Banderowcy zestrzelili samolot z 295 osobami....

Experto
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2940
Rejestracja: 03 lut 2012 21:57

Postautor: Experto » 18 lip 2014 11:23

Rosyjski prezydent obarcza Ukrainę winą za katastrofę samolotu. Władimir Putin mówił, że odpowiedzialność za tragedię ponosi kraj, na terenie którego doszło do zdarzenia.

a 10 kwietnia 2010 coś mówił ?
:roll: :roll: :roll:


początkujący_inwestor
Chorąży
Posty: 743
Rejestracja: 19 lut 2014 22:30

Postautor: początkujący_inwestor » 18 lip 2014 11:34

"Ze­staw prze­ciw­lot­ni­czy Buk wy­ma­ga wy­kwa­li­fi­ko­wa­nej ob­słu­gi, która po­tra­fi zi­den­ty­fi­ko­wać sa­mo­lot pa­sa­żer­ski; jeśli fak­tycz­nie bo­eing 777 zo­stał ze­strze­lo­ny z tej broni, to z pełną świa­do­mo­ścią" - po­wie­dział re­dak­tor na­czel­ny "Nowej Tech­ni­ki Woj­sko­wej" An­drzej Kiń­ski.

Pod­kre­ślił, że nawet jeśli ktoś wej­dzie w po­sia­da­nie ze­sta­wu, uży­cie go nie jest pro­ste. Gą­sie­ni­co­wa wy­rzut­nia waży ok. 30 ton i jest jed­nym z ele­men­tów całej ba­te­rii. Zwró­cił uwagę, że ze­staw Buk dzia­ła jako ba­te­ria zło­żo­na ze sta­cji ra­dio­lo­ka­cyj­nej, sta­no­wi­ska do­wo­dze­nia, wy­rzut­ni, która śle­dzi i pod­świe­tla cele wska­za­ne przez radar, oraz po­jaz­dów trans­por­to­wych i za­ła­dow­czych. Buk wy­ko­rzy­stu­je ra­kie­ty star­szej ge­ne­ra­cji, nie są to po­ci­ski w her­me­tycz­nych za­sob­ni­kach ła­do­wa­nych wprost na wy­rzut­nie. "By ich użyć, trze­ba je wyjąć z po­jem­ni­ka w ma­ga­zy­nie, wy­mie­nić źró­dło za­si­la­nia, spraw­dzić apa­ra­tu­rą kon­tro­l­no-po­mia­ro­wą, przy­go­to­wać do lotu i do­pie­ro za­ła­do­wać na wy­rzut­nię. Po­trzeb­ne są in­for­ma­cje z ze­wnętrz­nej sta­cji ra­dio­lo­ka­cyj­nej, żeby wy­rzut­nia mogła prze­jąć śle­dze­nie swoim ra­da­rem. Pro­ce­du­ra uży­cia ze­sta­wu Buk jest dość zło­żo­na, wy­ma­ga do­brze wy­szko­lo­nych ludzi" - po­wie­dział na­czel­ny "NTW".

Zwró­cił uwagę, że ob­słu­gu­ją­cy wy­rzut­nię wie, jaki jest cel, po­nie­waż wiel­kość sa­mo­lo­tu widać na ra­da­rze, ze­sta­wy Buk są wy­po­sa­żo­ne w sys­te­my iden­ty­fi­ka­cji swój-ob­cy, zdol­ne roz­po­znać sa­mo­lot cy­wil­ny, poza tym ob­słu­ga zna za­sa­dy ruchu po­wietrz­ne­go i po­win­na mieć mapy z za­zna­czo­ny­mi ko­ry­ta­rza­mi.

"Dla wy­szko­lo­nych ludzi roz­po­zna­nie cy­wil­ne­go sa­mo­lo­tu nie jest pro­ble­mem. Je­że­li ktoś użył ze­sta­wu Buk, to do­ko­nał tego z peł­nym roz­my­słem, na pod­sta­wie pa­ra­me­trów celu i pod­sta­wo­wych in­for­ma­cji" - po­wie­dział Kiń­ski.
:evil: :shock:

0503
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3356
Rejestracja: 05 kwie 2006 20:57

Postautor: 0503 » 18 lip 2014 11:41

"Ze­staw prze­ciw­lot­ni­czy Buk wy­ma­ga wy­kwa­li­fi­ko­wa­nej ob­słu­gi, która po­tra­fi zi­den­ty­fi­ko­wać sa­mo­lot pa­sa­żer­ski; jeśli fak­tycz­nie bo­eing 777 zo­stał ze­strze­lo­ny z tej broni, to z pełną świa­do­mo­ścią" - po­wie­dział re­dak­tor na­czel­ny "Nowej Tech­ni­ki Woj­sko­wej" An­drzej Kiń­ski.

Pod­kre­ślił, że nawet jeśli ktoś wej­dzie w po­sia­da­nie ze­sta­wu, uży­cie go nie jest pro­ste. Gą­sie­ni­co­wa wy­rzut­nia waży ok. 30 ton i jest jed­nym z ele­men­tów całej ba­te­rii. Zwró­cił uwagę, że ze­staw Buk dzia­ła jako ba­te­ria zło­żo­na ze sta­cji ra­dio­lo­ka­cyj­nej, sta­no­wi­ska do­wo­dze­nia, wy­rzut­ni, która śle­dzi i pod­świe­tla cele wska­za­ne przez radar, oraz po­jaz­dów trans­por­to­wych i za­ła­dow­czych. Buk wy­ko­rzy­stu­je ra­kie­ty star­szej ge­ne­ra­cji, nie są to po­ci­ski w her­me­tycz­nych za­sob­ni­kach ła­do­wa­nych wprost na wy­rzut­nie. "By ich użyć, trze­ba je wyjąć z po­jem­ni­ka w ma­ga­zy­nie, wy­mie­nić źró­dło za­si­la­nia, spraw­dzić apa­ra­tu­rą kon­tro­l­no-po­mia­ro­wą, przy­go­to­wać do lotu i do­pie­ro za­ła­do­wać na wy­rzut­nię. Po­trzeb­ne są in­for­ma­cje z ze­wnętrz­nej sta­cji ra­dio­lo­ka­cyj­nej, żeby wy­rzut­nia mogła prze­jąć śle­dze­nie swoim ra­da­rem. Pro­ce­du­ra uży­cia ze­sta­wu Buk jest dość zło­żo­na, wy­ma­ga do­brze wy­szko­lo­nych ludzi" - po­wie­dział na­czel­ny "NTW".

Zwró­cił uwagę, że ob­słu­gu­ją­cy wy­rzut­nię wie, jaki jest cel, po­nie­waż wiel­kość sa­mo­lo­tu widać na ra­da­rze, ze­sta­wy Buk są wy­po­sa­żo­ne w sys­te­my iden­ty­fi­ka­cji swój-ob­cy, zdol­ne roz­po­znać sa­mo­lot cy­wil­ny, poza tym ob­słu­ga zna za­sa­dy ruchu po­wietrz­ne­go i po­win­na mieć mapy z za­zna­czo­ny­mi ko­ry­ta­rza­mi.

"Dla wy­szko­lo­nych ludzi roz­po­zna­nie cy­wil­ne­go sa­mo­lo­tu nie jest pro­ble­mem. Je­że­li ktoś użył ze­sta­wu Buk, to do­ko­nał tego z peł­nym roz­my­słem, na pod­sta­wie pa­ra­me­trów celu i pod­sta­wo­wych in­for­ma­cji" - po­wie­dział Kiń­ski.
:evil: :shock:

rakieta wystrzelona z BUK-a , która trafila w samolot nie byla na wyposażeniu armii ukraińskiej - to był nowszy typ

Neuter
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 7820
Rejestracja: 12 kwie 2014 22:02

Postautor: Neuter » 18 lip 2014 11:42

Samolot malezyjskich linii lotniczych, który został w czwartek zestrzelony nad Ukrainą wybrał trasę, której unikają inni przewoźnicy, w tym australijskie Qantas Airways.

- Qantas nie lata tędy od kilku miesięcy - powiedział Andrew McGinnes, rzecznik tego przewoźnika. Cathay Pacific Aiways „od pewnego czasu" nie korzystają z tej trasy, a Singapore Airlines podały, iż „już nie wykorzystują ukraińskiej przestrzeni powietrznej".
Tak teraz jest akcja....z OFIAR zrobic...PROWOKATOROW.... :shock: :shock:

SMIRNA...NI....X.U.JA.....
kto podjal takie decyzje o duzym ryzyku skoro podobno 10 razy wczesniej malezyjskie loty lecialy inaczej (cytowal Gulliwer) ?

tutenhamon.
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2444
Rejestracja: 03 lut 2014 08:28

Postautor: tutenhamon. » 18 lip 2014 11:43

Arsenij Jaceniuk: to już wojna przeciwko całemu światu

- To zbrod­nia prze­ciw ludz­ko­ści. Wszel­kie gra­ni­ce zo­sta­ły prze­kro­czo­ne. Chce­my za­trzy­mać wojnę prze­ciw­ko Ukra­inie i Eu­ro­pie. Po tym jak ter­ro­ry­ści ze­strze­li­li sa­mo­lot ma­le­zyj­skich linii to jest to już wojna prze­ciw­ko ca­łe­mu świa­tu - po­wie­dział pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej Ar­se­nij Ja­ce­niuk. Pre­mier Ukra­iny od­niósł się tym samym do wczo­raj­szej ka­ta­stro­fy bo­ein­ga 777 ma­le­zyj­skich linii lot­ni­czych.


chyba wlasnei tym patalachom z ukrainy bylo takie cos potrzebne by moc wypowiadac takie slowa jak powyzej....sqrwiel dazy do wojny swiatowej

alkoita_426746
Podporucznik
Posty: 18651
Rejestracja: 06 lut 2011 02:23

Postautor: alkoita_426746 » 18 lip 2014 11:45

Arsenij Jaceniuk: to już wojna przeciwko całemu światu

- To zbrod­nia prze­ciw ludz­ko­ści. Wszel­kie gra­ni­ce zo­sta­ły prze­kro­czo­ne. Chce­my za­trzy­mać wojnę prze­ciw­ko Ukra­inie i Eu­ro­pie. Po tym jak ter­ro­ry­ści ze­strze­li­li sa­mo­lot ma­le­zyj­skich linii to jest to już wojna prze­ciw­ko ca­łe­mu świa­tu - po­wie­dział pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej Ar­se­nij Ja­ce­niuk. Pre­mier Ukra­iny od­niósł się tym samym do wczo­raj­szej ka­ta­stro­fy bo­ein­ga 777 ma­le­zyj­skich linii lot­ni­czych.


chyba wlasnei tym patalachom z ukrainy bylo takie cos potrzebne by moc wypowiadac takie slowa jak powyzej....sqrwiel dazy do wojny swiatowej
znowu nie skumales...mysl glowa a nie K.U.Tasem....ktorego tarmosisz....myslac o wielkosci WOLODI>... :lol: 8) :lol:
Obrazek

tutenhamon.
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2444
Rejestracja: 03 lut 2014 08:28

Postautor: tutenhamon. » 18 lip 2014 11:46

Arsenij Jaceniuk: to już wojna przeciwko całemu światu

- To zbrod­nia prze­ciw ludz­ko­ści. Wszel­kie gra­ni­ce zo­sta­ły prze­kro­czo­ne. Chce­my za­trzy­mać wojnę prze­ciw­ko Ukra­inie i Eu­ro­pie. Po tym jak ter­ro­ry­ści ze­strze­li­li sa­mo­lot ma­le­zyj­skich linii to jest to już wojna prze­ciw­ko ca­łe­mu świa­tu - po­wie­dział pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej Ar­se­nij Ja­ce­niuk. Pre­mier Ukra­iny od­niósł się tym samym do wczo­raj­szej ka­ta­stro­fy bo­ein­ga 777 ma­le­zyj­skich linii lot­ni­czych.


chyba wlasnei tym patalachom z ukrainy bylo takie cos potrzebne by moc wypowiadac takie slowa jak powyzej....sqrwiel dazy do wojny swiatowej
znowu nie skumales...mysl glowa a nie K.U.Tasem....ktorego tarmosisz....myslac o wielkosci WOLODI>...
spie.r.dalaj lemingu,.,....wlacz mozg i wylacz tvn :D

tylko ukraina na tym zyskuje bo ma pretekst zeby wciagnac w ten konflikt inne kraje patalachu

