PA NOVA [NVA] księga I

wszystko na temat spółek publicznych
hektor
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 8291
Rejestracja: 23 lut 2008 19:34

Re: PA NOVA [NVA] księga I

Postautor: hektor » 13 cze 2018 17:56

Kurs stoi jak zaczarowany. Ale jestem cierpliwy i poczekam ...


bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1761
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: PA NOVA [NVA] księga I

Postautor: bullstock » 26 wrz 2018 15:16

[2018-09-26 14:44:50] Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 28/2018

Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 26.09.2018 r. do siedziby Spółki wpłynął podpisany egzemplarz umowy pomiędzy IKEA PROPERTY POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach jako Zamawiającym a P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach jako Wykonawcą.
Zawarcie umowy nastąpiło w wyniku wygranego przetargu, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2018 z dn.13.06.2018 r.
Przedmiotem zawartej Umowy jest wykonanie robót ogólnobudowlanych polegających na przebudowie wraz z nadbudową sklepu Praktiker dla potrzeb magazynu EMPU w Jankach.
Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 16.281.413,00 zł (słownie: szesnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzynaście złotych).
Strony ustaliły termin zakończenia prac na dzień 31.01.2019 r.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
a. za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% kwoty kontraktowej,
b. za niewykonanie przez Wykonawcę zobowiązania dot. terminowego ukończenia wszystkich Robót - w wysokości 0,3% kwoty kontraktowej za każdy dzień opóźnienia,
c. za opóźnienie w zrealizowaniu przez Wykonawcę Kamienia Milowego - w wysokości 0,3% kwoty kontraktowej za każdy dzień opóźnienia,
d. za opóźnienie w przedstawieniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub harmonogramu dostaw - w wysokości 0,3% kwoty kontraktowej za każdy dzień opóźnienia,
e. za rażące naruszenie przez Wykonawcę innych postanowień kontraktu - w wysokości 0,5% kwoty kontraktowej za każde naruszenie.
Zamawiający zastrzega prawo do sumowania kar umownych. Suma kar umownych z tytułu opóźnień wynosi maksymalnie 15% kwoty kontraktowej.

Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
00

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1761
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: PA NOVA [NVA] księga I

Postautor: bullstock » 15 paź 2018 09:31

[2018-10-15 09:28:34] Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 30/2018

Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 15.10.2018 r. do siedziby Spółki wpłynął podpisany egzemplarz aneksu do umowy pomiędzy IKEA PROPERTY POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach jako Zamawiającym a P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach jako Wykonawcą.
Na podstawie zawartego aneksu podwyższeniu uległo wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu Umowy o kwotę 2.503.655,56 PLN do kwoty w wysokości 18.785.068,56 PLN (słownie: osiemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem 56/100 złotych).
Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
00

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1761
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: PA NOVA [NVA] księga I

Postautor: bullstock » 06 lis 2018 15:25

[2018-11-06 15:05:04] Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 32/2018

Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 06.11.2018 r. do siedziby Spółki wpłynął podpisany egzemplarz aneksu do umowy pomiędzy IKEA PROPERTY POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach jako Zamawiającym a P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach jako Wykonawcą.
Na podstawie zawartego aneksu podwyższeniu uległo wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu Umowy o kwotę 6.474.462,36 PLN netto, do kwoty w wysokości 25.259.530,92 PLN netto (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści 92/100 złotych).
Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1761
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: PA NOVA [NVA] księga I

Postautor: bullstock » 21 sty 2019 12:51

[2019-01-21 12:44:30] Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 2/2019

Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 21.01.2019 r. do siedziby Spółki wpłynęła umowa o roboty budowlane zawarta pomiędzy ARPEX Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach jako Zamawiającym a P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach jako Wykonawcą ("Umowa").
Przedmiotem zawartej Umowy jest wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych dla realizacji inwestycji p.n. Budowa hali magazynowej z częścią produkcyjną i budynkiem biurowym wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Macieja Płażyńskiego w Gliwicach.
Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 18.639.300,00 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta złotych).
Strony ustaliły termin zakończenia zadania na 9 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
a. za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,
b. za zwłokę w wykonaniu całego przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego.
Sumaryczny limit kar umownych określonych w Umowie ograniczony jest do 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy.

Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
00

hektor
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 8291
Rejestracja: 23 lut 2008 19:34

Re: PA NOVA [NVA] księga I

Postautor: hektor » 24 sty 2019 10:27

Sporo nowych kontraktów a spółka stoi w miejscu, pomóc może dywidenda.

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1761
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: PA NOVA [NVA] księga I

Postautor: bullstock » 08 lut 2019 13:52

Pomogą te dezinwestycje, stopa dywidendy będzie dwucyfrowa 8)


[2019-02-08 13:38:30] Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 3/2019

Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 08.02.2019 r. do siedziby Spółki wpłynęły następujące przedwstępne umowy sprzedaży 100% udziałów zawarte pomiędzy P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach jako Sprzedającym i Torwell Investment Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Kupującym:
1) przedwstępna umowa sprzedaży 100% udziałów w spółce P.A. NOVA INVEST Kamienna Góra Sp. z o.o., która jest właścicielem parku handlowego w Kamiennej Górze,
2) przedwstępna umowa sprzedaży 100% udziałów w spółce P.A. NOVA INVEST Krosno Sp. z o.o., która jest właścicielem parku handlowego w Krośnie,
3) przedwstępna umowa sprzedaży 100% udziałów w spółce P.A. NOVA INVEST 3 Sp. z o.o., która jest właścicielem parku handlowego w Myszkowie,
4) przedwstępna umowa sprzedaży 100% udziałów w spółce P.A. NOVA INVEST Sosnowiec Sp. z o.o., która jest właścicielem parku handlowego w Sosnowcu.
Strony ustaliły, że ostateczna wartość transakcji zostanie określona w oparciu o uzgodnioną wartość nieruchomości skorygowaną o saldo pozostałych aktywów i zobowiązań spółek, w tym zobowiązań z tytułu kredytów bankowych i z tytułu pożyczek otrzymanych od Emitenta według stanu na dzień zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży.
Nabywcą udziałów w spółkach zostanie Kupujący lub inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez niego wskazana.
Strony ustaliły, że przyrzeczone umowy sprzedaży zostaną zawarte do dnia 30.06.2019 r.
Warunkiem zawarcia przyrzeczonych umów sprzedaży udziałów jest między innymi pozytywne zakończenie procesu due diligence oraz akceptacja transakcji przez banki kredytujące spółki celowe.
Szczegółowe warunki przedmiotowych Umów nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
00

hektor
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 8291
Rejestracja: 23 lut 2008 19:34

Re: PA NOVA [NVA] księga I

Postautor: hektor » 08 lut 2019 15:18

Nie znamy najważniejszej sprawy czyli ceny. Ale jak na razie to wygląda bardzo dobrze.

hektor
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 8291
Rejestracja: 23 lut 2008 19:34

Re: PA NOVA [NVA] księga I

Postautor: hektor » 01 kwie 2019 09:14

Spadek kursu zbyt duży, strata tych 9,4 mln zł to 1 zł na akcję a kurs spadł z 17 zł na 14 zł:
https://www.bankier.pl/wiadomosc/P-A-NO ... 47814.html

hektor
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 8291
Rejestracja: 23 lut 2008 19:34

Re: PA NOVA [NVA] księga I

Postautor: hektor » 03 kwie 2019 09:36

Dzisiaj publikacja raportu za 2018 rok, poczytamy i może dokupimy akcji, spółka nie stoi w miejscu:
http://www.dlahandlu.pl/detal-hurt/wiad ... 78037.html

hektor
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 8291
Rejestracja: 23 lut 2008 19:34

Re: PA NOVA [NVA] księga I

Postautor: hektor » 04 kwie 2019 08:32


hektor
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 8291
Rejestracja: 23 lut 2008 19:34

Re: PA NOVA [NVA] księga I

Postautor: hektor » 04 kwie 2019 14:33


hektor
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 8291
Rejestracja: 23 lut 2008 19:34

Re: PA NOVA [NVA] księga I

Postautor: hektor » 04 kwie 2019 15:22


hektor
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 8291
Rejestracja: 23 lut 2008 19:34

Re: PA NOVA [NVA] księga I

Postautor: hektor » 10 kwie 2019 09:51

Chyba mamy powtórkę z MPłock - jak skupimy sypacza to będzie szybki powrót na 17 zł.
W bilansie w raporcie rocznym galerie, które chce sprzedać PANOVA ujęte są w cenach z czasu budowy. Trzeba spokojnie czekać na zamknięcie sprzedaży.

hektor
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 8291
Rejestracja: 23 lut 2008 19:34

Re: PA NOVA [NVA] księga I

Postautor: hektor » 10 kwie 2019 10:16

Stawiam na to, że skraca się jeden z większych akcjonariuszy a inni obserwują jak bardzo jest zdesperowany oddać akcje (jeśli dobrze pamiętam to ostatni pakiet był 20 kilo po 13,90 zł).


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: basior, Chopin#17 i 150 gości