracja: 13 sie 2017 15:44

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: NiKtoś » 05 lip 2018 15:53

Duzo pier/dol a podstawowa informacja o cenie za akcje w nowej emisji to nie uwidzisz..Lepiej niech juz te spolke zaoraja.. SZkoda takie szmaty trzymac przy zyciu..

welts
Chorąży sztabowy
Posty: 6285
Rejestracja: 02 mar 2013 19:36
Lokalizacja: MACD

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: welts » 05 lip 2018 21:02

Kontrakty som
Wzrostow nima

Zuberek
Szeregowy
Posty: 1
Rejestracja: 03 sie 2018 19:45

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: Zuberek » 03 sie 2018 19:47

SYGNITY SA (43/2018) Uzgodnienie przez Emitenta warunków ugody sądowej ze Skarbem Państwa - Ministrem Finansów
2018-08-03 19:23:03

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent", "Wykonawca") informuje, że w dniu 3 sierpnia 2018 roku Spółka zawarła ze Skarbem Państwa - Ministrem Finansów ("Zamawiający", "Skarb Państwa") porozumienie ("Porozumienie") dotyczące ustalenia warunków przyszłej ugody, którą Zamawiający i Wykonawca zamierzają zawrzeć przed sądem w przedmiocie kompleksowego uzgodnienia wzajemnych rozliczeń i dalszych obowiązków Sygnity i Skarbu Państwa związanych z realizacją Umowy nr R/102/11/AP/B371/A-1/66 z dnia 1 lutego 2013 roku w przedmiocie Budowy, Wdrożenia i Utrzymania Systemu e-Podatki oraz świadczenia Usług Dodatkowych ("Umowa"), o zawarciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 13/2013 z dnia 1 lutego 2013 roku oraz Umowy uzupełniającej do Umowy ("Umowa Uzupełniająca"), o zawarciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 12/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku ("Ugoda").
Zgodnie z treścią Porozumienia, Strony zobowiązały się do zawarcia przed sądem Ugody, zgodnie z którą kary umowne z tytułu opóźnień w realizacji Umowy, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 20/2018 zostaną zmiarkowane i pomniejszone z kwoty 27,2 mln zł do ok. 9,5 mln zł, a ich zapłata nastąpi przede wszystkim poprzez zaliczenie na ich poczet należności Wykonawcy przysługujących mu od Zamawiającego z tytułu świadczonych usług. Po dokonaniu ww. potrąceń i rozliczeń, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ok. 10 mln zł tytułem pozostałych do zapłaty wierzytelności Wykonawcy.
Strony w Porozumieniu ustaliły ponadto, że przyszła Ugoda zmieni zakres Umowy oraz Umowy Uzupełniającej, a w konsekwencji zmniejszy się ich maksymalna wartość, która po zmianach wyniesie dla obydwóch umów odpowiednio ok. 159,6 mln zł i ok. 22,4 mln zł, oraz doprecyzowane zostaną warunki łączących je stosunków umownych. Zmiany te zostaną wprowadzone do Umowy i Umowy Uzupełniającej w formie stosownych aneksów podpisanych przez sądem, w ramach zawieranej Ugody, a w pozostałym zakresie współpraca Stron będzie kontynuowana na dotychczasowych zasadach.
Ponadto, Strony ustaliły, że kwota kar umownych, która zostanie przyjęta Ugodą wyczerpie wszelkie wzajemne roszczenia Stron związane z wezwaniem Spółki do zapłaty kar umownych, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 20/2018, oraz że Strony zrzekną się wszelkich wzajemnych dalszych roszczeń związanych z ww. wezwaniem.
Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2018 z dnia 11 maja 2018 roku, Spółka informuje, że Ugoda, do zawarcia której dojdzie podczas posiedzenia sądowego, dla skuteczności będzie wymagała, żeby sąd, przed którym zostanie ona zawarta, nie uznał jej za niedopuszczalną w świetle art. 184 K.p.c. O zawarciu Ugody oraz spełnieniu wspomnianego warunku jej wejścia w życie Emitent powiadomi odrębnym raportem bieżącym.
Zarząd jednocześnie przewiduje, że ustalone w Porozumieniu warunki przyszłej Ugody pozostaną neutralne dla wyniku finansowego Spółki w roku obrotowym 2017/2018, który zakończy się 30 września 2018 roku.
Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).


WRACAMY na 6-8zł !!!!!!!!!!!

Apacz
Podporucznik
Posty: 11573
Rejestracja: 15 maja 2010 19:52

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: Apacz » 28 sie 2018 14:13

Troche zaleglosci:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r., Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że w dniu 24 sierpnia 2018 roku, Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 2 ust. 8 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie uchylenia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna z dnia 16 stycznia 2018 r. oraz w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowej emisji, ustaliła cenę emisyjną akcji serii Z w wysokości 2,70 (dwa złote siedemdziesiąt groszy) za jedną akcję serii Z.
No risk, no fun :-)

Apacz
Podporucznik
Posty: 11573
Rejestracja: 15 maja 2010 19:52

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: Apacz » 29 sie 2018 13:13

Kolejne zakupy !

Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (''Spółka''), niniejszym informuje, że w dniu 28 sierpnia 2018 roku otrzymał od Cron sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie będącej podmiotem blisko związanym z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce - Panem Pawłem Zdunkiem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Sygnity S.A., powiadomienie dotyczące dokonania w dniach 23 - 28 sierpnia 2018 roku transakcji nabycia łącznie 12.000 akcji zwykłych na okaziciela Sygnity S.A.
No risk, no fun :-)

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1804
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: bullstock » 31 sie 2018 14:02

SYGNITY (SGN): Informacja nt. zawarcia przez Emitenta ugody sądowej ze Skarbem Państwa ? Ministrem Finansów (raport nr 49/2018)
30.08.2018 17:09


Raport bieżący nr 49/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 roku, w sprawie uzgodnienia przez Emitenta warunków ugody sądowej ze Skarbem Państwa ? Ministrem Finansów ("Skarb Państwa?), Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?, "Emitent?, łącznie jako "Strony?) informuje, że w dniu 30 sierpnia 2018 roku doszło do zawarcia przez Strony ugody przed sądem ("Ugoda?).

Spółka nadto wyjaśnia, że sąd nie uznał Ugody za niedopuszczalną w świetle art. 184 Kpc, wobec czego jest ona skuteczna.

Przedmiotem zawartej Ugody jest kompleksowe uzgodnienie wzajemnych rozliczeń i dalszych obowiązków Sygnity i Skarbu Państwa związanych z realizacją Umowy nr R/102/11/AP/B371/A-1/66 z dnia 1 lutego 2013 roku w przedmiocie Budowy, Wdrożenia i Utrzymania Systemu e-Podatki oraz świadczenia Usług Dodatkowych ("Umowa?) oraz Umowy Uzupełniającej do Umowy z dnia 29 stycznia 2016 roku, a jej warunki odpowiadają warunkom uzgodnionym przez Strony w porozumieniu, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 43/2018.Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-08-30 Mariusz Nowak Prezes Zarządu
2018-08-30 Mariusz Jurak Członek Zarządu


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: gleba, Lapto..p i 193 gości