REGULAMIN FORUM PARKIET.COM

wszystko na temat spółek publicznych
Admin2
Admin
Admin
Posty: 182
Rejestracja: 29 lis 2010 14:01

REGULAMIN FORUM PARKIET.COM

Postautor: Admin2 » 20 sty 2018 22:58

REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO SERWISU WWW.PARKIET.COM


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Regulamin forum dyskusyjnego serwisu internetowego www.parkiet.com, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z forum dyskusyjnego serwisu internetowego www.parkiet.com, zwanego dalej „Forum”, oraz prawa i obowiązki Usługodawcy, będącego organizatorem Forum i Usługobiorców, będących uczestnikami Forum.

2. Usługodawcą jest Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, (00-838) Warszawa, właściciel serwisu internetowego www.parkiet.com, zwanego dalej „Serwisem”; do Serwisu należą również strony internetowe umieszczone w domenach, których nazwy kończą się na „parkiet. pl”.

3. Usługobiorcą jest każda osoba, która po dokonaniu rejestracji w Serwisie aktywuje dostęp do Forum.

4. Umożliwianie korzystania z usługi Forum jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę, na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).

5. Korzystanie z usługi Forum jest bezpłatne. Dostęp do Forum jest otwarty dla każdego użytkownika publicznej sieci Internet, na zasadach określonych w Regulaminie.

6. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z usługi Forum jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem

i zaakceptować jego treść. Usługobiorca akceptuje treść Regulaminu dokonując rejestracji w Serwisie.

7. Niniejszy Regulamin stanowi regulację szczególną w stosunku do „Regulaminu świadczenia usług drogą elek-troniczną w serwisie www.parkiet.com” i wyłącza jego zastosowanie w całości, z zastrzeżeniem postanowień tego regulaminu dotyczących rejestracji w Serwisie i zasad administrowania danymi osobowymi.

§ 2

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI FORUM


1. Przedmiotem umowy o świadczenie usługi Forum jest:

1) przechowywanie przez Usługodawcę wpisu na Forum w Serwisie (zwanego dalej „Wpisem”) na serwe-rach oraz ich wyświetlanie przez Usługodawcę w Serwisie;
2) licencja udzielona Usługodawcy przez Usługobiorcę na korzystanie z Wpisu.

2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Forum wymaga zarejestrowania się Usługobiorcy w Serwisie oraz aktywowania usługi dostępu do Forum, zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu.

3. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Forum następuje w momencie wysłania Wpisu do Usługodawcy w celu umieszczenia go na Forum.


Gremi Media S.A.. 00-838 PL Warszawa, ul. Prosta 51

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Rejestrowy, KRS 0000134482; NIP: 522-010-36-73

4. Jeżeli Wpis stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach po-krewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) Usługobiorca udziela Usługodawcy licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do ob-rotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udo-stępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

5. Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji.

6. Usługobiorca zezwala Usługodawcy na modyfikowanie Wpisu, w szczególności na dokonywanie skrótów

i zmian redakcyjnych, włączanie do Wpisu treści pochodzących od Usługobiorcy lub włączanie Wpisu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Usługobiorcy.

7. Usługobiorca wyraża zgodę na wykonywanie przez Usługodawcę praw zależnych w zakresie opisanym w ust. 4 powyżej.

8. Umowa o świadczenie usługi Forum jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać wypowiedzia-na przez każdą ze stron w dowolnym czasie. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez przesłanie drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail, wskazując precyzyjnie jakiego Wpisu wypowiedzenie dotyczy. Usługodawca zastrzega, że przestanie korzystać z Wpisu, a w szczególności usu-nie go ze swych serwerów, w terminie miesiąca od dnia otrzymania lub złożenia oświadczenia o wypo-wiedzeniu umowy.

9. Usunięcie konta nie skutkuje rozwiązaniem zawartych umów.

10. Usługodawca może odmówić świadczenia usługi Forum i usunąć konto Usługobiorcy, jeżeli zostało ono założo-ne ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu konta z Serwisu wskutek naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Korzystanie z Forum jest możliwe dla Usługobiorców, którzy spełniają następujące wymagania techniczne:

1) dysponują urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;

2) przeglądarką Mozilla Firefox wersja 3 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach. 2. Korzystanie z innych przeglądarek internetowych niż Mozilla Firefox wersja 3 lub wyższej nie gwarantuje
poprawnego działania wszystkich funkcji Serwisu.

3. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script lub Flash oraz akceptacji cookies.


§ 4

ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM


1. Forum służy wymianie opinii, poglądów i informacji.

2. Usługobiorcy zobowiązani są do postępowania zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz zasadami dobrego wychowania.

Gremi Media S.A.. 00-838 PL Warszawa, ul. Prosta 51

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Rejestrowy, KRS 0000134482; NIP: 522-010-36-73

3. Niedopuszczalne jest publikowanie na Forum treści o charakterze rasistowskim, nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.

4. Niedopuszczalne jest publikowanie na Forum treści naruszających dobra osobiste (renomę) innych osób (firm).

5. Usługobiorca nie może zamieszczać na Forum:

1) reklam,

2) przekazów stanowiących reklamę ukrytą,

3) odesłań do innych stron internetowych,

4) komunikatów prasowych lub pochodzących od agencji informacyjnych itp.,

5) pochodzących od osób trzecich tekstów, grafik, zdjęć itp., mających charakter utworu w rozumieniu usta-wy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zmianami) chyba, że publikacja będzie mieścić się w granicach cytatu.

6. Usługobiorca korzystając z Forum obowiązany jest postępować zgodnie z zasadami Netykiety.

7. Usługobiorca publikuje wypowiedzi wyłącznie na własną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi odpo-wiedzialności za treści zawarte w wypowiedziach zamieszczanych przez Usługobiorców.

8. Jeżeli Usługobiorca zauważy, że wpis zamieszczony przez innego uczestnika Forum jest niezgodny z prawem lub z postanowieniami Regulaminu, powinien poinformować Usługodawcę o treści opublikowanego wpisu
i miejscu jego zamieszczenia, pocztą elektroniczną, na adres podany w § 8 ust. 2 Regulaminu.


§ 5

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY


1. Usługodawca jest uprawniony usunąć zamieszczony na Forum wpis, którego treść jest niezgodna z postano-wieniami Regulaminu.

2. Usługodawca jest uprawniony zablokować dostęp do Forum Usługobiorcy, którego postępowanie jest sprzeczne z Regulaminem, a także zablokować dostęp do Forum z adresu IP komputera, z którego korzystał ten Usługobiorca.

3. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umów i do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Usługobiorcy korzystającemu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z usługi Forum. Wypowiedzenie wywołuje skutek natychmiastowy w odniesieniu do wszystkich umów zawartych przez Usługobiorcę z Usługodawcą na wszystkie usługi świadczone w Serwisie i wiąże się z usunięciem wszelkich danych Usługobiorcy z bazy danych Usługodawcy.

4. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Forum funkcjonowało w sposób ciągły.

5. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Forum mogą wystąpić przerwy. Co do zasady Usługodawca nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Forum.

6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia funkcjonowania Forum.

7. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści Wpisów zamieszczanych na Forum przez Usługobiorców.

8. Usługodawca zastrzega, że nie będzie świadczył Usługi przechowywania i wyświetlania Wpisu, który będzie zawierał treści niezgodne z wymogami określonymi Regulaminem.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do automatycznego publikowania obok zamieszczonego Wpisu części adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Usługodawcy w chwili zamieszczania Wpisu.

10. Usługodawca ma prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu w zakresie dotyczącym usługi Forum, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, również w zakresie rodzajów usług, objętych Regulaminem, bez uprzedniego zawiadomienia Usługobiorców.


Gremi Media S.A.. 00-838 PL Warszawa, ul. Prosta 51

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Rejestrowy, KRS 0000134482; NIP: 522-010-36-73

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące korzystania z Forum, Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego, na adres Usługodawcy.

2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę.

4. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

5. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.


§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z korzystaniem z usługi Forum w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych nienależących do Serwisu, do których linki zawarto w Serwisie.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

1) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie haseł do konta, ujawnianie danych osobowych;
2) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Forum lub usu-nięcia konta Usługobiorcy, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naru-szenie przepisów prawa lub Regulaminu;

3) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;

4) za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.


§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.

2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej forum@parkiet.com

3. Regulamin wchodzi w życie dnia 01.03.2017 roku.

Gremi Media S.A.. 00-838 PL Warszawa, ul. Prosta 51

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Rejestrowy, KRS 0000134482; NIP: 522-010-36-73


Wróć do „Akcje”

REKLAMA

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: ANTYCHRYST, biotechnolog, Boleńgpw i 66 gości