MABION [MAB] księga XIV w trakcie rejestracji CD20

wszystko na temat spółek publicznych
omaha
Młodszy chorąży
Posty: 561
Rejestracja: 22 sty 2010 13:17

Re: MABION [MAB] księga XIV przed rejestracją CD20

Postautor: omaha » 22 mar 2018 11:32

EMA


Barmantech
Starszy chorąży
Posty: 1552
Rejestracja: 13 lis 2007 20:04

Re: MABION [MAB] księga XIV przed rejestracją CD20

Postautor: Barmantech » 22 mar 2018 11:33

A18 04/06/2018 21/06/2018 10/09/2018 24/09/2018 28/09/2018 28/09/2018 04/10/2018 04/10/2018 04/10/2018 08/10/2018 11/10/2018 18/10/2018 over
No ciężko się z Tobą nie zgodzić.

Chopin#17
Sierżant sztabowy
Posty: 186
Rejestracja: 17 lis 2015 12:50

Re: MABION [MAB] księga XIV przed rejestracją CD20

Postautor: Chopin#17 » 22 mar 2018 11:37

A18 04/06/2018 21/06/2018 10/09/2018 24/09/2018 28/09/2018 28/09/2018 04/10/2018 04/10/2018 04/10/2018 08/10/2018 11/10/2018 18/10/2018 over
To są konkretne liczby a nie jakieś powiedzonka, czy pioseneczki, w których usłyszeć można wszystko co się chce :P

omaha
Młodszy chorąży
Posty: 561
Rejestracja: 22 sty 2010 13:17

Re: MABION [MAB] księga XIV przed rejestracją CD20

Postautor: omaha » 22 mar 2018 12:46

Kolega nam odleciał:)
Z resztą jest na Mabionie jednym z tych co są najdłużej.
Pozwolę sobie wkleić:
"Postautor: omaha » wt, 10 sie 2010, 19:56
Ja zrobiłem solidna lokatę na 3 lata po 13,50 :wink:
Jak ogłoszą rejestrację leków mam nadzieje skeszowaćna po 500"
Nic dziwnego, że mu odbija, zakładał, że zarejestrują lek 10 sierpinia 2013 :lol:
Czuję sie z lekka zawiedziony...
ale... oprocentowanie 3 letnich obligacji skarbowych wynosi średnio 1,86 %
moja stopa składana po 7 latach inwestycji na dzień dzisiejszy to około 35 % w skali roku ( prawie 700 % zysku od kapitału) więc nie ma o co drzeć kotów.
anyway czekam na :arrow: 500

topsilver
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2280
Rejestracja: 02 mar 2007 10:09

Re: MABION [MAB] księga XIV przed rejestracją CD20

Postautor: topsilver » 23 mar 2018 07:15

Chabowski: "nie chcemy sie rozwadniac przy tak niskiej wycenie"

a dzis komunikat:
Data sporządzenia: 2018-03-23
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Podpisanie umów dotyczących pozyskania przez Mabion S.A. finansowania
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 22 marca 2018 r. Spółka pozyskała finansowanie w wysokości 174,8 miliona PLN w drodze sprzedaży przez akcjonariusza Spółki tj. Twiti Investments Ltd. ("Akcjonariusz") 1.920.772 akcji zwykłych na okaziciela Spółki w ramach oferty prywatnej ("Oferta Prywatna") i przekazania wpływów ze sprzedaży Spółce w formie umowy pożyczki zawartej w dniu 22 marca 2018 r. ("Pożyczka od Akcjonariusza"). Pożyczka od Akcjonariusza zostanie spłacona w formie umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności: (i) Spółki z tytułu opłacenia przez Akcjonariusza, takiej samej liczby akcji zwykłych na okaziciela Spółki nowej emisji jak liczba akcji sprzedanych w ramach Oferty Prywatnej, które zostaną wyemitowane przez Spółkę po tej samej cenie emisyjnej jak cena uzyskana ze sprzedaży akcji w ramach Oferty Prywatnej oraz (ii) Akcjonariusza z tytułu spłaty Pożyczki od Akcjonariusza ("Konwersja Pożyczki od Akcjonariusza"). Cena za jedną akcję w ramach Oferty Prywatnej wyniosła 91,00 PLN.
W ramach Oferty Prywatnej Akcjonariusz sprzedał 1.920.772 istniejących akcji zwykłych na okaziciela, które stanowią 16% w kapitale zakładowym Spółki oraz 14,37% w ogólnej liczbie głosów w Spółce ("Akcje Istniejące"), dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") przez Akcjonariusza na rzecz ograniczonej liczby wybranych inwestorów instytucjonalnych ("Inwestorzy"), w tym inwestorów ze Stanów Zjednoczonych zgodnie z wyjątkiem dotyczącym subskrypcji prywatnych zgodnie z Sekcją 4(a)(2) zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami ("Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych") oraz inwestorów spoza Stanów Zjednoczonych w oparciu o wyłączenie przewidziane w Regulacji S (Regulation S) Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Oferta Prywatna została przeprowadzona w sposób nie stanowiący oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i nie wymagający sporządzenia, jak też zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego. Sprzedaż Akcji Istniejących nastąpi poprzez przeprowadzenie transakcji pakietowych na GPW co planowane jest na 23 marca 2018 r., a przewidywane rozliczenie tych transakcji i zamknięcie Oferty Prywatnej planowane jest na 27 marca 2018.
Oferta Prywatna została skierowana głównie do inwestorów instytucjonalnych specjalizujących się w sektorze ochrony zdrowia i biotechnologii ze Stanów Zjednoczonych, którzy wzmocnią i zróżnicują strukturę akcjonariatu Spółki. Wśród Inwestorów, którzy zainwestują w Spółkę i wejdą w skład akcjonariatu Spółki, jest także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ("EBOR"), który zainwestuje 68,5 miliona PLN oraz PFR Life Science sp. z o.o. ("PFR Life Science"), który zainwestuje 38,3 miliona PLN.
Spółka zamierza wykorzystać środki uzyskane z Pożyczki od Akcjonariusza m.in. na rozbudowę Centrum Badawczo Rozwojowego w Konstantynowie Łódzkim oraz pokrycie kosztów i zobowiązań związanych z rozwojem i komercjalizacją Mabion CD20.
W celu spłaty Pożyczki od Akcjonariusza, Spółka zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2018 r. ("NWZ") i wprowadzi do porządku obrad uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 1.920.772 nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł ("Akcje Nowej Emisji"), które zostaną zaoferowane wyłącznie Akcjonariuszowi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych ("Uchwała w Sprawie Podwyższenia Kapitału"). Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji będzie równa cenie sprzedaży przez Akcjonariusza Akcji Istniejących.
Spółka zamierza spłacić Pożyczkę od Akcjonariusza poprzez Konwersję Pożyczki od Akcjonariusza, co ma nastąpić do dnia 30 czerwca 2018 r. Jeżeli w tym terminie NWZ nie wyrazi zgody na emisję Akcji Nowej Emisji, Spółka będzie zobowiązana do zwrotu Akcjonariuszowi łącznych wpływów z Oferty Prywatnej przekazanych Spółce, z tym zastrzeżeniem że kwota stanowiąca równowartość inwestycji EBOR nie może zostać spłacona wcześniej niż: (i) w dniu, w którym EBOR przestanie być akcjonariuszem Spółki; oraz (ii) w dacie finalizacji Konwersji Pożyczki od Akcjonariusza.
Ponadto, zgodnie z umowami ramowymi zawartymi z PFR Life Science i EBOR, dopóki PFR Life Science lub EBOR będą posiadali akcje reprezentujące więcej niż 1% kapitału zakładowego Spółki, EBOR, po konsultacji z PFR Life Science, będzie miał prawo nominować kandydata do Rady Nadzorczej Spółki, który będzie spełniał kryteria niezależności określone w Załączniku II do zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie roli dyrektorów niewykonawczych lub nadzorczych spółek notowanych na giełdzie oraz w komitetach rady (nadzorczej). Zarówno PFR Life Science, jak i EBOR zobowiązały się do głosowania za podjęciem Uchwały w Sprawie Podwyższenia Kapitału. Na podstawie umowy ramowej zawartej z EBOR, Spółka zobowiązała się do przestrzegania dobrych praktyk przyjętych przez EBOR w zakresie polityki środowiskowej i społecznej, a także do zgodności z polityką zwalczania nadużyć.
W związku z Ofertą Prywatną, Spółka i Akcjonariusz zawarli w dniu 22 marca 2018 r. Umowę Plasowania Akcji ("Umowa Plasowania") z Guggenheim Securities, LLC ("Agent Plasowania"). W oparciu o Umowę Plasowania, Spółka upoważniła Agenta Plasowania do działania na rzecz Spółki w celu pozyskania amerykańskich Inwestorów którzy nabędą Akcje Istniejące w ramach Oferty Prywatnej. Umowa Plasowania zawiera przyjęte w praktyce rynkowej warunki dla transakcji tego typu, których spełnienie jest niezbędne do działań Agenta Plasowania. W zakresie strukturyzacji i koordynacji rozliczenia Oferty Prywatnej, Spółce doradzał Bank Zachodni WBK S.A. – Dom Maklerski BZ WBK.
W ramach Umowy Plasowania, Spółka była również zobowiązana do dostarczenia Agentowi Plasowania, oświadczeń, na mocy których główni akcjonariusze Spółki, w tym Akcjonariusz, Pan Maciej Wieczorek, Pan Robert Aleksandrowicz, Glatton sp. z o.o., Celon Pharma S.A. i Polfarmex S.A. zobowiązali się do głosowania za Uchwałą w Sprawie Podwyższeniu Kapitału oraz z pewnymi standardowo przyjętymi wyjątkami, bezpośrednio lub pośrednio, nie oferować, sprzedawać, przenosić, zastawiać, ani nie rozporządzać w jakikolwiek inny sposób żadnymi akcjami lub papierami wartościowymi inkorporującymi prawo do akcji Spółki, w okresie 90 dni od daty sprzedaży Akcji Istniejących, bez uprzedniej zgody Agenta Plasowania. Spółka oraz Prezes Zarządu Pan Artur Chabowski zgodzili się na podobne postanowienia w zakresie zakazu zbywania akcji Spółki.
Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu 23 marca 2017 r., w związku z upływem roku od daty wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu Spółki dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/II/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku, wygasa upoważnienie dla Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 9a statutu Spółki.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
MAB......PKP/BRA/FMF/OPG

topsilver
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2280
Rejestracja: 02 mar 2007 10:09

Re: MABION [MAB] księga XIV przed rejestracją CD20

Postautor: topsilver » 23 mar 2018 07:44

Timing spółki jak zwykle....
Nikkei -5% (jak większość Azji)
A tu dzień "dobrych wiadomości"
MABION S.A.
Temat
Potwierdzenie ostatecznych wyników badania klinicznego MabionCD20 RZS
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. oraz kolejnych raportów bieżących dotyczących wstępnych wyników badania klinicznego nad lekiem MabionCD20 u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS), Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 22 marca 2018 r. otrzymał od firmy zakontraktowanej do analiz wyników w zakresie odpowiedzi na leczenie pacjentów z RZS potwierdzenie, iż wyniki badania klinicznego raportowane w ww. komunikatach jako "wstępne" po dokładnej weryfikacji danych zmieniły status na "ostateczne".
Niniejszym pozytywna ocena wyniku badania klinicznego nie ulega zmianie.
Ostateczne wersje raportów zostaną załączone do wniosku o pozwolenie na dopuszczenie leku do obrotu (MAA). Spółka wskazuje, iż pozytywne wyniki badania nie gwarantują zatwierdzenia produktu przez Europejską Agencję Leków (EMA).
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
MAB......PKP/BRA/FMF/OPG

cierpliwosc
Młodszy chorąży
Posty: 407
Rejestracja: 19 cze 2015 10:38

Re: MABION [MAB] księga XIV przed rejestracją CD20

Postautor: cierpliwosc » 23 mar 2018 07:50

Mabion pozyskał prawie 180 mln. Maja to spłacic do 30 .06. Mozna zadac pytanie po co tyle kapitału z tak okreslona data. Po drugie komunikat dał do zrozumienia ze w najblizszym czasie raczej nie bedze zadnej umowy. Malo optymistycznie

topsilver
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2280
Rejestracja: 02 mar 2007 10:09

Re: MABION [MAB] księga XIV przed rejestracją CD20

Postautor: topsilver » 23 mar 2018 07:57

Optymistyczny w tym wszystkim jest ten fragment:
Oferta Prywatna została skierowana głównie do inwestorów instytucjonalnych specjalizujących się w sektorze ochrony zdrowia i biotechnologii ze Stanów Zjednoczonych, którzy wzmocnią i zróżnicują strukturę akcjonariatu Spółki. Wśród Inwestorów, którzy zainwestują w Spółkę i wejdą w skład akcjonariatu Spółki, jest także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ("EBOR"), który zainwestuje 68,5 miliona PLN oraz PFR Life Science sp. z o.o. ("PFR Life Science"), który zainwestuje 38,3 miliona PLN.

Weszli za 100 mln, można sie tylko zastanwiac czy Amerykanska Ustawa o Pap W. dawala jakies dodatkowe mozliwosci aby inwestorzy wykonywali due diligence? I czy wsrod nich juz jest przyszly wlasciciel tego cyrku?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
MAB......PKP/BRA/FMF/OPG

cierpliwosc
Młodszy chorąży
Posty: 407
Rejestracja: 19 cze 2015 10:38

Re: MABION [MAB] księga XIV przed rejestracją CD20

Postautor: cierpliwosc » 23 mar 2018 08:00

Do konca sesji powinien rynek ocenic te inf.
Kurcze .. to wszystko trwa trwa i trwa

azbest
Starszy chorąży
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lis 2010 19:23

Re: MABION [MAB] księga XIV przed rejestracją CD20

Postautor: azbest » 23 mar 2018 08:07

Jak to zwykle bywa teraz cena -->91 zł -->8x zł.

cierpliwosc
Młodszy chorąży
Posty: 407
Rejestracja: 19 cze 2015 10:38

Re: MABION [MAB] księga XIV przed rejestracją CD20

Postautor: cierpliwosc » 23 mar 2018 08:15

Jak to zwykle bywa teraz cena -->91 zł -->8x zł.
Czemu tak zwykle bywa ??????????

azbest
Starszy chorąży
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lis 2010 19:23

Re: MABION [MAB] księga XIV przed rejestracją CD20

Postautor: azbest » 23 mar 2018 08:16

Jak to zwykle bywa teraz cena -->91 zł -->8x zł.
Czemu tak zwykle bywa ??????????
Tak działa psychika ludzka.

faster11
Sierżant sztabowy
Posty: 162
Rejestracja: 06 mar 2013 18:52

Re: MABION [MAB] księga XIV przed rejestracją CD20

Postautor: faster11 » 23 mar 2018 08:17

A podobno spółka jest więcej warta,a tu gość sprzedał po 91zl zeta-tanio

cierpliwosc
Młodszy chorąży
Posty: 407
Rejestracja: 19 cze 2015 10:38

Re: MABION [MAB] księga XIV przed rejestracją CD20

Postautor: cierpliwosc » 23 mar 2018 08:18

A podobno spółka jest więcej warta,a tu gość sprzedał po 91zl zeta-tanio
Tez nie do konca sprzedaje bo ma dostac ponownie akcje

azbest
Starszy chorąży
Posty: 1256
Rejestracja: 10 lis 2010 19:23

Re: MABION [MAB] księga XIV przed rejestracją CD20

Postautor: azbest » 23 mar 2018 08:20

Ale ktoś kupuje za 91 zł a nie np za 1xx zł


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: H.A.N.Z.O, karkalis87 i 2 gości