alkoita_426746
Podporucznik
Posty: 18651
Rejestracja: 06 lut 2011 02:23

Postautor: alkoita_426746 » 18 lip 2014 11:49

Arsenij Jaceniuk: to już wojna przeciwko całemu światu

- To zbrod­nia prze­ciw ludz­ko­ści. Wszel­kie gra­ni­ce zo­sta­ły prze­kro­czo­ne. Chce­my za­trzy­mać wojnę prze­ciw­ko Ukra­inie i Eu­ro­pie. Po tym jak ter­ro­ry­ści ze­strze­li­li sa­mo­lot ma­le­zyj­skich linii to jest to już wojna prze­ciw­ko ca­łe­mu świa­tu - po­wie­dział pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej Ar­se­nij Ja­ce­niuk. Pre­mier Ukra­iny od­niósł się tym samym do wczo­raj­szej ka­ta­stro­fy bo­ein­ga 777 ma­le­zyj­skich linii lot­ni­czych.


chyba wlasnei tym patalachom z ukrainy bylo takie cos potrzebne by moc wypowiadac takie slowa jak powyzej....sqrwiel dazy do wojny swiatowej
znowu nie skumales...mysl glowa a nie K.U.Tasem....ktorego tarmosisz....myslac o wielkosci WOLODI>...
spie.r.dalaj lemingu,.,....wlacz mozg i wylacz tvn :D

tylko ukraina na tym zyskuje bo ma pretekst zeby wciagnac w ten konflikt inne kraje patalachu
Juz widze KU.TA.SI..lbie jak wojska malezji jada do donbasu...albo holandiii....nie mowiac o CALYM SWIECIE...

Trzeba miec naprawde purchawe..zamiast BANIAKA..zeby ....takie zje.ba ne..wizje miec... :lol: 8) :lol:
Obrazek

tutenhamon.
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2444
Rejestracja: 03 lut 2014 08:28

Postautor: tutenhamon. » 18 lip 2014 11:50

Arsenij Jaceniuk: to już wojna przeciwko całemu światu

- To zbrod­nia prze­ciw ludz­ko­ści. Wszel­kie gra­ni­ce zo­sta­ły prze­kro­czo­ne. Chce­my za­trzy­mać wojnę prze­ciw­ko Ukra­inie i Eu­ro­pie. Po tym jak ter­ro­ry­ści ze­strze­li­li sa­mo­lot ma­le­zyj­skich linii to jest to już wojna prze­ciw­ko ca­łe­mu świa­tu - po­wie­dział pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej Ar­se­nij Ja­ce­niuk. Pre­mier Ukra­iny od­niósł się tym samym do wczo­raj­szej ka­ta­stro­fy bo­ein­ga 777 ma­le­zyj­skich linii lot­ni­czych.


chyba wlasnei tym patalachom z ukrainy bylo takie cos potrzebne by moc wypowiadac takie slowa jak powyzej....sqrwiel dazy do wojny swiatowej
znowu nie skumales...mysl glowa a nie K.U.Tasem....ktorego tarmosisz....myslac o wielkosci WOLODI>...
spie.r.dalaj lemingu,.,....wlacz mozg i wylacz tvn :D

tylko ukraina na tym zyskuje bo ma pretekst zeby wciagnac w ten konflikt inne kraje patalachu
Juz widze KU.TA.SI..lbie jak wojska malezji jada do donbasu...albo holandiii....nie mowiac o CALYM SWIECIE...

Trzeba miec naprawde purchawe..zamiast BANIAKA..zeby ....takie zje.ba ne..wizje miec... :lol: 8) :lol:
to powiedz to do jaceniuka ktory wzywa inne kraje do tego haha

strzał_w_10
Młodszy chorąży
Posty: 626
Rejestracja: 01 cze 2014 18:26

Postautor: strzał_w_10 » 18 lip 2014 11:53

tuti przeciez na twiterze separatysci chwalili sie ze stracili samolot wojskowy zamieszczajac filmik z wczoraj. po za tym sa podsluchane rozmowy gdzie mowia separatysci ze sie pomyliuli
ruch chorzów Biomas Ampli Resbud

stary nick ŁukaszenkoGPW

alkoita_426746
Podporucznik
Posty: 18651
Rejestracja: 06 lut 2011 02:23

Postautor: alkoita_426746 » 18 lip 2014 11:55

Arsenij Jaceniuk: to już wojna przeciwko całemu światu

- To zbrod­nia prze­ciw ludz­ko­ści. Wszel­kie gra­ni­ce zo­sta­ły prze­kro­czo­ne. Chce­my za­trzy­mać wojnę prze­ciw­ko Ukra­inie i Eu­ro­pie. Po tym jak ter­ro­ry­ści ze­strze­li­li sa­mo­lot ma­le­zyj­skich linii to jest to już wojna prze­ciw­ko ca­łe­mu świa­tu - po­wie­dział pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej Ar­se­nij Ja­ce­niuk. Pre­mier Ukra­iny od­niósł się tym samym do wczo­raj­szej ka­ta­stro­fy bo­ein­ga 777 ma­le­zyj­skich linii lot­ni­czych.


chyba wlasnei tym patalachom z ukrainy bylo takie cos potrzebne by moc wypowiadac takie slowa jak powyzej....sqrwiel dazy do wojny swiatowej
znowu nie skumales...mysl glowa a nie K.U.Tasem....ktorego tarmosisz....myslac o wielkosci WOLODI>...
spie.r.dalaj lemingu,.,....wlacz mozg i wylacz tvn :D

tylko ukraina na tym zyskuje bo ma pretekst zeby wciagnac w ten konflikt inne kraje patalachu
Juz widze KU.TA.SI..lbie jak wojska malezji jada do donbasu...albo holandiii....nie mowiac o CALYM SWIECIE...

Trzeba miec naprawde purchawe..zamiast BANIAKA..zeby ....takie zje.ba ne..wizje miec... :lol: 8) :lol:
to powiedz to do jaceniuka ktory wzywa inne kraje do tego haha
Ty glabie..jak zwykle...nie kumasz niuansow....ty sie nauczyles czytac ale nie umiesz zrozumiec czytanego textu.....

dla ciebie max...KUMANIA..to OLA MA KOTA....proste jasne zdania dla przedszkolakow...

dlatego...czesto wpier.da.lasz sie w dyskusje....ze swoimi chorymi wizjami...ktore nie maja nic wspolnego z rzeczywistoscia....

tak jak w tym pzrypadku....sadzac ze Ukraicy chca zeby swiat ze swoimi wojskami wszedl do donbasu....PARCHU.... :lol: 8) :lol: :lol:
Obrazek

tutenhamon.
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2444
Rejestracja: 03 lut 2014 08:28

Postautor: tutenhamon. » 18 lip 2014 11:56

Arsenij Jaceniuk: to już wojna przeciwko całemu światu

- To zbrod­nia prze­ciw ludz­ko­ści. Wszel­kie gra­ni­ce zo­sta­ły prze­kro­czo­ne. Chce­my za­trzy­mać wojnę prze­ciw­ko Ukra­inie i Eu­ro­pie. Po tym jak ter­ro­ry­ści ze­strze­li­li sa­mo­lot ma­le­zyj­skich linii to jest to już wojna prze­ciw­ko ca­łe­mu świa­tu - po­wie­dział pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej Ar­se­nij Ja­ce­niuk. Pre­mier Ukra­iny od­niósł się tym samym do wczo­raj­szej ka­ta­stro­fy bo­ein­ga 777 ma­le­zyj­skich linii lot­ni­czych.


chyba wlasnei tym patalachom z ukrainy bylo takie cos potrzebne by moc wypowiadac takie slowa jak powyzej....sqrwiel dazy do wojny swiatowej
znowu nie skumales...mysl glowa a nie K.U.Tasem....ktorego tarmosisz....myslac o wielkosci WOLODI>...
spie.r.dalaj lemingu,.,....wlacz mozg i wylacz tvn :D

tylko ukraina na tym zyskuje bo ma pretekst zeby wciagnac w ten konflikt inne kraje patalachu
Juz widze KU.TA.SI..lbie jak wojska malezji jada do donbasu...albo holandiii....nie mowiac o CALYM SWIECIE...

Trzeba miec naprawde purchawe..zamiast BANIAKA..zeby ....takie zje.ba ne..wizje miec... :lol: 8) :lol:
to powiedz to do jaceniuka ktory wzywa inne kraje do tego haha
Ty glabie..jak zwykle...nie kumasz niuansow....ty sie nauczyles czytac ale nie umiesz rozumiec czytanego textu.....

dla ciebie max...KUMANIA..to OLA MA KOTA....proste jasne zdania dla pzredszkolakow...

dlatego...czesto wpier.da.lasz sie w dyskusje....ze swoimi chorymi wizjami...ktore nie maja nic wspolnego z rzeczywistoscia....

tak jak w tym pzrypadku....sadzac ze Ukraicy chca zeby swiat ze swoimi wojskami wszedl do donbasu....PARCHU....
oj golasie golasie .....a o co im chodzi ?? nie potrafia sobie poradzic sami to chca pomocy kretynie

have_a_nice_trip
Chorąży
Posty: 962
Rejestracja: 03 lis 2010 16:32

Postautor: have_a_nice_trip » 18 lip 2014 12:04

"Ze­staw prze­ciw­lot­ni­czy Buk wy­ma­ga wy­kwa­li­fi­ko­wa­nej ob­słu­gi, która po­tra­fi zi­den­ty­fi­ko­wać sa­mo­lot pa­sa­żer­ski; jeśli fak­tycz­nie bo­eing 777 zo­stał ze­strze­lo­ny z tej broni, to z pełną świa­do­mo­ścią" - po­wie­dział re­dak­tor na­czel­ny "Nowej Tech­ni­ki Woj­sko­wej" An­drzej Kiń­ski.

Pod­kre­ślił, że nawet jeśli ktoś wej­dzie w po­sia­da­nie ze­sta­wu, uży­cie go nie jest pro­ste. Gą­sie­ni­co­wa wy­rzut­nia waży ok. 30 ton i jest jed­nym z ele­men­tów całej ba­te­rii. Zwró­cił uwagę, że ze­staw Buk dzia­ła jako ba­te­ria zło­żo­na ze sta­cji ra­dio­lo­ka­cyj­nej, sta­no­wi­ska do­wo­dze­nia, wy­rzut­ni, która śle­dzi i pod­świe­tla cele wska­za­ne przez radar, oraz po­jaz­dów trans­por­to­wych i za­ła­dow­czych. Buk wy­ko­rzy­stu­je ra­kie­ty star­szej ge­ne­ra­cji, nie są to po­ci­ski w her­me­tycz­nych za­sob­ni­kach ła­do­wa­nych wprost na wy­rzut­nie. "By ich użyć, trze­ba je wyjąć z po­jem­ni­ka w ma­ga­zy­nie, wy­mie­nić źró­dło za­si­la­nia, spraw­dzić apa­ra­tu­rą kon­tro­l­no-po­mia­ro­wą, przy­go­to­wać do lotu i do­pie­ro za­ła­do­wać na wy­rzut­nię. Po­trzeb­ne są in­for­ma­cje z ze­wnętrz­nej sta­cji ra­dio­lo­ka­cyj­nej, żeby wy­rzut­nia mogła prze­jąć śle­dze­nie swoim ra­da­rem. Pro­ce­du­ra uży­cia ze­sta­wu Buk jest dość zło­żo­na, wy­ma­ga do­brze wy­szko­lo­nych ludzi" - po­wie­dział na­czel­ny "NTW".

Zwró­cił uwagę, że ob­słu­gu­ją­cy wy­rzut­nię wie, jaki jest cel, po­nie­waż wiel­kość sa­mo­lo­tu widać na ra­da­rze, ze­sta­wy Buk są wy­po­sa­żo­ne w sys­te­my iden­ty­fi­ka­cji swój-ob­cy, zdol­ne roz­po­znać sa­mo­lot cy­wil­ny, poza tym ob­słu­ga zna za­sa­dy ruchu po­wietrz­ne­go i po­win­na mieć mapy z za­zna­czo­ny­mi ko­ry­ta­rza­mi.

"Dla wy­szko­lo­nych ludzi roz­po­zna­nie cy­wil­ne­go sa­mo­lo­tu nie jest pro­ble­mem. Je­że­li ktoś użył ze­sta­wu Buk, to do­ko­nał tego z peł­nym roz­my­słem, na pod­sta­wie pa­ra­me­trów celu i pod­sta­wo­wych in­for­ma­cji" - po­wie­dział Kiń­ski.
:evil: :shock:

rakieta wystrzelona z BUK-a , która trafila w samolot nie byla na wyposażeniu armii ukraińskiej - to był nowszy typ
Nowszy typ? A skąd Ty masz takie informacje? Nie twierdze że się mylisz ale skąd wiesz jakiego typu była ta rakieta?
:lol:

ps, No i niby tego typu nowsze rakiety stoją sobie ot tak, przy drodze na punktach kontrolnych i obsługują je kozacy?
Ostatnio zmieniony 18 lip 2014 12:15 przez have_a_nice_trip, łącznie zmieniany 1 raz.

alkoita_426746
Podporucznik
Posty: 18651
Rejestracja: 06 lut 2011 02:23

Postautor: alkoita_426746 » 18 lip 2014 12:05

Arsenij Jaceniuk: to już wojna przeciwko całemu światu

- To zbrod­nia prze­ciw ludz­ko­ści. Wszel­kie gra­ni­ce zo­sta­ły prze­kro­czo­ne. Chce­my za­trzy­mać wojnę prze­ciw­ko Ukra­inie i Eu­ro­pie. Po tym jak ter­ro­ry­ści ze­strze­li­li sa­mo­lot ma­le­zyj­skich linii to jest to już wojna prze­ciw­ko ca­łe­mu świa­tu - po­wie­dział pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej Ar­se­nij Ja­ce­niuk. Pre­mier Ukra­iny od­niósł się tym samym do wczo­raj­szej ka­ta­stro­fy bo­ein­ga 777 ma­le­zyj­skich linii lot­ni­czych.


chyba wlasnei tym patalachom z ukrainy bylo takie cos potrzebne by moc wypowiadac takie slowa jak powyzej....sqrwiel dazy do wojny swiatowej
znowu nie skumales...mysl glowa a nie K.U.Tasem....ktorego tarmosisz....myslac o wielkosci WOLODI>...
spie.r.dalaj lemingu,.,....wlacz mozg i wylacz tvn :D

tylko ukraina na tym zyskuje bo ma pretekst zeby wciagnac w ten konflikt inne kraje patalachu
Juz widze KU.TA.SI..lbie jak wojska malezji jada do donbasu...albo holandiii....nie mowiac o CALYM SWIECIE...

Trzeba miec naprawde purchawe..zamiast BANIAKA..zeby ....takie zje.ba ne..wizje miec... :lol: 8) :lol:
to powiedz to do jaceniuka ktory wzywa inne kraje do tego haha
Ty glabie..jak zwykle...nie kumasz niuansow....ty sie nauczyles czytac ale nie umiesz rozumiec czytanego textu.....

dla ciebie max...KUMANIA..to OLA MA KOTA....proste jasne zdania dla pzredszkolakow...

dlatego...czesto wpier.da.lasz sie w dyskusje....ze swoimi chorymi wizjami...ktore nie maja nic wspolnego z rzeczywistoscia....

tak jak w tym pzrypadku....sadzac ze Ukraicy chca zeby swiat ze swoimi wojskami wszedl do donbasu....PARCHU....
oj golasie golasie .....a o co im chodzi ?? nie potrafia sobie poradzic sami to chca pomocy kretynie
niech ci K.rwin wyjani.....glabie....chociaz on tez taki ciemniak.....jak ty ..mozecie sobie pogaworzyc....o tym czego nie mozecie skumac....

dam ci wskazowke....

Konfliktu zbrojnego z rosja nikt nie zarysykuje...dla samolotu z 300 osobami na pokladzie...

Ukrainie nie chodzi o pomoc wojskowa....glabie...tylko o napietnowanie...SPRAWCOW..politycznie gospodarczo....dlatego MUSZA byc pewni UKRAINCY ze to nie ONI

......a WOLODII....juz rura mieknie....piszac o tych pie.rdo.lach odpowiedzialnosci....KRAJU..na KTORYM JEST KATASTROFA...

A teraz rozne PO.PIER>DOLKI....opalcane pzrez kacapa na calym swiecie....beda...sialy ferment...teroie spiskowe...ze TO BYLA PROWOKACJA OFIAR.....itp..zeby....rozmyc ODPOWIEDZIALNOSC SPRAWCOW...

zawsze tak robili robia i beda robic...

wiec...teraz zeby zdemaskowac...POD>PIER>DALACZY....rosukich..to tzreba obserwowac...co mowia..i robia...czy BRONIA wolodi...czy nie....

KACAPIE>.....
Ostatnio zmieniony 18 lip 2014 12:08 przez alkoita_426746, łącznie zmieniany 2 razy.
Obrazek

Neuter
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 7820
Rejestracja: 12 kwie 2014 22:02

Postautor: Neuter » 18 lip 2014 12:06

a ludzi żal

cywile nie powinni ginac a co najwyzej wojskowi


Wróć do „Świat”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość