LENTEX [LTX] księga IV

wszystko na temat spółek publicznych
miki331
Podporucznik
Posty: 16774
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Re: LENTEX [LTX] księga IV

Postautor: miki331 » 20 wrz 2018 10:26

LENTEX (LTX): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. wraz z projektami uchwał (raport nr 15/2018)
18.09.2018 13:4

Raport bieżący nr 15/2018
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka?) niniejszym zwołuje na dzień 16 października 2018 roku na godz. 09:30 w siedzibie Spółki (42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "NWZ"). Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Jednocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady NWZ. Projekty uchwał na NWZ stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-18 Wojciech Hoffmann Prezes Zarządu


miki331
Podporucznik
Posty: 16774
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Re: LENTEX [LTX] księga IV

Postautor: miki331 » 08 paź 2018 19:06

LENTEX (LTX): Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki. (raport nr 16/2018) 08.10.2018 14:45
Raport bieżący nr 16/2018

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka?), działając na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1, dalej "Rozporządzenie MAR?) informuje, iż Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, tj. Pana Wojciecha Hoffmanna ? Prezesa Zarządu Spółki, powiadomienie o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki sporządzone w oparciu o art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-10-08 Barbara Trenda
Członek Zarządu

miki331
Podporucznik
Posty: 16774
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Re: LENTEX [LTX] księga IV

Postautor: miki331 » 08 paź 2018 19:07

LENTEX (LTX): Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki. (raport nr 16/2018) 08.10.2018 14:45
Raport bieżący nr 16/2018

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka?), działając na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1, dalej "Rozporządzenie MAR?) informuje, iż Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, tj. Pana Wojciecha Hoffmanna ? Prezesa Zarządu Spółki, powiadomienie o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki sporządzone w oparciu o art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-10-08 Barbara Trenda
Członek Zarządu
5 ooo po 7,26

miki331
Podporucznik
Posty: 16774
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Re: LENTEX [LTX] księga IV

Postautor: miki331 » 11 paź 2018 12:17

A do ogłoszenia ceny skupu coraz bliżej

miki331
Podporucznik
Posty: 16774
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Re: LENTEX [LTX] księga IV

Postautor: miki331 » 11 paź 2018 12:22

A do ogłoszenia ceny skupu coraz bliżej
Po 15 czy bardziej po 9,5 ?

miki331
Podporucznik
Posty: 16774
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Re: LENTEX [LTX] księga IV

Postautor: miki331 » 12 paź 2018 21:48

Skup 10% do wartości księgowej.
31.08.18 wartość księgowa wynosiła 8,89PLN
Więc do tej ceny będą kupować.

miki331
Podporucznik
Posty: 16774
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Re: LENTEX [LTX] księga IV

Postautor: miki331 » 17 paź 2018 00:28

Wykaz Akcjonariuszy "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 października 2018 roku.


Lp. Akcjonariusz Liczba głosów % udział w liczbie głosów na NWZ % udział w liczbie głosów ogółem

1. Leszek Sobik 9 084 473 43,74% 18,59%

2. Sobik Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Sp. k. 6 055 313 29,15% 12,39%

3. Nationale-Nederlanden OFE wraz z DFE 5 160 000 24,84% 10,56%

miki331
Podporucznik
Posty: 16774
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Re: LENTEX [LTX] księga IV

Postautor: miki331 » 17 paź 2018 00:34

Wykaz Akcjonariuszy "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 października 2018 roku.


Lp. Akcjonariusz Liczba głosów % udział w liczbie głosów na NWZ % udział w liczbie głosów ogółem

1. Leszek Sobik 9 084 473 43,74% 18,59%

2. Sobik Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Sp. k. 6 055 313 29,15% 12,39%

3. Nationale-Nederlanden OFE wraz z DFE 5 160 000 24,84% 10,56%
tego wynika że ING głosował na "NIE" , tzn. przeciwko uchwale nr 4 - w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych

cyt:
Pan Janusz Malarz stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 20.770.455, które to akcje stanowiły 42,51 % kapitału zakładowego i dawały 20.770.455 głosów, oddano ważne głosy, “za” uchwałą oddano 15.609.320 ważnych głosów, co stanowiło 75,15 % głosów oddanych i 75,15 % kapitału zakładowego, „przeciw” uchwale oddano 5.161.135 ważnych głosów, co stanowiło 24,85 % głosów oddanych i 24,85 % kapitału zakładowego i głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono

miki331
Podporucznik
Posty: 16774
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Re: LENTEX [LTX] księga IV

Postautor: miki331 » 15 lis 2018 13:01

Jutro powinny byc wyniki za III Q.
Moze byc ciekawie

miki331
Podporucznik
Posty: 16774
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Re: LENTEX [LTX] księga IV

Postautor: miki331 » 16 lis 2018 11:48

LENTEX (LTX): LENTEX SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2018
16.11.2018 07:57


Raport w załączniku :


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów** 377 189 370 131 88 677 86 955
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)** 53 668 52 829 12 617 12 411
Zysk/strata brutto ze sprzedaży** 99 668 101 635 23 432 23 877
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)** 37 893 39 351 8 909 9 245
Zysk (strata) brutto** 36 631 37 724 8 612 8 862
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej 29 795 31 544 7 005 7 411
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej 154 4 661 36 1 095
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 29 949 36 205 7 041 8 506
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej 24 455 30 683 5 749 7 208
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 43 180 8 288 10 152 1 947
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11 446) (1 858) (2 691) (436)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (46 231) (32 957) (10 869) (7 743)
Przepływy pieniężne netto - razem (14 497) (26 527) (3 408) (6 232)
Średnioważona liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach 48 858 358 48 858 358 48 858 358 48 858 358
Zysk na jedną akcję*** 0,50 0,63 0,12 0,15
Średnioważona liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach 48 858 358 48 858 358 48 858 358 48 858 358
Rozwodniony zysk na jedna akcję*** 0,50 0,63 0,12 0,15
2018-09-30 2017-12-31 2018-09-30 2017-12-31
Aktywa razem 608 128 623 457 142 372 149 478
Zobowiązania 174 572 189 015 40 870 45 318
Zobowiązania długoterminowe 75 160 83 328 17 596 19 978
Zobowiązania krótkoterminowe 94 156 101 159 22 043 24 254
Kapitał własny 433 556 434 442 101 502 104 160
Kapitał podstawowy 20 032 20 032 4 690 4 803
Liczba akcji 48 858 358 48 858 358 48 858 358 48 858 358
Wartość księgowa na jedną akcję*** 8,87 8,89 2,08 2,13

miki331
Podporucznik
Posty: 16774
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Re: LENTEX [LTX] księga IV

Postautor: miki331 » 19 gru 2018 16:22

LENTEX (LTX): Przegląd opcji strategicznych w zakresie restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Lentex (raport nr 19/2018)
19.12.2018 15:57

Raport bieżący nr 19/2018
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka?), mając na uwadze perspektywy dalszego rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych w zakresie restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Lentex.
Przegląd opcji strategicznych ma na celu podjęcie działań, które wzmocnią pozycję Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej oraz umożliwią jej dalszy długoterminowy rozwój, a także wzrost jej wartości.
Podczas realizacji przeglądu Zarząd dokona analizy różnych opcji strategicznych dotyczących restrukturyzacji Grupy, w tym w szczególności weźmie pod uwagę konsolidację działalności Grupy w segmentach operacyjnych włóknin oraz podłóg, jako podstawowej działalności Grupy, a tym samym ograniczenie działalności w pozostałych segmentach operacyjnych. Zarząd nie wyklucza, iż przy realizacji przeglądu opcji strategicznych będzie korzystał z doradców zewnętrznych.
Zarząd wskazuje, że na chwilę obecną nie zostały podjęte żadne decyzje co do wyboru opcji strategicznych. Jednocześnie Zarząd będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis

2018-12-19
Wojciech Hoffmann
Prezes Zarządu

miki331
Podporucznik
Posty: 16774
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Re: LENTEX [LTX] księga IV

Postautor: miki331 » 29 sty 2019 15:53

Raport bieżący nr 2/2019
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") niniejszym podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019.
Raporty kwartalne:
Skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku ? 24 maja 2019 roku
Skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku ? 22 listopada 2019 roku
Raporty półroczne:
Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku ? 30 sierpnia 2019 roku
Raporty roczne:
Raport roczny za 2018 rok ? 29 marzec 2019 roku
Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok ? 29 marzec 2019 roku
Jednocześnie Spółka informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2019 r., zgodnie z treścią § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757, dalej "Rozporządzenie?).
Działając na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka oświadcza, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne informacje finansowe oraz półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.
Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-23 Barbara Trenda Członek Zarządu

miki331
Podporucznik
Posty: 16774
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Re: LENTEX [LTX] księga IV

Postautor: miki331 » 31 sty 2019 23:06

Kolejna pakietówka dzisiaj

miki331
Podporucznik
Posty: 16774
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Re: LENTEX [LTX] księga IV

Postautor: miki331 » 31 sty 2019 23:08

Kolejna pakietówka dzisiaj
50 k po 8,40. Czyli są tacy co wierzą , że warto a może wiedzą więcej i dlatego wierzą

leeloo
Starszy chorąży
Posty: 1712
Rejestracja: 07 sty 2013 22:32

Re: LENTEX [LTX] księga IV

Postautor: leeloo » 01 lut 2019 10:52

mam nadziej ze len kupuje troche polwaxa dobra inwestycja by byla grupy :mrgreen:


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Aero, Lapto..p, |Czarne.Koszula| i 146 gości