MOSTOSTAL ZABRZE [MSZ] księga II w XXI wiek

wszystko na temat spółek publicznych
Aero
Sierżant sztabowy
Posty: 164
Rejestracja: 06 kwie 2018 12:59

Re: MOSTOSTAL ZABRZE [MSZ] księga II w XXI wiek

Postautor: Aero » 25 maja 2018 09:39

Dzień dobry, To jakoś pójdzie do góry?


turnip
Młodszy chorąży
Posty: 660
Rejestracja: 17 lut 2007 15:59
Lokalizacja: 3miasto

Re: MOSTOSTAL ZABRZE [MSZ] księga II w XXI wiek

Postautor: turnip » 25 maja 2018 09:42

Emitent - aneks do umowy z firmą Kinetics Technology S.p.A. na roboty budowlane, montaż elementów prefabrykowanych oraz
roboty elektryczne w obszarze zw. DCU (Delayed Coking Unit) w ramach projektu EFRA (Efektywna Rafinacja), tj. inwestycji
realizowanej przez Grupę LOTOS S.A. w instalację opóźnionego koksowania wraz z instalacjami towarzyszącymi. Na
podstawie aneksu zwiększona została wartość wykonywanych przez Emitenta prac o 8,8 mln zł netto tj. do kwoty 37,1 mln zł
netto. Ponadto na mocy ww. aneksu zmieniony został termin zakończenia prac na 30 kwietnia 2018 roku. (rb nr 02/2018 z dnia
22 stycznia 2018 r.). Po dniu bilansowym Emitent dokonał z Zamawiającym uzgodnień dot. wszystkich kontraktów
realizowanych dla KT w ramach projektu EFRA tj. inwestycji Grupy LOTOS S.A. (rb nr 13/2018). W wyniku negocjacji strony
ustaliły przyznanie Emitentowi dodatkowego wynagrodzenia z tytułu kontraktów, o których Emitent informował w rb. nr
30/2016, 42/2016, 59/2016, 37/2017 oraz 2/2018, w wysokości 18 mln zł netto, stanowiącego pokrycie zwiększonych koszów
powstałych w wyniku wydłużonej realizacji inwestycji, zaistniałych na budowie utrudnień oraz zwiększonej z tego tytułu
pracochłonności. Emitent odstąpił natomiast od roszczeń dotyczących pokrycia pozostałych kosztów powstałych z w/w
przyczyn. Strony ustaliły również nowy harmonogram prac z następującymi terminami zakończenia poszczególnych zakresów:
- pakiet mechaniczny, o którym Emitent informował w rb nr 59/2016 - 15 lipca 2018 r., przy czym datę ewentualnego
rozpoczęcia naliczania kar ustalono na dzień 30 września 2018 r. ustalono natomiast zakończenie prac przy rozruchu
mechanicznym (tzw. pre-commissioning works),
- pakiet budowlany, o którym Emitent informował w rb nr 30/2016 oraz 2/2018 – 31 sierpnia 2018 r.
Ponadto, Zamawiający odstąpił od naliczenia kar za opóźnienia za dotychczas niezrealizowane daty zakończenia
poszczególnych robót w ramach zawartych kontraktów. Ustępstwa poczynione przez strony w toku prowadzanych negocjacji
mają na celu unikniecie długoletniego sporu oraz minimalizację ryzyka poniesienia dodatkowych kosztów związanych z
zakończeniem projektu. Zaistniała sytuacja spowodowała konieczność dokonania aktualizacji budżetu kontraktu, co przełożyło
się na wynik finansowy Grupy Kapitałowej za rok 2017 r., obniżając go o kwotę 21,7 mln zł.

hektor
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 7391
Rejestracja: 23 lut 2008 19:34

Re: MOSTOSTAL ZABRZE [MSZ] księga II w XXI wiek

Postautor: hektor » 25 maja 2018 10:00

"Klakier17" - dzięki za link do raportu.
Trudno powiedzieć co dalej, sytuacja jest trudna.

turnip
Młodszy chorąży
Posty: 660
Rejestracja: 17 lut 2007 15:59
Lokalizacja: 3miasto

Re: MOSTOSTAL ZABRZE [MSZ] księga II w XXI wiek

Postautor: turnip » 25 maja 2018 10:02

Tu jest "gwóźdź programu" ostatnich tygodni:(

· Emitent - odstąpienie od umowy zawartej z Hitachi Zosen Inova AG, z siedzibą w Zurichu w Szwajcarii („Zamawiający”, „HZI”)
dotyczącej montażu dwóch kotłów parowych w zakresie konstrukcji stalowej części ciśnieniowej oraz urządzeń towarzyszących
w spalarni odpadów Ferrybridge Multifuel Enegry Limited w Wielkiej Brytanii w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Ferrybridge Multifuel 2” (rb nr 1/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.) Bezpośrednią przyczyną odstąpienia przez Emitenta od
Umowy był brak zapłaty przez HZI na wezwanie Emitenta kwoty 6,16 mln GBP, jako wynagrodzenia na pokrycie dodatkowych
kosztów, których źródłem były zgłaszane przez Emitenta problemy oraz utrudnienia w dotychczasowej realizacji kontraktu,
wynikające z:
- zmian zakresu montażu tj. zwiększenie tonażu dostaw oraz odmiennego od uzgodnionego sposobu montażu,
- licznych zmian harmonogramu dostaw leżących po stronie Zamawiającego, przy jednoczesnych opóźnieniach względem
zmienionych wcześniej dat oraz braku kompletności tych dostaw,
- opóźnień oraz licznych braków w dokumentacji technicznej dostarczanej przez HZI oraz wielokrotnych modyfikacji w tym
zakresie,
- problemów logistycznych wynikających m.in. z niewystarczającej ilości miejsc składowych, ich lokalizacji oraz opóźnień w
ich udostępnianiu,
- opóźnień w dostarczaniu Emitentowi tymczasowej konstrukcji pomocniczej, niezwykle istotnej dla prowadzonych prac
montażowych oraz błędów technicznych jej wykonania.
Powyższe przełożyło się na znaczne przekroczenie zakładanych kosztów zrealizowanego już zakresu prac oraz rodziło ryzyko
ich dalszego pogłębiania z tytułu realizacji kontraktu wynikające z utrzymujących się utrudnień, jak i konieczności wykonywania
robót dodatkowych oraz wydłużonego czasu realizacji zakontraktowanych prac. Emitent poza roszczeniami dotyczącymi
pokrycia kosztów już poniesionych, o których mowa powyżej, zażądał renegocjacji przedmiotowej Umowy, w szczególności
w odniesieniu do terminu wykonania pozostałego przedmiotu Umowy oraz dodatkowego wynagrodzenia należnego Spółce
z tego tytułu. W chwili zawarcia Umowy Emitent nie był w stanie przewidzieć charakteru i skali utrudnień oraz nieoczekiwanych
Grupa Kapitałowa Mostostal Zabrze
Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej
rozszerzone o Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe Emitenta
za I kwartał 2018 roku
zdarzeń, znajdujących się poza kontrolą Wykonawcy, jakie wystąpiły podczas realizacji kontraktu, a tym samym uwzględnić ich
skutków w zapisach umownych. Ze względu na odmienne stanowisko stron oraz brak porozumienia co do wysokości
przysługujących Emitentowi roszczeń, jak i warunków dalszej realizacji Zarząd, chroniąc interesy Emitenta, odstąpił od
Umowy. Wartość zrealizowanych do końca 2017 r. przychodów w ramach przedmiotowej Umowy wyniosła 6,19 mln GBP,
(tj. 51% wartości Umowy), a należności z tego tytułu zostały w całości spłacone przez HZI.
W dniu 25 stycznie 2018 r. Emitent otrzymał natomiast od HZI oświadczenie o rozwiązaniu przedmiotowej umowy.
W oświadczeniu Zamawiający stwierdził, iż Emitent naruszył warunki Umowy nie wykonując prac zgodnie z Umową i tym
samym HZI jest uprawnione do rozwiązania Umowy. Emitent odrzucił twierdzenia HZI o naruszeniu warunków Umowy. Emitent
uważa, iż w dniu 22 stycznia 2018 r. złożył skutecznie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, w związku z czym miał prawo
podjąć działania demobilizacyjne. Emitent uznaje oświadczenie HZI o rozwiązaniu Umowy za bezprzedmiotowe, pozbawione
podstaw prawnych i faktycznych oraz nie wywołujące zamierzonych skutków prawnych. (rb nr 04/2018 z dnia 25 stycznia
2018 r.).
W wyniku dokonanej aktualizacji budżetu przedmiotowego kontraktu, obejmującej skutki zaistniałej sytuacji, nastąpiło obniżenie
jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowym brutto za 2017 r. o kwotę 47,6 zł (rb nr 14/2018 z dnia 23 kwietnia
2018 r.)

hektor
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 7391
Rejestracja: 23 lut 2008 19:34

Re: MOSTOSTAL ZABRZE [MSZ] księga II w XXI wiek

Postautor: hektor » 25 maja 2018 10:13

Tego typu spory sądowe trwają latami i nic dobrego z tego nie wynika. Nie sugerowałbym się tym.
Wiele spółek upadło chociaż toczyło spory sądowe na wielomilionowe odszkodowania.

Klakier17
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 292
Rejestracja: 09 paź 2017 18:04
Lokalizacja: Szikago / Żyrardów

Re: MOSTOSTAL ZABRZE [MSZ] księga II w XXI wiek

Postautor: Klakier17 » 25 maja 2018 10:16

Nie wiem co ma na celu wklejanie tego przecież to wiadomo już od jakiegoś czasu z raportów bieżących
np. to jest kopia tej informacji
http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wia ... raktu-efra

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wia ... ompany=437

hektor
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 7391
Rejestracja: 23 lut 2008 19:34

Re: MOSTOSTAL ZABRZE [MSZ] księga II w XXI wiek

Postautor: hektor » 25 maja 2018 10:25

Gdyby w akcjonariacie był Skarb Państwa to spółka jest do uratowania a tak to niestety może podążyć torem PBG.
Wzrosty jak i spadki jednakowo możliwe :)

Klakier17
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 292
Rejestracja: 09 paź 2017 18:04
Lokalizacja: Szikago / Żyrardów

Re: MOSTOSTAL ZABRZE [MSZ] księga II w XXI wiek

Postautor: Klakier17 » 25 maja 2018 10:30

Na razie wygląda na to że losu Chemosa nie podzieli 8)
Jak przebije 30gr na obrotach jak wczoraj to chyba można wchodzić

turnip
Młodszy chorąży
Posty: 660
Rejestracja: 17 lut 2007 15:59
Lokalizacja: 3miasto

Re: MOSTOSTAL ZABRZE [MSZ] księga II w XXI wiek

Postautor: turnip » 25 maja 2018 10:35

Na moje nie ma uzasadnienia żeby ją wyceniać na 40 mln. OFE musiały tak zadziałać przez ich politykę, przez przekroczenie wskaźników banki mogły wypowiedzieć umowy , umów nie wypowiedziały więc płynność jest. Spory będą toczyły się latami.
Raport to pokazał.

hektor
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 7391
Rejestracja: 23 lut 2008 19:34

Re: MOSTOSTAL ZABRZE [MSZ] księga II w XXI wiek

Postautor: hektor » 25 maja 2018 11:30

Raczej żadni finansowi w akcje nie wejdą ale jakiś większy spekulant to może (i wtedy dalsze wzrosty).
W przeciwnym razie kurs będzie się pomału osuwał w dół.

MaxSwinger
Młodszy chorąży
Posty: 694
Rejestracja: 25 sie 2017 14:30

Re: MOSTOSTAL ZABRZE [MSZ] księga II w XXI wiek

Postautor: MaxSwinger » 25 maja 2018 11:39

do 13h chce tu widlak i rozegranie na poniedzialek na 3 fulle albo zmieniam priorytety bo kolejny walor grzeje motor 6v

madziakoz
Sierżant sztabowy
Posty: 150
Rejestracja: 01 mar 2018 15:59

Re: MOSTOSTAL ZABRZE [MSZ] księga II w XXI wiek

Postautor: madziakoz » 25 maja 2018 12:46


cornollio
Podporucznik
Posty: 15672
Rejestracja: 27 sty 2006 18:12
Lokalizacja: poznań

Re: MOSTOSTAL ZABRZE [MSZ] księga II w XXI wiek

Postautor: cornollio » 25 maja 2018 14:03

do 13h chce tu widlak i rozegranie na poniedzialek na 3 fulle albo zmieniam priorytety bo kolejny walor grzeje motor 6v
100% od dołka już, więc zacznie się korekta

MaxSwinger
Młodszy chorąży
Posty: 694
Rejestracja: 25 sie 2017 14:30

Re: MOSTOSTAL ZABRZE [MSZ] księga II w XXI wiek

Postautor: MaxSwinger » 25 maja 2018 15:27

Konczymy na max... w poniedz na luzie po 35 wyprozniamy sie

MaxSwinger
Młodszy chorąży
Posty: 694
Rejestracja: 25 sie 2017 14:30

Re: MOSTOSTAL ZABRZE [MSZ] księga II w XXI wiek

Postautor: MaxSwinger » 25 maja 2018 15:44

wychodzimy na ostatnia prosta i wykanczamy na max... a potem mega weekend w fajnym trojkacie DP iha !!!


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: paaulinka, pandorinium i 2 gości