TELFORCEONE [TFO]

wszystko na temat spółek publicznych
maluch
Chorąży sztabowy
Posty: 4618
Rejestracja: 07 paź 2005 17:43
Lokalizacja: Łódź

TELFORCEONE [TFO]

Postautor: maluch » 12 lis 2012 09:21

No to dają dziś czadu. Wyniki przyzwoite. Spółka dochodowa a wycena przez rynek ma duże pole do popisu :lol: :lol: :lol:


maluch
Chorąży sztabowy
Posty: 4618
Rejestracja: 07 paź 2005 17:43
Lokalizacja: Łódź

Postautor: maluch » 12 lis 2012 09:35

11. Komentarz do wyników TelForceOne
Skonsolidowane przychody grupy kapitałowej TelForceOne w trzecim kwartale 2012
roku wyniosły 28,7 mln zł a w trzecim kwartale 2011 roku 28,0 mln zł co daje 2,5 % wzrostu
przychodów r/r. MarŜa brutto na sprzedaŜy za trzeci kwartał roku 2012 wynosi 8,1 mln zł przy
9,2 mln zł w 2011 roku. Nastąpiło zmniejszenie kosztów sprzedaŜy o 16,9 % w stosunku do
analogicznego okresu roku 2011 oraz obniŜenie kosztów ogólnego zarządu. Narastająco za
trzy kwartały koszty te zmalały o 13,6 % r/r.
Zysk z działalności operacyjnej za trzeci kwartał wyniósł 1,0 mln zł przy 1,2 mln zł
raportowanym za trzeci kwartał roku 2011.
Wskaźniki EBIT i EBITDA za trzy kwartały roku 2012 wynoszą odpowiednio 4 % i 5 %
przy wskaźnikach w analogicznym okresie roku 2011 EBIT 5 % i EBITDA 7 %.
Grupa kapitałowa TelForceOne odnotowała zysk netto za trzy kwartały roku 2012 w
wysokości 495 tys. zł natomiast zysk netto za trzy kwartały roku 2011 wynosił 1 090 tys. zł.
W trzech kwartałach 2012 roku zadłuŜenie długoterminowe zmniejszyło się o 2 179 tys.
zł co wynika z sukcesywnej spłaty rat kredytów długoterminowych. Poziom kredytów
krótkoterminowych zwiększył się o 915 tys. zł w stosunku do stanu na początek roku 2012.
W raportowanym okresie Grupa TelForceOne nie przeprowadziła znaczących inwestycji.
W aktywach zmniejszeniu o 3 370 tys. zł w stosunku do stanu na początek roku 2012
uległa pozycja zapasy natomiast zwiększył się stan naleŜności z tytułu dostaw i usług o 734
tys. zł z jednoczesnym obniŜeniem stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług o 1 739 tys. zł.
Przepływy pienięŜne z działalności operacyjnej za trzy kwartały 2012 roku wyniosły 3 077 tys.
zł tj. o 3,9 % więcej niŜ w analogicznym okresie roku 2011, co obrazuje dobrą sytuację
płatniczą Grupy. Jednocześnie kapitał obrotowy stanowiący 33% wartości aktywów obrotowych
potwierdza sprawność płynnościową Grupy.
Skrócony skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej TelForceOne S.A.
za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 roku
25
12. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego
dotyczy raport
Spółka TelForceOne SA rozpoczęła dostarczanie towarów do nowych sieci marketowch:
Netto oraz PoloMarket i liczy na kontynuację dostaw w kolejnych okresach celem
systematycznego lokowania towarów swoich marek na półkach sklepowych tych sieci będących
duŜymi graczami na rynku. Dostawy kontynuowane są równieŜ do sieci supermarketów EKO
Holding oraz do wszystkich sieci wielko powierzchniowych i specjalistycznych z którymi spółka
miała wcześniej zawarte umowy.
Spółka myPhone z końcem września zakończyła proces reorganizacji oferty, który
polegał na całkowitym ograniczeniu i wyprzedaŜy telefonów z serii Dual Sim. W wyniku
zakończenia tego procesu spółka szacuje, iŜ w IVQ 2012 ulegnie znacznej poprawie wskaźnik
marŜy sprzedaŜy na podstawowych produktach, jakim są telefony komórkowe z serii Simply
Life. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami spółki, odzyskane środki finansowe z wyprzedaŜy
modeli DualSIM zostały zainwestowane w znaczące wzmocnienie podstawowej działalności -
modele z serii Simply Life (telefony proste w obsłudze). Efekt tych działań będzie widoczny
juŜ w IVQ2012 w postaci znaczącego dla spółki wzrostu sprzedaŜy tychŜe modeli.
Kontynuowane są równieŜ prace developerskie nad nowymi projektami, w szczególności nad
projektem nowej marki tabletów myTAB.
Dzięki wzmoŜonej pracy nad projektem myTAB spółce udało się pomyślnie zakończyć
całkowity proces wdroŜeniowy i produkcyjny pierwszej partii tabletów. JuŜ pod koniec IIIQ12
dwa pierwsze modele tabletów myTAB trafiły do sprzedaŜy w Polsce, Czechy , Słowacja ,
Słowenia , Węgry , Estonia , Litwa , Białoruś. Dzięki ścisłej współpracy ze wszystkimi
największymi sieciami sprzedaŜy detalicznej w Polsce i za granicą, spółka myPhone szacuje, iŜ
do końca 2013r. wprowadzi na rynek ponad 30 tys. tabletów pod marką własną.
Pod koniec IIIQ12 spółka podpisała aneks do wcześniejszej umowy dystrybucyjnej z
izraelskim partnerem handlowym na nowy model DECO, który niebawem trafi do tamtejszego
operatora U-PHONE, a obecnie jest sprzedawany w ponad 300 sklepach detalicznych w Izraelu.
Spółka myPhone zacieśniła równieŜ w okresie sprawozdawczym współpracę z największą
siecią sprzedaŜy detalicznej w Polsce w efekcie czego juŜ w IVQ12 zrealizuje nowe dostawy, w
tym równieŜ znaczące promocje na nowe produkty spółki.
Sieć sprzedaŜy Teletorium rozwijała się w planowym tempie. Po otwarciu kolejnych
4 lokalizacji, m.in. we wrocławskiej Galerii Handlowej Sky Tower sieć na koniec września liczyła
104 stoiska, co oznacza wzrost ilości punktów o ponad 30% w stosunku stanu na koniec IIIQ11
kiedy to sieć liczyła 78 stoisk. Trwają negocjacje dotyczące otwarć kolejnych kilku lokalizacji w
czwartym kwartale br.
Korzystne wyniki finansowe spółki oraz konsekwentna realizacja strategii rozwoju i
bieŜących planów finansowych skutkowały zawarciem z bankiem finansującym aneksu o
zwiększenie limitu kredytowego o 800 tys. zł do umowy kredytowej. Celem dodatkowego
finansowania jest zwiększenia akcji handlowej związanej z zaopatrywaniem sieci franczyzowej
o nowe grupy towarowe.
Spółka R2Invest podjęła decyzję o ograniczeniu zakresu nisko wolumenowej
produkcji własnej na rzecz zwiększenia portofolio oferty handlowej dedykowanej do
specjalistycznych punktów i sieci serwisowych. Działanie to powinno skutkować zwiększeniem
rentowności juŜ w czwartym kwartale br.
Skrócony skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej TelForceOne S.A.
za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 roku
26
W dniu 31 sierpnia 2012 roku zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na
GPW akcje TelForceOne w ilości 130.500 sztuk, na podstawie uchwał Zarządu KDPW S.A. i
uchwały Zarządu GPW S.A. Wprowadzenie do obrotu w/w akcji było konsekwencją realizacji
Programu Motywacyjnego za lata 2007-2009. Wraz z ich rejestracją nastąpiło całkowite
wygaszenie Programu Motywacyjnego.
W ramach satysfakcjonującej współpracy z bankiem finansującym, Emitent zawarł aneks
do Umowy kredytowej, której przedmiotem jest kredyt o limit wierzytelności, zgodnie z którym
wola obu stron umowy było, z uwagi na odnawialny charakter kredytu obrotowego, odnowiony
został termin uregulowania limitu, terminem na dzień 28 lutego 2013 roku. Natomiast spółka
Teletorium na mocy aneksu z 23.10.2012 roku zwiększyła limit kredytowy z bankiem
finansującym o kwotę 800 tys. zł.
We wrześniu 2012 roku Zarząd Spółki TelForceOne S.A. podjął decyzję o przystąpieniu
do Programu Wspierania Płynności, celem poprawy płynności akcji Spółki oraz zapewnienia
jeszcze lepszej transparentności Emitenta.

SirVulcano
Chorąży sztabowy
Posty: 5557
Rejestracja: 14 kwie 2005 17:28
Lokalizacja: Szczecin MegaCity

Postautor: SirVulcano » 12 lis 2012 09:53

Ale explozja.. Ale do d..z taka spolka niestety.. Gruby cisnie rok po czym w 2 dni odrabia straty.. Nie do gry...

maluch
Chorąży sztabowy
Posty: 4618
Rejestracja: 07 paź 2005 17:43
Lokalizacja: Łódź

Postautor: maluch » 12 lis 2012 10:00

Od czegoś trzeba zaczynać ruch w górę :lol: :lol: :lol:

maluch
Chorąży sztabowy
Posty: 4618
Rejestracja: 07 paź 2005 17:43
Lokalizacja: Łódź

Postautor: maluch » 12 lis 2012 10:06

Kolejna uśpiona spółka z niskim kursem to Wandalex i na dodatek płacąca dywidendy z zysku a wyniki już 14 listopada :lol: :lol: :lol:

maluch
Chorąży sztabowy
Posty: 4618
Rejestracja: 07 paź 2005 17:43
Lokalizacja: Łódź

Postautor: maluch » 12 lis 2012 13:23

Ciekawe czy górne widły dziś spółka zaliczy. Na razie kurs przez chwilę był blisko na tym poziomie :lol: :lol: :lol:

maluch
Chorąży sztabowy
Posty: 4618
Rejestracja: 07 paź 2005 17:43
Lokalizacja: Łódź

Postautor: maluch » 12 lis 2012 17:18

No i co drugie dziś górne widły. Pokonanie 2 zł to juz betka. Droga do przywoitej wyceny min. 5 zl jeszcze daleka :lol: :lol: :lol:

PanieCoPan
Chorąży
Posty: 732
Rejestracja: 16 gru 2009 18:45

Postautor: PanieCoPan » 12 lis 2012 20:41


RedBerries1
Chorąży sztabowy
Posty: 5138
Rejestracja: 04 sie 2008 07:10

Postautor: RedBerries1 » 12 lis 2012 20:47

:D

maluch
Chorąży sztabowy
Posty: 4618
Rejestracja: 07 paź 2005 17:43
Lokalizacja: Łódź

Postautor: maluch » 13 lis 2012 09:20

Dziś pędzim dalej, bo wycena nadal śmieszna :lol: :lol: :lol:

kecaj84
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3311
Rejestracja: 25 lis 2008 09:40
Lokalizacja: 3City

Postautor: kecaj84 » 06 gru 2012 10:57

Co dalej? :idea:
--------------------------------------------------------------------------Strategia ochronna...

Gliptodon
Sierżant sztabowy
Posty: 123
Rejestracja: 03 cze 2011 16:42

Postautor: Gliptodon » 06 gru 2012 22:07

Co dalej? :idea:
namalowali jakąś chorągiewkę, poczekamy, zobaczymy czy wystarczy sil na kolejny maszt

kecaj84
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3311
Rejestracja: 25 lis 2008 09:40
Lokalizacja: 3City

Postautor: kecaj84 » 07 gru 2012 12:23

Obrazek
--------------------------------------------------------------------------Strategia ochronna...

hektor
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 7987
Rejestracja: 23 lut 2008 19:34

Postautor: hektor » 07 gru 2012 13:13

szkoda, że nie wiemy z kim rozmawiali o fuzji?

kecaj84
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3311
Rejestracja: 25 lis 2008 09:40
Lokalizacja: 3City

Postautor: kecaj84 » 13 gru 2012 11:48

Cichosza... a odpał i tak będzie :wink:
Edit:
Obrazek
--------------------------------------------------------------------------Strategia ochronna...


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości