SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

wszystko na temat spółek publicznych
Apacz
Podporucznik
Posty: 11553
Rejestracja: 15 maja 2010 19:52

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: Apacz » 31 sie 2018 16:13

Same niemal dobre wiesci

Raport bieżący 50/2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. oraz 46/2018 z 24 sierpnia 2018 r., Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie (''Spółka'', ''Emitent''), informuje, że w dniu 31 sierpnia 2018 roku Spółka zakończyła proces zawierania umów objęcia akcji na okaziciela serii Z oraz przyjmowania wkładów pieniężnych na ich pokrycie. W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej, Spółka zawarła z 17 akcjonariuszami umowy objęcia 3.703.705 akcji na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 2,70 zł za 1 akcję, o łącznej cenie emisyjnej 10.000.003,50 złotych.
Wobec powyższego, Zarząd Spółki informuje, że przeprowadzona subskrypcja prywatna spełnia warunki wynikające z uchwały nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z dnia 16 stycznia 2018 r. oraz w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowej emisji. Zarząd niezwłocznie podejmie działania mające na celu zarejestrowanie ww. podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców.
Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, że ww. podwyższenie kapitału zakładowego stanowi jeden z elementów uzgodnień Spółki z jej wierzycielami, a wynik i zasady przeprowadzonej subskrypcji prywatnej pozostają w zgodzie z postanowieniami Umowy Restrukturyzacyjnej, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
No risk, no fun :-)


bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1760
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: bullstock » 06 wrz 2018 09:05

SYGNITY (SGN): Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A. (raport nr 51/2018)
05.09.2018 21:24


Raport bieżący nr 51/2018

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 5 września 2018 roku otrzymał od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. działające w imieniu zarządzanych funduszy będących Akcjonariuszami Spółki tj.: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny ("OFE?) oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny ("DFE?), zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. b Ustawy o ofercie publicznej (...), w którym wyżej wymienieni Akcjonariusze poinformowali o zwiększeniu powyżej 10 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Poniżej Spółka przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia:"Działając zgodnie z art. 69 w zw. z art. 87 ust 1 pkt. 3 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) informujemy, że w wyniku nabycia akcji spółki Sygnity S.A. (dalej "Spółka?) w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 30 sierpnia 2018 roku, zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. fundusze: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej "OFE?) oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej "DFE?) zwiększyły stan posiadania akcji Spółki powyżej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.Przed nabyciem akcji OFE i DFE posiadały 1 179 954 (jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcje Spółki, co stanowiło 9,93% kapitału zakładowego Spółki i były uprawniony do 1 179 954 (jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 9,93% ogólnej liczby głosów.Po rozliczeniu transakcji nabycia akcji w dniu 30 sierpnia 2018 roku na rachunkach papierów wartościowych OFE i DFE znajdowało się 1 349 954 (jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcje Spółki, co stanowiło 11,36% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 1 349 954 (jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 11,36% ogólnej liczby głosów."Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-05 Mariusz Nowak Prezes Zarządu
2018-09-05 Mariusz Jurak Członek Zarządu

Apacz
Podporucznik
Posty: 11553
Rejestracja: 15 maja 2010 19:52

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: Apacz » 18 wrz 2018 12:26

Raport bieżący 52/2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku, 46/2018 z 24 sierpnia 2018 roku oraz 50/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku, Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie (''Spółka''), niniejszym stosownie do treści § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757), przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące przeprowadzenia subskrypcji prywatnej - w rozumieniu art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 - Kodeksu spółek handlowych - akcji zwykłych na okaziciela serii Z Spółki (''Akcje''). Emisja Akcji nastąpiła w drodze oferty prywatnej, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity z dnia 16 stycznia 2018 roku oraz w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1 zł, ale nie większą niż 10.000.000 zł w drodze emisji Akcji poprzez emisję nie mniej niż 1 akcji i nie więcej niż 10.000.000 akcji oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcjonariuszy do objęcia nowych Akcji.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia subskrypcji prywatnej: 27 sierpnia 2018 roku.
Data zakończenia subskrypcji prywatnej: 31 sierpnia 2018 roku.
2. Data przydziału papierów wartościowych: Umowy objęcia Akcji w ramach subskrypcji prywatnej zostały zawarte w okresie od 27 sierpnia do 31 sierpnia 2018 roku. Akcje zostały objęte i opłacone do 31 sierpnia 2018 roku.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 3.703.705 Akcji.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Nie dotyczy.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: w ramach subskrypcji prywatnej oferowanych było 3.703.705 Akcji i objętych zostało 3.703.705 Akcji.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: w ramach subskrypcji prywatnej objęto 3.703.705 Akcji, poprzez zawarcie umów objęcia akcji z Akcjonariuszami/Inwestorami.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): cena subskrypcyjna: 2,70 zł za jedną Akcję.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze, zapisy zostały złożone przez 17 Akcjonariuszy w tym 10 podmiotów/osób prawnych i 7 osób fizycznych.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: W ramach subskrypcji prywatnej papiery wartościowe zostały przydzielone 17 Akcjonariuszom w tym 10 podmiotom/osobom prawnym i 7 osobom fizycznym.
10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie były zawierane umowy o subemisję.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 10.000.003,50 zł.
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: ________________ zł; b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: ___________; c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: _________________; d) promocji oferty: _______________.
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia opublikowania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący zawierający informacje na temat ostatecznej wysokości ww. kosztów po przeprowadzeniu ich ostatecznej kalkulacji.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: ________ zł.
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia opublikowania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący zawierający informacje na temat średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji, przypadającego na jedną Akcję po przeprowadzeniu ich ostatecznej kalkulacji.
14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:
a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: nie dotyczy
- datę powstania wierzytelności,
- przedmiot wierzytelności,
- wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,
- opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,
- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,
b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: nie dotyczy
- przedmiot wkładów niepieniężnych,
- wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.
Akcje zostały pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)
No risk, no fun :-)

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1760
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: bullstock » 09 paź 2018 13:50

[2018-10-09 13:48:11] Warszawa (PAP) - Największy akcjonariusz Sygnity, firma Cron chce, by ze statutu giełdowej spółki usunięto ograniczenie prawa do głosu akcjonariuszy, które wynosi obecnie 20 proc. - podało Sygnity w komunikacie. Cron zgłosił w tej sprawie projekt uchwały, który ma być głosowany na walnym zgromadzeniu spółki zwołanym na 30 października.

Chodzi o zapisy mówiące o tym, że akcjonariusz Sygnity może wykonywać na walnym zgromadzeniu prawa głosu z nie więcej niż 20 proc. akcji.

Cron zgłosił analogiczny projekt uchwały w grudniu 2017 roku. Walne zgromadzenie spółki, które odbyło się na początku stycznia 2018 roku, nie zgodziło się na zmianę statutu.

W raporcie za trzy kwartały roku obrotowego 2017/2018 Sygnity podało, że na dzień 14 sierpnia Cron posiadał 2,45 mln akcji spółki, stanowiące 20,6 proc. kapitału zakładowego Sygnity i był jej największym akcjonariuszem. (PAP Biznes)

kuc/ ana/
Z2

Apacz
Podporucznik
Posty: 11553
Rejestracja: 15 maja 2010 19:52

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: Apacz » 09 paź 2018 13:55

To niech wykupia calaka po 8 zeta to nie beda musieli prosic ! :P
No risk, no fun :-)

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1760
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: bullstock » 09 paź 2018 13:58

To niech wykupia calaka po 8 zeta to nie beda musieli prosic ! :P
Najpierw muszą zmienić, bo kupią w wezwaniu np 46%, a będą mogli głosować tylko z 20%, wiec czekamy :P

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1760
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: bullstock » 11 paź 2018 13:15

Same niemal dobre wiesci

Raport bieżący 50/2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. oraz 46/2018 z 24 sierpnia 2018 r., Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie (''Spółka'', ''Emitent''), informuje, że w dniu 31 sierpnia 2018 roku Spółka zakończyła proces zawierania umów objęcia akcji na okaziciela serii Z oraz przyjmowania wkładów pieniężnych na ich pokrycie. W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej, Spółka zawarła z 17 akcjonariuszami umowy objęcia 3.703.705 akcji na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 2,70 zł za 1 akcję, o łącznej cenie emisyjnej 10.000.003,50 złotych.
Wobec powyższego, Zarząd Spółki informuje, że przeprowadzona subskrypcja prywatna spełnia warunki wynikające z uchwały nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z dnia 16 stycznia 2018 r. oraz w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowej emisji. Zarząd niezwłocznie podejmie działania mające na celu zarejestrowanie ww. podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców.
Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, że ww. podwyższenie kapitału zakładowego stanowi jeden z elementów uzgodnień Spółki z jej wierzycielami, a wynik i zasady przeprowadzonej subskrypcji prywatnej pozostają w zgodzie z postanowieniami Umowy Restrukturyzacyjnej, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Z całej puli CRON objął 31% - 1 148148 akcji.

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1760
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: bullstock » 11 paź 2018 16:16

Rafał W z RN objął 16813 szt.

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1760
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: bullstock » 12 paź 2018 14:14

[2018-10-12 14:11:08] Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 62/2018

Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 11 października 2018 roku w godzinach wieczornych otrzymał od Cron sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Akcjonariusz") zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (...), w którym Akcjonariusz ten poinformował o zwiększeniu o co najmniej 2 % jego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Poniżej Spółka przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia:
"Zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie (...) o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A.

W nawiązaniu do informacji przekazanych w raporcie bieżącym ESPI przez Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") nr 58/2018 z dnia 9 października 2018 r. dotyczących zarejestrowania zmiany Statutu Spółki, wynikającej z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), Cron Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8/73, 00-613 Warszawa ("Cron"), w związku z powzięciem w dniu publikacji przywołanego raportu bieżącego informacji nt. rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii Z, informuje o objęciu łącznie 1.148.148 akcji Spółki nowej emisji i nabyciu wynikających z nich uprawnień w związku z rejestracją przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Tym samym w okresie od dnia 16 maja 2018 r., czyli od dnia przekazania poprzedniego zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy, zmianie o co najmniej 2% uległ udział Cron w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W dniu poprzedzającym rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego, która miała miejsce w dniu dwudziestego siódmego września br., Cron posiadał 2.462.000 akcji Spółki reprezentujących 20,71 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2.462.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 20,71 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po wskazanej powyżej rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, Cron posiada 3.610.148 akcji Spółki reprezentujących 23,16 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 3.610.148 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 23,16 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Cron informuje, że na dzień rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, jak również na dzień przekazania niniejszego zawiadomienia, żadna z jego spółek zależnych nie posiadała akcji Spółki oraz nie istnieją osoby o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c) Ustawy.

Ponadto Cron nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust.1 pkt 1 i 2 Ustawy."

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
00

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1760
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: bullstock » 26 lis 2018 15:38

To teraz Zdunek obejmie część emisji po 2,30 i może robić wezwanie po 3 PLN.

[2018-11-26 15:25:36] Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 73/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Sygnity S.A. (dalej jako "Spółka") informuje, iż w dniu 26 listopada 2018 roku Spółka powzięła wiedzę o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 listopada 2018 roku rejestracji zmiany Statutu Spółki, zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 października 2018 roku (dalej jako "Uchwała nr 3") (przekazanej przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 65/2018).
Zgodnie z treścią Uchwały nr 3, dotychczasowy Artykuł 18.3 i 18.4, o treści:
"18.3 Żaden akcjonariusz, w połączeniu z podmiotami od niego zależnymi lub w stosunku do niego dominującymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również w połączeniu z innymi podmiotami, w porozumieniu z którymi nabywał akcje, a także w połączeniu z innymi podmiotami, o których mowa w art. 87 ust. 1 i 2 powołanej powyżej Ustawy, nie może na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wykonywać prawa głosu z więcej niż 20% ogólnej liczby akcji spółki. Głosy oddane na Walnym Zgromadzeniu z naruszeniem ograniczenia przewidzianego w niniejszym ustępie uznaje się za nie oddane. Na potrzeby ustalenia ograniczeń, o których mowa w niniejszym ustępie, kwity depozytowe wystawione w związku z akcjami Spółki uważa się za akcje Spółki uprawniające do wykonywania prawa głosu w takiej liczbie, jaką posiadacz kwitu depozytowego może uzyskać w wyniku zamiany kwitów depozytowych na akcje Spółki.
18.4 Ograniczenie przewidziane w ustępie 3 powyżej nie dotyczy akcjonariuszy, którzy w dniu głosowania posiadać będą we własnym imieniu ponad 51% ogólnej liczby akcji Spółki i którzy uprzednio dokonali wezwania do sprzedaży im wszystkich akcji Spółki w trybie określonym w przepisach Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych."
zostały uchylone w całości.
Jednocześnie w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna:
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1760
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: bullstock » 26 lis 2018 16:56

No i objął:
Łączny wolumen: 1.897.097
Cena: 2,30 PLN

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1760
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: bullstock » 26 lis 2018 16:57

Poza tym..


[2018-11-26 16:50:05] Warszawa (PAP) - Sygnity, w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej, zawarło z ośmioma akcjonariuszami umowy objęcia łącznie 7,5 mln akcji serii AA, po cenie 2,30 zł za akcję - podała spółka w komunikacie. Łączna cena emisyjna wyniosła 17,25 mln zł.

W czerwcu akcjonariusze Sygnity zdecydowali o emisji do 17,25 mln akcji serii AA. Zgodnie z uchwałą, umowy objęcia akcji miały zostać zawarte do 25 grudnia.

Jak wcześniej podawano, akcje serii AA mają posłużyć do dyskontowego wykupu obligacji spółki. (PAP Biznes)

sar/ ana/
Z2

Apacz
Podporucznik
Posty: 11553
Rejestracja: 15 maja 2010 19:52

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: Apacz » 26 lis 2018 17:43

toscie mnie wyprzedzili , choc pokazuje mi ze wasze posty sa pozniejsze

ale jak manualnie zmienie czas to znow bede ciut spozniony

Oby kurs nie spoznial sie z powrotem na 4 zety po wykupie obligow itp :P
No risk, no fun :-)

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1760
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: bullstock » 04 gru 2018 09:57

[2018-12-04 09:51:26] Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 79/2018

Zarząd Sygnity S.A. ("Spółka", "Sygnity") informuje, że w dniu 3 grudnia 2018 r. w godzinach wieczornych otrzymał od akcjonariusza spółki - CRON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Akcjonariusz") wniosek Akcjonariusza dotyczący punktu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity zwołanego na dzień 5 grudnia 2018 r., którego treść Spółka przekazuje poniżej:
"Niniejszym działając w imieniu i na rzecz spółki pod firmą CRON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Akcjonariusz"), będącej akcjonariuszem spółki pod firmą Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Sygnity", "Spółka"), w nawiązaniu do żądania Akcjonariusza z dnia 14 listopada 2018 r. w przedmiocie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 5 grudnia 2018 r. ("NWZ") oraz raportu bieżącego Spółki nr 71/2018 z dnia 16 listopada 2018 r., w którym Sygnity poinformowała o wprowadzeniu poniższego punktu porządku obrad zgodnie z żądaniem Akcjonariusza:

Powzięcie uchwał w sprawie podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmian Statutu.

Akcjonariusz informuje, że w trakcie obrad NWZ złoży wniosek o nie głosowanie złożonych przez siebie projektów uchwał. Powyższe podyktowane jest tym, że w dniu 26 listopada 2018 r. Spółka poinformowała o: zawarciu umów objęcia akcji serii AA, emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z dnia 25 czerwca 2018 roku, oraz że wynik i zasady przeprowadzonej przez Sygnity subskrypcji prywatnej pozostają w zgodzie z postanowieniami Umowy Restrukturyzacyjnej. Wobec powyższego, w ocenie Akcjonariusza nie istnieje konieczność podejmowania nowych uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego."
Zarząd Spółki informuje, że pozytywnie ocenia wniosek Akcjonariusza. Wykonanie przez Spółkę uchwał nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z dnia 25 czerwca 2018 r. wypełnia zobowiązania Spółki z Umowy Restrukturyzacyjnej. Wobec powyższego, w ocenie Zarządu nie istnieje potrzeba podejmowania w trakcie najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. uchwał dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Zarząd informuje również, że Spółka nie zamierza w najbliższym czasie przeprowadzać kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd podjął również decyzję o nie sporządzaniu opinii Zarządu Spółki w rozumieniu art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych uzasadniającej przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowych emisji oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji nowych emisji na potrzeby projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza.


Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
00

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1760
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: bullstock » 02 sty 2019 09:11

SYGNITY (SGN): Zawarcie umowy z Narodowym Bankiem Polskim (raport nr 87/2018)
28.12.2018 17:57


Raport bieżący nr 87/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Sygnity" lub "Wykonawca") niniejszym informuje o zawarciu w dniu 28 grudnia 2018 r. pomiędzy Sygnity a Narodowym Bankiem Polskim z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Zamawiający", "NBP?) umowy, której przedmiotem jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług serwisowych dla Podsystemów Zintegrowanego Systemu Księgowego NBP (dalej jako: "Umowa"). Umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., przy czym Zamawiający jest uprawniony do przedłużenia okresu obowiązywania Umowy o kolejne 12 miesięcy, tj. do dnia 31 grudnia 2023 r. w drodze złożenia Wykonawcy jednostronnego oświadczenia. Zamawiający jest uprawniony do złożenia ww. oświadczenia w dowolnym czasie, nie później jednak niż w dniu 30 czerwca 2022 r.Strony ustaliły, że maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy (w tym również usług opcjonalnych) nie przekroczy kwoty ok. 65,9 mln złotych brutto. Na poczet należytego wykonania Umowy, Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub zabezpieczenia pieniężnego w wysokości ok. 1,5 mln złotych obowiązujących w okresie trwania Umowy.Umowa przewiduje obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego z tytułu w szczególności wystąpienia określonych zdarzeń wpływających na terminowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu Umowy. Strony wyłączyły wzajemnie odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści. Łączna odpowiedzialność każdej ze Stron za straty poniesione przez drugą Stronę, związane z realizacją Umowy, jest ograniczona do kwoty 7,5 mln złotych, z zastrzeżeniem że ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona umyślnie, gdy takie ograniczenia są niedopuszczalne z uwagi na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa oraz w sytuacji naruszenia przez Wykonawcę praw osób trzecich. Dodatkowo, ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkody wyrządzonej wskutek niezgodnego z Umową wypowiedzenia lub rozwiązania umów licencyjnych na korzystanie przez Zamawiającego z Podsystemów, wówczas każdej ze stron Umowy przysługuje uprawnienie do nałożenia na drugą stronę kary umownej w wysokości 7,5 mln zł. Jednocześnie Zamawiający zastrzegł prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.Pozostałe warunki realizacji Umowy, w tym w zakresie odpowiedzialności Sygnity z tytułu jej realizacji, jak również możliwości jej wypowiedzenia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-28 Mariusz Nowak Prezes Zarządu
2018-12-28 Mariusz Jurak Członek Zarządu


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: boxer2, Inwestor2010, Jerubaaal, Lapto..p, Luxtorpeda, Trader i 133 gości