SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

wszystko na temat spółek publicznych
bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1801
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: bullstock » 02 sty 2019 09:16

Dość ważne info dla posiadaczy:

Warszawa, 24.12.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wykreśliła akcje Getin Noble Bank, Gino Rossi, Harper, Open Finance, Sygnity i TXM z poszczególnych indeksów, podała GPW.

Handel zaczynacie o 11.


Apacz
Podporucznik
Posty: 11573
Rejestracja: 15 maja 2010 19:52

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: Apacz » 02 sty 2019 09:52

Witam w Nowym Roku

I dla porzadku - z nowym rokiem nowe notowania (lacznie 50 spolek sie zalapalo)

Giełda informuje, że na podstawie § 5 Uchwały Nr 502/2008 Zarządu Giełdy, GPW dokonała okresowej weryfikacji płynności akcji spółek notowanych na giełdzie. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji i kwalifikacji do Strefy Niższej Płynności zakwalifikowane zostały akcje 50 emitentów

w tym

pod nr 46

PLCMPLD00016 SYGNITY SGN
No risk, no fun :-)

tradecrash
Starszy plutonowy
Posty: 31
Rejestracja: 03 sty 2019 09:38

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: tradecrash » 03 sty 2019 16:35

Nowy gracz...

[2019-01-03 15:43:35] Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 2/2019

Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 3 stycznia 2019 roku otrzymał od Value Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z wydzielonym Subfunduszem 1, reprezentowanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ("Akcjonariusz") zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w którym Akcjonariusz ten poinformował o zwiększeniu jego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Poniżej Spółka przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia:
"Działając w imieniu VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 1339 (dalej zwany "Funduszem") zarządzanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwane "Towarzystwem") wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 1412337, Towarzystwo mając na względzie obowiązek określony w art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (DZ. U. z roku 2016 poz. 1639) (dalej zwana "ustawą o ofercie") niniejszym zawiadamia, że w wyniku powzięcie informacji o dokonanym w dniu 31.12.2018r. wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego spółki Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. F. Klimczaka 1, 02 - 797 Warszawa (dalej "Spółka"), zwiększyła się ogólna liczba głosów posiadanych bezpośrednio przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed rejestracją Fundusz posiadał bezpośrednio 713 740 (siedemset trzynaście tysięcy siedemset czterdzieści) akcji Spółki, reprezentujących 4,58% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 713 740 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,58% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na dzień niniejszego zawiadomienia Fundusz posiada bezpośrednio 5 455 843 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy) akcji Spółki, reprezentujących 23,63% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 5 455 843 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 23,63% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ponadto w wykonaniu obowiązku określonego w art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie Fundusz informuje, że inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają akcji Spółki.

Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

tradecrash
Starszy plutonowy
Posty: 31
Rejestracja: 03 sty 2019 09:38

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: tradecrash » 03 sty 2019 16:38

W tym tygodniu ma być zebranie Zarządu dotyczące m.in. kwalifikacji spółki do strefy niższej płynności.

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1801
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: bullstock » 07 sty 2019 16:42

[2019-01-07 16:38:10] Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 3/2019

Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w toku procesu weryfikacji i agregacji danych finansowych, dokonywanego na potrzeby sporządzenia sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017/2018 (obejmujący okres od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.) oraz w związku z pozostającym w toku procesem badania sprawozdań finansowych przez firmę audytorską, w dniu 7 stycznia 2019 r. została podjęta decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wybranych skonsolidowanych danych finansowych za ww. okres.
Podane niżej dane odbiegają od wartości ujętych w prognozie skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Emitenta na rok obrotowy 2017/2018, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. dla pozycji "wynik z działalności operacyjnej" oraz "EBITDA". Różnica w stosunku do wyniku prezentowanego w zaktualizowanej prognozie, przekazanej przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 55/2018 z dnia 28 września 2018 r. wynika w szczególności z podjęcia w dniu 7 stycznia 2019 r. decyzji o dokonaniu odpisów księgowych dotyczących działalności spółek zależnych od Emitenta na łączną kwotę ok. 10,9 mln zł.
Po ww. korekcie dotyczącej działalności spółek zależnych, wstępne skonsolidowane dane finansowe za rok obrotowy 2017/2018 prezentują się następująco:
a) Przychody netto ze sprzedaży: 288,3 mln zł;
b) Wynik z działalności operacyjnej: -7,3 mln zł;
c) EBITDA: 0,7 mln zł.
Nie uwzględniając obciążenia wyników Spółki i jej Grupy Kapitałowej ww. odpisami związanymi z działalnością spółek zależnych oraz istotnymi zdarzeniami jednorazowymi związanymi z renegocjacją problematycznych kontraktów, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 55/2018, dane finansowe prezentowałyby się następująco:
a) Przychody netto ze sprzedaży: 337,0 mln zł (Emitent prognozował pierwotnie 346,8 mln zł);
b) Zysk z działalności operacyjnej: 19,9 mln zł (Emitent prognozował pierwotnie 12,8 mln zł);
c) EBITDA: 28,0 mln zł (Emitent prognozował pierwotnie 22,3 mln zł).
Jednocześnie Zarząd informuje, że szczegółowe i ostateczne informacje nt. wyników finansowych za rok obrotowy 2017/2018 poddane badaniu przez firmę audytorską zostaną przekazane w sprawozdaniach rocznych, których termin publikacji zaplanowano na dzień 15 stycznia 2019 r.
Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1801
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: bullstock » 07 sty 2019 19:02

jak wam idzie 8) :lol:
Spamuj na płockim śmieciu.

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1801
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: bullstock » 08 sty 2019 16:03

[2019-01-08 16:01:15] Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 4/2019

Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 8 stycznia 2019 roku otrzymał od Esaliens Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z siedzibą w Warszawie ("Akcjonariusz") zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w którym Akcjonariusz ten poinformował o zmianie jego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Poniżej Spółka przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia:
"Z uwagi na powzięcie przez Fundusz informacji o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 grudnia 2018 roku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Sygnity S.A. ("Spółka") w drodze emisji akcji serii AA, uwzględniając art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 512 ze zm.), zwanej dalej "Ustawą", niniejszym zawiadamiamy o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed dniem przedmiotowej rejestracji Fundusz posiadał 1.118.225 akcji Spółki, co stanowiło 7,17% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 1.118.225 głosów z tych akcji, co stanowiło 7,17% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Aktualnie Fundusz posiada 1.118.225 akcji Spółki, co stanowi 4,84% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 1.118.225 głosów z tych akcji, co stanowi 4,84% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Nie występują podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.
W zakresie Funduszu, liczba głosów z akcji, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz pkt 8 Ustawy: brak.
W zakresie Funduszu, łączna suma liczby głosów oraz jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy, wynoszą odpowiednio: 1.118.225 oraz 7,17%."

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
00

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1801
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: bullstock » 08 lut 2019 13:50

Wybicie z diamentu z zasięgiem 5,2 i nowy kontrakt.


[2019-02-08 13:19:20] Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 7/2019

Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Sygnity") niniejszym informuje o zawarciu w dniu 8 lutego 2019 r. pomiędzy Konsorcjum w składzie: Sygnity jako Lider Konsorcjum oraz DHI Polska Sp. z o.o. jako Partner (łącznie jako "Wykonawca"), a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. w Gdyni (dalej jako: "Zamawiający") umowy, której przedmiotem jest wdrożenie systemu zdalnego monitoringu przepływów i rozbiorów wody i ścieków (dalej jako: "Umowa"). Termin realizacji Umowy został określony na III kwartał 2020 r.

Strony Umowy ustaliły, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy wyniesie ok. 30,3 mln złotych brutto, przy czym udział Sygnity jako Lidera Konsorcjum w wynagrodzeniu został przez strony Konsorcjum określony na ok. 16 mln złotych brutto. Na poczet należytego wykonania Umowy, Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości ok. 1,5 mln złotych.

Umowa przewiduje obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego z tytułu wystąpienia określonych zdarzeń, w szczególności dotyczących terminowego i bezusterkowego wykonania przedmiotu Umowy oraz w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający zastrzegł prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Jednocześnie, całkowita odpowiedzialność Wykonawcy względem Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, wliczając w to odpowiedzialność z tytułu kar umownych obejmuje wyłącznie rzeczywistą stratę Zamawiającego, z wyłączeniem w całości utraconych korzyści Zamawiającego, a ponadto ograniczona jest do kwoty wynoszącej 100% wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto wynikającego z Umowy.

Pozostałe warunki realizacji Umowy, w tym w zakresie odpowiedzialności Sygnity z tytułu jej realizacji, jak również możliwości jej wypowiedzenia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
00

Apacz
Podporucznik
Posty: 11573
Rejestracja: 15 maja 2010 19:52

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: Apacz » 11 lut 2019 15:17

Wybicie z diamentu z zasięgiem 5,2 i nowy kontrakt.


[2019-02-08 13:19:20] Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 7/2019

Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Sygnity") niniejszym informuje o zawarciu w dniu 8 lutego 2019 r. pomiędzy Konsorcjum w składzie: Sygnity jako Lider Konsorcjum oraz DHI Polska Sp. z o.o. jako Partner (łącznie jako "Wykonawca"), a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. w Gdyni (dalej jako: "Zamawiający") umowy, której przedmiotem jest wdrożenie systemu zdalnego monitoringu przepływów i rozbiorów wody i ścieków (dalej jako: "Umowa"). Termin realizacji Umowy został określony na III kwartał 2020 r.

Strony Umowy ustaliły, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy wyniesie ok. 30,3 mln złotych brutto, przy czym udział Sygnity jako Lidera Konsorcjum w wynagrodzeniu został przez strony Konsorcjum określony na ok. 16 mln złotych brutto. Na poczet należytego wykonania Umowy, Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości ok. 1,5 mln złotych.

