MOSTOSTAL ZABRZE [MSZ] księga II w XXI wiek

wszystko na temat spółek publicznych
marmolada
Sierżant sztabowy
Posty: 131
Rejestracja: 27 mar 2016 20:08

Re: Mostostal Zabrze [MSZ] cz.II w XXI wiek

Postautor: marmolada » 17 lis 2017 18:23

Obrazek


marmolada
Sierżant sztabowy
Posty: 131
Rejestracja: 27 mar 2016 20:08

Re: MOSTOSTAL ZABRZE [MSZ] księga II w XXI wiek

Postautor: marmolada » 24 lis 2017 15:50

https://www.bankier.pl/wiadomosc/MOSTAL ... 57856.html

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2017
Data sporządzenia: 2017-11-23
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALZAB
Temat
Otrzymanie zawiadomienia od Aegon PTE S.A. o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. ("Emitent") informuje, iż otrzymał zawiadomienie od AEGON Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie następującej treści:

"Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Mostostal Zabrze S.A. ISIN: PLMSTZB00018 na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny, wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFe 13, posiadającym numer REGON 014889592 oraz NIP 521-31-24-415 (dalej: „Aegon OFE”), jako organ którego działa Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028767,
posiadające NIP 521-29-49-094, o opłaconym w całości kapitale zakładowym w kwocie 110 356 000, 00 zł,

zawiadamia, że w związku z zakończeniem w dniu 17 listopada 2017 r. likwidacji Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej: „Nordea OFE”), skutkującym przeniesieniem w tym dniu wszystkich aktywów Nordea OFE do Aegon OFE oraz wstąpieniem Aegon OFE we wszystkie prawa i obowiązki Nordea OFE, Aegon OFE na dzień 17 listopada 2017 r. posiada 8 804 601 akcji Mostostal Zabrze S.A. (dalej: „Spółki”), co stanowi 5,90% udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do 8 804 601 głosów, to jest 5,90% ogólnej liczby głosów.

Bezpośrednio przed dniem zakończenia likwidacji Nordea OFE:

1) Aegon OFE posiadał 3 604 601 akcji Spółki, co stanowiło 2,42% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniało do 3 604 601 głosów, to jest 2,42% ogólnej liczby głosów,

2) Nordea OFE posiadał 5 200 000 akcji Spółki, co stanowiło 3,49% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniało do 5 200 000 głosów, to jest 3,49% ogólnej liczby głosów. "
Obrazek

marmolada
Sierżant sztabowy
Posty: 131
Rejestracja: 27 mar 2016 20:08

Re: MOSTOSTAL ZABRZE [MSZ] księga II w XXI wiek

Postautor: marmolada » 05 gru 2017 21:37

nie wygląda tu dobrze..!!
Obrazek

miki331
Podporucznik
Posty: 16265
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Re: MOSTOSTAL ZABRZE [MSZ] księga II w XXI wiek

Postautor: miki331 » 12 gru 2017 23:07


marmolada
Sierżant sztabowy
Posty: 131
Rejestracja: 27 mar 2016 20:08

Re: MOSTOSTAL ZABRZE [MSZ] księga II w XXI wiek

Postautor: marmolada » 27 gru 2017 20:43

nie wygląda tu dobrze..!!
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-27
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALZAB
Temat
Rozszerzenie powództwa w sprawie Stadionu Śląskiego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:


Zarząd MOSTOSTALU ZABRZE S.A. ("Emitent", "MZ", "Spółka") informuje, iż 27 grudnia 2017 r. Emitent otrzymał pismo procesowe dotyczące rozszerzenia powództwa wniesionego przez Województwo Śląskie ("Zamawiający", "Województwo") do Sądu Okręgowego w Katowicach o zasądzenie na rzecz Zamawiającego solidarnie od MOSTOSTAL ZABRZE S.A., Hochtief Polska S.A. oraz Hochtief Solutions A.G. („Konsorcjum”, „Wykonawca”) dodatkowej kwoty 85.011.851,13 zł wraz z odsetkami.
O wniesionym pozwie i jego wcześniejszym rozszerzeniu Emitent informował w raportach bieżących nr 78/2014, 86/2014 oraz 9/2015.

Dodatkowe rozszerzenie w kwocie 85.011.851,13 zł obejmuje:
- roszczenia o zapłatę kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji kontraktu w wysokości 3.604.947,00 zł,
- roszczenia o naprawienie szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu w łącznej wysokości 81.406.904,13 zł dotyczące przede wszystkim dofinansowania spółki celowej powołanej do realizacji zadań związanych z modernizacją Stadionu Śląskiego – "Stadion Śląski sp. z .o. o.” celem pokrycia kosztów wykonawstwa zastępczego, a także pozostałych kosztów związanych między innymi z nadzorem autorskim, obsługą prawną, naprawą błędów wykonawców oraz kosztów sporządzenia nowego projektu.

Aktualna wartość przedmiotu sporu wynosi 159.828.384,17 zł.

Emitent podtrzymuje stanowisko, które wyraził w raporcie bieżącym nr 78/2014, iż żądania wskazane w pozwie złożonym przez Województwo są całkowicie bezpodstawne, w konsekwencji dalsze rozszerzanie powództwa w tej sprawie jest nieuzasadnione.

Przed Sądem Okręgowym w Katowicach toczy się postępowanie, które ma doprowadzić do rozstrzygnięcia sporu między Województwem a Konsorcjum, o których Emitent, szczegółowo informował w publikowanych raportach bieżących i okresowych. Wszelkie roszczenia Województwa względem Spółki w związku z budową przez Konsorcjum Stadionu Śląskiego, Emitent uznaje za całkowicie bezzasadne. Zdaniem Spółki to Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za opóźnienie w realizacji Inwestycji i wystąpienie awarii czego wyłączną przyczyną był brak doręczenia Konsorcjum kompletnej i wolnej od wad dokumentacji projektowej zadaszenia stadionu, gwarantującej jego bezpieczne wybudowanie i eksploatację oraz dokumentacji wykonawczej, która mogłaby stanowić podstawę realizacji tzw. Infrastruktury Towarzyszącej, za co w pełni odpowiedzialny był Zamawiający czyli Województwo Śląskie. Istotne wady dokumentacji projektowej potwierdził organ nadzoru budowlanego (PINB) w ostatecznej decyzji wstrzymującej wszelkie działania związane z budową zadaszenia widowni Stadionu Śląskiego w oparciu o dotychczasowy projekt budowlany. Brak dostarczenia przez Województwo nowego projektu oraz impas w rozmowach z Zamawiającym, co do warunków dalszej realizacji Kontraktu spowodowało, iż w dniu 20 czerwca 2013 r. Konsorcjum odstąpiło od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, ze skutkiem powodującym wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków wynikających z Umowy.
Województwo zdecydowało się na zmianę projektu zadaszenia Stadionu Śląskiego i przeprojektowanie konstrukcji zadaszenia co stoi w sprzeczności z twierdzeniem o prawidłowości „oryginalnej” dokumentacji. Brak realizacji zobowiązania Województwa do dostarczenia prawidłowej dokumentacji doprowadził nie tylko do wystąpienia awarii i opóźnienia budowy Stadionu Śląskiego, ale spowodował również powstanie dodatkowych kosztów po stronie Wykonawcy, których pokrycia MZ domaga się w toczącym się procesie.
Obrazek

miki331
Podporucznik
Posty: 16265
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Re: MOSTOSTAL ZABRZE [MSZ] księga II w XXI wiek

Postautor: miki331 » 30 sty 2018 00:07

Raport bieżący nr 3/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...),("Rozporządzenie"), Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.

1) Skonsolidowane raporty kwartalne:
I kwartał 2018 r. - 25 maja 2018 r.
III kwartał 2018 r.- 16 listopada 2018 r.
2) Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku -14 września 2018 r.
3) Jednostkowy raport za 2017 rok - 27 kwietnia 2018 r.
4) Skonsolidowany raport za 2017 rok - 27 kwietnia 2018 r.
Zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia, skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierać odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.
W związku z powyższym, Emitent w 2018 roku nie będzie przekazywał odrębnych, jednostkowych raportów kwartalnych oraz nie przekaże odrębnego, jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku.

Ponadto, zgodnie z par. 101 ust.2 Rozporządzenia Spółka nie przekaże raportu za IV kwartał 2017 r. oraz za II kwartał 2018 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-23 Dariusz Pietyszuk Prezes Zarządu

marmolada
Sierżant sztabowy
Posty: 131
Rejestracja: 27 mar 2016 20:08

Re: MOSTOSTAL ZABRZE [MSZ] księga II w XXI wiek

Postautor: marmolada » 06 lut 2018 19:12

MOSTOSTAL ZABRZE SA (5/2018) Podjęcie decyzji o przeznaczeniu do sprzedaży Wytwórni Konstrukcji Stalowych w Czechowicach-Dziedzicach
2018-02-05 15:10:04

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent) informuje o podjęciu decyzji o przeznaczeniu do sprzedaży Wytwórni Konstrukcji Stalowych (Zakład w strukturach spółki zależnej MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. ("MZRP").
Decyzję tę podjęto w związku z realizacją działań prowadzonych w ramach reorganizacji Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE oraz optymalizacji jej majątku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 45/2017.
Głównymi składnikami Zakładu przeznaczonego do sprzedaży są nieruchomości gruntowe oraz budynki (hale produkcyjne, magazyny, biurowiec i inne budynki) będące aktualnie przedmiotem umowy dzierżawy zawartej z Emitentem, jak i pracownicy oraz maszyny, urządzenia i inne składniki majątku trwałego stanowiącego część zasobów spółki zależnej MZRP.

Przychody ze sprzedaży Zakładu w Czechowicach-Dziedzicach stanowiły w ostatnich 3 latach średnio ok. 3% rocznej skonsolidowanej sprzedaży Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE.
Ostateczna forma sprzedaży Zakładu w Czechowicach - Dziedzicach (jako Zakład, bądź jako niezależne nieruchomości) zostanie ustalona w okresie późniejszym na etapie negocjacji z potencjalnym nabywcą.
W przypadku zawarcia transakcji sprzedaży przedmiotowego Zakładu Emitent poinformuje w tej sprawie odrębnym raportem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


trwa wygaszanie wszystkich światełek ...
Obrazek

marmolada
Sierżant sztabowy
Posty: 131
Rejestracja: 27 mar 2016 20:08

Re: MOSTOSTAL ZABRZE [MSZ] księga II w XXI wiek

Postautor: marmolada » 08 lut 2018 14:56

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2018
Data sporządzenia: 2018-02-08
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALZAB
Temat
Podpisanie listu intencyjnego z BASF Polska Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 08 lutego 2018 r. otrzymał od BASF Polska Sp. z. o.o. (Zamawiający) obustronnie podpisany list intencyjny, na mocy którego zostanie zawarta umowa na wykonanie instalacji procesowej dla produkcji katalizatorów w rozbudowywanej fabryce katalizatorów BASF Polska Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu „Kopernik”.

Podpisanie umowy przewidziane jest do 16 lutego 2018 r., niemniej jednak Strony przewidziały możliwość przedłużenia ważności listu intencyjnego. Strony zgodnie ustaliły możliwość rozpoczęcia prac od dnia wejścia w życie listu intencyjnego, który do momentu zawarcia umowy stanowi podstawę prawną współpracy stron przy realizacji projektu.

W przypadku podpisania umowy, wartość prac wynosić będzie ok. 90 mln zł netto. Termin zakończenia prac nad projektem przypada na styczeń 2019 r.
W przypadku nie zawarcia umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie za zakres prac zrealizowany w okresie obowiązywania listu intencyjnego.
Obrazek

cornollio
Podporucznik
Posty: 15708
Rejestracja: 27 sty 2006 18:12
Lokalizacja: poznań

Re: MOSTOSTAL ZABRZE [MSZ] księga II w XXI wiek

Postautor: cornollio » 09 lut 2018 14:19

przymierzałem się na kółko po 62 ale widzę że nadal pałują mocno z ukrytego :shock:

GH05T
Starszy plutonowy
Posty: 30
Rejestracja: 29 wrz 2017 08:10

Re: MOSTOSTAL ZABRZE [MSZ] księga II w XXI wiek

Postautor: GH05T » 11 lut 2018 21:32

PROLOGOS


MOSTOSTAL ZABRZE
GÓWNO W WIADRZE

marmolada
Sierżant sztabowy
Posty: 131
Rejestracja: 27 mar 2016 20:08

Re: MOSTOSTAL ZABRZE [MSZ] księga II w XXI wiek

Postautor: marmolada » 03 mar 2018 14:45

MOSTOSTAL ZABRZE SA (9/2018) Zawarcie umowy z BASF Polska Sp. z o.o.
2018-02-21 18:05:05

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. informuje, iż w dniu 21 lutego 2018 r. otrzymał od BASF Polska Sp. z. o.o. (Zamawiający) obustronnie podpisaną umowę na wykonanie instalacji procesowej dla produkcji katalizatorów w rozbudowywanej fabryce katalizatorów BASF Polska Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu "Kopernik".
Wartość prac objętych umową wynosi 89,5 mln zł netto.
Termin zakończenia prac nad projektem przypada na 31 stycznia 2019 r.
W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych przy czym łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego.
Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przy czym limit odpowiedzialności Emitenta wynosi 100% wartości netto umowy.
Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.
Obrazek

miki331
Podporucznik
Posty: 16265
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Re: MOSTOSTAL ZABRZE [MSZ] księga II w XXI wiek

Postautor: miki331 » 03 mar 2018 17:35

Ciekawe czy jakiś zysk są w stanie wypracować w tym roku

GH05T
Starszy plutonowy
Posty: 30
Rejestracja: 29 wrz 2017 08:10

Re: MOSTOSTAL ZABRZE [MSZ] księga II w XXI wiek

Postautor: GH05T » 03 mar 2018 21:16

PARODOS

W związku z przynależnością do grupy małych inwestorów indywidualnych zwanych potocznie leszczami oraz mając mały obraz sytuacji w MZ oraz jednej córeczce zdecydowanie polecam sprzedaż akcji MZ oraz rozejrzenie się za inną inwestycją.

MaxSwinger
Chorąży
Posty: 755
Rejestracja: 25 sie 2017 14:30

Re: MOSTOSTAL ZABRZE [MSZ] księga II w XXI wiek

Postautor: MaxSwinger » 12 mar 2018 10:36

co jest
vol ok!!
jestem na boardzie

MaxSwinger
Chorąży
Posty: 755
Rejestracja: 25 sie 2017 14:30

Re: MOSTOSTAL ZABRZE [MSZ] księga II w XXI wiek

Postautor: MaxSwinger » 12 mar 2018 11:04

jest tu ktos?


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości