LENTEX [LTX] księga IV

wszystko na temat spółek publicznych
miki331
Podporucznik
Posty: 16183
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Postautor: miki331 » 29 maja 2017 15:35miki331
Podporucznik
Posty: 16183
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Postautor: miki331 » 03 cze 2017 01:20

LENTEX: Informacje udzielone akcjonariuszowi Spółki poza walnym zgromadzeniem
Raport bieżący

Data sporządzenia 2017-06-01
Raport bieżący nr 17/2017
Skrócona nazwa emitenta LENTEX
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości poniższe informacje udzielone w dniu dzisiejszym w trybie art. 428 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH"), w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez jednego z akcjonariuszy Spółki obecnych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25 maja 2017 roku.

1. Odpowiedź Spółki na pytanie nr 1: czy Zarząd Spółki dopuszcza w ciągu następnych 5 lat, kolejny wykup akcji własnych?

Zarząd niniejszym wskazuje, że w dniu 25 listopada 2016 roku podjął decyzję o rezygnacji z nabycia pozostałej części akcji własnych możliwych do nabycia w ramach trwającego w Spółce programu skupu akcji własnych (dalej "Program"), a tym samym o jego zakończeniu. Program ten został rozpoczęty w dniu 01 lipca 2013 roku i był realizowany na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi na podstawie Uchwały Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku, zmienionej następnie na mocy Uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2015 roku. W okresie trwania Programu Spółka dokonała nabycia łącznie 11 724 832 sztuk akcji własnych (w tym 1 000 sztuk akcji własnych zostało nabytych przez spółkę zależną Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle), wykorzystując ponad 93% przewidzianej Upoważnieniem puli 12 602 620 sztuk akcji.
Poprzedni program skupu akcji własnych także był realizowany w oparciu o upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki przez walne zgromadzenia, na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 KSH.
Mając powyższe na uwadze Zarząd zaznacza, że ewentualne rozpoczęcie nowego programu skupu akcji własnych we wskazanym powyżej trybie wymaga wcześniejszego podjęcia przez walne zgromadzenie stosownej uchwały upoważniającej Zarząd do nabycia akcji własnych, która to uchwała będzie określać zasady i warunki nabycia akcji własnych. Na chwilę obecną Zarząd nie przewiduje rozpoczęcia nowego programu skupu akcji własnych i nie podjął w tym zakresie żadnych decyzji, jednak w perspektywie najbliższych pięciu lat nie można wykluczyć, że taka decyzja zostanie podjęta, czy to z inicjatywy samego Zarządu, który umieści stosowny punkt w porządku obrad walnego zgromadzenia czy z inicjatywy akcjonariuszy, którzy wystąpią z żądaniem umieszczenia stosownego punktu w porządku obrad walnego zgromadzenia. Podjęcie takiej decyzji będzie każdorazowo zależało od aktualnej sytuacji Spółki oraz od warunków nabywania akcji własnych, które zostaną ustalone w stosownej uchwale walnego zgromadzenia.

2. Odpowiedź Spółki na pytanie nr 2: czy Zarząd Spółki dopuszcza wynagrodzenie akcjonariuszy w formie dywidendy rzeczowej?

Na wstępie należy zauważyć, że przeznaczanie zysku Spółki do podziału między jej akcjonariuszy przybierało dotychczas postać dywidendy gotówkowej, tj. wypłaty przez Spółkę stosownych środków pieniężnych; tego rodzaju dywidenda jest upowszechnionym standardem rynkowym w spółkach giełdowych. Zarząd Spółki ma świadomość, że obowiązujące regulacje prawne pozwalają na dokonywanie w spółce akcyjnej wypłaty dywidendy również w formie rzeczowej, której przedmiotem mogą być aktywa inne niż środki pieniężne. Wśród tego rodzaju aktywów, obok akcji własnych, mieszczą się również akcje spółek zależnych posiadane przez spółkę-matkę (na co wskazuje praktyka niektórych emitentów).
Podkreślenia wymaga jednak, że w każdym przypadku decyzja o podziale zysku Spółki i wyborze formy, w jakiej ma on trafić do akcjonariuszy, należy do samych akcjonariuszy, którzy muszą wypowiedzieć się na ten temat w drodze stosownych uchwał walnego zgromadzenia. Od strony formalnej, sprawa podjęcia przez walne zgromadzenie powyższych uchwał może być procedowana albo z inicjatywy Zarządu, który - postanawiając samodzielnie o zwołaniu walnego zgromadzenia - powinien wówczas przedstawić własną rekomendację w tej kwestii, kierując się oceną bieżącej sytuacji Spółki oraz dbałością o interes jej akcjonariuszy (przy czym, zgodnie z KSH i Statutem Spółki, wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku podlegają badaniu przez Radę Nadzorczą), albo z inicjatywy uprawnionego akcjonariusza, wnioskującego do Zarządu o zwołanie w tym celu walnego zgromadzenia lub o umieszczenie przedmiotowej sprawy w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Przy uruchamianiu w Spółce wszelkich inicjatyw obejmujących podział zysku z przeznaczeniem na dywidendę, kluczowe będzie oczywiście zapewnienie dochowania wynikających z KSH wymogów, nakazujących aby wartość środków tytułem dywidendy miała pokrycie w kwotach pochodzących z zysku Spółki, przy jednoczesnym braku uszczuplenia kapitału zapasowego poniżej poziomu 1/3 kapitału zakładowego Spółki.
Biorąc pod uwagę powyżej przedstawione uwarunkowania, Zarząd Spółki nie podejmował jak dotąd żadnych decyzji ani nie inicjował działań zmierzających do przyznania akcjonariuszom dywidendy rzeczowej, jednakże nie można wykluczyć, że w określonych okolicznościach rozwiązanie takie zostałoby przyjęte do wdrożenia, a wówczas wydaje się, że nie byłoby przeszkód, aby w katalogu składników majątkowych Spółki podlegających dystrybucji w ramach podziału zysku Spółki znalazły się np. akcje jednej lub kilku spółek zależnych. Jednocześnie wypada wskazać, że w przypadku ewentualnej realizacji takiego scenariusza, dokonywana przez Spółkę dystrybucja akcji spółki zależnej do akcjonariuszy Spółki musiałaby – ze względu na szeroki krąg nieoznaczonych adresatów – oznaczać nieuchronnie spełnienie przesłanek oferty publicznej w rozumieniu definicji zawartej w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółce publicznej, a to z kolei skutkowałoby koniecznością poddania omawianego procesu regulacjom powyższej ustawy, przewidującym liczne obowiązki zarówno po stronie spółki- emitenta akcji oferowanych, jak i właściciela takich akcji.
Przeprowadzenie przez Spółkę tak rozumianej oferty publicznej musiałoby zatem zostać poprzedzone (jeszcze przed podjęciem przez walne zgromadzenie uchwały o tego rodzaju dywidendzie rzeczowej) sporządzeniem prospektu emisyjnego dotyczącego akcji stanowić przedmiot tej dywidendy, uzyskaniem zatwierdzenia prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, a następnie jego publikacją; w związku z tym, akcje spółki zależnej zostałyby zdematerializowane, zaś sama ta spółka uzyskałaby status spółki publicznej. Proces wypłaty dywidendy rzeczowej w drodze wydania zdematerializowanych akcji spółki zależnej przebiegałby przy niezbędnym udziale Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, zgodnie z jego odnośnymi procedurami.

3. Odpowiedź Spółki na pytanie nr 3: czy Zarząd Spółki przewiduje sprzedaż akcji spółki Gamrat S.A.?

Zarząd Spółki na chwilę obecną nie przewiduje sprzedaży akcji spółki zależnej Gamrat S.A., co nie wyklucza jednak podjęcia takiej decyzji w przyszłości. Podjęcie ewentualnej decyzji o zamiarze sprzedaży posiadanego pakietu akcji spółki Gamrat S.A. będzie zależało od bieżącej sytuacji Spółki, przyjętej strategii jej rozwoju, a także od zainteresowania takim pakietem wśród potencjalnych inwestorów. Zarząd wskazuje przy tym, że podjęcie przez Zarząd ewentualnej decyzji w sprawie zamiaru sprzedaży akcji spółki Gamrat S.A. zostanie podane do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 12) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133 ze zm.).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Członek Zarządu Barbara Trenda 2017-06-01

miki331
Podporucznik
Posty: 16183
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Postautor: miki331 » 03 cze 2017 01:22

LENTEX: Wypłata dywidendy przez spółkę zależną Gamrat
Raport bieżący

Data sporządzenia 2017-05-31
Raport bieżący nr 16/2017
Skrócona nazwa emitenta LENTEX
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zależnej "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej "ZWZ") podjęło w dniu dzisiejszym decyzję w sprawie wypłaty dywidendy dla jej akcjonariuszy.

ZWZ Gamrat podjęło decyzję o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej wysokości 12.531.646,50 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych i pięćdziesiąt groszy), na którą składają się: i) kwota 5.009.935,32 zł, jako kwota zysku netto spółki Gamrat za rok obrotowy 2016 przeznaczona w całości na dywidendę; ii) kwota 7.521.711,18 zł pochodząca z istniejącego w spółce Gamrat kapitału zapasowego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Członek Zarządu Barbara Trenda 2017-05-31

miki331
Podporucznik
Posty: 16183
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Postautor: miki331 » 30 cze 2017 12:14

ING dokupuje i w związku z tym taki cytat :

" Wzrost zaangażowania inwestorów instytucjonalnych w spółce z reguły jest pozytywnym sygnałem dla pozostałych uczestników rynku. Dotyczy to zwłaszcza firm o mniejszej kapitalizacji, niebędących obiektem zainteresowania działów analitycznych biur maklerskich. Taka informacja staje się wówczas często pozytywną rekomendacją dla innych inwestorów. – O ile zwiększenie zaangażowania w akcjonariacie nie odbywa się przy gwałtownym wzroście kursu, obecność inwestorów instytucjonalnych może posłużyć jako potwierdzenie skutecznej selekcji. Kolejnym pozytywnym argumentem jest przekonanie zarządzającego o zadowalającej kondycji procesów corporate governance w spółce, co obniża ryzyko potencjalnie niekorzystnych dla mniejszościowych akcjonariuszy decyzji zarządu. Czynnik ten nabiera znaczenia w przypadku spółek, gdzie suma udziałów inwestorów finansowych przekracza większość zwykłą. Warto zauważyć, że spółki charakteryzujące się wysokim udziałem instytucji finansowych w akcjonariacie mają większą skłonność do dystrybucji zysków w postaci dywidendy

lysy30.
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2032
Rejestracja: 29 lut 2008 16:19

Postautor: lysy30. » 30 cze 2017 13:15

ING dokupuje i w związku z tym taki cytat :

" Wzrost zaangażowania inwestorów instytucjonalnych w spółce z reguły jest pozytywnym sygnałem dla pozostałych uczestników rynku. Dotyczy to zwłaszcza firm o mniejszej kapitalizacji, niebędących obiektem zainteresowania działów analitycznych biur maklerskich. Taka informacja staje się wówczas często pozytywną rekomendacją dla innych inwestorów. – O ile zwiększenie zaangażowania w akcjonariacie nie odbywa się przy gwałtownym wzroście kursu, obecność inwestorów instytucjonalnych może posłużyć jako potwierdzenie skutecznej selekcji. Kolejnym pozytywnym argumentem jest przekonanie zarządzającego o zadowalającej kondycji procesów corporate governance w spółce, co obniża ryzyko potencjalnie niekorzystnych dla mniejszościowych akcjonariuszy decyzji zarządu. Czynnik ten nabiera znaczenia w przypadku spółek, gdzie suma udziałów inwestorów finansowych przekracza większość zwykłą. Warto zauważyć, że spółki charakteryzujące się wysokim udziałem instytucji finansowych w akcjonariacie mają większą skłonność do dystrybucji zysków w postaci dywidendy
a ja sobie wczoraj troche kupilem po 10,4

lysy30.
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2032
Rejestracja: 29 lut 2008 16:19

Postautor: lysy30. » 30 cze 2017 13:17

cennego walora :lol: :lol:


oddam po 11 i dydende dostane :wink:

miki331
Podporucznik
Posty: 16183
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Postautor: miki331 » 30 cze 2017 13:26

cennego walora :lol: :lol:


oddam po 11 i dydende dostane :wink:
Gratulacjon, bo ja nie zdążyłem oddać (przechytrzyłem , myśląc że jeszcze troche podrośnie) !

lysy30.
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2032
Rejestracja: 29 lut 2008 16:19

Postautor: lysy30. » 30 cze 2017 15:09

ja dopiero bede chcial oddac po 11zl
wczoraj dopiero kupilem w promocji

i dydende tez dostane

jak myslisz doczekam sie 11zl po odcieciu dydendy?

miki331
Podporucznik
Posty: 16183
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Postautor: miki331 » 30 cze 2017 21:26

ja dopiero bede chcial oddac po 11zl
wczoraj dopiero kupilem w promocji

i dydende tez dostane

jak myslisz doczekam sie 11zl po odcieciu dydendy?
W dłuższym terminie możesz byc spokojny.

lysy30.
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2032
Rejestracja: 29 lut 2008 16:19

Postautor: lysy30. » 01 lip 2017 09:16

no chyba ze dziad przed dydenda zrobi 11zl to sprzedam i przytule 5% :wink:

miki331
Podporucznik
Posty: 16183
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Postautor: miki331 » 04 lip 2017 21:52

Przypomnienie :
D- day (Dzień dywidendy) - 07 lipca 2017 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy - 23 lipca 2017 roku.

miki331
Podporucznik
Posty: 16183
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Postautor: miki331 » 05 lip 2017 15:26

LENTEX: Zakończenie realizacji inwestycji polegającej na uruchomieniu nowej linii technologicznej do produkcji włóknin
Raport bieżący

Data sporządzenia 2017-07-04
Raport bieżący nr 18/2017
Skrócona nazwa emitenta LENTEX
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2015 z dnia 10 września 2015 roku w sprawie podjęcia decyzji o zamiarze przystąpienia do realizacji inwestycji polegającej na uruchomieniu nowej linii technologicznej do produkcji włóknin typu spunlace (dalej "Inwestycja"), raportu bieżącego nr 52/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zawarcia umowy obejmującej zakup linii technologicznej do produkcji włóknin typu spunlace (dalej "Linia technologiczna"), a także raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie aktualizacji informacji na temat Inwestycji informuje o stwierdzeniu zakończenia realizacji Inwestycji.

W ramach realizacji Inwestycji Spółka dokonała zakupu i uruchomienia Linii technologicznej, a także przygotowała infrastrukturę techniczną konieczną do uruchomienia i funkcjonowania Linii technologicznej, obejmującą w szczególności przebudowę istniejącego budynku magazynowego na budynek produkcyjno-magazynowy wraz z niezbędnymi instalacjami. Głównym celem Inwestycji jest dalszy rozwój Spółki poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnych. Rozpoczęcie Inwestycji nastąpiło z dniem 10 września 2015 roku (wraz z podjęciem oficjalnej decyzji o zamiarze jej realizacji).

Zarząd jednocześnie wskazuje, że z uwagi na trwające jeszcze uzupełniające rozliczenia związane z realizacją Inwestycji, dotychczasowy łączny koszt Inwestycji, wynoszący kwotę 57.950 tys. zł, może ulec nieznacznej zmianie; według miarodajnych szacunków zmiana ta nie powinna przekroczyć 1% powyższej kwoty, tj. kwoty 579 tys. zł, z tym zastrzeżeniem, że zmiana może dotyczyć zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia łącznego kosztu Inwestycji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Wojciech Hoffmann 2017-07-04

lysy30.
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2032
Rejestracja: 29 lut 2008 16:19

Re: LENTEX [LTX] cz.IV

Postautor: lysy30. » 28 lip 2017 09:05

ale fundy sypia
pewnie zjazd na 9 zl
po 9 zl bede zbierac troche

lysy30.
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2032
Rejestracja: 29 lut 2008 16:19

Re: LENTEX [LTX] cz.IV

Postautor: lysy30. » 28 lip 2017 10:42

jeszcze 40 groszy
dasz rade dziadu

wiesz ze jestem cierpliwy :lol:

lysy30.
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2032
Rejestracja: 29 lut 2008 16:19

Re: LENTEX [LTX] cz.IV

Postautor: lysy30. » 03 sie 2017 09:56

no gruby jeszcze tylko 2 procent i zaczne zbierac :(


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: daimond, NOVA___GIEŁDA i 2 gości