Umowa przewiduje obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego z tytułu wystąpienia określonych zdarzeń, w szczególności dotyczących terminowego i bezusterkowego wykonania przedmiotu Umowy oraz w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający zastrzegł prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Jednocześnie, całkowita odpowiedzialność Wykonawcy względem Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, wliczając w to odpowiedzialność z tytułu kar umownych obejmuje wyłącznie rzeczywistą stratę Zamawiającego, z wyłączeniem w całości utraconych korzyści Zamawiającego, a ponadto ograniczona jest do kwoty wynoszącej 100% wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto wynikającego z Umowy.

Pozostałe warunki realizacji Umowy, w tym w zakresie odpowiedzialności Sygnity z tytułu jej realizacji, jak również możliwości jej wypowiedzenia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
00
Jak ma byc 5,20 to niech bedzie te 5,20

a potem wyzej ! :P
No risk, no fun :-)

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1801
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: bullstock » 11 cze 2019 13:15

CBA w PP i Sygnity, grubo 8)

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1801
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: bullstock » 11 cze 2019 14:33

Czekamy na komentarz spółki, dwóch członków władz zatrzymanych a w parkiecie cisza...

Apacz
Podporucznik
Posty: 11573
Rejestracja: 15 maja 2010 19:52

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: Apacz » 30 lip 2019 16:46

Po Walnym, poczyszczone

Raport bieżący 33/2019

Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (''Spółka'', ''Sygnity'') informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity obradujące w dniu 30 lipca 2019 roku:
1) odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Zdunka, pełniącego dotychczas funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
2) odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Konrada Miterskiego, pełniącego dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej; oraz
3) powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Kwaśniewskiego na okres trwającej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

Informacja nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Piotra Kwaśniewskiego:

Pan Piotr Kwaśniewski posiada wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni z tytułem magistra inżyniera elektroniki. W 1994 roku uzyskał licencje maklera papierów wartościowych. Ukończył także kurs dla doradców inwestycyjnych i dyrektorów finansowych.

Przebieg kariery zawodowej Pana Piotra Kwaśniewskiego:
04.2019 - nadal - Prezes Zarządu Wikana S.A.
12.2017 - nadal - członek Rady Nadzorczej Biomed-Lublin S.A.
12.2017 - nadal - członek Rady Nadzorczej Herkules S.A.
02.2016 - nadal - członek Rady Nadzorczej Triton Development S.A.
05.2015 - nadal - Prezes Zarządu Polski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.
05.2013 - 03.2017 - Członek Rady Nadzorczej Herkules S.A.
04.2013 - 10.2013 - Członek Rady Nadzorczej Bumech S.A.
10.2009 - 05.2017 - Członek Rady Nadzorczej Draszba S.A.
01.2009 - 09.2012 - Prezes Zarządu Sanwil Holding S.A.
01.2009 - 04.2009 - Prezes Zarządu Sanwil Polska Sp. z o.o.
02.2008 - 02.2009 - Prezes Zarządu Masters S.A.
12.2007 - 02.2009 - Prezes Zarządu - MST Deweloper Sp. z o.o. (spółka zależna od MASTERS S.A.)
01.2002 - 04.2006 - Prezes Zarządu - Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor S.A.
1999 - 2002 - członek Rady Nadzorczej - Permedia S.A.
1998 - 2002 - członek Rady Nadzorczej - Lubelskie Fabryki Wag Fawag S.A.
02.1997 - 04.2002 - Prezes Zarządu - Lubelskie Towarzystwo Kapitałowe Sp. z o.o.
2001 - członek Rady Nadzorczej - LZPS Protektor S.A.
08.1996 - 01.1997 - Fabryka samochodów w Lublinie - specjalista ds. operacji finansowych
04.1996 - 07.1996 - Centrum Operacji Kapitałowych BH S.A. - makler papierów wartościowych.
No risk, no fun :-)

PytonTrader
Młodszy chorąży
Posty: 671
Rejestracja: 12 lut 2019 11:22

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: PytonTrader » 14 sie 2019 21:38

Mega wyniki. Troche koncowke zepsuł szeroki

NiKtoś
Starszy chorąży
Posty: 1638
Rejestracja: 13 sie 2017 15:44

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: NiKtoś » 14 sie 2019 22:21

Gwiazda dnia.. Soldny sos dala.. Opylilem wszystko..
Mega wyniki. Troche koncowke zepsuł szeroki

Uparciuch7
Chorąży sztabowy
Posty: 5443
Rejestracja: 31 mar 2009 22:36

Re: SYGNITY [SGN] księga III wezwanie/skup akcji

Postautor: Uparciuch7 » 15 sie 2019 12:26

ktos zebral co nieco !


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: GH05T, Jami, Julian11, melon1, Nowy incoqnito, Patro-KUPUJ_PKC i 218 gości