NOVITA [NVT] księga XXIV

wszystko na temat spółek publicznych
dochodzeniowy
Podporucznik
Posty: 18283
Rejestracja: 01 maja 2006 16:06
Lokalizacja: Olsztyn

Re: NOVITA [NVT] księga XXIV

Postautor: dochodzeniowy » 07 gru 2018 21:08

Opracowanie demonstracyjnej linii technologicznej do wysokowydajnej produkcji włóknin typu
Spun-lace wyposażonej w centralny układ sterowania"

Przedmiotem projektu jest realizacja prac rozwojowych nad autorską technologią produkcji włóknin spunlace w celu opracowania demonstracyjnej linii technologicznej do wysokowydajnej produkcji tych wyrobów. Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie płynące z rynku producentów środków higieny osobistej w Polsce, UE i za Oceanem w zakresie zwiększenia produkcji i zapewnienia lepszej jakości wyrobów. Wobec ograniczonych (w pełni wykorzystywanych) mocy produkcyjnych i znanych problemów technicznych Wnioskodawca rozpoczął poszukiwania nowych technologii produkcji.

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca samodzielnie prowadził badania przemysłowe polegające na opracowaniu sposobów zwiększania intensywności produkcji włóknin, określenie pułapu robotyzacji produkcji przy zachowaniu parametrów jakościowych. W wyniku zrealizowanych badań potwierdzono krytycznie techniczną i ekonomiczną zasadność zbudowania demonstratora technologii, a opracowany sposób produkcji został zgłoszony do ochrony patentowej.

Zaplanowane w projekcie prace rozwojowe pozwolą zweryfikować przyjęte w warunkach operacyjnych założenia oraz wdrożyć osiągnięte wyniki do własnej działalności gospodarczej. W rezultacie projektu wdrożony zostanie nowy w stosunku do obecnie realizowanych procesów sposób wytwarzania włóknin charakteryzujący się znacznie zwiększoną efektywnością i cechami jakościowymi gotowych wyrobów. W ramach projektu opracowany zostanie także autorski system sterowania korzystający z bazy danych na bieżąco korygujący nastawy maszyn w zależności od zadawanych wartości.

Całkowita wartość projektu: 59.383.723,03 PLN
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 23.753.489,21 PLN
:idea:


dochodzeniowy
Podporucznik
Posty: 18283
Rejestracja: 01 maja 2006 16:06
Lokalizacja: Olsztyn

Re: NOVITA [NVT] księga XXIV

Postautor: dochodzeniowy » 07 gru 2018 21:21

Opracowanie demonstracyjnej linii technologicznej do wysokowydajnej produkcji włóknin typu
Spunlace wyposażonej w centralny układ sterowania. 59 383 723,03 23 753 489,21

https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/user_ ... iec_17.pdf

dochodzeniowy
Podporucznik
Posty: 18283
Rejestracja: 01 maja 2006 16:06
Lokalizacja: Olsztyn

Re: NOVITA [NVT] księga XXIV

Postautor: dochodzeniowy » 07 gru 2018 21:24

Termin składania ofert
do dnia 23-07-2018
Numer ogłoszenia
1125529
Status ogłoszenia
Zakończone
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać: pisemnie, tj. drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 14/UE/2017/1.1.1 na adres: Novita S.A. ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra , lub przesłać e-mailem na adres: e-mail: b.jankowski@novita.com.pl.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości osobistego składania ofert.
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 23.07.2018 r.
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra.
4. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
b.jankowski@novita.com.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Bartłomiej Jankowski - Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 68 456 12 24
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i dostawa systemu do odzysku włókien ze ścinków brzegowych włóknin, będącego częścią składową linii pilotażowej do wysokowydajnego wytwarzania włóknin w technologii igłowania wodnego w technologii Spunlace.
Kategoria ogłoszenia
Dostawy
Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubuskie Powiat: Zielona Góra Miejscowość: Zielona Góra
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór dostawcy/dostawców środków trwałych niezbędnych prac rozwojowych i podpisanie z nim umowy, na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie demonstracyjnej linii technologicznej do wysokowydajnej produkcji włóknin typu Spun-lace wyposażonej w centralny układ sterowania”.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i dostawa systemu do odzysku włókien ze ścinków brzegowych włóknin będącego częścią składową linii pilotażowej do wysokowydajnego wytwarzania włóknin w technologii igłowania wodnego w technologii Spunlace z prędkością 300 m/min.

W produkcji wykorzystywane będą włókna wiskozowe, poliestrowe, polipropylenowe i ich mieszanki o masie liniowej od 0,9 do 1,7 dtex i długości cięcia od 38 do 51 mm. Zakres masy powierzchniowej wytwarzanych wyrobów od 25 do 100 gramów/m2. Wszystkie maszyny muszą być wykonane w wersji umożliwiającej produkcję wyrobów higienicznych. Wysokość maszyn nie może przekraczać 6 m.
Wszystkie maszyny muszą być zgodne ze standardami bezpieczeństwa, umożliwiać ergonomiczną pracę obsłudze oraz być wyposażone w rozwiązania ułatwiające serwis i konserwację urządzeń.

System musi gwarantować odzyskanie włókien w taki sposób, aby ich ponowne zastosowanie nie skutkowało pogorszeniem jakości wyrobu ani obniżeniem efektywności procesu produkcyjnego, przy założeniu że ilość włókien odzyskanych przez system w gotowym produkcie nie będzie większa niż 5%.
Do obliczeń związanych z konfiguracją zaproponowanych maszyn należy przyjąć produkt referencyjny o następujących parametrach: 40gsm w mieszance 20% wiskozy i 80% poliestru, wykonany z włókien o masie liniowej 1,7 dtex.
System musi umożliwiać rozwłóknianie paska włókniny o szerokości nieprzekraczającej 20 cm i pozwalać na oddzielne i jednoczesne rozwłóknianie dwóch takich pasków. Włókna bezpośrednio po rozwłóknieniu muszą być dostarczane drogą pneumatyczną do istniejącego procesu mieszania.
Dostawca systemu uwzględnić musi oczyszczenie/odpylenie włókien z pyłu powstałego podczas procesu odzysku oraz zaprojektować i wykonać system filtracji powietrza związanego z pracą urządzenia.
System do odzysku włókien musi zawierać zasobnik, do którego zawracane będą włókna, których bezpośrednie odprowadzane do procesu produkcji byłoby niemożliwe.
Kod CPV
42710000-6
Nazwa kodu CPV
Maszyny do produkcji wyrobów włókienniczych
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin składania ofert: 23.07.2018r.
Ostateczny termin realizacji zamówienia: grudzień 2018r.
Termin ważności oferty: 30 dni liczonych od daty upływu terminu składania ofert.
Załączniki
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
Wzór oferty
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Dodatkowe warunki
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na każdy element wykazany w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w sytuacji wycofania się z realizacji projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
4. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej (w tym elektronicznej).
5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu składania ofert.
6. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta/Oferentów, których ofertę wybrano, o terminie podpisania umowy.
7. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
9. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.
10. Wszystkie oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na złotówki po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru ofert.
11. Dopuszcza się składanie ofert w języku angielskim.
12. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
14. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
Warunki zmiany umowy
Umowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku konieczności zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi lub innych czynników związanych z realizacją przedmiotowego projektu, niezależnych od Zamawiającego.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta powinna zawierać:
- wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
- załącznik do formularza oferty zawierający opis techniczny urządzeń, zakres dostawy
- wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Novita S.A, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:

Kryterium Waga
1. Wartość netto 100%

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

1. Przez kryterium „Wartość netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę netto wykazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Wartość netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

CN
------- x 100% x 100 = Kc
Co


gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto przedmiotu zamówienia
Co – cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Wartość netto przedmiotu zamówienia”
Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Wnioskodawcą.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
1. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
2. Oferta nie spełnia warunków stawianych w zapytaniu ofertowym nr 14/UE/2017/1.1.1 oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego.
3. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
NOVITA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres
Dekoracyjna 3

65-722 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu
660 610 843
NIP
9290094094
Tytuł projektu
Opracowanie demonstracyjnej linii technologicznej do wysokowydajnej produkcji włóknin typu Spunlace wyposażonej w centralny układ sterowania.
Numer projektu
POIR.01.01.01-00-0179/17-00
Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
ANDRITZ PerfoJet SAS
Z.A. Pre-Millet
530 rue Aristide Berges
38330 Montbonnot, France, EU

Data wpływu oferty: 20.07.2018r.
Cena: 69 500,00 EUR
Liczba wyświetleń: 59

300 000 pln dodatkowo

BalticAndy
Podporucznik
Posty: 15444
Rejestracja: 09 maja 2006 20:34
Lokalizacja: a przy brzegu w ...

Re: NOVITA [NVT] księga XXIV

Postautor: BalticAndy » 10 gru 2018 21:31

Raport bieżący nr 21 / 18
Data sporządzenia: 2018-12-10
Skrócona nazwa emitenta
NOVITA
Temat
Zatwierdzenie aktualizacji kosztów inwestycji przez Radę Nadzorczą
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "NOVITA" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/18 z dnia 07 grudnia 2018r. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę zatwierdzającą decyzję Zarządu Spółki z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie aktualizacji szacowanych kosztów budowy demonstracyjnej linii do produkcji włóknin typu spunlace oraz modernizacji infrastruktury budowlanej.
Szacowany łączny koszt przedsięwzięcia wyniesie 62.652 tys. zł. Natomiast, w związku z przyznanym dofinansowaniem ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie Projektu: "Opracowanie demonstracyjnej linii technologicznej do wysokowydajnej produkcji włóknin typu Spunlace wyposażonej w centralny układ sterowania" w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o którym informował w raporcie bieżącym nr 25/17 z dnia 09.11.2017r. całkowity wzrost wartości aktywów wyniesie 45.731 tys. zł.
Postawa prawna: § 17 ust. 1 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku ("rozporządzenie MAR").

BalticAndy
Podporucznik
Posty: 15444
Rejestracja: 09 maja 2006 20:34
Lokalizacja: a przy brzegu w ...

Re: NOVITA [NVT] księga XXIV

Postautor: BalticAndy » 10 gru 2018 21:36

NOVITA (NVT): Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki (raport nr 22/2018)

Czy jak rozpalę ognisko pod monitorem to ten "sympatyczny" atrament stanie się widoczny? :twisted:

dochodzeniowy
Podporucznik
Posty: 18283
Rejestracja: 01 maja 2006 16:06
Lokalizacja: Olsztyn

Re: NOVITA [NVT] księga XXIV

Postautor: dochodzeniowy » 10 gru 2018 22:51

40 transakcji po 1 sztuce 1 tr. 10 sztuk dnia 6 grudnia po kursie 42,60 i 50 sztuk po 41,50 co dało JP okraszone błędem 50 sztuk po 42,60 .Bedzie errata. :idea:

gienadij
Starszy chorąży
Posty: 1829
Rejestracja: 20 kwie 2010 12:22

Re: NOVITA [NVT] księga XXIV

Postautor: gienadij » 11 gru 2018 09:31

Cena jest zajebista - tylko chętnych do kupna brak

Jak widać czas pokazał mi że nie powinienem narzekać, że byłem jedną chyba z 4 czy 5 osób, która odała w drugim wezwaniu po 53,5

W pierwszym po te 30 parę zł też trochę oddałem

a tyle lat byłem akcjonariuszem tej perełki

BalticAndy
Podporucznik
Posty: 15444
Rejestracja: 09 maja 2006 20:34
Lokalizacja: a przy brzegu w ...

Re: NOVITA [NVT] księga XXIV

Postautor: BalticAndy » 12 gru 2018 10:16

40 transakcji po 1 sztuce 1 tr. 10 sztuk dnia 6 grudnia po kursie 42,60 i 50 sztuk po 41,50 co dało JP okraszone błędem 50 sztuk po 42,60 .Bedzie errata. :idea:
BOŚ w swoim serwisie podaje pobrane z ESPI komunikaty z pustymi (białymi) pdf-ami.
Interia Biznes podobnie.
Na stronie Novity jest OK.

dochodzeniowy
Podporucznik
Posty: 18283
Rejestracja: 01 maja 2006 16:06
Lokalizacja: Olsztyn

Re: NOVITA [NVT] księga XXIV

Postautor: dochodzeniowy » 12 gru 2018 20:42

najszybciej infa podają na Bankierze i od razu sa czytelne , ewentualnie PDF jak w przypadku inf od Janusza. :idea:
errata była :lol:

dochodzeniowy
Podporucznik
Posty: 18283
Rejestracja: 01 maja 2006 16:06
Lokalizacja: Olsztyn

Re: NOVITA [NVT] księga XXIV

Postautor: dochodzeniowy » 16 gru 2018 21:39

40 transakcji po 1 sztuce 1 tr. 10 sztuk dnia 6 grudnia po kursie 42,60 i 50 sztuk po 41,50 co dało JP okraszone błędem 50 sztuk po 42,60 .Bedzie errata. :idea:
sto sztuk Janusza obligowało mnie do kupienia 1 sztuki dla równowagi. Jednak kupiłem wiecej .Teraz Janusz dla równowagi powinien wykupić cały FF :idea:

gienadij
Starszy chorąży
Posty: 1829
Rejestracja: 20 kwie 2010 12:22

Re: NOVITA [NVT] księga XXIV

Postautor: gienadij » 21 gru 2018 16:25

40 transakcji po 1 sztuce 1 tr. 10 sztuk dnia 6 grudnia po kursie 42,60 i 50 sztuk po 41,50 co dało JP okraszone błędem 50 sztuk po 42,60 .Bedzie errata. :idea:
sto sztuk Janusza obligowało mnie do kupienia 1 sztuki dla równowagi. Jednak kupiłem wiecej .Teraz Janusz dla równowagi powinien wykupić cały FF :idea:

Wykupił?

miki331
Podporucznik
Posty: 16816
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Re: NOVITA [NVT] księga XXIV

Postautor: miki331 » 21 gru 2018 18:35

40 transakcji po 1 sztuce 1 tr. 10 sztuk dnia 6 grudnia po kursie 42,60 i 50 sztuk po 41,50 co dało JP okraszone błędem 50 sztuk po 42,60 .Bedzie errata. :idea:
sto sztuk Janusza obligowało mnie do kupienia 1 sztuki dla równowagi. Jednak kupiłem wiecej .Teraz Janusz dla równowagi powinien wykupić cały FF :idea:

Wykupił?
A gdzie tam !
przecież idą Święta i ma inne wydatki

BalticAndy
Podporucznik
Posty: 15444
Rejestracja: 09 maja 2006 20:34
Lokalizacja: a przy brzegu w ...

Re: NOVITA [NVT] księga XXIV

Postautor: BalticAndy » 21 gru 2018 20:00

Które raje podatkowe dzisiaj handlowały? :twisted:

dochodzeniowy
Podporucznik
Posty: 18283
Rejestracja: 01 maja 2006 16:06
Lokalizacja: Olsztyn

Re: NOVITA [NVT] księga XXIV

Postautor: dochodzeniowy » 21 gru 2018 20:55

Taki w czerwonej czapce z Rovaniemi dziś sprzedawał,zeby mieć na prezenty dla grzecznych dzieci. :idea:

dochodzeniowy
Podporucznik
Posty: 18283
Rejestracja: 01 maja 2006 16:06
Lokalizacja: Olsztyn

Re: NOVITA [NVT] księga XXIV

Postautor: dochodzeniowy » 22 gru 2018 21:43

https://www.biznesradar.pl/analiza-tech ... iki/NOVITA


21 gru 16:08mówią wskaźniki
mocne kupujWskaźniki:
mocne kupujKrzywe kroczące:
:idea:


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Aki, CNA, fenomenolog, Lapto..p i 197 gości