WORK SERVICE [WSE] plany przejęć i dywidenda

wszystko na temat spółek publicznych
bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1803
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: WORK SERVICE [WSE] plany przejęć i dywidenda

Postautor: bullstock » 01 paź 2018 14:36

Cyt. z raportu półrocznego...

W opinii Zarządu Spółka dominująca oraz jej Grupa Kapitałowa znajdują się w trudnej sytuacji finansowej którą
charakteryzują m.in:
1) Względnie wysokie zobowiązania kredytowe, obligacyjne i akwizycyjne z których istotna część zapada w bieżącym
roku obrotowym;
2) Trwająca transakcja sprzedaży Grupy EXACT, z której środki miały częściowo zredukować zadłużenie Grupy oraz
ułatwić Zarządowi negocjacje refinansowania pozostałej części zadłużenia oraz poprawić sytuacje w obszarze
płynności finansowej Spółki dominującej;
3) Gorsze niż w analogicznym okresie 2017 roku wyniki z działalności operacyjnej (m.in. w związku z negatywnymi
wynikami operacyjnymi w spółkach prowadzących działalność agencji pracy tymczasowej na rynku niemieckim
oraz grupy Work Express prowadzącej działalność transgranicznej wymiany pracowników z Polski do krajów Europy
zachodniej);
4) Przekroczone wartości wskaźników kredytowych, których wartości graniczne zostały opisane w umowach kredytowych
Grupy;
5) Utrzymujący się popyt na usługi Grupy generuje wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy i w rezultacie pogorszenie
płynności finansowej;.
6) Pogorszenie płynności finansowej mające bezpośredni wpływ na strukturę przychodów (ograniczone możliwości
wzrostu i pozyskiwania nowych klientów oraz niespełniane kryteria dofinansowania pracowników niepełnosprawnych)
oraz koszty bieżącej działalności i koszty finansowe związane z obsługą długu.


bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1803
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: WORK SERVICE [WSE] plany przejęć i dywidenda

Postautor: bullstock » 15 paź 2018 15:38

Uciekają..., a inżynier dalej na straży perły...


[2018-10-15 15:19:08] Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 57/2018

Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 15 października 2018 r. wpłynęło do Emitenta pismo zawierające informację o rezygnacji Pana Piotra Ambrozowicza z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Work Service S.A. z dniem 16 października 2018 r. Pan Piotr Ambrozowicz nie wskazał przyczyny rezygnacji.

Podstawa prawna:
1.art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2.§ 5 pkt 4 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy:
Maciej Witucki - Prezes Zarządu
Iwona Szmitkowska - Wiceprezes Zarządu


Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
00

welts
Chorąży sztabowy
Posty: 6283
Rejestracja: 02 mar 2013 19:36
Lokalizacja: MACD

5zl

Postautor: welts » 31 paź 2018 09:25

Bedzie transakcja podczas czy po sesji :?: :lol:

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1803
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: WORK SERVICE [WSE] plany przejęć i dywidenda

Postautor: bullstock » 09 lis 2018 11:27

Podobnie jak na Krezusie, Kawczyńscy dali sygnał S...

WORKSERV (WSE): Zwiększenie progu zaangażowania powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. (raport nr 65/2018)
05.11.2018 17:21


Raport bieżący nr 65/2018

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Spółki Work Service S.A. (dalej: "Spółka?), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym ? w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1639 ze zm.) (dalej: "Ustawa?), od spółki Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi - zawiadomienia zawierającego informację o nabyciu akcji Spółki w dniu 2 listopada 2018 roku, w wyniku czego łączny udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce wzrósł powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.Powyższa zmiana stanu posiadania nastąpiła wskutek dokonania transakcji giełdowych w dniu 2 listopada 2018 r., łącznie na 1.546.052 akcji Spółki, stanowiących około 2,37% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 1.546.052 głosów, co stanowi około 2,37% ogólnej liczby głosów.Ponadto, Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zawiadomiła Spółkę, że:

? przed dokonaniem transakcji giełdowych, o których mowa powyżej, posiadała łącznie 2.638.815 akcji Spółki, stanowiących około 4,05% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 2.638.815 głosów, co stanowiło około 4,05% ogólnej liczby głosów;

? po dokonaniu transakcji giełdowych, o których mowa powyżej, aktualnie posiada 4.184.867 akcji Spółki, stanowiących około 6,43% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 4.184.867 głosów, co stanowi około 6,43% ogólnej liczby głosów;

? w związku z celami inwestycyjnymi nie wyklucza dalszego zwiększania lub zmniejszania liczby nabytych akcji Spółki w okresie 12 miesięcy od złożenia przedmiotowego zawiadomienia, w tym zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów, z uwzględnieniem treści art. 72 i następnych Ustawy;

? nie posiada akcji Spółki poprzez podmioty zależne;

? nie zawarła i nie jest stroną umowy, w tym z osobą trzecią, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4 lit. c Ustawy, a której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, stanowi Załącznik numer 1 do niniejszego raportu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-05 Tomasz Ślęzak Wiceprezes Zarządu
2018-11-05 Iwona Szmitkowska Wiceprezes Zarządu


WORKSERV (WSE): Rozpoczęcie rozmów w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii T, serii W oraz serii Y. (raport nr 69/2018)
09.11.2018 08:12


Raport bieżący nr 69/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki "Work Service" S.A. ("Emitent?, "Spółka?) informuje, iż Spółka w dniu 8 listopada 2018 r. zainicjowała negocjacje z podmiotami instytucjonalnymi będącymi obligatariuszami Obligacji Serii T, Serii W oraz Serii Y ("Obligatariusze") w sprawie zmian warunków emisji ("Warunki Emisji") wyemitowanych przez Spółkę Obligacji Serii W, Serii Y oraz Serii T ("Obligacje") polegających na, między innymi, zmianie daty wykupu każdej Obligacji.Zdaniem Zarządu Emitenta, zakończenie wyżej wymienionych negocjacji sukcesem, będzie miało wymierny i korzystny wpływ na sytuację finansową Emitenta, w tym płynność, biorąc w szczególności pod uwagę zbliżający się termin wykupu Obligacji. Zakres przeprowadzonych zmian Warunków Emisji będzie przedmiotem dalszych szczegółowych rozmów i negocjacji zainteresowanych stron, a zamiarem zarządu Emitenta jest zakończenie tego procesu do końca listopada 2018 r. Zarząd Emitenta zastrzega, że nie ma pewności, że negocjacje w sprawie zmiany warunków Emisji Obligacji skończą się sukcesem, zaś o efektach prowadzonych rozmów i ustaleń Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-09 Tomasz Ślęzak Wiceprezes Zarządu
2018-11-09 Iwona Szmitkowska Wiceprezes ZarząduWORKSERV (WSE): Rozpoczęcie rozmów w sprawie zmiany warunków Umowy Kredytowej. (raport nr 70/2018)
09.11.2018 08:51


Raport bieżący nr 70/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki "Work Service" S.A. ("Emitent?, "Spółka?) informuje, iż Spółka w dniu 8 listopada 2018r. złożyła Bankowi BGŻ BNP Paribas S.A., Bankowi Millennium S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz Bankowi Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (razem jako "Kredytodawcy") propozycję zmian do umowy kredytowej z dnia 18 listopada 2015 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 43/2015 z 19 listopada 2015 r. ("Umowa Kredytowa") w celu, między innymi, przesunięcia ostatecznej daty spłaty kredytów obrotowych udzielonych na podstawie Umowy Kredytowej.Zdaniem Zarządu Emitenta, uwzględnienie propozycji Emitenta będzie miało wymierny i korzystny wpływ na sytuację finansową Emitenta, w tym płynność, biorąc w szczególności pod uwagę zbliżający się ostateczną datę spłaty kredytów obrotowych. Zakres przeprowadzonych zmian Umowy Kredytowej będzie przedmiotem dalszych szczegółowych rozmów i negocjacji zainteresowanych stron a zamiarem zarządu Emitenta jest zakończenie tego procesu do końca listopada 2018 r. Zarząd Emitenta zastrzega, że nie ma pewności, iż negocjacje w sprawie zmiany Umowy Kredytowej skończą się sukcesem, zaś o efektach prowadzonych rozmów i ustaleń Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-09 Tomasz Ślęzak Wiceprezes Zarządu
2018-11-09 Iwona Szmitkowska Wiceprezes Zarządu


Inżynier sprzedał zyskowne aktywo i teraz próbuje rzeźbić z górą długu na spłatę którego nie ma gotówki z przepływów operacyjnych, co widać po dzisiejszej reakcji inwestorów.

danek_112_reaktywacja
Starszy chorąży
Posty: 1089
Rejestracja: 11 lip 2016 17:26

Re: WORK SERVICE [WSE] plany przejęć i dywidenda

Postautor: danek_112_reaktywacja » 09 lis 2018 11:51

ale jeśli się dogadają, to wiesz, co będzie z kursem?

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1803
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: WORK SERVICE [WSE] plany przejęć i dywidenda

Postautor: bullstock » 09 lis 2018 12:17

ale jeśli się dogadają, to wiesz, co będzie z kursem?
Wiem, dlatego najpierw robią downhill.

welts
Chorąży sztabowy
Posty: 6283
Rejestracja: 02 mar 2013 19:36
Lokalizacja: MACD

Re: WORK SERVICE [WSE] plany przejęć i dywidenda

Postautor: welts » 09 lis 2018 15:16

Okazja :lol:

yksen
Młodszy chorąży
Posty: 650
Rejestracja: 17 maja 2011 15:45

Re: WORK SERVICE [WSE] plany przejęć i dywidenda

Postautor: yksen » 09 lis 2018 16:17

i piękna cofka a leszcz ubrany...

welts
Chorąży sztabowy
Posty: 6283
Rejestracja: 02 mar 2013 19:36
Lokalizacja: MACD

Re: WORK SERVICE [WSE] plany przejęć i dywidenda

Postautor: welts » 10 lis 2018 12:42

ale jeśli się dogadają, to wiesz, co będzie z kursem?
Dogadali się przed switem :?: :lol:

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1803
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: WORK SERVICE [WSE] plany przejęć i dywidenda

Postautor: bullstock » 13 lis 2018 17:04

Nie chcą przestawić wideł, jutro dalsze ssanie.

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1803
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: WORK SERVICE [WSE] plany przejęć i dywidenda

Postautor: bullstock » 14 lis 2018 14:31

Pięknie :P

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1803
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: WORK SERVICE [WSE] plany przejęć i dywidenda

Postautor: bullstock » 19 lis 2018 10:08

ale jeśli się dogadają, to wiesz, co będzie z kursem?
Dogadali się przed switem :?: :lol:
Tak jak tutaj?

https://www.tvp.info/40002159/pawel-gra ... -tylko-vat

pazdzioch
Chorąży sztabowy
Posty: 5830
Rejestracja: 14 kwie 2005 17:28

Re: WORK SERVICE [WSE] plany przejęć i dywidenda

Postautor: pazdzioch » 09 sty 2019 13:59

ale jeśli się dogadają, to wiesz, co będzie z kursem?
Dogadali się przed switem :?: :lol:
Tak jak tutaj?

https://www.tvp.info/40002159/pawel-gra ... -tylko-vat
wyglada na to sama ekipe co na krezusie zeby chociaz poinformowali rynek o wymianach akcji bo wolumen duzy ,a moze tez jest ptaszek :oops:

pazdzioch
Chorąży sztabowy
Posty: 5830
Rejestracja: 14 kwie 2005 17:28

Re: WORK SERVICE [WSE] plany przejęć i dywidenda

Postautor: pazdzioch » 09 sty 2019 16:53

altus technicznie wyglada ladnie ,jakubas bral duzo drozej

pazdzioch
Chorąży sztabowy
Posty: 5830
Rejestracja: 14 kwie 2005 17:28

Re: WORK SERVICE [WSE] plany przejęć i dywidenda

Postautor: pazdzioch » 10 sty 2019 13:48

400% krezus 2 :P


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości