ATLAS ESTATES [ATL] - najmniejszy FF na GPW, czy kurs się odrodzi.

wszystko na temat spółek publicznych
Gold Man Sucks
Plutonowy
Posty: 10
Rejestracja: 10 lut 2018 18:15

Re: ATLAS ESTATES - najmniejszy FF na GPW, czy kurs się odrodzi.

Postautor: Gold Man Sucks » 27 lut 2018 11:41

Może być też tak, że ktoś lepiej poinformowany ucieka z akcji. Niestety robi to po coraz niższej cenie i z większą determinacją.


bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1619
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: ATLAS ESTATES - najmniejszy FF na GPW, czy kurs się odrodzi.

Postautor: bullstock » 27 lut 2018 17:56

ATLASEST (ATL): Aneks do umowy pożyczki z większościowym akcjonariuszem (raport nr 3/2018)
27.02.2018 16:57


Raport bieżący nr 3/2018

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Aneks do umowy pożyczki z większościowym akcjonariuszemRaport bieżący nr 3/2018, opublikowany w dniu 27 lutego 2018Rada Dyrektorów spółki Atlas Estates Limited ("AEL?) informuje, że w dniu 27 lutego 2018 r. AEL zawarł z Fragiolig Holdings Limited z siedzibą na Cyprze ("Pożyczkodawca?) aneks nr 5 ("Aneks?) do umowy pożyczki opisanej w raporcie bieżącym nr 18/2016 ("Pożyczka?).W Aneksie AEL oraz Pożyczkodawca uzgodnili, że ostateczna data spłaty Pożyczki zostanie przesunięta do dnia 30 maja 2018.Do dnia spłaty Pożyczka będzie nieoprocentowana.

Pożyczkodawca jest większościowym akcjonariuszem AEL.Podstawa prawna: Artykuł 17 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1619
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: ATLAS ESTATES - najmniejszy FF na GPW, czy kurs się odrodzi.

Postautor: bullstock » 28 lut 2018 09:56

à propos pożyczki...

(e) W listopadzie 2016 r. Atlas Estates Limited („AEL”) otrzymała pożyczkę od akcjonariusza
większościowego – Fragiolig Holdings Limited („Fragiolig”) w kwocie 3,5 mln EUR. Ostateczną datę
spłaty pożyczki określono na 30 stycznia 2017 r., jednak w styczniu 2017 r. została ona przesunięta na
30 listopada 2017 r. W marcu 2017 r. AEL uzyskała dodatkową kwotę 3,75 mln EUR, w związku z czym
kwota pożyczki została zwiększona do 7,25 mln EUR. We wrześniu 2017 r. AEL dokonała spłaty kwoty
2,3 mln EUR, w związku z czym na dzień 30 września 2017 r. saldo pożyczki wyniosło 4,95 mln EUR.
Do daty spłaty pożyczka jest nieoprocentowana.
Ponadto 31 stycznia 2017 r. AEL zawarła z Fragiolig umowę opcji, na podstawie której AEL udzieliła
Fragiolig opcji nabycia (za pośrednictwem spółek zależnych AEL) całości lub części udziału w spółce
zależnej pośrednio HPO AEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w
Warszawie („HPO”). Opcja nabycia może być wykonana przez Fragiolig do dnia 30 listopada 2017 r. Po
wykonaniu opcji przez Fragiolig, AEL sprzeda całość lub część udziału w HPO za cenę ustaloną na
podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę wyznaczonego przez AEL w porozumieniu z
Fragiolig.
W listopadzie 2017 r. AEL dokonała dodatkowej spłaty pożyczki w wysokości 3 mln EUR.

Gold Man Sucks
Plutonowy
Posty: 10
Rejestracja: 10 lut 2018 18:15

Re: ATLAS ESTATES - najmniejszy FF na GPW, czy kurs się odrodzi.

Postautor: Gold Man Sucks » 01 mar 2018 08:19

Jestem chyba za głupi na tą spółkę bo nic nie rozumiem...

Gold Man Sucks
Plutonowy
Posty: 10
Rejestracja: 10 lut 2018 18:15

Re: ATLAS ESTATES - najmniejszy FF na GPW, czy kurs się odrodzi.

Postautor: Gold Man Sucks » 07 mar 2018 13:51

Potrzymają kurs ile trzeba poniżej 1 zł i ogłoszą wezwanie po śmiesznej cenie. Do tego to chyba zmierza.

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1619
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: ATLAS ESTATES - najmniejszy FF na GPW, czy kurs się odrodzi.

Postautor: bullstock » 26 mar 2018 14:28

ATLAS ESTATES LIMITED
5
List Przewodniczącego Rady Dyrektorów
Szanowni Akcjonariusze!
Z przyjemnością przekazuję Państwu skonsolidowane wyniki finansowe Atlas Estates Limited („Atlas”, „Spółka”) i jej
jednostek zależnych (łącznie „Grupa”) za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
Biorąc pod uwagę warunki panujące obecnie na rynkach finansowych, priorytetem jest dla nas poprawa płynności,
zapewnienie sobie dostępu do kapitału i nabywanie nowych gruntów pod inwestycje. Osiągnięcie tych celów ma
szczególne znaczenie dla Grupy, ponieważ stanowi podstawę działań podejmowanych w celu ukończenia obecnie
realizowanych inwestycji, a jednocześnie sprzyja rozwojowi prowadzonej działalności.
Mimo trudnych warunków prowadzenia działalności Grupa osiągnęła kilka kluczowych celów:
- W dniu 19 września 2017 r. Grupa spełniła wszystkie warunki wynikające z umowy z Erste Group Bank AG
zawartej w dniu 14 września 2016 r. W wyniku sfinalizowania tej transakcji bank Erste Group Bank AG przeniósł
na rzecz Grupy Atlas pozostałą kwotę kredytu udzielonego na finansowanie projektu Millennium Plaza
(w wysokości 19,5 mln EUR) za zdyskontowaną cenę wynoszącą 1 EUR. W rezultacie Grupa wykazała w
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2017 przychody finansowe w kwocie 19,5 mln EUR (więcej
informacji na ten temat znajduje się na str. 11);
- Ponadto przed sfinalizowaniem transakcji, o której mowa powyżej, w dniu 13 września 2017 r. Grupa
zorganizowała nowe finansowanie projektu Millennium Plaza, które zostało udzielone przez
Bank Zachodni WBK S.A. do 2022 r. (więcej informacji na ten temat znajduje się na str. 11 - Nowy kredyt). Było
to dla Grupy istotne osiągnięcie, gdyż umożliwiło zakończenie procesu restrukturyzacji zadłużenia w Erste
Group Bank AG rozpoczętego jeszcze w 2010 r.;
- W sierpniu 2017 r. Grupa zakończyła realizację robót budowlanych w ramach drugiego etapu inwestycji
Apartamenty przy Krasińskiego w Warszawie i dokonała całkowitej spłaty kredytu bankowego w kwocie 2,2 mln
EUR udzielonego na ten projekt. Do 31 grudnia 2017 r. w ramach przedsprzedaży nabywców znalazło 96%
apartamentów.
Wykazane wyniki
Na dzień 31 grudnia 2017 r. podstawowa wartość aktywów netto Grupy wynosiła 85,1 mln EUR.
Wzrost podstawowej wartości aktywów netto o 16,8 mln EUR w stosunku do poziomu 68,2 mln EUR odnotowanego na
dzień 31 grudnia 2016 r. wynikał przede wszystkim z zysku brutto wykazanego przez Grupę w kwocie 11,9 mln EUR
oraz wzrostu innych całkowitych dochodów o 5,2 mln EUR.
Głównymi czynnikami tego wzrostu są:
- umorzenie kredytu na kwotę 19,5 mln EUR, o którym mowa powyżej; oraz
- zysk netto z tytułu różnic kursowych w kwocie 7,5 mln EUR; częściowo zniwelowane przez:
- zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych o 4,7 mln EUR według stanu na 31 grudnia 2017 r.; oraz
- wynagrodzenie za wyniki w kwocie 8,6 mln EUR płatne na rzecz Zarządzającego Nieruchomościami.
Pozostałym czynnikiem wpływającym na aktywa netto, który nie został rozpoznany w zysku netto jest aktualizacja
wyceny hoteli (wzrost o 1,7 mln EUR) na 31 grudnia 2017 r.
Zysk po opodatkowaniu wyniósł w 2017 r. 11,6 mln EUR, wobec 2,3 mln EUR w 2016 r. Na tak istotną poprawę wyniku
złożyły się przede wszystkim:
- umorzenie kredytu bankowego na kwotę 19,5 mln EUR, w wyniku którego przychody finansowe wzrosły z 0,1 mln EUR
w 2016 r. do 19,9 mln EUR w 2017 r.;
- korzystne zmiany poziomu różnic kursowych − zysk w wysokości 3,0 mln EUR w 2017 r. w porównaniu ze stratą w
wysokości 3,0 mln EUR w 2016 r. głównie w wyniku osłabienia złotego względem euro w 2016 roku wobec umocnienia
się złotego względem euro w 2017 roku, zniwelowane przez:
- wynagrodzenie za wyniki w kwocie 8,6 mln EUR pobrane przez Zarządzającego Nieruchomościami w związku z
poprawą wyników Grupy (opisane na str. 35);
- zmianę wyceny nieruchomości inwestycyjnych: w 2016 odnotowano wzrost ich wartości o 3,3 mln EUR, natomiast w
2017 r. spadek o 4,7 mln EUR, głównie w wyniku zmiany wyceny budynku Millennium Plaza.

Chemik
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2258
Rejestracja: 14 kwie 2005 17:28

Re: ATLAS ESTATES - najmniejszy FF na GPW, czy kurs się odrodzi.

Postautor: Chemik » 30 mar 2018 13:37

Przedrukuję swoje przemyślenia z bankiera. Chyba dołek zaliczony i lecimy w górę.
Spółka ma w tej chwili na aktywach Core same kredyty długookresowe na głównych nieruchomościach. Kredyty na Węgrzech nie są zabezpieczane przez spółkę matkę a wartości w bilansie nieruchomości węgierskich są równe wartości kredytów. Jak banki wypowiedzą, to upadnie spółka węgierska i nie ma to żadnego wpływy na Atlasa, bo te kredyty nie są zabezpieczane przez spółkę matkę ani inne spółki atlasa. Wręcz polepszyłby się wtedy bilans. Pewnie czekają, aż bank umorzy część kredytów, w zamian za spłatę pozostałej części, tak jak zrobili to Millenium, lub aż bank znajdzie jakiegoś kupującego tak jak banki próbowały to zrobić w przypadku Millenium.
Zarządzający pobiera duże wynagrodzenie, ale rzeczywiście kreuje wartość. Wyprowadził już w zeszłym roku spółkę na prostą i praktycznie nie potrzebuje już nic robić. Teraz tylko spłacać z dochodów.
Ja osobiście nie biorę pod uwagę mieszkań, tylko hotele i biurowce. Spółka ma 30 mil. Euro rocznie przychodów i zysku na sprzedaży 12 mil. euro, a kosztów finansowych z odsetek zaledwie niecałe 3 mil.
Rozgrywający jest jeden i może zrobić z nią wszystko, ale przez te wiele lat nie wykonał żadnych wrogich ruchów w stosunku do mniejszościowych. Myślę, że na spółkę przyjdzie w krótkim okresie czas wzrostów, corocznych zysków oraz dobrych wiadomości.
Ja w ostatnich dniach dobrałem w dołku.
Atlas Estates

AdamKruchy
Starszy chorąży
Posty: 1854
Rejestracja: 01 sie 2017 14:01

Re: ATLAS ESTATES [ATL] - najmniejszy FF na GPW, czy kurs się odrodzi.

Postautor: AdamKruchy » 15 lip 2018 20:49

Atlas Estates - próba ataku na nowe szczyty???

https://lepszynizfunduszepl.blogspot.co ... wacji.html
8) 8) 8)

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1619
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: ATLAS ESTATES [ATL] - najmniejszy FF na GPW, czy kurs się odrodzi.

Postautor: bullstock » 16 lip 2018 11:53

ATLASEST (ATL): Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 12 lipca 2018 r. (raport nr 6/2018)
12.07.2018 16:30


Raport bieżący nr 6/2018

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Raport bieżący nr 6/2018 z dnia 12 lipca 2018 rokuAtlas Estates LimitedZwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 12 lipca 2018 r.Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited ("Spółka?) niniejszym informuje, że na Zwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu Spółki ("ZWZ?), które odbyło się 12 lipca 2018 r. wszystkie uchwały które zostały opublikowane w zawiadomieniu o zwołaniu ZWZ z dnia 15 czerwca 2018 r. zostały podjęte jednomyślnie. Żadnych sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono.Na ZWZ podjęto, zgodnie z zawiadomieniem o zwołaniu ZWZ z dnia 15 czerwca 2018 roku, uchwały o następującej treści:UCHWALONO jednomyślnie zatwierdzenie Raportu Dyrektorów oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku. Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco:Za: 41.430.570 akcji, stanowiące 88.43 % kapitału zakładowego Spółki

Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki

Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego SpółkiUCHWALONO ponowne powołanie Pana Marka Chasey jako Dyrektora Spółki. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco:Za: 41.430.570 akcji, stanowiące 88.43 % kapitału zakładowego Spółki

Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki

Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego SpółkiUCHWALONO jednomyślnie ponowne powołanie BDO LLP na stanowisko biegłego rewidenta Spółki od momentu zakończenia ZWZ do czasu odbycia kolejnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, na którym zostaną przedstawione Spółce sprowadzania oraz upoważnienie BDO LLP do dokonania przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018 i dokonanie audytu skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2018.

Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco:Za: 41.430.570 akcji, stanowiące 88.43 % kapitału zakładowego Spółki

Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki

Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego SpółkiUCHWALONO jednomyślnie że wysokość wynagrodzenia dla BDO LPP będzie ustalona przez Dyrektorów Spółki.

Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco:Za: 41.430.570 akcji, stanowiące 88.43 % kapitału zakładowego Spółki

Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki

Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego SpółkiUCHWALONO jednomyślnie, że Spółka może inwestować w Wielkiej Brytanii oraz Europie Zachodniej, po zapewnieniu przestrzegania wszelkich wymogów ustawowych i prawnych.

Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco:Za: 41.430.570 akcji, stanowiące 88.43 % kapitału zakładowego Spółki

Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki

Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego SpółkiŻadnych innych uchwał nie podjętoTreść zawiadomienia o zwołaniu ZWZ jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod

adresem: www.atlasestates.com

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1619
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: ATLAS ESTATES [ATL] - najmniejszy FF na GPW, czy kurs się odrodzi.

Postautor: bullstock » 16 lip 2018 12:01

Realny free float to kilkaset tysięcy akcji, biorąc pod uwagę akcje własne w ilości 3500000 szt. bez prawa do głosu i dywidendy.


ATLASEST (ATL): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZwyczajnymWalnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 lipca 2018 r. (raport nr 7/2018)
13.07.2018 10:15


Raport bieżący nr 7/2018

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Raport Bieżący nr 7/2018 z dnia 13.07.2018Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 lipca 2018 r.Działając zgodnie z art.70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Rada Dyrektorów spółki Atlas Estates Limited ("Spółka?) przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 12 lipca 2018 r., na którym to Zgromadzeniu było wykonywanych 41.430.570 głosów z posiadanych akcji.lp. Nazwa akcjonariusza (posiadającego co najmniej 5% głosów na ZWZ z dnia 12 lipca 2018 roku) Liczba posiadanych akcji Procentowy udział posiadanych akcji w ogólnej liczbie akcji posiadających prawo głosu Liczba akcji z których było wykonywane prawo głosu na ZWZ Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ (w stosunku do głosów tam wykonywanych)

1. Atlas International Holdings Limited 6.461.425 13,82% 6.461.425 15,60%

2. Euroclear Nominees Limited 40.298.655 86.17% 34.961.145 84,38%W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

Atlas Management Company Limited

Ziv Zviel Tel: +48 (0) 22 208 07 00

Maitland Administration (Guernsey) Limited

Gareth Smith/Elaine Smeja Tel: +44 (0) 1481 749360

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1619
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: ATLAS ESTATES [ATL] - najmniejszy FF na GPW, czy kurs się odrodzi.

Postautor: bullstock » 27 lip 2018 12:12

Atlas Estates - próba ataku na nowe szczyty???

https://lepszynizfunduszepl.blogspot.co ... wacji.html
Żydowski właściciel nie jest zainteresowany wzrostem kursu od momentu wejścia na GPW, więc zapomnij o ataku, no chyba, że w strefie Gazy.

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1619
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: ATLAS ESTATES [ATL] - najmniejszy FF na GPW, czy kurs się odrodzi.

Postautor: bullstock » 13 sie 2018 09:42

Atlas Estates - próba ataku na nowe szczyty???

https://lepszynizfunduszepl.blogspot.co ... wacji.html
Co z tym atakiem? Bloga nie ma, ataku też :P

AdamKruchy
Starszy chorąży
Posty: 1854
Rejestracja: 01 sie 2017 14:01

Re: ATLAS ESTATES [ATL] - najmniejszy FF na GPW, czy kurs się odrodzi.

Postautor: AdamKruchy » 13 sie 2018 16:34

Atlas Estates - próba ataku na nowe szczyty???

https://lepszynizfunduszepl.blogspot.co ... wacji.html
Żydowski właściciel nie jest zainteresowany wzrostem kursu od momentu wejścia na GPW, więc zapomnij o ataku, no chyba, że w strefie Gazy.

Dobry tekst, prawie się polałem Pepsi :lol: :lol: :lol: Dobre
8) 8) 8)

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1619
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: ATLAS ESTATES [ATL] - najmniejszy FF na GPW, czy kurs się odrodzi.

Postautor: bullstock » 06 wrz 2018 11:40

Wybrane dane finansowe
Wybrane pozycje skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
Sześć miesięcy
zakończone Rok zakończony
Sześć miesięcy
zakończone
30 czerwca 2018 r. 31 grudnia 2017 r. 30 czerwca 2017 r.
(niebadane) (badane) (niebadane)
w tys. EUR w tys. EUR
Przychody 28 842 35 435 15 219
Zysk brutto ze sprzedaży 10 127 12 721 6 454
Zwiększenie/(zmniejszenie) wartości
nieruchomości inwestycyjnych 2 476 (4 748) (4 333)
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 9 111 (7 659) (1 245)
Zysk brutto 5 189 11 887 477
Zysk za okres 3 881 11 587 670
Zysk przypisany akcjonariuszom
Jednostki Dominującej 3 881 11 587 670
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej 5 359 21 248 5 038
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej (997) (907) (231)
Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej (1 862) (13 930) (2 765)
Zwiększenie stanu środków pieniężnych
netto 1 850 6 906 2 294
Aktywa trwałe 190 540 190 894 188 101
Aktywa obrotowe 30 371 37 999 39 105
Aktywa ogółem 220 911 228 893 227 206
Zobowiązania krótkoterminowe (38 276) (54 904) (86 459)
Zobowiązania długoterminowe (93 661) (88 925) (68 412)
Zobowiązania ogółem (131 937) (143 829) (154 871)
Podstawowa wartość aktywów netto (1) 88 974 85 064 72 335
Liczba wyemitowanych akcji 46 852 014 46 852 014 46 852 014
Zysk na akcję (w eurocentach) 8,3 24,7 1,4
Podstawowa wartość aktywów netto na
akcję (EUR) 1,9 1,8 1,5

List Przewodniczącego Rady Dyrektorów
Szanowni Akcjonariusze!
Z przyjemnością przekazuję Państwu śródroczny skrócony skonsolidowany raport Atlas Estates Limited („Atlas”,
„Spółka”) i jej jednostek zależnych (łącznie „Grupa”) za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r., który
nie był przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.
Biorąc pod uwagę warunki panujące obecnie na rynkach finansowych, priorytetem jest dla nas poprawa płynności,
zapewnienie sobie dostępu do kapitału i nabywanie nowych gruntów pod inwestycje. Osiągnięcie tych celów ma
szczególne znaczenie dla Grupy, ponieważ stanowi podstawę działań podejmowanych w celu ukończenia obecnie
realizowanych inwestycji, a jednocześnie sprzyja rozwojowi prowadzonej działalności.
Mimo trudnych warunków prowadzenia działalności Grupa osiągnęła kilka kluczowych celów:
- W pierwszej połowie 2018 r. Grupa sfinalizowała sprzedaż 103 apartamentów w ramach drugiego etapu
inwestycji Apartamenty przy Krasińskiego w Warszawie, realizując zysk brutto ze sprzedaży w wysokości
3,7 mln EUR. Do dnia 30 czerwca 2018 r. w ramach umów sprzedaży i przedsprzedaży nabywców znalazło
99% apartamentów.
- Ponadto w lutym 2018 r. Grupie udało się zwiększyć istniejący limit kredytu udzielonego w związku z
projektem Hilton oraz pozyskać dodatkowe środki kredytowe w wysokości 3,5 mln EUR na finansowanie
wydatków związanych z projektem Hilton i innych projektów Atlas.
Wyniki wykazane za pierwsze półrocze
Na dzień 30 czerwca 2018 r. podstawowa wartość aktywów netto Grupy wynosiła 89,0 mln EUR.
Na wzrost podstawowej wartości aktywów netto o 3,9 mln EUR (tj. o 5%) w stosunku do poziomu 85,1 mln EUR
odnotowanego na dzień 31 grudnia 2017 r. złożyły się przede wszystkim następujące czynniki:
- wyższa o 4,9 mln EUR wycena hotelu Hilton na 30 czerwca 2018 r.,
- amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych (odpis za rok w kwocie 1,1 mln EUR dokonany w pierwszej połowie
2018 r.).
Po pierwszym półroczu zakończonym 30 czerwca 2018 r. zysk po opodatkowaniu wyniósł 3,9 mln EUR wobec zysku
netto w wysokości 0,7 mln EUR odnotowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Na tak istotną poprawę wyniku złożyły się przede wszystkim:
- zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 3,7 mln EUR, o którym mowa powyżej, zrealizowany w związku z
zakończeniem w pierwszej połowie 2018 r. sprzedaży w ramach drugiego etapu inwestycji Apartamenty przy
Krasińskiego w Warszawie;
- zmiana wyceny nieruchomości inwestycyjnej (Atlas Tower, poprzednia nazwa: Millennium Plaza) ze spadku jej
wartości wynoszącym 4,3 mln EUR w I poł. 2017 r., do wzrostu jej wartości wynoszącym 2,5 mln EUR odnotowanego
w I poł. 2018 r., częściowo zniwelowana przez:
- zmiany poziomu różnic kursowych z zysku w kwocie 2,9 mln EUR w I poł. 2017 r. na stratę w kwocie 1,9 mln EUR w
I poł. 2018 r., głównie za sprawą umocnienia się walut krajowych w I poł. 2017 r. wobec 5-procentowego spadku
kursu PLN i 6-procentowego obniżenia kursu HUF w I poł. 2018 r.

bullstock
Starszy chorąży
Posty: 1619
Rejestracja: 05 lis 2006 11:53

Re: ATLAS ESTATES [ATL] - najmniejszy FF na GPW, czy kurs się odrodzi.

Postautor: bullstock » 06 wrz 2018 12:48

Wycena 37 mln, a samego cashu ponad 72 mln PLN, witajcie w Israelu :lol:


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości