POLIMEX MOSTOSTAL SIEDLCE [PXM] część V Życie od nowa

wszystko na temat spółek publicznych
Troglodyta2
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3907
Rejestracja: 20 lip 2013 16:07

POLIMEX MOSTOSTAL SIEDLCE [PXM] część V Życie od nowa

Postautor: Troglodyta2 » 04 gru 2014 16:26

Po Walnym w dniu 4/12/2014 zaczynamy "Życie od nowa"

Link do czesci IV

http://forum.parkiet.com/viewtopic.php? ... 29#8389929
Gielda w ruinie :-(

Kiedy w końcu odbijamy od dna ??


Neuter
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 7817
Rejestracja: 12 kwie 2014 22:02

Postautor: Neuter » 04 gru 2014 16:28

Szybki jestes

Na koniec starej, czyli poczatek nowej kurs zaledwie 8 groszy :!:
W 2007 r PO dostalo o milion wiecej glosow suwerena
niz Pis w 2015 a nie rzucalo sie na Konstytucje !

Apacz
Podporucznik
Posty: 11573
Rejestracja: 15 maja 2010 19:52

Postautor: Apacz » 04 gru 2014 16:31

na koniec nowej musi być dużo wyżej

zresztą nie czekajmy tak długo z tymi wzrostami :lol:
No risk, no fun :-)

bibetka
Starszy sierżant
Posty: 98
Rejestracja: 09 wrz 2014 10:54

Postautor: bibetka » 04 gru 2014 17:58

na koniec nowej musi być dużo wyżej

zresztą nie czekajmy tak długo z tymi wzrostami :lol:
Jestem za :lol:

Czarna.koszula
Podporucznik
Posty: 17465
Rejestracja: 22 wrz 2012 22:49

Postautor: Czarna.koszula » 04 gru 2014 19:47

POLIMEX-MOSTOSTAL SA wniesieniu pozwu wzajemnego przeciwko spółce
Raport bieżący 201/2014
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42 ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu wczorajszym otrzymała od pełnomocnika procesowego pozew wzajemny złożony przez Skarb Państwa reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad ("GDDKiA") przeciwko konsorcjum firm: Polimex-Mostostal S.A., Doprastav a.s., MSF Engenharia S.A. oraz MSF Polska Sp. z o.o. Wartość przedmiotu sporu wynosi 192.611.293,57 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 57/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia zapłaty. Przedmiotem pozwu wzajemnego jest roszczenie Skarbu Państwa GDDKiA o zapłatę kara umownej z tytułu odstąpienia GDDKiA od umowy oraz odsetek od tej kwoty, kary umownej za niewykonanie w terminie określonych elementów robót budowlanych oraz wierzytelności z tytułu roszczeń regresowych w związku z dokonaniem płatności wynagrodzenia przez GDDKiA na rzecz dostawców Emitenta.

Emitent kwestionuje w całości zasadność roszczeń zgłaszanych przez GDDKiA.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 8 oraz § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.ladnie po NWZA poinformowali, ciekae co na to akcjonariusze PKO i PEO

grubygrubas
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2447
Rejestracja: 28 lis 2014 21:28

Postautor: grubygrubas » 04 gru 2014 19:52

groszowki do piachu !

bibetka
Starszy sierżant
Posty: 98
Rejestracja: 09 wrz 2014 10:54

Postautor: bibetka » 04 gru 2014 20:17

groszowki do piachu !
PXM już niedługo nie będzie groszówką a co do GDDKiA to myślę, że przed porozumieniem muszą się trochę podrapać.

Podpisali list intencyjny, p.o. prezesa mówił, że chcą się dogadać. jedni i drudzy kierują sprawy do sądu aby mieć lepszą pozycję negocjacyjną.

Akcjonariusze doskonale znają sytuację (w końcu brali udział w restrukturyzacji) PXM również dotyczącą sporów z GDDKiA.

Neuter
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 7817
Rejestracja: 12 kwie 2014 22:02

Postautor: Neuter » 05 gru 2014 00:03

laczne "euro-pozwy" przeciwko Skarbowi Panstwa i jego agendom to ponad 11 miliardow zeta
W 2007 r PO dostalo o milion wiecej glosow suwerena
niz Pis w 2015 a nie rzucalo sie na Konstytucje !

Troglodyta2
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3907
Rejestracja: 20 lip 2013 16:07

Postautor: Troglodyta2 » 05 gru 2014 09:19

a tu o innych pozwach

Polimex-Mostostal chce rekompensaty

Adam Roguski 05-12-2014, ostatnia aktualizacja 05-12-2014 05:00

Firma będzie dochodzić roszczeń od byłych członków zarządu w związku z 800 tys. zł kary od KNF oraz wypłatą nienależnych premii.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy upoważniło zarząd Polimeksu do wystąpienia z roszczeniami do byłych członków zarządu – prezesa Konrada Jaskóły, Aleksandra Jonka, Grzegorza Szkopka i Zygmunta Artwika – którzy podpisali się pod sprawozdaniami finansowymi za 2011 r. Dokumenty za nierzetelne uznała Komisja Nadzoru Finansowego, głównie w zakresie nieprawidłowości związanych z wyceną kontraktów drogowych. Polimex wykazał wtedy blisko 103 mln zł zysku netto, dopiero następcy skorygowali ten wynik do ponad 131 mln zł na minusie. Prowadzone do października tego roku postępowanie administracyjne zakończyło się nałożeniem na Polimex 800 tys. zł kary – to druga tak wysoka kara za naruszenie obowiązków informacyjnych w zakresie sprawozdań finansowych. Tyle samo KNF wiosną wlepiła CEDC. Maksymalna grzywna przewidziana przez ustawę o ofercie to milion złotych.
Gielda w ruinie :-(

Kiedy w końcu odbijamy od dna ??

Troglodyta2
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3907
Rejestracja: 20 lip 2013 16:07

Postautor: Troglodyta2 » 05 gru 2014 10:30

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Krzysztofa Kaczmarczyka w skład
Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na czas do końca obecnej
kadencji Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 479 523 817
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 57.25%
Łączna liczba ważnych głosów: 2 479 523 817
„za” uchwałą: 2 151 988 120 głosów
„przeciw” uchwale: 20 649 239 głosów
„wstrzymujących się”: 306 886 458 głosów

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Andrzeja Zwara w skład Rady
Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na czas do końca obecnej
kadencji Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 479 523 717
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 57,25%
Łączna liczba ważnych głosów: 2 479 523 717
„za” uchwałą: 2 153 745 870 głosów
„przeciw” uchwale: 7 896 389 głosów
„wstrzymujących się”: 317 881 458 głosów
Gielda w ruinie :-(

Kiedy w końcu odbijamy od dna ??

Troglodyta2
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3907
Rejestracja: 20 lip 2013 16:07

Postautor: Troglodyta2 » 05 gru 2014 10:33

a tu inna dzialka

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 4 grudnia 2014 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu lub zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie Spółki

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub jego części poprzez ustanowienie na nim zastawu lub zastawów rejestrowych zabezpieczających wierzytelności obligatariuszy Spółki z tytułu 163 obligacji zamiennych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 500.000 złotych każda i łącznej wartości nominalnej
81.500.000 złotych oraz 585 obligacji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100.000 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 58.500.000 złotych, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 1 października 2014 r. (dalej „Obligacje”).
§ 2
Zastaw lub zastawy rejestrowe ustanowione przez Spółkę na podstawie upoważnienia udzielonego w niniejszej uchwale mogą być ustanawiane na rzecz podmiotów wskazanych w warunkach emisji Obligacji.
§ 3
Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków na jakich zastaw lub zastawy rejestrowe, o których mowa w niniejszej uchwale zostaną ustanowione, w tym w szczególności dopuszczalnych sposobów zaspokojenia z przedmiotu zastawu.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Gielda w ruinie :-(

Kiedy w końcu odbijamy od dna ??

Troglodyta2
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3907
Rejestracja: 20 lip 2013 16:07

Postautor: Troglodyta2 » 05 gru 2014 10:36

UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 4 grudnia 2014 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Spółki zlokalizowanej w Siedlcach wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. l Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę na rzecz podmiotu trzeciego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zlokalizowanej w Siedlcach, przy ulicy Terespolskiej 12, stanowiącej wyodrębniony pod względem organizacyjnym oraz finansowym dział w strukturach działalności Spółki („ZCP”). ZCP obejmuje, między innymi:
a) aktywa trwałe związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP;
b) wartości niematerialne i prawne związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP;
c) prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości związanych z ZCP, wraz z prawem własności budynków lub budowli wzniesionych na nieruchomościach, w szczególności:
(i) prawo użytkowania wieczystego nieruchomość o powierzchni 22,0123 ha,
położonej w Siedlcach przy ul. Terespolskiej 12, dla którego Sąd Rejonowy w
Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW
SI1S/00115589/1 wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionego
na tej nieruchomości;
(ii) udział 30/130 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 0,0200 ha, położonej w Siedlcach przy ul. Terespolskiej 12, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SI1S/00054102/8;
(iii) prawo własności nieruchomości o powierzchni 4,2567 ha, położonej w Siedlcach przy ul. Brzeskiej oraz Terespolskiej, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SI1S/00098170/5;
(iv) prawo własności nieruchomości o powierzchni 8,3043 ha, położonej w Siedlcach przy ul. Terespolskiej oraz Żymierskiego 212A i 230, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod nr KW SI1S/00097087/9;
d) zobowiązania i wierzytelności (należności i roszczenia) funkcjonalnie związane z działalnością ZCP;8
e) środki pieniężne na rachunku bankowym wydzielonym dla ZCP oraz zgromadzone w kasie ZCP, funkcjonalnie, organizacyjnie oraz finansowo związane z działalnością ZCP;
f) zobowiązania i wierzytelności wynikające z wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z ZCP;
g) dokumentację ZCP (księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez ZCP);
h) prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę zawartych przez Spółkę z pracownikami ZCP oraz pracownikami służb wsparcia przypisanymi do ZCP.
2. Zbycie ZCP może polegać w szczególności na sprzedaży ZCP na rzecz podmiotu trzeciego.
3. Zbycie ZCP może obejmować także aktywa i zobowiązania związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP, ale powstałe przed dniem wyodrębnienia ZCP w strukturach organizacyjnych Spółki.
§ 2.
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
a) ustalenia szczegółowych warunków zbycia ZCP;
b) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także praw i obowiązków wchodzących w skład ZCP, w szczególności do ograniczenia zakresu ZCP, poprzez wyłączenie określonych składników, wskazanych w § 1 a) – h) powyżej;
c) ustalenia sposobu oraz procedury zbycia ZCP;
d) ustalenia ceny zbycia ZCP oraz warunków jej zapłaty według uznania Zarządu;
e) ustalenia sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem ZCP;
f) zawarcia umów niezbędnych dla przeprowadzenia transakcji zbycia ZCP, w tym w szczególności zawarcia przedwstępnej, warunkowej lub ostatecznej umowy sprzedaży ZCP;
g) dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na ustalenie ceny zbycia ZCP.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 479 523 817
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 57,25%
Łączna liczba ważnych głosów: 2 479 523 817
„za” uchwałą: 2 470 872 128 głosów
„przeciw” uchwale: 8 596 589 głosów
„wstrzymujących się”: 55 100 głosów
Gielda w ruinie :-(

Kiedy w końcu odbijamy od dna ??

Neuter
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 7817
Rejestracja: 12 kwie 2014 22:02

Postautor: Neuter » 05 gru 2014 12:23

ale tez

Zarząd informuje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas NWZ do uchwał w sprawie:

wyrażenia zgody na dochodzenie od pana Konrada Jaskóły, byłego Prezesa Zarządu Spółki,roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu;

wyrażenia zgody na dochodzenie od pana Aleksandra Jonek, byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki,roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu;

wyrażenia zgody na dochodzenie od pana Grzegorza Szkopek, byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu;

wyrażenia zgody na dochodzenie od pana Zygmunta Artwik, byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.

Zgłoszone sprzeciwy zostały zaprotokołowane.
W 2007 r PO dostalo o milion wiecej glosow suwerena
niz Pis w 2015 a nie rzucalo sie na Konstytucje !

Inwestor2010
Podporucznik
Posty: 12774
Rejestracja: 15 maja 2010 23:20

Postautor: Inwestor2010 » 05 gru 2014 16:29

musza ochlonac zanim sie zabiora do ostrego kupowania :P

Jot23
Kapitan
Posty: 55367
Rejestracja: 06 cze 2005 00:53

Postautor: Jot23 » 05 gru 2014 17:34

MOZE NIEKTORZY CZEKAJA NA TAKIE COS ??

COS CO MNIE CO ROKU WKURZA-DURNA SPRAWA TJ. ANULOWANIE WSZYSTKICH ZLECEN

DURNIE Z ZARZADU GPW ZNOWU "PODJELI TAKA UCHWALE"

I WTEDY "SAMI SWOI" MOGA BYC PIERWSI W KOLEJKACH
:evil:
POWODZENIA-a ja i tak będę robił po swojemu :-)


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: CNA, zenek69 i 130 gości