Do wszystkich akcjonariuszy Hawe S.A. - odcinki zbiorowe akcji - WAŻNE!

wszystko na temat spółek publicznych
Aero
Młodszy chorąży
Posty: 485
Rejestracja: 06 kwie 2018 12:59

Re: HAWE S.A. - adres Prokuratury - niech żaden Akcjonariusz nie pozostanie bierny

Postautor: Aero » 01 lip 2019 08:17

Dzień dobry, przypominam


Aero
Młodszy chorąży
Posty: 485
Rejestracja: 06 kwie 2018 12:59

Re: Do wszystkich akcjonariuszy Hawe S.A. - odcinki zbiorowe akcji - WAŻNE!

Postautor: Aero » 01 lip 2019 08:18

Dzień dobry, przypominam

Aero
Młodszy chorąży
Posty: 485
Rejestracja: 06 kwie 2018 12:59

Re: Hawe S.A. - odcinki zbiorowe akcji - wszczęto dochodzenie o przestępstwo określone w art. 284 & 1 kk - UWAGA!!!

Postautor: Aero » 01 lip 2019 08:19

Dzień dobry, przypominamy.

Sprawy toczą się

Aero
Młodszy chorąży
Posty: 485
Rejestracja: 06 kwie 2018 12:59

Re: Do wszystkich akcjonariuszy Hawe S.A. - odcinki zbiorowe akcji - WAŻNE!

Postautor: Aero » 01 lip 2019 19:40

jw

Aero
Młodszy chorąży
Posty: 485
Rejestracja: 06 kwie 2018 12:59

Re: Hawe S.A. - odcinki zbiorowe akcji - wszczęto dochodzenie o przestępstwo określone w art. 284 & 1 kk - UWAGA!!!

Postautor: Aero » 01 lip 2019 19:42

To jest tylko wzór. Można z niego korzystać na swoją odpowiedzialność po dostosowaniu do własnych potrzeb.

[imię i nazwisko akcjonariusza] [DATA…..]

Adres zamieszkania i adres korespondencyjny:

[..…]

numer telefonu kontaktowego:

[…..]

adres e-mail:

[…..] Prokuratura Okręgowa w Warszawie

ul. Chocimska 28,

00-791 WarszawaWniosek o wszczęcie postępowania w sprawie dotyczącej HAWE S.A.Szanowni Państwo,


w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa na moją niekorzyść przez Zarząd Hawe Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką), ul. Francesca Nullo 2, 00-486 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział KRS, pod numerem KRS: 0000121430, REGON: 015197353, NIP: 5272380580, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wszczęcie postępowania.

W wyniku uzyskania informacji o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wykluczenia z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych i zniesieniu dematerializacji akcji Spółki w 2018 roku, jako akcjonariusz, któremu przysługuje prawo do [TU WPISAĆ ILOŚĆ AKCJI…..] akcji zwykłych Spółki na okaziciela, na podstawie art. 328 §5 Kodeksu Spółek Handlowych zwróciłem/am się pisemnie do Zarządu Spółki HAWE S.A. z prośbą o wydanie mi odcinka zbiorowego obejmującego wszystkie te akcje.

Po przesłaniu pism/ma nie otrzymałem/am dokumentów i nie było ze strony Spółki i jej Zarządu żadnego kontaktu [WPISAĆ ZGODNIE ZE STANEM FAKTYCZNYM…..].

W załączeniu przesyłam całą korespondencję w sprawie, raport z rachunku inwestycyjnego prowadzonego przez [TU WPISAĆ NAZWĘ SWOJEGO BIURA MAKLERSKIEGO.....] i [TU WYMIENIĆ WSZELKIE DODATKOWE DOKUMENTY….].

Do dzisiejszego dnia nie otrzymałem odcinka zbiorowego obejmującego wszystkie akcje HAWE S.A. ani nie otrzymałem żadnej oficjalnej odpowiedzi w opisywanej sprawie. Z tego powodu nie mam możliwości dysponowania moim majątkiem.

Wartość mojego pakietu akcji a tym samym mojej ewentualnej szkody szacuję na kwotę minimum [TU WPISAĆ WARTOŚC AKCJI…..] zł. Wartość mojego pakietu akcji HAWE S.A. została ustalona na podstawie wartości księgowej akcji, która wynosiła 3,492 zł na podstawie ostatnich dostępnych danych z rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok. Od tamtej pory Spółka nie publikowała sprawozdań finansowych.

Według mojej najlepszej wiedzy może być około 100 - 150 pokrzywdzonych osób (akcjonariuszy), między innymi związanych z Porozumieniem Akcjonariuszy HAWE S.A.

Uprzejmie Państwa proszę o przyjęcie odpowiedniej kwalifikacji prawnej dotyczącej przedstawionej sprawy i podjęcie działań.

[PODPIS AKCJONARIUSZA…..]Załączniki -

1.Wniosek wydania odcinka zbiorowego akcji z dnia [TU WPISAC DATĘ PISMA WYSŁANEGO DO ZARZĄDU HAWE S.A. ……],

2. Potwierdzenie nadania wniosku do HAWE S.A.,

3. Potwierdzenie odbioru wniosku przez HAWE S.A.,

4. Raport z rachunku inwestycyjnego prowadzonego przez [TU WPISAĆ NAZWE SWOJEGO BIURA MAKLERSKIEGO] z dnia […..]

Aero
Młodszy chorąży
Posty: 485
Rejestracja: 06 kwie 2018 12:59

Re: HAWE S.A. - adres Prokuratury - niech żaden Akcjonariusz nie pozostanie bierny

Postautor: Aero » 01 lip 2019 20:28

To jest tylko wzór. Można z niego korzystać na swoją odpowiedzialność po dostosowaniu do własnych potrzeb.

[imię i nazwisko akcjonariusza] [DATA…..]

Adres zamieszkania i adres korespondencyjny:

[..…]

numer telefonu kontaktowego:

[…..]

adres e-mail:

[…..]
Prokuratura Okręgowa w Warszawie
ul. Chocimska 28,
00-791 Warszawa


Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie dotyczącej HAWE S.A.


Szanowni Państwo,

w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa na moją niekorzyść przez Zarząd Hawe Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką), ul. Francesca Nullo 2, 00-486 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział KRS, pod numerem KRS: 0000121430, REGON: 015197353, NIP: 5272380580, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wszczęcie postępowania.

W wyniku uzyskania informacji o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wykluczenia z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych i zniesieniu dematerializacji akcji Spółki w 2018 roku, jako akcjonariusz, któremu przysługuje prawo do [TU WPISAĆ ILOŚĆ AKCJI…..] akcji zwykłych Spółki na okaziciela, na podstawie art. 328 §5 Kodeksu Spółek Handlowych zwróciłem/am się pisemnie do Zarządu Spółki HAWE S.A. z prośbą o wydanie mi odcinka zbiorowego obejmującego wszystkie te akcje.

Po przesłaniu pism/ma nie otrzymałem/am dokumentów i nie było ze strony Spółki i jej Zarządu żadnego kontaktu [WPISAĆ ZGODNIE ZE STANEM FAKTYCZNYM…..].

W załączeniu przesyłam całą korespondencję w sprawie, raport z rachunku inwestycyjnego prowadzonego przez [TU WPISAĆ NAZWĘ SWOJEGO BIURA MAKLERSKIEGO.....] i [TU WYMIENIĆ WSZELKIE DODATKOWE DOKUMENTY….].

Do dzisiejszego dnia nie otrzymałem odcinka zbiorowego obejmującego wszystkie akcje HAWE S.A. ani nie otrzymałem żadnej oficjalnej odpowiedzi w opisywanej sprawie. Z tego powodu nie mam możliwości dysponowania moim majątkiem.

Wartość mojego pakietu akcji a tym samym mojej ewentualnej szkody szacuję na kwotę minimum [TU WPISAĆ WARTOŚC AKCJI…..] zł. Wartość mojego pakietu akcji HAWE S.A. została ustalona na podstawie wartości księgowej akcji, która wynosiła 3,492 zł na podstawie ostatnich dostępnych danych z rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok. Od tamtej pory Spółka nie publikowała sprawozdań finansowych.

Według mojej najlepszej wiedzy może być około 100 - 150 pokrzywdzonych osób (akcjonariuszy), między innymi związanych z Porozumieniem Akcjonariuszy HAWE S.A.

Uprzejmie Państwa proszę o przyjęcie odpowiedniej kwalifikacji prawnej dotyczącej przedstawionej sprawy i podjęcie działań.

[PODPIS AKCJONARIUSZA…..]Załączniki -

1.Wniosek wydania odcinka zbiorowego akcji z dnia [TU WPISAC DATĘ PISMA WYSŁANEGO DO ZARZĄDU HAWE S.A. ……],

2. Potwierdzenie nadania wniosku do HAWE S.A.,

3. Potwierdzenie odbioru wniosku przez HAWE S.A.,

4. Raport z rachunku inwestycyjnego prowadzonego przez [TU WPISAĆ NAZWE SWOJEGO BIURA MAKLERSKIEGO] z dnia […..]

Aero
Młodszy chorąży
Posty: 485
Rejestracja: 06 kwie 2018 12:59

Re: Do wszystkich akcjonariuszy Hawe S.A. - odcinki zbiorowe akcji - WAŻNE!

Postautor: Aero » 01 lip 2019 20:29

jw


Aero
Młodszy chorąży
Posty: 485
Rejestracja: 06 kwie 2018 12:59

Re: Do wszystkich akcjonariuszy Hawe S.A. - odcinki zbiorowe akcji - WAŻNE!

Postautor: Aero » 02 lip 2019 23:23

Przypominam

Aero
Młodszy chorąży
Posty: 485
Rejestracja: 06 kwie 2018 12:59

Re: HAWE S.A. - adres Prokuratury - niech żaden Akcjonariusz nie pozostanie bierny

Postautor: Aero » 02 lip 2019 23:24

Przypominam

Aero
Młodszy chorąży
Posty: 485
Rejestracja: 06 kwie 2018 12:59

HAWE S.A. - postanowienie z dnia 23 maja 2019 r. - WAŻNE

Postautor: Aero » 03 lip 2019 09:51

POSTANOWIENIE
Dnia 23 maja 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
w następującym składzie:
Przewodniczący: SSO Anna Gałas (spr.)
Sędziowie: SO Wiktor Piber
SO Monika Skalska
po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2019 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku: D. O., J. J., G. K., J. F., M. F., W. Z., I. M., M. W., H. L., I. J., M. J., S. C., R. W. i K. K. przy udziale: (...) spółki akcyjnej w W.
o upoważnienie do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy na skutek apelacji wnioskodawców
od postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawiez dnia 4 października 2018 r., sygn. akt Wa.XII Ns-Rej.KRS (...)
postanawia:
uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla m. st. Warszawy w Warszawie, pozostawiając temu Sądowi orzeczenie o kosztach postępowania apelacyjnego.

SSO Wiktor Piber SSO Anna Gałas SSO Monika Skalska
Sygn. akt XXIII Ga 28/19

Cała treść postanowienia znajduje się pod poniższym linkiem:
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -05-23_002
Ostatnio zmieniony 03 lip 2019 12:55 przez Aero, łącznie zmieniany 1 raz.

Aero
Młodszy chorąży
Posty: 485
Rejestracja: 06 kwie 2018 12:59

Re: HAWE S.A. - postanowienie z dnia 23 maja 2019 r.

Postautor: Aero » 03 lip 2019 10:39

Ważny cytat dla akcjonariuszy, proszę się zapoznać:

"Skarżący wnieśli również o przeprowadzenie rozprawy z uwagi na konieczność przeprowadzenia dowodów uzupełniających, dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu uzupełniającego z wydruku uchwały (...) S.A. z siedzibą w W. z dnia 19 października 2018 r. na okoliczność zniesienia dematerializacji akcji spółki (...) S.A. i utraty przez (...) S.A. statusu spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron z ograniczeniem do przesłuchania uczestnika w osobie P. P. - prezesa zarządu na okoliczność nie wydania dokumentów akcji (...) S.A. wnioskodawcom po wycofaniu z depozytu papierów wartościowych akcji spółki (...) S.A. i pozostawania w ich posiadaniu przez (...) S.A. "

Aero
Młodszy chorąży
Posty: 485
Rejestracja: 06 kwie 2018 12:59

Re: Do wszystkich akcjonariuszy Hawe S.A. - odcinki zbiorowe akcji - WAŻNE!

Postautor: Aero » 03 lip 2019 21:01

jw

Aero
Młodszy chorąży
Posty: 485
Rejestracja: 06 kwie 2018 12:59

Re: HAWE S.A. - adres Prokuratury - niech żaden Akcjonariusz nie pozostanie bierny

Postautor: Aero » 03 lip 2019 21:03

jwWróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: CFD, galileogalileo, Lapto..p, |Czarne.Koszula| i 148 gości