PZU [PZU] księga IV

wszystko na temat spółek publicznych
Jot23
Kapitan
Posty: 55357
Rejestracja: 06 cze 2005 00:53

Postautor: Jot23 » 27 cze 2017 11:51

Analitycy JP Morgan, w raporcie z 23 czerwca, podnieśli cenę docelową akcji PZU do 51,3 zł z 47,45 zł, podtrzymując dla nich rekomendacje ''przeważaj''

Rekomendacja została wydana przy cenie 44,30 zł, a we wtorek o 11.30 akcje PZU wyceniane są na 45,46 zł.

CHYBA ZE KOLEJNA RZECZ Z ZARZADEM ZROBIA, JAK TERAZ PRZY ORLENIE I SPADA O PRAWIE 3 % :twisted:
POWODZENIA-a ja i tak będę robił po swojemu :-)


Wuwuze?
Chorąży sztabowy
Posty: 4267
Rejestracja: 20 lip 2013 14:10

Postautor: Wuwuze? » 27 cze 2017 17:19

Paweł Surówka, prezes PZU, poinformował, że PZU nie zamierza przejmować kolejnych banków.

Natomiast Alior chce rosnąć i dopuszcza możliwość dalszych przejęć. Jak mówił Surówka, możliwe są różne scenariusze. Gdyby w kraju pojawiły się możliwości przejęć i Alior byłby zainteresowany, to ''nie będziemy go zniechęcać''.
kasa zbierana

Raport bieżący 53/2017

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjna (PZU), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE informuje, że w dniu 27 czerwca 2017 r. Zarząd PZU podjął decyzję o emisji przez PZU obligacji podporządkowanych (Obligacje) o następujących parametrach:

1. łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie 2.250.000.000 PLN;
2. wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 100.000 PLN;
3. dzień wykupu obligacji będzie przypadał w dniu 29 lipca 2027 r.;
4. obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów w PLN oraz marży wynoszącej 1,80 procent; oraz
5. wpływy z emisji Obligacji zostały zaliczone do środków własnych kategorii 2 PZU zgodnie z art. 245 i n. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz z art. 72 i n. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II).

Obligacje będą przedmiotem oferty prywatnej, prowadzonej na podstawie art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. PZU poinformuje o dojściu emisji Obligacji do skutku w odrębnym raporcie bieżącym
Postow łącznie 5491+ te pokazywane oficjalnie

Jot23
Kapitan
Posty: 55357
Rejestracja: 06 cze 2005 00:53

Postautor: Jot23 » 30 cze 2017 13:33

Czwartkowe Walne Zgromadzenie PZU zdecydowało, że z zysku za 2016 rok na dywidendę trafi 1,2 mld zł, czyli 1,40 zł na akcję.

Dzień dywidendy został ustalony na 29 września, a wypłata dywidendy nastąpi 19 października 2017 roku.

Zgodnie z środowym kursem zamknięcia, stopa dywidendy wynosi 3,1 proc.

Na dywidendę trafi ok. 76 proc. jednostkowego zysku netto PZU SA (zgodnie z PSR). Kwota dywidendy stanowi ok. 62 proc. skonsolidowanego zysku netto przypisanego jednostce dominującej.

Kwota 15 mln zł zostanie przeznaczona na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a pozostała część zysku (tj. ok. 369 mln zł) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

Spółka podawała, że po wypłacie takiej dywidendy PZU SA nadal będzie utrzymywał znaczącą nadwyżkę środków własnych nad kapitałowym wymogiem wypłacalności.

W 2016 roku WZ PZU zdecydowało, że na dywidendę za 2015 rok trafiło 1,8 mld zł, czyli 2,08 zł na akcję.
POWODZENIA-a ja i tak będę robił po swojemu :-)

Jot23
Kapitan
Posty: 55357
Rejestracja: 06 cze 2005 00:53

Postautor: Jot23 » 30 cze 2017 13:35

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (''Spółka'', ''PZU SA'') informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (''ZWZ''), które odbyło się 29 czerwca 2017 roku, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ posiadali następujący akcjonariusze:

Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej - posiadający 295.217.300 głosów, co stanowi 56,8176% liczby głosów na ZWZ oraz 34,1875% ogólnej liczby głosów;

AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK - posiadający 41.960.000 głosów, co stanowi 8,0756% liczby głosów na ZWZ oraz 4,8592% ogólnej liczby głosów;

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - posiadający 35.000.000 głosów, co stanowi 6,7361% liczby głosów na ZWZ oraz 4,0532% ogólnej liczby głosów.
POWODZENIA-a ja i tak będę robił po swojemu :-)


Jot23
Kapitan
Posty: 55357
Rejestracja: 06 cze 2005 00:53

Postautor: Jot23 » 18 lip 2017 12:52

PRAWIE 2 TYGODNIE BEZ POSTU NA WALORZE , OJ NIE TAK POWINNO BYC

MOZE TERAZ SIE RUSZY

Analitycy DM mBanku, w raporcie z 18 lipca, podnieśli cenę docelową akcji PZU do 51,83 zł z 44,63 zł, podtrzymując rekomendację ''kupuj''.

Rekomendacja została wydana przy kursie 44,19 zł.

''Zgodnie z naszymi prognozami, po słabym 2016 r., w roku 2017 PZU pokaże silne wyniki finansowe. Lepsze wyniki powinny przełożyć się na atrakcyjną stopę dywidendy, która w latach 2018-2019 powinna wzrosnąć do 6-7 proc., przy założeniu współczynnika wypłaty dywidendy w wysokości 80 proc.'' - napisano w uzasadnieniu raportu.

''Przy ponadprzeciętnym ROE, wysokich dywidendach i niskim ryzyku operacyjnym, PZU jest atrakcyjną alternatywą inwestycyjną dla polskich banków'' - dodano


:twisted: :lol:
POWODZENIA-a ja i tak będę robił po swojemu :-)

Jot23
Kapitan
Posty: 55357
Rejestracja: 06 cze 2005 00:53

Re: PZU [PZU] cz. IV

Postautor: Jot23 » 25 lip 2017 15:51

PEWNIE TROCHE KONKURENCJE OSLABI

A I BROKERZY BEDA MNIEJ WYCIAGAC

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

Projekt ustawy zawiera rozwiązania zwiększające ochronę klientów zawierających umowy ubezpieczenia. Klienci będą korzystać z jednakowej ochrony niezależnie od różnic między kanałami dystrybucji ubezpieczeń.

Projekt ustawy wdraża do polskiego prawa przepisy dyrektywy unijnej w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (tzw. dyrektywa IDD), która zaostrza wymogi stawiane sprzedawcom ubezpieczeń. Nowa ustawa zastąpi obowiązującą ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Zgodnie z propozycją, ochronę klienta zawierającego umowę ubezpieczenia wzmocnią m.in. przepisy dotyczące obowiązków informacyjnych. Przede wszystkim ma on otrzymywać odpowiednie informacje o produkcie ubezpieczeniowym i dystrybutorze ubezpieczenia. Ponadto, projekt ustawy zobowiązuje dystrybutorów ubezpieczeń do uczciwego, rzetelnego i profesjonalnego postępowania, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów.

W projekcie ustawy uregulowano kwestie ujawniania przez dystrybutorów ubezpieczeń charakteru ich wynagrodzenia. W rezultacie dystrybutor ubezpieczeń będzie musiał ujawnić czy za swoją pracę otrzymuje honorarium (płacone bezpośrednio przez klienta), prowizję (uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej), czy jakiś inny rodzaj wynagrodzenia. Klient otrzyma również podstawowe informacje o produkcie ubezpieczeniowym, jeśli dystrybutorem będzie zakład ubezpieczeń.

Prokonsumencki charakter nowych przepisów wzmacnia także zobowiązanie agenta oferującego ubezpieczenie uzupełniające do powiadamiania klienta (tak jak robi to agent ubezpieczeniowy), czy działa na rzecz jednego czy wielu zakładów ubezpieczeń oraz poinformowania go o firmach zakładów ubezpieczeń, na rzecz których wykonuje działalność agencyjną. Informacja ta ma znaczenie dla ujawnienia statusu takiego pośrednika, tzn. czy jest agentem wyłącznym czy multiagentem.

W projekcie ustawy zobowiązano również agentów ubezpieczeniowych, zakłady ubezpieczeń i brokerów ubezpieczeniowych do informowania klientów o wysokości wskaźnika kosztów dystrybucji oraz wskaźnika kosztów prowizji związanych z proponowaną umową ubezpieczenia. Ten obowiązek informacyjny będzie miał zastosowanie do umów ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym. Rozwiązanie to zwiększy transparentność sprzedaży produktów ubezpieczeniowych o charakterze inwestycyjnym, zapewni ich porównywalność i zapobieganie zjawisku tzw. misselingu (sprzedaży usługi lub produktu nie odpowiadającego potrzebom klienta).

Zaproponowano, aby przed zawarciem umowy ubezpieczenia (lub umowy gwarancji) dystrybutor ubezpieczeń określał - na podstawie uzyskanych od klienta informacji - jego wymagania i potrzeby oraz podawał mu w zrozumiałej formie obiektywne informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Chodzi o to, aby umożliwić klientowi podjęcie świadomej decyzji. Zatem proponowana umowa ubezpieczenia lub umowa gwarancji ubezpieczeniowej powinna być zgodna z wymaganiami i potrzebami klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej.

Ponadto, dystrybutor ubezpieczeń ma przekazywać informacje o sobie oraz o umowie ubezpieczenia lub umowie gwarancji ubezpieczeniowej - w postaci papierowej lub na żądanie klienta za pomocą innego trwałego nośnika bądź za pośrednictwem strony internetowej - nieodpłatnie, w sposób jasny, dokładny i zrozumiały. Informacje te będą przekazywane w języku urzędowym państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym umowa ubezpieczenia jest zawierana lub innym języku, na który wyrażą zgodę strony umowy.

Zgodnie z projektem ustawy, wszystkie informacje, w tym informacje o charakterze reklamowym i marketingowym, kierowane przez dystrybutora ubezpieczeń do klienta mają być: jasne, rzetelne i niewprowadzające w błąd oraz sporządzone w języku urzędowym państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym umowa ubezpieczenia lub umowa gwarancji ubezpieczeniowej jest zawierana, lub innym języku, na który wyrażą zgodę strony umowy. Informacje o charakterze reklamowym lub marketingowym muszą być wyraźnie oznaczone.

Projekt ustawy zachowuje podział pośredników ubezpieczeniowych na: brokerów i agentów ubezpieczeniowych - z zastrzeżeniem niedopuszczalności łączenia obu funkcji. Określono także zasady ubezpieczania od odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody przez agentów ubezpieczeniowych i brokerów.

Zgodnie z projektem ustawy, powstanie nowy rejestr pośredników ubezpieczeniowych, do którego będą wpisywani: agenci ubezpieczeniowi, agenci oferujący ubezpieczenia uzupełniające (rejestr agentów), brokerzy ubezpieczeniowi oraz brokerzy reasekuracyjni (rejestr brokerów). Rejestr pośredników ubezpieczeniowych będzie prowadzony przez organ Komisję Nadzoru Finansowego w systemie rejestracji internetowej. Rejestr agentów będzie jawny w zakresie aktualnych danych, z wyłączeniem informacji dotyczących danych osobowych (numer PESEL lub numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, miejsce zamieszkania).

Komisja Nadzoru Finansowego ma nadzorować wykonywanie działalności w dziedzinie dystrybucji ubezpieczeń i dystrybucji reasekuracji.

KNF będzie zobowiązana do sprawowania nadzoru nad wszystkimi dystrybutorami ubezpieczeń oraz spełniania innych dodatkowych obowiązków, wynikających z jej uprawnień. Nadzór nad agentami ubezpieczeniowymi mają sprawować zakłady ubezpieczeń, jednak będą oni również podlegać częściowemu nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Agenci ubezpieczeniowi będą musieli np. udzielać na żądanie KNF informacji dotyczących ich działalności agencyjnej.

Z kolei rzecznik finansowy będzie rozpatrywał reklamacje i skargi na działalność pośredników ubezpieczeniowych oraz agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające.
Projekt ustawy zobowiązuje pracowników zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, agentów ubezpieczeniowych oraz brokerów ubezpieczeniowych do odbywania 15 godzin szkoleń zawodowych rocznie (przewidziano możliwość odbycia tych szkoleń w formie e-learningu). Takie szkolenia mają rozwijać odpowiednie kompetencje osób odpowiedzialnych za dystrybucję ubezpieczeń, pomóc im utrzymać wysokie standardy etyczne i dobrą reputację oraz zdobywać nowe umiejętności zawodowe.

W projekcie przewidziano sankcje karne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy. Przykładowo kary: grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 będą mogły być nałożone za działalność agencyjną wykonywaną z naruszeniem wymogów określonych w ustawie; za wykonywanie czynności agencyjnych bez upoważnienia; za działalność brokerską w obszarach: ubezpieczeń lub reasekuracji bez wymaganego zezwolenia, za czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji bez upoważnienia.

Ustawa ma obowiązywać od 23 lutego 2018 r. (ostatni możliwy termin na wdrożenie dyrektywy), a 3 stycznia 2018 r. powinny wejść w życie regulacje odnoszące się do konfliktu interesów w ubezpieczeniowych produktach inwestycyjnych.

***
POWODZENIA-a ja i tak będę robił po swojemu :-)

Inwestor2010
Podporucznik
Posty: 12758
Rejestracja: 15 maja 2010 23:20

Re: PZU [PZU] cz. IV

Postautor: Inwestor2010 » 03 sie 2017 16:27

dopiero teraz ten dlugi tekst doczytali, ze w gore na + 3 % poszlo ?? :P

Wuwuze?
Chorąży sztabowy
Posty: 4267
Rejestracja: 20 lip 2013 14:10

Re: PZU [PZU] cz. IV

Postautor: Wuwuze? » 03 sie 2017 16:52

moze obie rekomendacje doczytali

na 51,83 i na 51,3

obie silne KUPUJ ! :lol:
Postow łącznie 5491+ te pokazywane oficjalnie

BRATEK
Chorąży
Posty: 753
Rejestracja: 21 maja 2015 10:20

Re: PZU [PZU] cz. IV

Postautor: BRATEK » 05 sie 2017 12:12

czy wiecie o tym , że żona europosła Ryszarda Czarneckiego, i ojciec dziennikarza „Gazety Polskiej”, trafili do rady nadzorczej spółki należącej do grupy PZU :mrgreen:

dobra zmiana na całego, nepotyzm i kolesiostwo na szeroką skalę
Kaczyński robi z Polski wysyPISko śmieci !

speedfan
Starszy chorąży
Posty: 1484
Rejestracja: 23 lip 2011 18:52

Re: PZU [PZU] cz. IV

Postautor: speedfan » 31 sie 2017 13:43

Cicho na wątku, a dziś zostały opublikowane wyniki finansowe PZU:
http://www.ticker.pl/2017/08/31/popyt-n ... -wrzesien/
rajd św. Mikołaja kiedy jak nie teraz?

T.B.
Młodszy chorąży
Posty: 416
Rejestracja: 30 maja 2008 10:33
Lokalizacja: Trading Tribe
Kontakt:

Re: PZU [PZU] cz. IV

Postautor: T.B. » 23 lis 2017 08:08

http://wigtrader.blogspot.com/
--------------------------------------------
Cut Your Losses!
Ride Your Winners!
--------------------------------------------
"The difference between the impossible and the possible lies in a person's determination."

iLuminaTi
Starszy sierżant
Posty: 92
Rejestracja: 29 lis 2017 21:28
Kontakt:

Re: PZU [PZU] cz. IV

Postautor: iLuminaTi » 08 gru 2017 22:36

[ PZU - ANALIZA TECHNICZNA – 08.12.2017r. ]

PZU Od 17.10.2016r.z poziomu 24.35 PLN do 05.09.2017r. PZU podwoiło swoją wartość osiągając poziom 49.51 PLN ( 103.33% ) Wykres tygodniowy, skala logarytmiczna: https://www.tradingview.com/x/8D9GCq7h Do wyrównania historycznego maxa - 51.40 PLN z początku listopada 2014r. zabrakło niecałe 2 PLN ( dokładnie 1.89 PLN ) Po tak imponującym wzroście korekta wydaje się być czymś naturalnym. Przyjrzyjmy się wykresowi dziennemu w skali logarytmicznej: https://www.tradingview.com/x/Ma2sE4f0 Jak widać, kolejne próby powrotu na szczyt były coraz słabsze. Seria coraz niższych wierzchołków i dołków tworzy klasyczny kanał spadkowy. Poruszając się w w/w kanale wykres dotarł do pierwszej strefy wsparcia ~ 44.10 - 43.05 PLN dodatkowo wspartej na poziomie 42.80 PLN ( widoczny na wykresie tygodniowym ) Jak głęboka może być korekta? ( ..... ) Pełna treść analizy dostępna jest na:
Blogu: http://bloginvestgpw.blogspot.com/2017/ ... 2017r.html
i FanPage na facebooku: https://www.facebook.com/iLuminaTi.3301 ... 4050817094
Pozdrawiam iLuminaTi
FORUM ILUMINACI GPW https://iluminacigpw.pl
FACEBOOK:https://web.facebook.com/groups/1928592097406576/
"Żeby panować nad pieniędzmi, trzeba najpierw zapanować nad samym sobą"

AdamKruchy
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2001
Rejestracja: 01 sie 2017 14:01

Re: PZU [PZU] księga IV

Postautor: AdamKruchy » 10 gru 2017 12:02

Test dolnego ograniczenia wielomiesięcznej konsolidacji

https://zarabianienaforexgieldaobligacj ... zenia.html
8) 8) 8)

szelagbiz
Starszy sierżant
Posty: 89
Rejestracja: 03 lis 2017 10:59

Re: PZU [PZU] księga IV

Postautor: szelagbiz » 11 gru 2017 13:46

Spółka notuje ostatnio nieciekawy okres, który można określić mianem marazmu. Od początku maja zakres wahań ceny jest względnie niewielki, a od października dodatkowo mamy do czynienia z umiarkowanie spadkowym układem ekstremów cenowych.

https://comparic.pl/pzu-s-a-pzu-wplyw-f ... amowienie/

Obrazek
Szelag.biz - Forex, giełda, inwestycje długoterminowe, kryptowaluty - blog spekulanta i inwestora. Futures, CFD, ETF, kryptowaluty
Obrazek


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości