LZMO [LZM] księga II restrukturyzacja czy upadłość

wszystko na temat spółek publicznych
keri40
Podporucznik
Posty: 12052
Rejestracja: 10 lis 2006 16:34

Re: LZMO zagubiona cz.II ! trudna droga do sukcesu !

Postautor: keri40 » 14 wrz 2017 18:38

LZMO SA W RESTRUKTURYZACJI (19/2017) Zawiadomienie o kupnie akcji Emitenta i przekroczeniu 50% udziału w ogólne liczbie głosów Spółki
Raport bieżący 19/2017
Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie o przekroczeniu progu 50% w ogólnej liczbie głosów Spółki.
W dniu 1 sierpnia 2017 roku, oraz 4 sierpnia 2017 roku na skutek transakcji zawartych poza alternatywnym systemem obrotu w drodze umowy cywilnoprawnej Electroceramics S.A. kupiła 2.000.00 akcji niezdematerializowanych Spółki, oraz 4.205.328 akcji zdematerializowanych Spółki tj. łącznie 6.205.328 akcji Spółki, stanowiących 56,77% kapitału zakładowego i uprawniających do 6.205.328 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 56,77% ogólnej liczby głosów.
Przed ww. zmianą Electroceramics S.A nie posiadała akcji Spółki.
Po ww. zmianie Electroceramics S.A posiada 6.205.328 akcji Spółki, stanowiących 56,77% kapitału zakładowego i uprawniających do 6.205.328 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 56,77% ogólnej licznie głosów.
Nie występują podmioty zależne od Electroceramics S.A, które posiadają akcje Spółki.
Electroceramics S.A nie wyklucza zbycia lub nabycia akcji Spółki w okresie do 12 miesięcy od dnia zawiadomienia.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz


keri40
Podporucznik
Posty: 12052
Rejestracja: 10 lis 2006 16:34

Re: LZMO zagubiona cz.II ! trudna droga do sukcesu !

Postautor: keri40 » 14 wrz 2017 18:40

LZMO SA W RESTRUKTURYZACJI (21/2017) raport bieżący za sierpień 2017
Raport bieżący z plikiem 21/2017
Podstawa prawna: Inne uregulowania
raport miesięczny za sierpień 2017
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
PDF

keri40
Podporucznik
Posty: 12052
Rejestracja: 10 lis 2006 16:34

Re: LZMO zagubiona cz.II ! trudna droga do sukcesu !

Postautor: keri40 » 29 wrz 2017 15:19

piszmy na tym wątku !
na LZMO może robić sobie co chce ten co ma jeszcze ogrom akcji ! może wzrosnąć 500 % jak i spaść na 2 gr tak jak już było !! koszmar co się wyprawia na spółkach !! ECR ratunkiem całej grupy :oops:

keri40
Podporucznik
Posty: 12052
Rejestracja: 10 lis 2006 16:34

Re: LZMO zagubiona cz.II ! trudna droga do sukcesu !

Postautor: keri40 » 02 paź 2017 20:24

LZMO SA W RESTRUKTURYZACJI (22/2017) Otrzymanie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Raport bieżący 22/2017
Zarząd LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku ("Emitent") informuje, że w dniu 2 października 2017 roku otrzymał od Electroceramics S.A., która posiada 6.205.328 akcji Emitenta, stanowiących 56,77% kapitału zakładowego żądanie na podstawie art. 400 Kodeksu spółek handlowych zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania i umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących punktów:
1) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
2) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę.
Zarząd Emitenta informuje, że w wyniku otrzymania żądania niezwłocznie podejmie czynności niezbędne do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz

mistrzsardu
Chorąży sztabowy
Posty: 4877
Rejestracja: 10 maja 2006 18:49

Re: LZMO zagubiona cz.II ! trudna droga do sukcesu !

Postautor: mistrzsardu » 02 paź 2017 21:05

Kolego to bankrut, szkoda czasu...
Cierpliwość, dystans i otwarty umysł!

keri40
Podporucznik
Posty: 12052
Rejestracja: 10 lis 2006 16:34

Re: LZMO zagubiona cz.II ! trudna droga do sukcesu !

Postautor: keri40 » 03 paź 2017 08:53

Kolego to bankrut, szkoda czasu...
sami do tego doprowadzili ! może tak z góry zaplanowali ? czas pokaże i to szybko !

keri40
Podporucznik
Posty: 12052
Rejestracja: 10 lis 2006 16:34

Re: LZMO zagubiona cz.II ! trudna droga do sukcesu !

Postautor: keri40 » 03 paź 2017 08:58

LZMO SA W RESTRUKTURYZACJI (23/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LZMO S.A. w restrukturyzacji na żądanie akcjonariusza wraz z projektami uchwał oraz zmianie statutu
Raport bieżący z plikiem 23/2017
Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku ("Spółka") informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 2.10.2017 r. żądania akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw porządku obrad tego Zgromadzenia w trybie art. 400 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w drodze niniejszego raportu oraz poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.lzmo.pl) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 października 2017 r. na godzinę 10:00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej Adama Suchty, ul. Sienna 39 (parter), 00-121 Warszawa z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

6. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę.

7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Proponowana zmiana statutu Spółki:
Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy Artykuł 2 statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Siedzibą Spółki jest Wierzbin".
W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:
1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz

OGŁOŚCIE UPADŁOŚĆ LIKWIDACYJNĄ I SKOŃCZCIE RAZ NA ZAWSZE !!!!

keri40
Podporucznik
Posty: 12052
Rejestracja: 10 lis 2006 16:34

Re: LZMO [LZM]

Postautor: keri40 » 16 paź 2017 11:57


keri40
Podporucznik
Posty: 12052
Rejestracja: 10 lis 2006 16:34

Re: LZMO [LZM] księga II restrukturyzacja czy upadłość

Postautor: keri40 » 30 paź 2017 19:07

LZMO SA W RESTRUKTURYZACJI (27/2017) Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Raport bieżący 27/2017
Zarząd LZMO S.A. w restrukturyzacji (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 30 października 2017 otrzymał zawiadomienie od spółki WisentLab S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 października 2017 r. wraz z korektą ww. zawiadomienia z dnia 30 października 2017 r. złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwana dalej "Ustawą o ofercie publicznej", informujące, iż w wyniku zawarcia w dniu 24 października 2017 r. transakcji zakupu łącznie 6.205.329 Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych nastąpiło przekroczenie progu 50% w ogólnej liczbie głosów na wlanym zgromadzeniu Spółki.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem przed ww. zmianą WisentLab S.A. nie posiadała akcji Spółki.
Po ww. zmianie WisentLab S.A. posiada 6.205.329 akcji Spółki, które uprawniają do 6.205.329 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowią 56,77% w kapitale zakładowym oraz 56,77% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.
Zgodnie z zawiadomieniem art. 69 ust. 4 pkt 6-8 Ustawy o ofercie - nie dotyczy.
WisentLab S.A. poinformowała również, że nie wyklucza w perspektywie kolejnych 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia wraz z korektą zmiany stanu posiadania akcji Spółki.
Ponadto WisentLab S.A. poinformowała, że nie posiada podmiotów zależnych, które posiadają akcje Spółki oraz nie zawarła z żadnym podmiotem umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz

keri40
Podporucznik
Posty: 12052
Rejestracja: 10 lis 2006 16:34

Re: LZMO [LZM] księga II restrukturyzacja czy upadłość

Postautor: keri40 » 30 paź 2017 19:11

LZMO SA W RESTRUKTURYZACJI (25/2017) Otrzymanie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Raport Bieżący nr 25/2017
Zarząd LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku („Emitent”) informuje, że w dniu 30 października 2017 roku otrzymał od WisentLab S.A. reprezentującego ponad 20% w kapitale zakładowym Emitenta, żądanie na podstawie art. 400 Kodeksu spółek handlowych zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania i umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących punktów:
1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych którym mowa w art. 84 i nast. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i poniesienia kosztów wynagrodzenia biegłego rewidenta.
6) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Emitenta informuje, że w wyniku otrzymania żądania niezwłocznie podejmie czynności niezbędne do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1
kom ebi zdz

keri40
Podporucznik
Posty: 12052
Rejestracja: 10 lis 2006 16:34

Re: LZMO [LZM] księga II restrukturyzacja czy upadłość

Postautor: keri40 » 30 paź 2017 19:17

LZMO SA W RESTRUKTURYZACJI (26/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LZMO S.A. w restrukturyzacji na żądanie akcjonariusza wraz z projektami uchwał
Raport Bieżący nr 26/2017
Zarząd LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku („Spółka”) informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 30.10.2017 r. żądania akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw porządku obrad tego Zgromadzenia w trybie art. 400 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w drodze niniejszego raportu oraz poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.lzmo.pl) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 listopada 2017 r. na godzinę 10:00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej Adama Suchty, ul. Sienna 39 (parter), 00-121 Warszawa z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych którym mowa w art. 84 i nast. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i poniesienia kosztów wynagrodzenia biegłego rewidenta.
6) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:
1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 1a oraz 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1
kom ebi zdz
PDF PDF

keri40
Podporucznik
Posty: 12052
Rejestracja: 10 lis 2006 16:34

Re: LZMO [LZM] księga II restrukturyzacja czy upadłość

Postautor: keri40 » 31 paź 2017 07:31

LZMO SA W RESTRUKTURYZACJI (27/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie Spółki w dniu 30 października 2017 roku oraz zmiana Statutu.
Raport Bieżący nr 27/2017
Zarząd LZMO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 30 października 2017 roku.
Zarząd Spółki, informuje jednocześnie, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. Zarząd informuje, że wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuję, iż w ramach porządku obrad NWZ została podjęta uchwała nr 3 w sprawie zmiany Art. 2 Statutu poprzez zmianę siedziby Spółki na Wierzbino.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7a, 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1
kom ebi zdz
PDF

keri40
Podporucznik
Posty: 12052
Rejestracja: 10 lis 2006 16:34

Re: LZMO [LZM] księga II restrukturyzacja czy upadłość

Postautor: keri40 » 31 paź 2017 07:32

LZMO SA W RESTRUKTURYZACJI (27/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 października 2017 roku
Raport bieżący 27/2017
Zarząd spółki LMO spółka akcyjna w restrukturyzacji ("Spółka"), działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że Akcjonariusz obecny na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 października 2017 roku dysponował 4.205.328 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Spółki wynoszący 10.930.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 38,48%.
Co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadała spółka Electroceramics S.A. dysponująca 4.205.328 akcjami, z których przysługiwało 4.205.328 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 100% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 38,48% ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz

keri40
Podporucznik
Posty: 12052
Rejestracja: 10 lis 2006 16:34

Re: LZMO [LZM] księga II restrukturyzacja czy upadłość

Postautor: keri40 » 31 paź 2017 16:48

tak przez miesiąc i było by OK :roll:

keri40
Podporucznik
Posty: 12052
Rejestracja: 10 lis 2006 16:34

Re: LZMO [LZM] księga II restrukturyzacja czy upadłość

Postautor: keri40 » 31 paź 2017 20:19

tylko sprzedawać te kominy ,nie tworzyć wirtualnych zysków z wora do wora !!


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: filozof rynku, investores, melon1, Trader i 2 gości